Časopis Myslivost

Listopad / 1999

Mezinárodní výstava myslivosti a rybářství NATURA VIVA 2000

Vladimír BROUKAL
Mezinárodní výstava myslivosti a rybářství NATURA VIVA 2000
Uspořádání mezinárodní výstavy myslivosti a rybářství v České republice pod názvem NATURA VIVA 2000 v Lysé nad Labem ve dnech 25. května až 4. června 2000 vychází ze závěrů porady Evropských mysliveckých a rybářských svazů konané v roce 1996 v Lysé nad Labem za účasti představitelů Ministerstva zemědělství České republiky a představitelů Federace evropských mysliveckých svazů při Evropské unii.
Cílem výstavy na úseku myslivosti je zachytit změny, ke kterým došlo ve vývoji myslivosti, zjistit chovatelské úspěchy i neúspěchy a zdokumentovat stav životního prostředí zvěře, a to s vědomím, že zvěř je ukazatelem zdravého životního prostředí i pro člověka. Chceme, aby výstava průřezově zobrazovala všechny subjekty, které se na přelomu tisíciletí mysliveckou činností zabývají, tzn. vlastní činnost Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR, Vojenských lesů a statků, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, vysokých škol, národních parků a takových mysliveckých organizací jakou jsou Safari club, Řád sv. Huberta, Asociace profesionálních myslivců a Českomoravské myslivecké jednoty. Dlouholetou tradicí je pořádání výstav myslivosti spojených s přehlídkami trofejí spárkaté zvěře za účelem porovnání výsledku chovu jednotlivých druhů zvěře. Tyto výstavy se pořádají v pětiletých cyklech a do doby trvání společného státu se Slovenskou republikou se střídavě konaly na území České nebo Slovenské republiky. Poslední velká výstava na mezinárodní úrovni byla na území současné České republiky v roce 1985 v Brně a menší výstavy pak v roce 1993 v Českých Budějovicích a v roce 1996 v Lysé nad Labem. To znamená, že přehlídka trofejí při myslivecké výstavě v roce 2000 by měla ukázat výsledky chovu zvěře za uplynulých 15 let. Půjde o trofeje, které nebyly dosud hodnoceny a vystavovány na žádné celostátní nebo mezinárodní výstavě.

Mezinárodní výstava myslivosti a rybářství NATURA VIVA 2000 by měla být uspořádána v úzké spolupráci s Výstavištěm v Lysé nad Labem a se všemi subjekty, které se na úseku myslivosti a rybářství podílejí.

Českomoravská myslivecká jednota se bude snažit ukázat českou myslivost jako činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující přírodní bohatství na úseku ochrany, zušlechťování, chovu a lovu zvěře a jejich životních podmínek, které jsou nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka prováděných v přírodě. Ukázat ji jako zájmovou společenskou činnost značné části lidské populace. Zejména by se měl zvýraznit vztah člověka myslivce k přírodě a ke zvěři. V naší expozici bychom za pomoci psaného textu, fotografií a dalších pomůcek chtěli ukázat průřez myslivecké činnosti, a to například po historickém úvodu, týkajícím se nejen historie myslivosti ale též umění věnovanému této zálibě, seznámit s prací s mládeží, jako je např. soutěž o "Zlatou srnčí trofej", dále konání dětských táborů, nebo takových akcí jako je výchova a vzdělávání myslivců, tj. konání základních zkoušek z myslivosti i vyšších odborných zkoušek z myslivosti, myslivecká literatura spojená s vydavatelskou činností práce na úseku kynologie, sokolnictví, střelectví, dále pak ukázky vývoje mysliveckých uniforem, úprava biotopu, osevních postupů zemských kultur na okrajích polních lánů, revitalizace krajiny po povodních, zazvěřování honiteb v postižených oblastech povodněmi, ochrana zvěře, používání ochranných zařízení, činnost líhňařských středisek, vypouštění drobné zvěře, ale také spolupráce s obchodními organizacemi jako je Interlov Praha s.r.o., Všeobecná pojišťovna Halali a.s. a Myslivost s.r.o. Počítáme s ukázkou přírody od nížin až po horské oblasti, s osazením preparátů zvěře i volně žijících zvířat. Tato část by zahrnovala i exponáty různých mysliveckých zařízení, umístěných případně i na venkovních plochách. Dále to bude národní expozice trofejí, která zřejmě přiláká nejvíce návštěvníků výstavy, samozřejmě především myslivce.

Z doprovodných programů mezinárodní myslivecké výstavy počítáme s vystoupením mysliveckých trubačů, různých hudebních souborů, dále půjde o předvádění různých plemen loveckých psů, ukázky sokolnických dravců, ukázky zpracování kůží, ukázky mysliveckých zařízení, nebude chybět ani módní přehlídka mysliveckého oblečení. V průběhu výstavy budou uspořádány odborné semináře komise CIC na téma Úloha hraběte Šporka v české i světové myslivosti" a "Intenzivní chovy zvěře". Jak již bylo řečeno, významnou částí výstavy bude i prezentace význačných trofejí z České republiky i z řady evropských i mimoevropských zemí, předběžně je již přihlášeno 11 zahraničních států. Proto očekáváme, že každý, kdo vlastní význačné trofeje naši zvěře, si bude považovat za čest předložit je právě k ohodnocení a vystavení na této výstavě.

Hodnoceny budou význačné trofeje zvěře ulovené v honitbách všech uživatelů v České republice, které dosud nebyly hodnoceny a vystavovány na žádné celostátní nebo mezinárodní výstavě. Do Lysé nad Labem však z úsporných důvodů budou dovezeny jen zlaté trofeje jelena siky a muflona, lebky a kůže šelem, dále zlaté a stříbrné trofeje jelena evropského, daňka, kňourů a všechny medailové trofeje srnců, jelenců viržinských a kamzíků.

Trofeje, které nebudou dosahovat některých parametrů za účelem svozu do Lysé nad Labem, budou hodnoceny pouze okresními hodnotitelskými komisemi za účasti jmenovaného poradce ústřední hodnotitelské komise. Řádně vyplněné bodovací tabulky, podepsané poradcem ústřední hodnotitelské komise a předsedou okresní hodnotitelské komise, budou podkladem pro zařazení trofeje do katalogu, aniž by tato trofej byla v Lysé nad Labem hodnocena či vystavena. Pro svoz trofejí bude třeba je soustředit na okresních mysliveckých spolcích ČMMJ nebo přímo v centrech svozných míst.

Za svozná místa trofejí pro výstavu NATURA VIVA 2000 jsou předběžně určena tato centra: závod Interlovu - Tři Sekery pro okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Plzeň - sever pro okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň - jih a Plzeň - sever, Rokycany, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Louny pro okresy Chomutov, Most, Teplice, Louny, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Litoměřice pro okresy Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Litoměřice, Okresní myslivecký spolek Liberec pro okresy Semily, Jablonec n. Nis., Liberec, Ústředí ČMMJ, Praha 1, Jungmannova 25 pro všechny okresy Středočeského kraje s výjimkou Nymburka, Kolína a Mladé Boleslavi, areál výstaviště Lysá nad Labem pro okresy Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, případně pro individuální zájemce, závod Interlovu - Hradec Králové pro okresy východočeského kraje s výjimkou okresu Havlíčkův Brod a Svitavy, Okresní myslivecký spolek ČMMJ České Budějovice pro okresy Prachatice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a České Budějovice, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Písek pro okresy Strakonice, Písek a Tábor, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Jihlava pro okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava, výpočetní středisko ČMMJ Brno - Všetičkova 5 pro okresy Blansko, Brno - město, Brno - venkov, Vyškov, Znojmo, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Hodonín pro okresy Břeclav, Uherské Hradiště, Hodonín, Závod Interlovu - Přerov - Osmek pro okresy Prostějov, Kroměříž, Zlín, Vsetín, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava, Přerov, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Šumperk pro okresy Bruntál, Opava, Olomouc, Svitavy, Šumperk.

Svozné centrum může být z operativních důvodů změněno, majitelé trofejí získají přesné informace u svých okresních mysliveckých spolků ČMMJ. Trofeje budou pojištěny u Všeobecné pojišťovny Halali, a.s., od jejich převzetí až po jejich navrácení. Hodnocení trofejí v Lysé nad Labem provedou členové ústřední hodnotitelské komise za účasti zahraničních expertů mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře CIC.

Za hodnocení trofejí, uskladnění a vystavení trofeje a za diplom nebude pro českého myslivce a trofej ulovenou v České republice vybírán žádný poplatek. Každý si na výstavě může zakoupit katalog trofejí, případně si za úhradu předem objednat medaili, a to buď cestou svého okresního mysliveckého spolku, nebo v místě, kde bude trofej předávat.

Víme, že někteří naši myslivci využili dnešních možností a vypravili se za dávným snem vidět a lovit velkou zvěř Afriky, Severní Ameriky, Nového Zélandu a jiných zemí. Mnozí si z lovecké cesty přivezli význačné trofeje, které mohou získat ocenění, ale protože v zahraničí se - až na malé výjimky některých evropských států - výstavy nepořádají, je nemožné tyto trofeje ocenit. Proto ve spolupráci se Safari clubem vytvoříme mimořádnou nabídku pro všechny lovce, kteří ulovili v zahraničí - bez ohledu na to, zda je to Afrika, Kanada apod. - zvěř s trofejí v parametrech, které dosahují dolní meze pro udělení bronzové, stříbrné nebo zlaté medaile, aby do Lysé nad Labem zaslali své trofeje na ohodnocení. Trofeje budou po ohodnocení vystaveny odděleně v pavilonu v části "Zahraniční trofeje našich myslivců". Svoz všech trofejí, tedy i zahraničních, bude zajištěn stejným způsobem jako české trofeje.

Za každou zahraniční trofej bude vlastníkem uhrazen poplatek, který se skládá z částky za výstavní plochu, za ohodnocení, za publikaci v katalogu trofejí, pojištění trofeje, vystavení diplomu a předání medaile. Za malé trofeje velikosti impaly nebo jelence viržinského bude poplatek 400 Kč, za trofeje velikosti jelena nebo kudu bude poplatek 500 Kč a za trofeje velikosti bizona, buvola, losa, nosorožce a dalších stejně rozměrných trofejí bude poplatek 700 Kč.

Nakonec několik základních údajů a termínů: předpokládaný počet 4000 hodnocených trofejí celkem (tj. včetně OMS ČMMJ), předpokládaný počet 1800 hodnocených trofejí v Lysé n.L., předpokládaný počet 1500 vystavených trofejí.

Závazné termíny jednotlivých částí této celé akce: okresní hodnocení trofejí proběhnou v měsíci únoru 2000, svoz trofejí proběhne ve dnech 1. až 15. března 2000, hodnocení trofejí v Lysé n. L. ve dnech 20. až 27. března 2000, termín výstavy NATURA VIVA 2000 je 25. května až 4. června 2000, rozvoz trofejí ve dnech 7. až 15. června 2000.

Je přáním všech organizátorů, aby se výstava zdařila, aby bylo dostatek návštěvníků, výstaviště v Lysé nad Labem udělalo pro zajištění výstavy maximum, rozšířilo výstavní plochu o velký dvoupodlažní pavilon, takže výstava může být uskutečněna na kryté ploše větší než 5000 m2. Rovněž tak i venkovní prostory budou skýtat dostatek prostoru pro vystavovatele na nekrytých plochách.

Popřejme výstavě mnoho zdaru a berme tento úvodní článek jako začátek dalších informací k výstavě NATURA VIVA 2000 v našem časopise až do jejího zahájení.

Vladimír BROUKAL, jednatel ČMMJ
vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...