Časopis Myslivost

Listopad / 1999

Šestijazyčný myslivecký slovník

redakce
Šestijazyčný myslivecký slovník
Šestijazyčný myslivecký slovník (česko - slovensko - anglicko - francouzsko - německo - maďarský s latinským názvoslovím zvěře), který právě vyšel v nakladatelství Hubertlov - Bohemia, s. r. o. je dlouho postrádanou lexikografickou prací v oblasti myslivosti. Slovník sestavil ing. Koloman Ferjentsik, jazykový specialista a člen ČMMJ, dlouholetý funkcionář Obvodního mysliveckého spolku v Praze 4.
Cíl práce, který si autor vytyčil, a to "zaplnit určitou mezeru, která je v myslivecké lexikografii u nás pociťována, a to právě chybějícím vícejazyčným slovníkem, který by obsahoval základní ekvivalenty odborné myslivecké terminologie jednak v hlavních světových jazycích, a jednak v jazycích zemí, v nichž je myslivost z hlediska dosahovaných výsledků na vysoké odborné úrovni" byl v mnoha směrech dosažen. Odborné, ale i praktické myslivecké veřejnosti, jakož i dalším zájemcům se tak dostává do rukou šestijazyčný slovník základních odborných mysliveckých výrazů, které nebyly doposud v České republice v tomto rozsahu zpracovány, přestože určité, většinou dvoujazyčné, lexikografické práce byly provedeny např. v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Vysoké školy zemědělské v Brně a dřívějšího Ústavu vědeckotechnických informací Československé akademie zemědělské, jakož i některými autory mysliveckých publikací.

Autor odvedl velký kus důkladné excerpční práce nejen ze slovníkových materiálů, ale především z tuzemské a zahraniční odborné myslivecké literatury. Slovník svým rozsahem přes 3700 lexikálních jednotek včetně synonym v šesti jazykových mutacích s latinským názvoslovím zvěře se řadí mezi malé, ale úzce specializované odborné slovníky.

Okruh použitelnosti slovníku zahrnuje především české uživatele (českou odbornou i praktickou mysliveckou veřejnost), ale také zahraniční uživatele, kteří sami působí v oblasti myslivosti nebo se o myslivost zajímají, dále překladatelské a tlumočnické agentury, cestovní kanceláře, vysoké a střední školy, v nichž je myslivost učebním předmětem, orgány státní správy, do jejichž kompetence spadá řízení myslivosti, pedagogické a vědecké pracovníky, redakce mysliveckého tisku a všechny další zájemce, kteří ve své praxi a studiu využívají zahraniční odbornou mysliveckou literaturu.

Ve slovníku jsou obsaženy základní odborné termíny ze všech oblastí myslivosti, a to myslivecké mluvy, mysliveckých zvyků a tradic, myslivecké zoologie, péče o zvěř, lovectví, včetně sokolnictví, myslivecké kynologie a loveckého střelectví.

Výchozím jazykem slovníku je čeština, přičemž jednotlivé lexikální jednotky jsou v ní řazeny abecedně a vzestupně označovány číselným kódem, který je jakýmsi společným jmenovatelem v abecedních rejstřících všech dalších jazykových mutací, takže vyhledávání příslušných ekvivalentů ve slovníku je velmi jednoduché z kteréhokoliv jazyka a uživatel má vždy před sebou všech šest jazykových verzí a také latinský výraz v případě, že se jedná o název zvěře, resp. volně žijícího živočicha, majícího vztah k myslivosti.

Důležitou prioritou, která byla brána v úvahu při zpracování slovníku, byla kvalita ekvivalentů v jednotlivých jazycích tak, aby přesně odrážely význam vybraných slov a slovních spojení, a proto kromě vlastní excerpce ze zahraniční myslivecké odborné literatury, slovníkových prací a dalších pramenů, jakož i vlastního ověřování přesnosti a adekvátnosti jednotlivých výrazů v cizích jazycích autorem, byli do korekturních prací jako lektoři získáni a zapojeni také významní myslivečtí odborníci z Francie, Maďarska, Slovenska a České republiky, kteří nepochybně významnou měrou přispěli ke kvalitativní úrovni tohoto vícejazyčného slovníku.

Mezi nedostatky slovníku je třeba uvést na prvním místě úspornost jeho provedení, danou omezenými finančními prostředky, dále chybějící ruskou, resp. španělskou verzi slovníku, kterou autorovi připomínali někteří lektoři a především zahraniční myslivečtí odborníci.

Některé výhrady byly zmíněny také pokud jde o výběr lexikálních jednotek a dále pro některé chybějící výrazy z oblasti myslivosti, které především z důvodů neexistence ve většině jazyků nebo jejich obtížného popisování, resp. výkladu, nemohly být zařazeny do slovníku.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že autor uvítá jakékoliv připomínky, zpřesnění, doplňky apod., týkající se adekvátnosti ve slovníku obsažených lexikálních jednotek, jakož i návrhy na zlepšení jeho kvalitativní úrovně a je připraven je zohlednit při některém dalším doplněném, resp. rozšířeném vydání.

Jako určitý nedostatek slovníku je třeba také zmínit nestandardní abecední řazení lexikálních jednotek ve francouzském a anglickém abecedním rejstříku, kdy francouzská zvratná slovesa začínající "s°..." a "se..." jsou řazena v rejstříku u písmena "s" a anglická slovesa začínající vždy slovesní předponou "to..." jsou v rejstříku u písmena "t" a teprve poté pod tímto písmenem následně abecedně řazena. Tato skutečnost, které si je autor vědom, byla dána počítačovým zpracováním abecedních rejstříků a nutností neustálých abecedních úprav a posunů v průběhu zpracování slovníku. Pozorný uživatel slovníku však toto řazení snadno zaregistruje a tomu přizpůsobí používání slovníku.

Poněkud rušivě může působit rovněž dělení delších slov a slovních spojení zejména v němčině a maďarštině. Tato skutečnost, která sice nejde na úkor srozumitelnosti, je ale jakousi daní za to, aby všech šest jazykových verzí bylo, byť na omezeném prostoru, nicméně vždy na jedné stránce.

I přes uvedené nedostatky představuje šestijazyčný myslivecký slovník významný příspěvek pro komunikaci mezi myslivci evropských zemí a zejména v kontextu přizpůsobování a prorůstání jednotlivých oborů České republiky do evropských struktur může být jednou z výborných pomůcek dorozumívání v této oblasti činnosti, a proto zvláště v tomto smyslu zasluhuje více než dvouletá práce autora zcela právem náležitého ocenění.
vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...