Časopis Myslivost

Srpen / 2002

Myslivci pozor – máme nové doby lovu!

Ing. Jaroslav Kostečka
Myslivci pozor – máme nové doby lovu!
Dne 7. června 2002 Ministerstvo zemědělství ČR vydalo novou prováděcí vyhlášku č. 245/2002 Sb. k zákonu o myslivosti č. 449/2001 Sb., která upravuje doby lovu jednotlivých druhů zvěře a bližší podmínky provádění lovu. Vyhláška byla oficiálně rozesílána 20. června a nabyla účinnosti dne 1. července 2002. Je nutné si uvědomit, že nová právní úprava přináší 27 změn v dobách lovu jednotlivých druhů zvěře a několik dalších závazných ustanovení, které pozměňují a doplňují bližší podmínky provádění lovu. Při porovnání s prováděcí vyhláškou č. 134/1996 Sb., která pozbyla platnosti 30. června 2002, je patrné, že se do vyhl. č. 245/2002 Sb. podařilo prosadit více respektu k ekologickým a etologickým zásadám než tomu bylo doposud. Kurzívou jsou uvedeny původní doby lovu.
Doba lovu jednotlivých druhů zvěře


§ 1


I. Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:


a) daněk skvrnitý - daněk, daněla a danče od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, dříve od 1. srpna do 31. prosince

b) jelen evropský - jelen, laň a kolouch jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, dříve od 1. července do 15. ledna

c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst.1, dříve jelenec viržinský

d) jezevec lesní od 1. října do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2, dříve neměl dobu lovu

e) kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,

f) koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září. do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst.1,

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3, dříve od 1. září do 31. prosince

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince, dříve neměla určenu dobu lovu, bylo možno lovit celoročně

j) muflon - muflon, muflonka, muflonče od 16. srpna do 31.  prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, dříve od 1. července do 31. prosince

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,

l) prase divoké - kňour a bachyně od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2, sele a loňčák od 1. ledna do 31. prosince, dříve kňour a bachyně od 1. srpna do 15. ledna, sele a lončák neměli dobu lovu, bylo je možno lovit celoročně

m) sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, dříve jelen a kolouch od 1. července do 15. února, laň od 1. července do 15. ledna

n) sika japonský - jelen, laň a kolouch od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, dříve jelen a kolouch od 1. července do 15. února, laň od 1. července do 15. ledna

o) srnec obecný - srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

s) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3 a dále od 1. ledna do 31. ledna jen odchytem, dříve lov odchytem pouze do 31. prosince

t) bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí (§ 2 písm. k) zákona od     16. října do 31. prosince, dříve slepice jen v bažantnicích od 16. října do 31. ledna

u) bažant obecný - kohout od 16. října do 31. prosince, bažant obecný - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí (§ 2 písm. k) zákona) od 16. října do 31. prosince, dříve slepice od 16. října do 31. prosince pouze v honitbách, v nichž byly dodrženy normované stavy z divoké populace a slepice v bažantnicích od 16. října do 31. ledna

v) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února, dříve od 1. srpna do 15.února

w) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října, dříve od 16. srpna do 31. října

x) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna, dříve od 1. září do konce února

y) husa polní od 16. srpna do 15. ledna, dříve od 1. září do konce února

z) husa velká od 16. srpna do 15. ledna, dříve od 1. září do konce února

aa) kachna divoká od 16. srpna do 30. listopadu, dříve od 1. září do 30. listopadu

bb krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna, dříve pouze krocan od 16. března do 30. dubna

cc) lyska černá od 16. srpna do 30. listopadu, dříve od 1. září do 15. prosince

dd) perlička obecná od 16. října do 31. prosince, dříve nebyla zařazena do zvěře a neměla dobu lovu

ee) polák chocholačka od 16. srpna do 30. listopadu, dříve od 1. září do 30. listopadu

ff) polák velký od 16. srpna do 30. listopadu, dříve od 1. září do 30. listopadu

p) straka obecná od 1. června do konce února, dříve neměla určenu dobu lovu, bylo možno lovit celoročně

q) vrána obecná od 1. června do konce února, dříve neměla určenu dobu lovu, bylo možno lovit celoročně

II. Do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, se doba lovu dále uvedených druhů zvěře stanoví takto:

1. špaček obecný od 15. června do 30. listopadu, avšak jen v místech intenzivního obhospodařování višňových a třešňových sadů a vinic, dříve nebyl zařazen do zvěře a neměl dobu lovu

2. orebice horská od 16. října do 31. prosince, v bažantnicích (§ 2 písm. k) zákona) od 16. října do 31. ledna, dříve nebyla zařazena do zvěře a neměla dobu lovu.

§ 2


(1)
Celoročně lze v oboře odchytem lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2)oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit prase divoké, kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3)
Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4)
Na veřejných a neveřejných vnitrostátních a mezinárodních letištích využívaných k leteckému provozu lze celoročně lovit všechny druhy zvěře uvedené v § 1, které by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu, jakož i káně lesní a káně rousné. Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy1) upravující lov ostatních druhů zvěře, které by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu na uvedených letištích.

§ 3


Bližší podmínky provádění lovu


(1)
Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. V bažantnicích (§ 2 písm. k) zákona) lze bažanta obecného lovit bez omezení uvedeného v předchozí větě.

(2)
Společným lovem "na tahu" lze lovit

a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli

b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

§ 4


Účinnost


(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(2) Ustanovení § 1 písm. ii) pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v  platnost.

Je nutné si uvědomit, že neznalost zákona a vyhlášky neomlouvá. Proto než vyjdeme se zbraní na rameni a s novou (předepsanou) povolenkou a plombou v kapse, uložme si do paměti, co vlastně můžeme lovit. Nedávejme odpůrcům myslivosti náměty na nové skandály.vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...