Časopis Myslivost

Březen / 2004

Dotace pro myslivost

Ing. Jaroslav Růžička
Příchodem Nového roku nezačalo jen nové kalendářní období, ale roztočilo se i nové kolo hospodaření se státními prostředky podle pravidel schválených na rok 2004. Jedním z významných přínosů nové právní úpravy myslivosti dané přijetím zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je zajištění podpory mysliveckého hospodaření. Podle § 62 odst. 1 tohoto zákona stát podporuje některé vybrané činnosti v myslivosti prostřednictvím služeb nebo finančních příspěvků.
Pravidla poskytování finančních příspěvků se připravují zpravidla každoročně v rámci pravidel podpory hospodaření v lesích. Rok 2004 je pro Českou republiku rokem významným, neboť v tomto roce Česká republika vstoupí do Evropské unie. Tato událost ovlivní řadu hospodářských činností a mezi nimi i systém poskytování jejich podpor. V systému podpor Evropské unie však není žádný titul, podle kterého by bylo možno požádat o dotace na myslivost, a proto budou podpory pro myslivost vycházet tedy i nadále ze systému tzv. národních podpor. Pro rok 2004 byla závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako příloha č. 10 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004.

Jaká jsou tedy závazná pravidla pro rok 2004?

Na prvém místě je třeba uvést, že se sazby finančních příspěvků oproti roku 2003 nemění. Ve vztahu k myslivosti zůstaly zachovány i všechny předměty příspěvků.

Příspěvky pro myslivost jsou rozděleny do dvou základních skupin. V prvé skupině označené G a nazvané "Vybrané činnosti mysliveckého hospodaření" jsou zahrnuty příspěvky na:

 • podporu ohrožených druhů zvěře,
 • oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová, bílý jelen),
 • zlepšování životního prostředí zvěře,
 • použití dravců v ochraně rostlin,
 • zdolávání nákaz v chovech zvěře.
Druhou skupinu, označenou písmenem K, tvoří samostatný příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.

Pro poskytování finančních příspěvků platí následující pravidla.

Podpora ohrožených druhů zvěře

Podpora ohrožených druhů zvěře je prováděna dvojím způsobem, a to posilováním stávajících početních stavů ohrožených druhů vypouštěním nakoupených nebo odchovaných jedinců do honiteb a tlumením početních stavů predátorů této zvěře.

Předmětem příspěvku je:
 • vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu. Přiznání podpory se týká tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní.
 • pořízení nebo výroba a instalace umělých nor do 1 kusu na 100 ha v lokalitách vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kus (tzv. sazbový příspěvek). Sazba činí na tetřeva hlušce 14 000 Kč, tetřívka obecného 11 000 Kč, koroptev polní 200 Kč, pořízení nebo výrobu a instalaci nové umělé nory 2500 Kč. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců nebo počtu instalovaných nových umělých nor

Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:

 • hospodárné využití prostředků,
 • zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),
 • všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence stavu,
 • vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
 • příspěvek na umělou noru na 100 ha lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti jsou:

 • formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • koncepce podpory ohroženého druhu,
 • zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,
 • v případě instalace nových umělých nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování umělých nor včetně zakreslení do mapy 1 : 10 000.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2004. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu G. Termín předložení zápisu o provedeném vypuštění zvěře je do 15. listopadu 2004. Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

Předmětem příspěvku je:
 • oborný chov kozy bezoárové a bílého jelena.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kus (tzv. sazbový příspěvek). Sazba činí na kozu bezoárovou 1500 Kč, bílého jelena 2500 Kč. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
 • hospodárné využití prostředků
 • chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky stanovené § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1997 Sb.
Jedná se o ustanovení, podle kterého je nutno k chovu nejprve získat výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Vybrané živočichy, kteří jsou mimo jiné chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem, kterým je vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je dále uvedeno, že je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Z výše uvedeného důvodu je nejprve nutno získat příslušnou výjimku a pak teprve se zabývat vlastním chovem a případně vypouštěním vyjmenovaných druhů zvěře do přírody. (Poznámka: odkaz na § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1997 Sb. je sice uveden u předmětu příspěvku "oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)", avšak jmenované druhy zvěře nejsou považovány citovanými právními předpisy o ochraně přírody a krajiny za zvláště chráněné druhy živočichů. Tento odkaz měl být spíše uveden u předmětu příspěvku "vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní), které jsou zvláště chráněnými živočichy". V praxi při podání žádosti o finanční příspěvek to bude vypadat tak, že pro bílou jelení zvěř a kozy bezoárové orgány ochrany přírody žádné výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů nebudou udělovat. A naopak, podací místo nemůže u žadatele o přiznání finančního příspěvku pro tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptev polní výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu vyžadovat v rámci podmínek pro přiznání příspěvku. Pro chovatele tetřevů, tetřívků nebo koroptví tato nepřesnost závazných pravidel však není směrodatná, neboť pokud chtějí uvedené druhy chovat, musí mít udělenu výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha tak či tak, bez ohledu zda žádají o nějakou finanční dotaci nebo nežádají. Orgánem státní správy ochrany přírody, který je příslušný k udělení výjimky je u tetřeva hlušce a tetřívka obecného, tj. druhů silně ohrožených, Ministerstvo životního prostředí a u koroptve polní, tj. druhu ohroženého, příslušný krajský úřad.)
 • žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2004 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
 • vedení evidence chovných jedinců (Poznámka: závazná pravidla uvádí výraz "chovných" jedinců, správněji má asi být "chovaných" jedinců).
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti jsou:
 • formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2004. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu G. Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Zlepšování životního prostředí zvěře

Předmětem příspěvku je:
 • rekonstrukce a obnovování biotopů pro drobnou zvěř (vytváření biopásů se speciálními směskami vhodnými pro drobnou zvěř),
 • zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř.
Příspěvek je poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek). Výše příspěvku je do 80 % skutečně vynaložených nákladů na spotřebu materiálu a energie v souladu se schváleným projektem. Výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
 • hospodárné využití prostředků,
 • kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti jsou:
 • formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • projekt prováděných činností včetně rozpočtu,
 • písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2004. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu G. Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem je do 15. listopadu 2004. Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Použití dravců v ochraně rostlin

Předmětem příspěvku je ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům uskutečňovaná prostřednictvím:
 • výroby a instalace hnízdních budek nebo hnízdních podložek pro dravce,
 • výroby a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě v maximálním počtu 10 berliček na ha.
Příspěvek je poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek). Výše příspěvku je do 80 % skutečně vynaložených nákladů na spotřebu materiálu a energie v souladu se schváleným projektem. Výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínkou přiznání příspěvku je hospodárné využití prostředků.

Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti jsou:
 • formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění budek. hnízdních podložek nebo berliček do mapy 1 : 10 000
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2004. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu G. Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem je do 15. listopadu 2004. Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Zdolávání nákaz v chovech zvěře

Předmětem příspěvku je
 • zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologickoé vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.
Příspěvek je poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek). Výše příspěvku je do 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření.

Výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínkou přiznání příspěvku je hospodárné využití prostředků.

Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti jsou:
 • formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
 • protokol o laboratorním vyšetření.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2004. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu G. Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem je do 15. listopadu 2004. Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Poznámka: V rámci tohoto titulu je tedy možno žádat o příspěvek pouze na veterinární vyšetření zvěře, jejíž druhy jsou uvedeny v části 3. závazných pravidel a která je nazvána "Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G". Jedná se o zvěř jelení, daňčí, mufloní, srnčí, kamzičí a černou. Do závazných pravidel nebyla zapracována možnost poskytovat finanční příspěvky na preventivní veterinárně léčebné akce, i když tento předmět příspěvku obsahuje přímo ustanovení § 62 odst. 1 písm. f) zákona o myslivosti. Všechny předměty příspěvků pro přiznávání dotací jsou v citovaném ustanovení zákona o myslivosti uvedeny demonstrativně a nikoliv taxativně a záleží na uvažovaném objemu finančních prostředků, jakým by dotyčný předmět příspěvku zatížil rozpočet a následně na rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jaké konkrétní předměty příspěvků s ohledem na jejich celkovou možnou výši pro myslivost budou schváleny. V tomto případě nebyl pro rok 2004 předmět příspěvku "preventivní veterinárně léčebné akce" schválen.

Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmětem příspěvku je:
  1. úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek.
  2. úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/zkoušku nebo Kč/úspěšný odchov dravce (tzv. sazbový příspěvek).

Sazba činí na českého teriéra 1000 Kč, českého fouska 1000 Kč, jestřába lesního 7000 Kč, sokola stěhovavého 5000 Kč, raroha velkého 5000 Kč, orla skalního 5000 Kč.

Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
 • lovečtí dravci budou trvale a nezaměnitelně označeni,
 • příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.
Žadatelem může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti jsou:
 • formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
pro uvedené druhy loveckých psů:
 • potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu,
pro uvedené lovecké dravce:
 • výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů udělená podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č 16/1997 Sb.,
 • doklad o složení sokolnické zkoušky,
 • potvrzení o členství v sokolnické organizaci,
 • registrační karta pro dravce a sovy, kromě jestřába lesního.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 29. října 2004. Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad v jehož působnosti se nachází trvalé bydliště popř. sídlo žadatele.

Kromě již uvedeného předmětu příspěvku "preventivní veterinárně léčebné akce" pro poskytování finančních příspěvků nenajdeme v závazných pravidlech také předmět příspěvku, který je uveden v § 62 odst. 1 písm. h) zákona o myslivosti a který zní "chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti". Ani tento předmět příspěvku nebyl pro rok 2004 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako předmět, na který je možno poskytovat finanční příspěvky ze státního rozpočtu.

Při podávání žádostí platí obecně následující pravidla

Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření poskytuje Ministerstvo zemědělství, vyjma pozemků nacházejících se v národních parcích a jejich ochranných pásmech, kde příspěvky poskytuje Ministerstvo životního prostředí a pozemků určených pro obranu státu, kde příspěvky poskytuje Ministerstvo obrany.

Ministerstvo zemědělství poskytuje finanční příspěvky prostřednictvím podacích míst žádostí, kterými jsou krajské úřady do jejichž územní působnosti spadají honitby žadatelů. V případě, že honitba žadatele leží v územní působnosti více sousedních podacích míst, žádost se podává na to podací místo, na jehož území leží větší část honitby žadatele. Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro jednotlivé skupiny příspěvků Ministerstvem zemědělství.

Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků, na které bude žadatel podacím místem upozorněn. Je-li předložená žádost neúplně nebo je-li nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány. Žadatel bude o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na rozhodování o přiznání příspěvku se nevztahují obecné předpisy o správním řízení [zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)]. V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

Příspěvek nebude poskytnut, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem bude nižší než 1000 Kč. U skupiny předmětů příspěvků označené jako G tato podmínka znamená, že u jednotlivých předmětů příspěvků může být tedy konkrétní příspěvek nižší než 1000 Kč, ale aby mohl být příspěvek přiznán, musí celková výše za všechny předměty příspěvků uvedených pod skupinou G dosáhnout 1000 Kč.

Je-li poskytnut příspěvek podle uvedených pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů.

Celé znění závazných pravidel pro poskytování finančních příspěvků v tištěné podobě je možno získat na kterémkoliv podacím místě, kterým jsou krajské úřady a je veden pod názvem "Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2004". Úplné znění závazných pravidel i s jednotlivými formuláři žádostí a příloh, které je možno stáhnout, je umístěno také na internetových stránkách Ministerstva zemědělství s přístupovou adresou: www.mze.cz, ikona - Lesní hospodářství, navigace - Dotace a programy.
vychází v 7:06 a zapadá v 16:22 vychází v 16:20 a zapadá v 5:26 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...