Časopis Myslivost

Březen / 2004

TRADICE V MYSLIVOSTI

- dodatečné doplňky a úpravy  Doc. Dr. Jaromír KOVAŘÍK, CSc.
TRADICE V MYSLIVOSTI
Základními a vlastně jedinými příručkami pro adepty zkoušek z myslivosti - a ostatně i pro všechny myslivce - cose týče předmětu “Myslivecká výchova” (I. skupina zkoušek) jsou následující:
J. Kovařík, Tradice v myslivosti, IV. vydání, ČMMJ - Myslivost, s. r. o., Praha 1999;

J. Kovařík - C. Rakušan, Myslivecká mluva, II. vydání, ČMMJ - Myslivosti, s. r. o., Praha, 1999;

J. Kovařík, Biografický slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti. - C. Rakušan, Slovník myslivecké mluvy, ČMMJ - Myslivosti, s. r. o., Praha, 2001

Příručka TRADICE V MYSLIVOSTI vyšla zatím naposledy - jak uvádíme - ve IV. vydání v roce 1999. Jelikož - podle informací - není z finančních důvodů naděje, že by vbrzku byla vydána v inovovaném vydání, uveřejňujeme doplňky a úpravy alespoň touto cestou. Prosíme čtenáře, aby si takto příručku aktualizovali.

Str. 11 - druhý odstavec shora doplnit větou: V roce 1786 bylo právo myslivosti prohlášeno za právo státu, který je svěřoval.

Str. 11 - Historická doba - 19. století - druhý odstavec pozměnit druhou větu: Císař František Josef I. (1848 - 1916) vydává v Olomouci dne 7. března 1849 říšský zákon o myslivosti č. 154; právo myslivosti bylo spojeno s vlastnictvím půdy.

Str. 12 - 13. Historická doba - 20. a 21. století: Rozšiřuje se chov kamzíků (1907 Českokamenicko, 1913 Jeseníky).

V roce 1953 byla u nás vysazena koza bezoárová.

V honitbách se rozšiřuje černá zvěř.

Spontánně se objevuje v 21. století bobr.

V roce 2001 byl vydán nový zákon o myslivosti č. 449 (a další prováděcí vyhlášky). Zákon stanovil druhy zvěře, zabýval se tvorbou a využitím honiteb, chovem a lovem, státní správou myslivosti, aj. V přírodě se začaly objevovat zavlečené nežádoucí druhy živočichů (psík mývalovitý, mýval severní, norek americký, nutrie říční).

Str. 13 - 20. Myslivecké organizace

Od vzniku účelových osad je známo jako - pravděpodobně první - dobrovolné zájmové sdružení myslivců z povolání "Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha" později nazvané "Myslivecká bratrská pokladna", založené v roce 1692 (Stanovy byly vydány v roce 1699) na schwarzenberském panství v Hluboké nad Vltavou (farnost Hosín).

V roce 1932 se poprvé konaly - k uctění památky Karla Podhajského - všestranné zkoušky ohařů; tím byla založena tradice Memoriálu Karla Podhajského.

Od roku 1933 - roku 10. výročí založení ČSMJ - byly každoročně (s výjimkou roku 1937) až do roku 1940 pořádány v Praze výstavy trofejí i s další mysliveckou náplní.

II. sjezd ČMMJ se konal shodou okolností také 21. října, ale v roce 2000 v Praze. Opět schválil hlavní směry práce pro příští funkční období na všech úsecích činnosti, schválil nový Myslivecký řád, zvolil mysliveckou radu a dozorčí radu. Organizační struktura ČMMJ zůstala zachována. Předsedou byl zvolen opět prof. Ing. Josef Hromas, CSc.

Česká pobočka Safari Club International . hlavní organizace, která má od roku 1971 sídlo v Tusconu (Arizona, USA).

Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (C.I.C.). Dnes sdružuje přes 80 států z celého světa, sídlí v Paříži a v Budapešti.

Mezinárodní svaz biologů zvěře . sídlí v Lyonu (Francie).

Od roku 1995 je ČMMJ členem Federace mysliveckých organizací Evropské unie (Fédération des Associations de Chasseurs de l'Union Europe - F.A.C.E.).

Mezinárodní kynologická federace . má sídlo v Bruselu v Belgii.

Světový fond na ochranu zvěře . má sídlo v Gland ve Švýcarsku.

Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů . sídlí ve švýcarském Glandu.

Str. 20 - 24. Významné postavy v dějinách naší myslivosti

JAN BÁČA (1899-1980); kynologický teoretik a praktik.

Klasici myslivecké beletrie

JAROMÍR TOMEČEK (1906 - 1977)

FRANTIŠEK FRIC (1911 - 1975); lesník

Odborní publicisté

Ing. JIŘÍ ANDRESKA (1931 - 1999)

Ing. DR. ELIŠKA NOVÁKOVÁ (1921 - 2000)

Výtvarníci

OTAKAR ČÍLA (1894 - 1973)

MIRKO HANÁK (1921 - 1973)

Str. 25. Myslivecké zvyky a tradice

V roce 2000 vydala ČMMJ nový Myslivecký řád.

Str. 27. Myslivecká mluva

Příručka J. Kovaříka a C. Rakušana "Myslivecká mluva" (ČMMJ, 1994, 1999).

Str. 32 - 33. Výlož a výřad

Zvěř se pokládá na pravý bok, každý desátý kus se povytáhne, počítá se odprava doleva z pohledu od běhů.

Str. 47 - 48. Myslivecké dovednosti

Trofeje a jejich úprava

Kamzík: růžky; vous (zimní srst ze hřbetu) na štětku; bezoárové kouzle (má i jiná spárkatá zvěř).

Str. 48 - 50. Lovecké pokřiky a myslivecké průpovídky

Myslivecké průpovídky

A. Dyk: "Vůle naše svorná buď! Páteř rovná, pevná hruď, přímá tvář a dobré srdce, nezištnost a čisté ruce, ušlechtilých citů var - vše pro myslivosti zdar!"

Str. 59 - 60. Lidová tvorba slovesná a výtvarná s mysliveckými náměty

Národní písně: Já jsem malý mysliveček. Na tý louce zelený. Skákal pes. Já jsem ten zajíček. Letěla husička. atd.

Str. 68 - 69. Propagace myslivosti

Výstavy místním, regionální, celostátní

Výstavy celostátní u nás: 1933 až 1940 v Praze (s výjimkou roku 1937), . 1993 České Budějovice, 1996 a 2000 Lysá nad Labem, atd.

Str. 70 - 75. Písemnictví

Str. 72. Vůbec první knihou v českém jazyce, která pojednávala o myslivosti - a také lesnictví a sice z právního hlediska - byl překlad monografie Jana Dominika Kašpara (Kasspara), původně vydané v roce 1828 ve Vídni v němčině.

Str. 73. Z nejnovějších autorů uvádíme jen namátkově. Jaroslava Bergla, Jaroslava Švarce, Jaromíra Páva, Bohumila Ševčíka, Jaromíra Dostála, Ludvíka Kunce, Luďka Bartoše, Františka Havránka, aj.

Str. 75. Ze současných (autorů beletrie). Ota Bouzek, Alois Indruch, Luboš Klement, Miloslav Matulka, Emanuel Havran, Bohumil Siegl, Štěpán Neuwirth, Jaromír Ráb, Miroslav Sekera, Ladislav Steinhauser, Vladimír Žalman, Josef Drmota.

Str. 81 - 82. Myslivecká muzea a sbírky s mysliveckou tematikou

Jiná muzea. PRAHA. Škrtnout "Vojenské muzeum".
vychází v 7:26 a zapadá v 18:04 vychází v 20:44 a zapadá v 12:03 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...