Časopis Myslivost

Červen / 2004

EU, zvěřina, myslivci …

MVDr. Milan MALENAMVDr. Jiří DRÁPAL
EU, zvěřina, myslivci …
Na stránkách časopisu Myslivost Stráž myslivosti se často objevují články pojednávající o problematice zvěřiny a její hygieny při celém procesu od střelce po konzumenta. Se standardními postupy vycházejícími z naší legislativy byla seznámena široká myslivecká veřejnost na seminářích i na stránkách časopisu Myslivost. Naše legislativa, týkající se problematiky masa a speciálně zvěřiny, prodělala v posledních letech řadu změn, vycházejících hlavně z nutnosti kompaktibility s právem EU.
V lednu 2004 navštívili naši zemi komisaři EU a měli výhrady k zařízení a provozování sběrných a prohlížecích míst zvěřiny. Následně bylo České republice sděleno, že tyto provozy nejsou v souladu s evropskou legislativou (SR 92/45 EHS) a že musí dojít neprodleně k nápravě. Inspektoři KVS provedli re-pasportizaci všech "sběrných a prohlížecích míst" zvěřiny, která byla dokončena v dubnu 2004, tedy do začátku lovecké sezóny.


"Sběrná a prohlížecí místa"
musí mít v souladu s požadavky legislativy nejméně:
a) chladírnu pro příjem celých těl zvěře s registrací teploty (s dostatečnou kapacitou pro umístění těl zvěře ve visu)
b) odpovídajícím způsobem vybavený prostor pro jejich veterinární vyšetření (předepsané osvětlení, omyvatelnou a dezinfikovatelnou plochu pro prohlížení předepsaných orgánů, závěsné zařízení pro těla prohlížené zvěře, dostupné sociální zařízení)
c) vhodné podmínky pro oddělené uchovávání již vyšetřených a dosud nevyšetřených těl zvěře (optimálně příjmovou a expediční chladírnu a nebo dostatečně velkou chladírnu s možností prostorového - např. plastové stripy - oddělení již vyšetřených a dosud nevyšetřených těl a předepsaných orgánů)
d) odpovídající vybavení pro bezpečné ukládání nepoživatelných těl a orgánů (kafilerní box nebo nádobu patřičné velikosti a označení se zajištěným odvozem kafilerních surovin)
e) zařízení pro mytí a dezinfekci rukou neovládané ručně a zařízení k čištění a dezinfekci nástrojů (teplota vody minimálně 82 0C), nářadí, nádob a pracovních pomůcek, jakož i vhodný prostor pro bezpečné ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků (samostatná místnost nebo uzamykatelná skříň).
"Sběrné a prohlížecí místo" musí dále splňovat obecné podmínky na uspořádání a vybavení podniků dané vyhláškou č. 375/2003 Sb., (transponované podmínky Směrnice 93/43/EC). De facto musí splňovat podmínky "podniku na zpracování zvěřiny s vymezeným účelem" - tj. s výjimkou činností, které se zde neprovádějí - to jsou stahování kůží a peří, bourání a porcování, balení a kartonování, zamrazování a skladování kůží, kterou jsou vyhrazeny pro podniky na zpracování zvěřiny (zvěřinové bourárny a výrobny).
Manipulace s těly ulovené zvěře a zvěřinou, která je určena pro obchodování v rámci EU, musí odpovídat podmínkám stanoveným vyhláškou č. 201/2003 Sb. (transponovaná Směrnice 92/45/EC), včetně značení pentagonálním razítkem pro těla zvěře a zvěřinu, která byla vyprodukována v podniku na zpracování zvěřiny.

Pokud nebudou "sběrná a prohlížecí místa" zvěřiny, resp. "podniky na zpracování zvěřiny s vymezeným účelem" (doporučené označení EK) odpovídat dispozičním řešením, vnitřním vybavením a provozním režimem uvedeným podmínkám, nebude se v tomto zařízení provádět veterinární vyšetření těl ulovené zvěře (spolu s předepsanými vnitřními orgány u velké zvěře) a tato zařízení mohou sloužit jejich provozovatelům pouze pro přechodné umístění těl ulovené zvěře k dodání do místa veterinární prohlídky, tj. do schváleného "sběrného a prohlížecího místa zvěřiny" ("podniku na zpracování zvěřiny s vymezeným účelem") nebo do podniku na zpracování zvěřiny.

K datu 30. 11. 2003 bylo registrováno v databázi Státní veterinární správy 320 sběrných a prohlížecích míst. Postupující re-pasportizací se jejich počet snížil na 261 k datu 15. 3. 2004 (tj. 59 provozů bylo uzavřeno). K datu 7. 4. 2004 bylo schváleno a registrováno 26 sběrných a prohlížecích míst. V praxi to pro myslivce znamená, že zvěřina určená k prodeji musí být odpovídajícím způsobem vyšetřena veterinárním lékařem, a to pouze na schváleném sběrném a prohlížecím místě.
vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...