Časopis Myslivost

Červenec / 2004

Chovatelská přehlídka trofejí okresu Žďár nad Sázavou

Oldřich SEDLÁŘ
Chovatelská přehlídka na Žďársku za rok 2003 byla připravena jako roční vyhodnocení mysliveckého hospodaření s jednotlivými druhy zvěře, které výrazně ovlivňují mysliveckou činnost v honitbách.
Jednalo se o zhodnocení loveckých výsledků v lovu zvěře drobné (zajíc, bažant, kachna) a veškerých druhů zvěře spárkaté, které jsou v honitbách Žďárska chovány a následně loveny. Součástí hodnocení byla i kontrola dodržování zákonných norem lovu zvěře v honitbách čtyř regionů působnosti státních správ myslivosti měst s rozšířenou působností, a sice: Bystřice n. P., Nového Města na Moravě, Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. Na doporučení OMS byly ke kontrole předkládány trofeje zvěře samčí spárkaté, spodní čelisti zvěře holé i mladé zvěře černé a lebky ulovených lišek a jezevců. Další pomůckou bylo hlášení o lovu drobné zvěře a lišek za uplynulý rok.
Uspořádáním chovatelské přehlídky v letošním roce byl pověřen OMS ve Žďáře nad Sázavou, který ji zajišťoval prostřednictvím MK a KPK. Na návrh MK OMS byla státní správou jmenována okresní hodnotitelská komise. Na žádost a následné pověření KÚ kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství byla přehlídka rozšířena o chovatelskou přehlídku jelení zvěře, ulovené v chovatelské oblasti "Žďárské vrchy".
Finanční krytí přehlídky zajišťoval Okresní myslivecký spolek s tím, že jednotlivé MěÚ se zavázaly na nákladech podílet, stejně tak jako KÚ kraje Vysočina. MěÚ Bystřice n. P. finanční příspěvek odmítl. Naopak nezištně vyšla této akci vstříc firma AgroMěřín, a. s., která sponzorsky finančně k zajištění této přehlídky přispěla.
Myslivci na Žďársku hospodaří na téměř 153 tisících hektarů (l00 %) honební plochy rozdělené do 140 honiteb. Z toho výkon práva myslivosti ve 106 honitbách (82 %) provozují myslivecká sdružení, v osmi honitbách (4 %) honební společenstva na vlastní náklady, ve 12 honitbách (7 %) vlastníci honiteb a ve 14 honitbách (7 %) pak ostatní právnické a fyzické osoby.
V roce 2003 bylo v honitbách Žďárska uloveno: 47 kusů jelení zvěře, 2 ks jelena siky, 107 ks daňčí zvěře, 103 ks zvěře mufloní, 774 ks zvěře černé, 3656 ks zvěře srnčí (z toho 1552 srnců, 1093 srn a 1011 srnčat), 747 zajíců, 1508 bažantů, 10 182 kachen a 1056 lišek.

K vlastnímu hodnocení výsledků přehlídky
Největší pozornost věnovala hodnotitelská komise srnčí zvěři, která je chována a lovena mimo obor ve všech honitbách okresu. Zároveň z cílového hlediska tvoří nejvyšší část produkce trofejí i zvěřiny a proto si tuto pozornost zaslouží.

Chov a lov srnčí zvěře
Vykázaný lov ve výši 3656 kusů je dosud nejvyšším počtem ulovené srnčí zvěře v honitbách okresu v jeho historii. To samo o sobě vypovídá, že podstatné zkvalitnění myslivecké péče o srnčí zvěř přineslo výsledek vysokého odlovu. Dalším kladem je i závěr hodnocení jak srnců, tak i holé zvěře svědčící o výrazném zvýšení kvality zvěře, tj. hmotnosti a trofejové hodnoty. Zvýšil se počet honiteb, které chovají kvalitní srnčí zvěř z pohledu trofejí. Šestnáct srnců, jejichž trofeje kandidují na udělení medaile a 49 srnců s bodovou hodnotou nad 90 bodů CIC jsou potěšitelným výsledkem. Pro názornost bych chtěl připomenout, že od roku 1963, tj. počátku organizací chovatelských přehlídek, do roku 1990, tzn. za téměř 30 let Žďársko prezentovaly pouhé tři medailové trofeje srnců. Za posledních třináct let (1991 - 2003) je to 61 medailových trofejí. Loňský výsledek představuje jednu medailovou trofej na 94 kusů ulovených srnců, vč. ročků, zatímco do roku 1990 to byla jedna medailová trofej na téměř 3000 kusů ulovených srnců. Tento výsledek v chovu nemůže nikdo zpochybnit. Dále zvýšení průběrné hmotnosti zvěře jen o jeden kilogram představuje ve finančním vyjádření každoročně přes 300 tisíc Kč.

Chov a lov černé zvěře
V roce 2003 bylo v honitbách žďárského okresu uloveno 774 divočáků, což je nejvyšší odlov v historii lovu v našich honitbách vedeného od roku 1963. Prasata divoká byla v roce 2003 lovena celkem v 94 honitbách, tj.v 68 % z celkového počtu honiteb. Při hodnocení předložených čelistí byla vzata za selata prasata do 12 měsíců věku, za lončáky prasata do věku 24 měsíců. Z celkového počtu 774 kusů bylo uloveno 580 selat (74,91 %), 154 lončáků (19,92 %), 13 kňourů II. a III. věkové třídy (1,68 %), 27 bachyní starších dvou let II.věkové třídy (3,49 %).

Chov a lov jelení zvěře
V roce 2003 došlo k obnovení Oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy, a to z iniciativy Lesního družstva obcí Přibyslav a honitby Zámek Žďár nad Sázavou Dr. Kinského. Současná legislativa umožňovala vyhlásit oblast chovu zatím pouze na tyto honitby o celkové výměře asi 8500 ha.
Do Jelení oblasti Žďárské vrchy byly zařazeny dvě honitby z okresu Žďár nad Sázavou a jedna honitba z okresu Havlíčkův Brod. O přistoupení dalších honiteb přiléhajících k oblasti je v současné době jednáno. Jedná se zejména o režijní a pronajaté honitby LČR, kterým jejich výměra lesní půdy podle vyhlášky 491/02 nedovoluje plánování a chov jelení zvěře, přestože v minulosti tyto honitby představovaly jádro jelení oblasti.
Jelení zvěř se v okrese vyskytuje ve dvou lokalitách a to na severu okresu v honitbách JO Žďárské vrchy, kde byl její chov a lov plánován a řízen. Dále pak v jižní a jihovýchodní části okresu (Meziříčsko a Bítešsko), kde byl dosud její výskyt nežádoucí. V průběhu lovecké sezony roku 2003 až 2004 (do 15. 1.) bylo uloveno celkem 50 kusů jelení zvěře - v honitbách okresu Žďár n. S. 47 kusů a 3 kusy v honitbě Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod.

Chov a lov mufloní zvěře
Lov mufloní zvěře v r. 2003 byl uskutečněn ve 14 honitbách, z toho v 10 honitbách ve volnosti a ve čtyřech oborách. Z celkového počtu 103 ulovených kusů bylo 35 kusů uloveno ve volnosti a 68 kusů v oborách. Plnění plánu lovu bylo však velmi rozdílné. Zatímco obory plnily stanovený plán lovu na 98,8 %, ve volných honitbách to bylo pouhých 50 %. Kvalita mufloní zvěře v oborních chovech je velice dobrá o čemž svědčí dosažené výsledky. Z 29 ulovených beranů v oborách bylo 18 oceněno body CIC na udělení medailí, a to po šesti - zlatou, stříbrnou i bronzovou. Ve volných honitbách pak ze sedmi ulovených muflonů byli pouze dva berani ulovení v honitbě Borovina-Radňoves oceněni bronzovou medailí, ostatních pět bylo uloveno v I. věkové třídě. Kromě těchto beranů bylo ve volných honitbách uloveno dále 10 muflonek a 18 muflončat. Velký migrační pohyb této zvěře znesnadňuje lov ve volnosti a svědčí o tom, že chov, až na výjimky, není v těchto honitbách stabilizován. Pokud budeme chtít i do budoucna myslivecky hospodařit s touto zvěří ve volnosti, musíme vyvinout veškeré úsilí ke snížení škod na lesních porostech působených mufloní zvěří a dále redukcí holé upravit potřebný poměr pohlaví a celkového počtu. V neposlední řadě je třeba sklizňovými trofejemi prokázat kvalitu a tím i opodstatnění chovu ve volnosti.

Chov a lov zvěře daňčí a sika
Chov a lov jelení zvěře sika a daňčí zvěře je provozován pouze v oborních chovech, kde je usměrňován zájmy vlastníků těchto obor. Lov je prováděn nejen odstřelem, ale i odchytem mladé zvěře za účelem prodeje k zazvěřování honiteb. Zvěř je dobré kvality o čemž svědčí i 13 medailí u daňků a jedna medaile u jelena siky ze dvou jelenů ulovených v roce 2003. Vzhledem k tomu, že se ve volnosti s touto zvěří myslivecky nehospodaří, považuji toto hodnocení za dostačující.

Chov a lov drobné zvěře
Bažant byl v roce 2003 loven pouze ve 37 honitbách okresu. Počet ulovených 1508 bažantů je téměř o 800 bažantů nižší než v roce minulém. Od roku 2000 má lov bažantů neustále klesající tendenci. Je to důsledek pokračujícího ústupu od umělých chovů a vypouštění bažantů do honiteb. V roce 2003 se pouhých 11 honiteb zabývalo umělým odchovem bažantů, tj. 7 % honiteb, zatímco v devadesátých letech to bylo téměř 50 % honiteb. Stavy bažantů z divoké populace se proti dřívějším letům mírně zlepšily, ale jsou stále nízké a neskýtají záruku brzkého naplnění NKS. Proto je i nadále nutno uživatelům honiteb připomínat, že: - jedinou cestou návratu bažantů do našich honiteb je neustálé zlepšování životních podmínek pro celoroční přežití bažantů ve volné přírodě a maximální ochrana stávající divoké populace a to jak před zemědělskou mechanizací a dalšími negativními vlivy člověka, tak i před neúměrným tlakem predátorů.
Klesající tendenci vykazuje i lov kachen, i když se můžeme domnívat, že ne všichni uživatelé honiteb v hlášení k přípravě přehlídky vykázali skutečný počet ulovených kachen.
Odlovených 10 182 kachen je o téměř 1600 kachen nižší než v roce minulém a téměř o 2900
nižší než v roce 2001. Stejně jako u bažantů i u kachen můžeme konstatovat, že převážná většina ulovených kachen pochází z umělého chovu. Lov kachen je chápán jako určitá kompenzace loveckého vyžití za chybějící drobnou zvěř (zajíc, bažant) a bylo by možno předpokládat jeho další rozvoj. Problémem však bezesporu bude snaha Správy CHKO Žďárské vrchy v omezení chovu kachen v honitbách zahrnutých do oblasti CHKO.
Kritická situace ve stavech zajíců v honitbách okresu se ještě více v r. 2003 projevila. Ulovených 747 ks zajíců v honitbách okresu Žďár nad Sázavou je historicky nejnižší odlov, který byl kdy zaznamenán. Vezmeme-li přitom v úvahu, že v 67 honitbách nebyl loven zajíc v uplynulém roce vůbec, v 19 honitbách bylo za sezonu uloveno pouze do pěti zajíců a ve 29 honitbách 5 až 10 zajíců, pak nelze pochybovat o stavech zajíců v honitbách. Určitý vliv na úbytek zajíců lze přičíst i mimořádně suchému letnímu počasí minulého roku. Nízké stavy zajíců jsou problémem nejen honiteb našeho okresu, ale celorepublikovým. Velký vliv na stavy zajíců má jistě neustálý rozvoj zemědělské mechanizace, zejména při sklizni pícnin a slámy. Dalším vlivem je vysoký tlak predátorů a jejich druhový a početní vzestup. Bez viny nejsou ani myslivci, kde v mnohých honitbách péče o zajíce a ochrana této zvěře je dosud neznámou činností. Okresní myslivecký spolek zajistil výrobu speciální granulované medikované krmné směsi pro zajíce již od r. 2000. Přestože narůstá počet odběratelů z řad uživatelů honiteb a v r. 2003 bylo vyrobeno a dodáno 110 q této směsi - odběratelem bylo 42 honiteb - tedy necelá třetina honiteb okresu. Víme, že toto krmivo není spasitelem zajíců, ale se svým obsahem živin a léčiv může být příspěvkem k zahájení péče o zajíce. Dalšími kroky, které musí následovat, je důsledná ochrana před sklizní a predátory, zejména kunou a liškou. Závěrem je nutno doporučit maximální omezení lovu zajíců v honitbách a zintenzivnit péči o jeho životní prostředí, výživu a ochranu.

Lov lišek
Z lovu ostatních druhů zvěře, plánem lovu neregulovaných je každoročně vyhodnocován pouze lov lišek. Důvodem je sledování a udržení únosných stavů v rámci prevence před rozšířením vztekliny, případně jiných nemocí touto zvěří přenášených.
V roce 2003 bylo uloveno 1056 lišek, což je téměř o 200 lišek méně než v předešlém roce. Příčinou může být i jejich dlouhodobé onemocnění prašivinou, které se v honitbách okresu projevuje již druhý rok.
Je zřejmé, že ne ve všech honitbách je redukci lišek věnována žádoucí pozornost, což se pravděpodobně odráží i ve stavech a lovech drobné zvěře, zejména zajíců. Je možné a pravděpodobné, že při nočních čekaných se lovci věnují intenzivně lovu černé zvěře a lišky ponechávají v klidu. Přetrvává i názor lišku nelovit celoročně, ale pouze v zimě, kdy má zužitkovatelnou kožešinu. Organizátoři přehlídky vycházeli ze zásady, že hospodaření s národním bohatstvím, kterým volně žijící zvěř bezesporu je, je věcí veřejné kontroly široké i nemyslivecké veřejnosti a pro tento účel přehlídku připravili. Ze závěrů hodnocení jednotlivých druhů zvěře byla zpracována celková písemná zpráva, která byla v průběhu přehlídky k dispozici každému zájemci. Dodržování zákonů ČR je věcí veřejnou a každý uživatel honitby má nezadatelné právo vědět, jak hospodaří se zvěří sousední honitba a zda jsou v ní dodržovány zákonné normy a chovatelské zásady. To bychom si měli uvědomit vždy při plnění povinností předkládat ke kontrole požadované znaky ulovené zvěře tak, abychom své poslání myslivce - odborného hospodáře se zvěří - nejen proklamovali, ale skutečně dodržovali a uplatňovali. To by si měli především uvědomit hlavně myslivečtí hospodáři jednotlivých honiteb, kteří mají zákonné právo kontroly veškeré ulovené zvěře a zároveň zákonnou povinnost zabezpečovat v honitbě plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře.
Na CHP nebylo předloženo 45 trofejí srnců, dále pak 26 honiteb nepředložilo ke kontrole čelisti z ulovené srnčí holé a 16 honiteb nepředložilo ke kontrole čelisti z ulovené zvěře černé - v mnoha případech i ze zvěře dospělé, které podle zákona na CHP předloženy být měly.
Závěrem bych chtěl opět zdůraznit zásadní smysl chovatelské přehlídky a to je veřejná kontrola mysliveckého hospodaření v honitbách a respektování stanovených chovatelských zásad. Znaky ulovené zvěře nepředkládáme pro potěšení státní správy nebo hodnotitelské komise, ale především proto, abychom prokázali svoji odbornost, porovnali si svoje výsledky se sousedy a přesvědčili se o úrovni mysliveckého hospodaření v sousedních honitbách. Přece nám nemůže být jedno jak hospodaří náš soused. Jestli loví 20 srnců a šetří holou s tím, že srnci do uvolněných teritorií přijdou od sousedů. Nebo jestli respektujeme zásady průběrného odstřelu a soused loví bez výběru hlava nehlava. Zvěř nezná hranic honiteb a každé špatné hospodaření v jedné honitbě se časem projeví i v sousedních honitbách.
Na letošní chovatelské přehlídce ve Žďáře nad Sázavou bylo celkem 63 trofejí zvěře předběžně ohodnoceno body CIC odpovídajícím udělení medailové hodnoty. Je to 16 srnců, 20 muflonů, 13 daňků, 1 jelen sika, 11 lišek a 2 jezevci. Podle hodnoty medailí pak je 15 zlatých, 21 stříbrných a 27 bronzových.
Oldřich SEDLÁŘ
vychází v 6:59 a zapadá v 17:29 vychází v 6:54 a zapadá v 16:06 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...