Časopis Myslivost

Květen / 2004

Aký bude nový zákon o poľovníctve?

Ing. Jozef HERZ, PhD.
Aký bude nový zákon o poľovníctve?
Na Slovensku až doposiaľ je platný zákon o poľovníctve č. 23/1962 Zb. K uvedenému zákonu sa z času na čas menili iba vykonávacie vyhlášky, jako je výpočet druhov zveri a doba lovu. Ministerstvo pôdohospodárstva zaslalo Vláde SR ešte 7. 7. 2003 vládny návrh zákona o poľovníctve. Predložený návrh zákona smeruje k likvidácii poľovníctva jako dobrovoľnej organizácii, ktorá má 55 000 členov a ktorá má bohatú spolkovú činnost založenú na rozvíjaní svätohubertského odkazu. Takáto likvidácia sa má stať najmä tým, že návrh zákona pod sankciou zrušenia platných nájomných zmlúv núti poľovníkov aby namiesto Dobrovolných združení zakladali poľovnícke společnosti s právnou subjektivitou s povinnosťou vykonávať účtovnú uzávierku a registrovať sa na Krajských lesných úradoch a žiadať si súhlas na poľovnícke podnikanie od ministerstva pôdohospodárstva.
Zákon predpokladá poštátnenie cestou Slovenského pôdneho fondu a Lesov Slovenskej republiky, ktoré spravujú väčšie časti mnohých revírov. Na realizáciu tejto kompetencie zavádza inštitút ponukového konania a celý proces ponecháva na voľné rozhodovanie týchto správcov, pričom práva menšinových vlastníkov, jako sú obce, mestá, cirkev a drobní vlastníci zostanú v podstate bez ochrany.
Ďalej poštátňuje cestou orgánov štátnej správy väčšinu činnosti súvisiacich s poľovníctvom, ktoré doteraz zabezpečovala poľovnícka organizácia. Ide pre-dovšetkým o odbornú prípravu uchádzačov o prvý poľovný lístek, systém poľovníckej kynologie a strelectva a ďalších činností.
Na základe tohto návrhu SPZ vytvoril Petičný výbor, ktorý ešte v auguste v minulom roku vypísal petíciu v ktorej oslovil ako poľovníkov, tak aj širokú nepoľovnícku verejnosť v ktorej žiada Národnú radu SR aby zamietla vládny návrh zákona a to z nasledovných dôvodov:
Uvedený návrh zavádzajúci voľnú tvorbu cien, dražby pri prenajme poľovných revírov likviduje viac ako 80ročnú históriu organizovaného poľovníctva na Slovensku, ako aj potvrdzené a osvedčené princípy starostlivosti o prírodu a zver.
Nechce dopustiť, aby namiesto desiatok tisíc dobrovolných poľovníckych nadšencov, ich rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí ročne zabezpečujú viac než 100 000 ton krmiva pre zver a venujú viac ako 10 milónov hodín svojho voľného času v prospech prírody a zveri, zmocnila sa prírody Hrstka tých, ktorí si to môžu dovoliť a to bez dostatočných zákonných mechanizmov, ktoré by zabránili ničeniu dosiahnutých výsledkov v chove zveri, ako sme boli svedkami v prvej polovici 90-tych rokov při prvom delení revírov Slovenska, čoho dôsledky slovenskí poľovníci pociťujú dodnes a s námahou odstraňujú.
V súlade s § 1. odst. 1 petičného zákona žiadame, aby nový zákon o poľovníctve natrvalo zaručil najmä:
- Poľovnícke obhospodarovanie prírody bude zamerané výlučne na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva, patriaceho všetkým občanom SR.
- Výkon práva poľovníctva budú môcť vykonávať výlučne tuzemské poľovnícke organizácie, pre ktorých formu a činnost vymezí zákon podrobné podmienky.
- Všetci držitelia poľovných lístkov budú zo zákona združení v jednotnej poľovníckej organizácii s potrebnou ingerenciou štátu, ale i poľovníckej vedy a výskumu, čo zabezpečí nielen jednotnost a transparentnosť při výkone práva poľovníctva, ale aj zachovanie a rozvíjanie poľovníckych tradícií a zvyklostí, ako súčasnosti národného kulturného bohatstva.
- Všetci vlastníci poľovných pozemkov budú mať zo zákona garantovanú primeranú odplatu za to, že na týchto pozemkoch bude zákonom ustanovený spôsob ich poľovníckeho obhospodarovania, a ak výkon práva poľovníctva zmluvne postúpia inej poľovníckej organizácii. Takáto taxatíva zákonom stanovená primeraná odplata, spojená s priznaním valorizačným mechanizmom podľa skutočnej miery inflácie za predchádzajúci rok, musí však užívateľom poľovných revírov umožniť, aby v prospech prírody a zveri, ako i na úhradu nadmerných škod spôsobených zverou, mali možnosť vytvárať dostatočné finančné zdroje.
- Výkon práva poľovníctva v uznaných poľovných revíroch musí byť dohodobý a stabilný, minimálne na dobu 10, resp. 15 rokov. Kontinuitu v chove a ochrane zveri musí zabezpečiť opčné právo tých užívateľov, ktorí neporušia zákon, na prenájom poľovných revírov na ďalšie zmluvné obdobie.
- Zákonom musí byť výrazne posilnená ochrana poľovníctva najmä zvýšením kompetencií poľovnej stráže, osobitne v boji proti pytliactvu a nelegálneho obchodu s divinou.
- Bude zavedené jednotné veľkoplošné poľovnícke obhospodarovanie orografických ucelených poľovných oblastí, k čomu zákon ustanoví potrebné rozhodovacie a kontrolné mechanizmy.
Petíciu na podporu týchto požiadaviek podpísalo 354 824 občanov.
Slovenský poľovnícky zväz nebojuje proti predloženému návrhu zákona preto, aby si zachoval pozície z čias Národného frontu. Naopak, SPZ sa svojích pozícií dobrovoľne a rád vzdá, ale výlučne v prospech jednotnej poľovníckej organizácie, ktorá zo zákona bude združovať, priamo ovplyvňovať a jednotne riadiť činnosť všetkých držiteľov poľovných lístkov a najmä poľovníckych zbraní.
SPZ vždy bude proti akýmkoľvek snahám o likvidáciu osvedčených princípov starostlivosti o prírodu a zver. Každý paragraf legislatívneho riešenia poľovníctva bude prioritne posudzovať podľa toho, či je prospěšný pre prírodu a zver.
Aj keď poľovníctvo nesie so sebou aj možnosti finančného príjmu, ten však tvorí len 10 - 20 % zdrojov, ktoré poľovníci každoročne vkladajú do prírody pre ochranu chovu zveri, okrem finančních prostriedkov aj miliónmi brigádnických hodín. Preto sa poľovníctvo nikdy a nikde nestalo podnikatelskou činnosťou a veríme, že celkom logicky musia stroskotať i všetky pokusy smerujúce ku komercio-nalizácii poľovníctva aj na Slovensku.
Je smutné konštatovať, že práve na Slovensku, ktoré je jedným zo zakladateľov svetovej poľovníckej organizácie, sa dnes organizuje názorový prúd, ignorujúci skutočnú podstatu poľovníctva. Ja zarážajúce, že sa tak deje bez akejkoľvek analýzy, bez medzinárodnej komparácie, bez účasti zástupcov poľovníkov a bez širšej diskusie o možných dôsledkoch takýchto prístupov vo vzťahu k přírodě a zveri. Zákon o poľovníctve nesmie byť straníckou či politickou záležitosťou, ale naopak, musí vychádzať zo širokej diskúsie a konsenzu všetkých zainteresovaných. Skutočnosť, že návrh zákona bol pripravený bez reálnej účasti poľovníkov, vzbudzuje otázku, pre koho je určený.
Ing. Jozef HERZ, PhD.

vychází v 7:07 a zapadá v 16:20 vychází v 16:42 a zapadá v 6:34 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...