Časopis Myslivost

Listopad / 2004

CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY v roce 2005

RNDr. Ctibor BABIČKA,CSc., Ing. Vladimír DIVIŠ
Při jednání Myslivecké rady ČMMJ dne 27. října 2004 došlo k následující změně: Do Lysé nad Labem budou soustředěny trofeje jelena lesního od 190,00 bodů CIC s tím, že bodovací tabulky pro přímé uvedení medailové trofeje u jelena lesního budou od 170,00 do 189,99 bodů CIC. Tato změna se týká údajů uvedených v článku "Chovatelské přehlídky v roce 2005" zveřejněného v časopise Myslivosti č. 11/2004. Ing. Vladimír Diviš - předseda Myslivecké komise ČMMJ V souvislosti s konáním mezinárodní výstavy trofejí NATURA VIVA 2005 ve dnech 27. května až 4. června 2005 v Lysé nad Labem bude nutné zajistit konání chovatelských přehlídek trofejí spárkaté zvěře do konce února 2005.

Proto myslivecká rada ČMMJ na svém zasedání v září 2004 rozhodla, aby kromě Okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, které budou v říjnu 2004 písemně informovány ve věci organizačního zabezpečení chovatelských přehlídek trofejí za loveckou sezónu roku 2004, byla také informována nejširší myslivecká veřejnost právě prostřednictvím časopisu Myslivost. Na stránkách i následujících čísel Myslivosti najdou řadoví myslivci potřebné informace k průběhu a pořádání přehlídek.
Jedním z důvodů takového řešení je totiž skutečnost, že i přes ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, § 6, odst. 1., kdy jsou orgány státní správy myslivosti na svých územních obvodech oprávněny každoročně rozhodnout o konání chovatelské přehlídky trofejí pro zhodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře, jsou stále obce s rozšířenou působností (resp. celé bývalé okresy), kde se chovatelské přehlídky v posledních letech vůbec nekonaly a státní správa myslivosti tam tedy neplní svoji zákonnou funkci. Přitom je zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., o myslivosti uložen státní správě myslivosti výkon dozoru v § 57 až 61, zvláště pak § 61, odst. 2.stanovující dozor v dodržování zásad chovu zvěře. Podle § 62, odst. 1. pak stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření poskytováním služeb nebo finančních prostředků mimo jiné na chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy a propagaci a osvětu myslivosti (§ 62, odst. 1. písm. h.).Věřme, že před výstavou Natura Viva 2005 proběhnou přehlídky řádně ve všech bývalých okresech, resp. pověřených obcích. Sami myslivci by na toto měli apelovat a nabídnout pomocnou ruku.
Pětileté výsledky chovu jsou pak pravidelně reprezentovány na národních, nebo mezinárodních výstavách medailových trofejí spárkaté zvěře. A v této souvislosti je ale několik zásadních problémů v podchycení a evidenci trofejí. Místy nebyly konány chovatelské přehlídky vůbec a sami myslivci nejlépe ví, kde v posledních letech nebyly trofeje vůbec předkládány a hodnoceny. Dále je skutečností, že v řadě případů, i když byly přehlídky konány, nebyly dodány oddělení myslivosti a loveckého střelectví ČMMJ výsledky úplné. Často byly uvedeny jen bodové hodnoty medailových (význačných) trofejí bez bodovacích tabulek.
Pokud byly bodovací tabulky CIC dodány, ve značném rozsahu nebyly podepsány pověřenými poradci pro hodnocení trofejí, kteří byli do všech okresů vždy delegováni a místy byli odmítnuti. Tím není možné převzít bodové hodnoty CIC trofejí u některých druhů spárkaté zvěře do výstavního katalogu. Je pak skutečností, že nezodpovědností a neplněním zákonem stanovených povinnosti orgánů na příslušné úrovni, často i laxností místní okresní myslivecké organizace, jsou pak lovci těchto, pro ně často životních trofejí, zbavení možnosti získat jejich medailové ocenění. Osobně si myslíme, že v každém okrese i v oblasti kde "spí" státní správa myslivosti i myslivecká organizace, by se našlo myslivecké sdružení či jiná organizace ochotná chovatelskou přehlídku uspořádat.
Pro vlastní organizaci soustřeďování trofejí a jejich svozu budou vydány příslušné pokyny. Myslivecká komise ČMMJ již v roce 2003 navrhla následující postup.
Do Lysé nad Labem budou soustředěny trofeje následujících bodových hodnot CIC.
Jelen lesní až od 200,00 bodů CIC, daněk skvrnitý až od 170,00 bodů CIC, všechny medailové trofeje siky japonského (od 225,00 bodů CIC), siky Dybowského (od 300,00 bodů CIC), jelence viržinského (od 260,00 bodů CIC), jelence severního (od 330 bodů CIC), srnce obecného (od 105,00 bodů CIC), kamzíků horských - kamzíka (od 100,00 bodů CIC), kamzice (od 95,00 bodů CIC), všechny lebky psíků mývalovitých včetně nemedailových, mufloni až od 210,00 bodů CIC, kňouři až od 115,00 bodů CIC, lebky lišek až od 25,00
bodů CIC, lebky jezevců až od 23,00 bodů CIC. Konkrétní pokyny pro případ úpravy tohoto návrhu budou včas vydány.
Pouze bodovací tabulky pro přímé uvedení těchto medailových trofejí budou dodány následovně - jelen lesní od 170,00 do 199,99 bodů CIC, daněk skvrnitý od 160,00 do 169,99 bodů CIC, mufloni od 185,00 bodů CIC do 209,95 bodů CIC, kňouři od 110,00 do 114,95 bodů CIC, lebky lišek od 24,00 do 24,99 bodů CIC a lebky jezevců od 22,00 do 22,99 bodů CIC. A právě u těchto medailových trofejí nastanou tam, kde byly zanedbány kontrolní funkce a povinnosti problémy - soustředit je za posledních 5 let, provést bodové ohodnocení a zajistit podepsání a potvrzení bodové hodnoty k tomu pověřenou a oprávněnou osobou (dnes pravděpodobně některým členem Ústřední hodnotitelské komise trofejí). A být lovci medailových trofejí, tak bychom to nekompromisně a důsledně vyžadovali, neboť oni to nezpůsobili, je to na vinně těch, co to měli ve své závazné pracovní povinnosti!
Mimo trofeje z posledních pěti let je možné dle těchto pokynů provést i hodnocení starších medailových trofejí z období před rokem 2000, které nebyly z různých důvodů dosud hodnoceny.
Do Lysé nad Labem bude možné předložit a získat medailové ocenění i párových shozů jelena lesního, daňků, siků, jelenců a srnců. Zřejmě při stejném postupu pro svoz do Lysé nad Labem a pro místní hodnocení podepsané pověřenou osobou v rozsahu podle dosažené bodové hodnoty. Protože tato výstava bude s mezinárodní účastí předpokládáme, že bude co vidět a to jak hodnotné trofeje evropské zvěře z jiných evropských států, trofeje našich lovců z Evropy, tak i trofeje zvěře pro nás zcela exotické z jiným lovišť světa.
Pro výstavu v Lysé nad Labem budou trofeje pojištěny podle jejich bodové hodnoty CIC. Budou pojištěny jen samotné trofeje, štítky u termoplastických preparátů muflonů, kamzíků, siků a jelenců nebudou pojišťovány. Zbraně kňourů budou přebírány jen sejmuté ze štítků.
Pro konání chovatelských přehlídek bylo v červnu 2004 provedeno ČMMJ školení předsedů okresních hodnotitelských komisí, včetně dalších zájemců z řad pracovníků státních správ myslivosti, tak členů ČMMJ. MZe ČR zajistilo prostřednictvím komise pro výstavy a trofeje CIC školení našich předních odborníků a z jejich řad jím byla ustanovena v srpnu 2004 Ústřední hodnotitelské komise trofejí.
Problém by tedy neměl být s odborností nutnou pro zodpovědné provedení hodnocení trofejí na chovatelských přehlídkách. Dokažme, že chovatelské přehlídky začátkem roku 2005 budou dokladovat, že jsme všude schopni zabezpečit jejich vysokou úroveň, tak aby byly svátkem pro všechny myslivce, pro ostatní veřejnost a zájemce nemyslivce, pro propagaci myslivosti a tím i konkrétní ochranu přírody. A vrcholem propagace a reprezentace dosažených výsledků bude NATURA VIVA 2005 v Lysé nad Labem a nemělo by být lovce medailové trofeje, který by ji svým přístupem odmítl ohodnotit a tím uvést v katalogu výstavy, neboť to není jen jeho reprezentace, ale reprezentace celé České republiky..
vychází v 7:26 a zapadá v 18:04 vychází v 20:44 a zapadá v 12:03 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...