Časopis Myslivost

Listopad / 2004

DOHODA O SPOLUPRÁCI

mezi Státní veterinární správou ČR a Českomoravskou mysliveckou jednotou  Anna MRÁZKOVÁSVS ČR
DOHODA O SPOLUPRÁCI
Vyhodnocení dohody bylo provedeno na myslivecké komisi dne 19. 8. 2004. Dohoda byla uzavřena a podepsána v říjnu roku 2000. Od té doby došlo ke změně legislativy, byl novelizován 2x zákon o veterinární péči, i když je nadále uváděn pod číslem 166/1999 Sb. Došlo k novému vydání všech prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. V současné době je v platnosti 27 prováděcích vyhlášek, připravované jsou další novelizace i těchto platných předpisů. Omezované jsou finanční prostředky na široké uplatnění prevenčních, profylaktických a léčebných postupů na všech úsecích veterinární činnosti. ČR vstoupila 1. 5. 2004 do Evropského společenství, což přineslo nemalé změny i na úseku obchodování s jednotlivými komoditami, došlo ke změnám při nákupu živé zvěře ze zahraničí, při dovozu a vývozu živé zvěře, ale i zvěřiny. V návaznosti na veterinární zákon byl novelizován zákon na ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcích vyhlášek, dále zákon plemenářský a příslušné vyhlášky o evidenci a označování zvířat (týká se farmových chovů).
OCHRANA ZVĚŘE PŘED NEBEZPEČNÝMI NÁKAZAMI

Vzteklina
ČR je v současné době bez výskytu vztekliny lišek. Každoročně je prováděno kladení návnad orální vakcinace lišek proti vzteklině. Kladení se provádí v celém rozsahu letecky v jarním a podzimním období. Následuje monitoring provedené vakcinace ověřením protilátek u odlovených lišek.
Celková suma finančních prostředků potřebná na vakcinaci v jednom roce je 8 mil. Kč. Organizace dodávající vakcínu prochází výběrovým řízením a ta, která splňuje podmínky včetně finančních je vybrána jako dodavatel vakcinačních dávek pro roční období.
Vakcinace se provádí v regionech posledního výskytu a v příhraničním pásmu se SR a Polskem.

Klasický mor prasat
U divočáků je prováděno soustavné šetření sérologické a virologické, za 1. pololetí roku 2004 není pozitivní nález virologického vyšetření a 5 nálezů pozitivního sérologického vyšetření ve 3 krajích. Vyšetření se bude provádět i v následujícím období.

Tularémie brucelóza zajíců

Celkem 264 ohnisek tularémie na 29 okresech ČR a 104 ohnisek brucelózy na 21 okresech. Pozorovací doba 2 roky. Probíhá jednání o způsobu vyšetření (frekvenci) v ochranných pásmech v roce 2005. Stanovisko myslivecké komise je v podpoře vyšetřování z důvodu zoonózy přenosné na člověka. Jakékoliv omezení by z odborného hlediska bylo chybou.

Trichinelóza
U divočáků zjištěna na okrese Děčín na 2 lokalitách. Provádí se vyšetření všech ulovených divočáků v ČR.

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vyšetření cizorodých látek - monitoring u zvěřiny je každoročně prováděno a je rozepsáno na plnění časové, druhové s určením laboratoře k vyšetření až na konkrétní inspektoráty (bývalé OVS). Sumarizace a vyhodnocení výsledků vyšetření - odbor hygieny SVS ČR.
OBCHODOVÁNÍ, KOMOROVÁNÍ ZVĚŘE, ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ ZVĚŘINY
Veškeré postupy, týkající se jednotlivých činností, jsou obsažené v prováděcích vyhláškách k veterinárnímu zákonu.

MYSLIVECKÁ A VETERINÁRNÍ OSVĚTA
Každoročně jsou publikované výsledky akcí orální vakcinace vzteklina, kladení vakcinačních návnad, výsledky vyšetření účinnosti vakcinace, možnosti požádání dodatečných záruk - ČR prostá 2 roky vztekliny lišek (Dr. Matouch Oldřich - SVÚ NRL Liberec). KMP - publikace výsledků NRL SVÚ Jihlava o provedených vyšetřeních a jejich výsledků. Řada dalších příspěvků do odborných časopisů a publikací, ale i do denního tisku.
Anna MRÁZKOVÁ
SVS ČR

Komentář tajemníka Myslivecké komise Ing. Luďka Králíčka: Na Myslivecké komisi dne 19.8. byla spolupráce mezi oběma subjekty hodnocena kladně. Spolupráce by se měla zlepšit při vyšetřování kadavérů uhynulé zvěře a preventivních vyšetřeních ulovených zajíců na tularémii a brucelózu, protože součastná veterinární opatření nevylučují v plném rozsahu nákazu člověka jak na to upozornil členové MK pan Karel Plaňanský a MVDr. František Fejfar.
vychází v 7:07 a zapadá v 16:20 vychází v 16:42 a zapadá v 6:34 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...