Časopis Myslivost

Listopad / 2004

Volby do Senátu ČR

Představujeme kandidáty z řad myslivců.   Ing. Kamila Kaasová
Na jaře jsme Vám představovali kandidáty do Evropského parlamentu. Čas pokročil a blíží se další volby – tentokrát do senátu. Vybrali jsme proto opět kandidáty, kteří mají blízký vztah k myslivosti a k přírodě vůbec, abychom jim položili několik otázek a dozvěděli se, s jakými názory a očekáváními se na volby připravují. Jistě by bylo prospěšné zvolit si do významných funkcí zástupce, kteří mají společný zájem – tedy myslivost a ochranu přírody. Možná Vám toto stručné představení pomůže vybrat si toho pravého kandidáta, pokud ještě váháte. Mohl byste popsat Váš vztah k myslivosti a ochraně přírody – soukromý i pracovní? Věnujete se této činnosti aktivně?Jaké jsou podle Vás aktuální problémy české myslivosti. Myslíte, že by mělo dojít k nějakým změnám?Čím byste se v případě Vašeho zvolení do senátu chtěl zabývat? Myslíte, že byste mohl z dané pozice naši myslivost podpořit? Co byste chtěl vzhledem k ní prosazovat?

Ing. Ludmila Müllerová, KDU-ČSL, volební obvod Ústí nad Orlicí

Jako poslankyně Parlamentu ČR jsem se aktivně podílela se skupinou poslanců v roce 2000 na zpracování předlohy nového zákona o myslivosti. Tuto předlohu jsem podepsala a přes neobyčejný odpor řady poslanců po celou dobu projednávání hájila.
S myslivostí mě však v prvé řadě spojuje rodinné zázemí. Můj manžel pochází z rodiny, kde má vztah k přírodě a myslivosti hlubokou tradici. Myslivosti se manžel věnuje více než 20 let a je též funkcionářem Okresního mysliveckého spolku. Můj tchán Ing. Štěpán Müller je předsedou OMS v Bruntále a v současné době také místopředsedou ČMMJ. Takže problematika myslivosti a s tím spojené starosti myslivců jsou v naší rodině často probíraným tématem. V této souvislosti mám i možnost zúčastňovat se různých mysliveckých akcí a seznamovat se tak i s činností těch poctivých řadových myslivců. Pravidelně také čtu váš měsíčník Myslivost, kde sleduji aktuální informace o činnosti myslivců a mysliveckých organizací.

Myslivost vnímám jako činnost, kde se jedná především o součást aktivní ochrany přírody, kde myslivci dobrovolně a nezištně pečují o chov zvěře a její ochranu. Proto mi velmi vadí, když prostřednictvím médií jsou některými novináři a politiky myslivci prezentováni jako lidé, kteří touží jen zvěř zabíjet.

Chci proto využít všech možností a kontaktů, které jsem získala jako bývalá poslankyně Parlamentu ČR k podpoře myslivosti, myslivců a jejich spolkové činnosti. V případě zvolení do Senátu bude ještě tento můj vliv posílen.
Vím také, že myslivci svojí spolkovou činností v mnohých případech příznivě ovlivňují a podporují společenský život na vesnici. Tuto jejich záslužnou práci chci rovněž podporovat.
Je mně známo, že někteří poslanci a senátoři předložili Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení některých ustanovení zákona o myslivosti, směřujících k omezování myslivecké činnosti těch, kteří o zvěř pečují jako o významné přírodní bohatství. Také zde chci hájit zájmy poctivých myslivců.
Bude mým zájmem kladně ovlivňovat též společenské postavení myslivosti a docenění jeho významu také z hlediska mysliveckých tradic jakožto významného kulturního bohatství našeho národa.
Věřím, že budu i nadále dobře spolupracovat s představiteli ČMMJ a Ministerstva zemědělství, kde mám velmi dobré kontakty, které ráda ve prospěch české myslivosti využiji.


Milan Křimský, nezávislý kandidát, volební obvod Karlovy Vary

Po ukončení základní vojenské služby jsem si doplnil středoškolské vzdělání a nastoupil k policii, kde jsem dosud a vykonávám funkci referenta státní správy a samosprávy na DI Karlovy Vary. V současné době si doplňuji vysokoškolské vzdělání. Jsem ženatý a otcem dvou synů ve věku 17 a 19 let. Oba již složili zkoušky z myslivosti a věnují se jí aktivně. Od roku 1995 jsem členem ČMMJ OMS Karlovy Vary. Myslivost se stala mým jediným koníčkem a věnuji jí svůj veškerý volný čas.

Problémy v myslivosti jsem začal vnímat po zvolení do funkce předsedy OMS Karlovy Vary.
Naší velkou chybou je, že neumíme "prodat" naši práci tak, aby se změnil pohled široké nemyslivecké veřejnosti a diskutovat s některými ochranářskými a ekologickými sdruženími o myslivosti a vztahu myslivosti k přírodě. Myslivost není pouze lov, ale je to současně ochrana zvěře, její obhospodařování, péče o přírodní prostředí a další společenské funkce. Také nabízí využití volného času prostřednictvím střelectví, kynologie, sokolnictví apod. Jako velký problém vnímám v našem okrese práci s mládeží a její vedení k myslivosti a ochraně přírody. I přesto že jsem na posledním sněmu OMS apeloval na členskou základnu s tím že jsem žádal naši mysliveckou veřejnost o vytipování odborníka který by se plně věnoval práci s mládeží a kterého bychom byli schopni materiálně zabezpečit a vytvořili mu maximální zázemí potřebné pro práci s mládeží. Zatím se nám nepodařil tento náš záměr naplnit, ale hledáme cestu jak oslovit naši mládež prostřednictvím našich mladých adeptů.

V případě mého zvolení do Senátu ČR bych chtěl pracovat ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Zde bych chtěl prosazovat, aby procházely zákony, které by zachovaly českou myslivost, její tradice, ochranu a chov zvěře, také zachování veškerých živočišných druhů žijících v naší přírodě a zachování rovnováhy ve vzájemných dopadech na zemědělství a lesní hospodářství. Přitom je nutno dbát na zachování vlastnických práv.
K tomu abych mohl takové vize prosazovat potřebuji spolupráci široké myslivecké veřejnosti, protože jedině náměty a připomínky zdola mohou v konečné fázi přinést kvalitní zákony po kterých tak všichni voláme.

Jako nezávislý kandidát strany zdravého rozumu chci apelovat na Vás všechny s tím, že budoucnost je v našem zdravém českém rozumu, pořádku a citu.


Ing. Vladimír Zeman, nezávislý kandidát, volební obvod Kutná Hora

Můj vztah k myslivosti za posledních 10 let nabral téměř profesionální kurz. Před rokem osmdesát devět jsem byl sice častým účastníkem mysliveckých akcí, ale z důvodu nemožnosti získat oprávnění k nákupu zbraní to byly spíše náhodné záležitosti. V devadesátých letech jsem této zálibě zcela propadl a myslím, že již není pouhým koníčkem, ale posláním. Rychle jsem vše doháněl a to jak ve studiu, tak v praktickém poznávání. Úspěšně jsem složil vyšší mysliveckou zkoušku, takže v současné době mohu působit jako předseda zkušební komise při Obvodním mysliveckém spolku ČMMJ na Praze 3, taktéž při České zemědělské univerzitě v Praze. Jsem rovněž členem Organizačně-právní komise ČMMJ. Praktický výkon práva myslivosti mi umožňuje spolek Zálesí Zbýšov, kde mám trvalý pobyt. Rád přiznávám, že prvotní lovecká vášeň, které snad podlehne každý myslivec, se postupně změnila v trvalý vyrovnaný vztah k přírodě. Pochopit, že vše souvisí se vším, že nelze nadřazovat jednu součást práva myslivosti nad druhou, je základní předpoklad správného přístupu k přírodě, jejíž součástí jsme i my, lidé. V tom vidím i své poslání, jako český myslivec a člen ČMMJ.

Myslivost jako živá a zároveň atraktivní lidská činnost s sebou nese celou řadu problémů a nemyslím si, že nastane chvíle, kdy nebudeme mít co řešit. Vzpomeňte na vášnivé diskuse kolem současného zákona o myslivosti. Období, kdy nás až tak netrápil vztah k soukromému majetku je nenávratně pryč. Rovnováha vlastnických vztahů, chov zvěře, škody na lesních porostech či zemědělských plochách a možnost spolkového života, jako výrazné přednosti občanské společnosti je předpokladem pro bezproblémový výkon práva myslivosti. Poměrně lehce napsaná či vyřčená věta znamená v praxi stovky hodin diskusí, vysvětlování a lobování v dobrém slova smyslu.
Nepouštím se záměrně do konkrétních mysliveckých problémů, jako např., jak tlumit stavy prasete divokého, či řešit, zda současný systém pronájmu honiteb je dobrý, či špatný atd., ale chci zůstat u základního aspektu, jak vnímá veřejnost myslivce. Pokud rozdělíme veřejnost na tři základní skupiny - příznivci, lhostejní a odpůrci, rozhodně převažují dvě druhé. Proč tomu tak je, je jistě dílem nepochopení naší činnosti a dílem naše vlastní chování. Oba důvody můžeme ovlivnit vlastními silami. Jednak publikační činností nebo veřejně přístupnými akcemi. Na stránkách Myslivosti je dost příkladů, že to umíme, ostatní psané sdělovací prostředky o naší činnosti či problémech však nepíší téměř vůbec. S velkým úsilím musíme prosazovat své vstupy do televizí.
Vidím v této oblasti velké rezervy. Dobrý pohled veřejnosti na nás myslivce je i užitečným odrazovým můstkem pro prosazování našich potřeb v legislativě, ale i při praktickém výkonu státní správy v myslivosti na úrovni obcí s rozšířenou působností. Buďme proto sebevědomější, ale i přísnější na sebe.

Výkon funkce senátora pro mne není neznámou činností. Byl jsem senátorem v prvním volebním období 1996-2000, z toho dva roky I. místopředsedou Senátu. V roce 1997 se mi podařilo, jako vůbec první veřejnou činnost senátu, uspořádat křest knihy Myslivost, Doc. Vacha. Jedno výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu, životní prostředí a regionální rozvoj se konalo v Jabkenické oboře, kde mohli senátoři v praxi vidět, že myslivost není jen lov, ale náročná péče o chov zvěře. Marný boj jsem v Senátu svedl o kontaktní norování a nepomohla mi tenkrát ani přítomnost mého jezevčíka.
V případě zvolení pro mne bude dalším zdrojem nápadů činnost zkušebního komisaře a práce v Organizačně-právní komisi ČMMJ. Za posledních patnáct let ve funkcích přednosty okresního úřadu, federálního poslance, senátora a náměstka ministra vnitra jsem získal dostatek zkušeností pro tvorbu nových zákonů, či pozměňovacích návrhů ve prospěch myslivosti. Za nejdůležitější však považuji přesvědčovat kolegy senátory a poslance, že čeští myslivci jsou prospěšnou součástí celé společnosti. Ve spolupráci s ČMMJ, českými myslivci a všemi přáteli přírody, kterou nám zachovali naši předchůdci, jsem připraven hájit vaše zájmy v Senátu Parlamentu ČR.


Rostislav Harazín, KSČM, volební obvod Bruntál

Již jako žák základní školy jsem inklinoval k lesu a k přírodě jako celku. Navštěvoval jsem myslivecký kroužek připravující mládež k praktické myslivecké činnosti, včetně zkoušek k ochraně přírody. Hlavní příčina mé orientace byla ta, že žiji na vesnici, v krásné přírodě v podhůří Jeseníku.
Z hlediska pracovního jsem se k přírodě a myslivosti přiblížil více, již jako starosta obce Světlá Hora. Obcím byly na počátku 90. let minulého století předány lesy a bylo nutné tyto lesy řádně obhospodařovat, nejen z hlediska lesního hospodářství, ale i myslivosti. V roce 1998 jsem složil myslivecké zkoušky a stal se členem mysliveckého sdružení. Aktivně spolupracuji s myslivci v okolí obce Světlá Hora. Myslivost považuji za významnou součást ochrany přírody.

Považuji za jeden z hlavních problémů současné myslivosti neúměrně vysoké nájmy za pronájem honebních pozemků. Domnívám se, že je to základ řady negativních jevů. Především zhoršení mezilidských vztahů ve sdruženích nebo spolcích, které obhospodařují honební pozemky. Došlo tím ke značnému omezení možností v oblasti chovu zvěře a její ochrany a zlepšování životních podmínek pro zvěř. Nedostatek finančních prostředků má rovněž vliv na činnost v ochraně proti škodám zvěří v lese a na zemědělských kulturách.
Myslivost a myslivecké organizace vyžadují celkovou společenskou podporu a ocenění jejich práce pro přírodu.

Abych mohl konkrétně a kvalifikovaně ovlivnit zájmy české myslivosti, musím aktivně poznávat problematiku myslivecké činnosti na všech úrovních jejího postavení. Proto chci na místní a regionální úrovni jako starosta obce a senátor nadále spolupracovat v podpoře myslivců v oblasti chovu zvěře a ochrany jejího životního prostředí. Plně si uvědomuji význam spolkové činnosti ČMMJ, kterou již dnes ve spolupráci s OMS Bruntál podporuji.
Na celostátní úrovni hodlám využít dosavadních kontaktů, které jsem jako senátor získal a i nadále budu posilovat společenské postavení a činnost mysliveckých organizací. Chci se též přičinit o zlepšení spolupráce myslivců s ostatními nevládními organizacemi, které se zabývají otázkami ochrany přírody. Můj cíl je prosazovat zájmy myslivosti tak, aby zůstala pro širokou veřejnost a nejen pro vyvolené.
vychází v 7:07 a zapadá v 16:20 vychází v 16:42 a zapadá v 6:34 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...