Časopis Myslivost

Říjen / 2005

LČR a ČMMJ – jak do budoucna?

Myslivost 10/2005, str. 18  red
Dne 31.8.2005 se v Hradci Králové uskutečnilo setkání vrcholných představitelů ČMMJ a LČR, s.p. V úvodní neformální diskusi se obě strany vzájemně informovaly o aktuální situaci v obou organizacích, především pak o situaci v mnohdy ne příliš šťastně diskutovaném a medializovaném vztahu zvěř versus les. Poté bylo ústy předsedy ČMMJ Prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. vysloveno poděkování vedení LČR, s.p. za aktivní přístup při řešení úpravy textu některých článků nájemní smlouvy na pronájem honiteb LČR. Zástupci ČMMJ také velmi kladně hodnotili letošní účast a prezentaci LČR, s.p. na mezinárodní výstavě NATURA VIVA 2005 konané v Lysé nad Labem, kde byla také představena myslivost provozovaná v režijních honitbách LČR, s.p.

Generální ředitel LČR, s.p.Ing.Vladimír Blahuta ocenil pozitivní výsledky docílené vedením ČMMJ při objektivním informování svých členů o dění u LČR, s.p. Tohoto stavu bylo dosaženo hlavně tím, že je zástupce LČR, s.p. pravidelně zván na jednání myslivecké rady ČMMJ a může tak okamžitě reagovat při projednávání odborných otázek majících vztah k LČR, s.p. V poslední době se tato vzájemná informovanost plně osvědčila například při objasnění záležitosti účtování DPH u placených částek nájemného při pronájmech honiteb LČR, s.p.
Cílem tohoto setkání však nebyla diskuse o tom co bylo (a je třeba objektivně uvést, že ani jedna strana se k historii vzájemných vztahů nijak významně nevracela), ale obě strany se jednoznačně shodly na potřebě budoucí spolupráce a dialogu při řešení případných problematických záležitostí.
Na setkání bylo rovněž dohodnuto, že budou vytipovány okruhy činností, na jejichž realizaci mají obě strany zájem a proto je bude účelné řešit společně (např. otázky ochrany přírody, reintrodukční programy zvěře, vyhlašování oblastí chovu zvěře, dotace z evropských fondů, legislativa, práce s mládeží, propagace činnosti apod.).
I když setkání bylo vedeno v konstruktivním a přátelském duchu, obě strany si byly a jsou vědomy skutečnosti, že prioritní profesní zaměření a činnost obou subjektů mají v mnohém sice společný rozměr, ale také mohou být lokálně i určitým způsobem konfliktní. V tomto směru se jedná především o záležitost honiteb a lokalit, v nichž se zatím nepodařilo uvést do souladu početní stavy spárkaté zvěře a zdravotní stav lesa. Je nesporné, že jedním z hlavních předmětů činnosti LČR, s.p. je jednoznačně výkon práva hospodaření k lesům, jež jsou ve vlastnictví státu. Tomuto zaměření je také téměř výhradně činnost LČR, s.p. směřována.
Významným pokrokem do budoucna však je, že bylo zřetelně prezentováno a deklarováno oboustranné odhodlání řešit všechny případné konfliktní situace dialogem a konstruktivně diskutovat o vzniklých problémech.
Především z tohoto pohledu, tzn. z pohledu oboustranného příslibu zlepšení stavu vzájemné komunikace a spolupráce, bylo proběhnuvší setkání významným přínosem a zároveň vkladem do budoucna.
Zpracování dat...