Časopis Myslivost

Říjen / 2005

MEDAILOVÉ TROFEJE MUFLONŮ v Lysé n/L. 2005

Myslivost 10/2005, str. 5  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Chov mufloní zvěře u nás je světoznámý, a proto jsme byli právem zvědaví na jeho výsledky po pěti letech od poslední výstavy a možná právem jsme byli po úpravách honiteb daných novým zákonem o myslivosti poněkud skeptičtí.
Nakonec se ale ukázalo, že v katalogu bylo zveřejněno hodnocení 904 medailových mufloních trofejí, z nichž 733 (81 %) pocházelo z volných chovů a 171 (19 %) z chovů oborních. Pro porovnání v roce 2000 jsme měli v katalogu uvedeno 787 medailových trofejí muflonů, takže se jedná o nárůst o téměř 15 % a z nich jich bylo 21 % z obor, takže lze říci, že v současné době narůstá kvalita mufloní zvěře ve volných honitbách, což je potěšitelné. Relativně dost trofejí bylo oceněno na medaili zlatou - celkem 208 (23 %), což je ale o 8 % méně než tomu bylo před 5 roky, 320 toulců bylo "stříbrných" (35 % - stejně jako před 5 lety) a 376 trofejí hodnotila komise na medaili bronzovou (42 %), což je zase více než před 5 lety a v konečném výsledku to znamená určitý pokles trofejové kvality této zvěře. Je přitom zajímavé, že nejsilnější trofeje již nepocházely z obor, i když je nutno uvést, že židlochovické obory na výstavě zastoupeny nebyly. Přesto ale je mufloní zvěř v oborách i nadále chována v odpovídajícím množství i kvalitě. Na výstavě se prezentovaly mufloní trofeje dokonce z 36 oborních chovů, přitom ale trofeje hodnocené na zlatou medaili pocházely pouze z 19 obor, z nichž nejvíce "zlatých" toulců bylo předloženo z obory Diana (7) a Karsit (6). Pokud bychom ale hodnotili medailové trofeje muflonů co do počtu, potom nejvíce jich pocházelo ze Staré obory na Hluboké (1 : 13 : 8 = 22), dále z obory Vlkov (1 : 2 : 17 = 20), Chlumek (3 : 8 : 6 = 17), Hukvaldy (2 : 5 : 9 = 16), Vřísek (1 : 4 : 9 = 14), příp. Volský Žleb (2 : 3 : 6 = 11), ale nelze pominout ani úroveň chovu muflonů v oborách Podčejk, Títěž, Velké Meziříčí a dalších. Obtížněji lze hodnotit úroveň chovů mufloní zvěře ve volných honitbách, neboť se zdá, že na okresy, které se dříve výrazně podílely na produkci silných a nejsilnějších trofejí, se tlačí okresy dříve ne tak známé, ale zato stále úspěšnější. Konečně vidíme, že nejsilnější trofej muflona na výstavě ulovená F. Křivonoskou v honitbě Nové Dvory je z okresu Příbram. Tato trofej má "světových" 243,65 b. CIC. V době ulovení měl muflon 9 let, a to opět ukazuje na chovatelské možnosti, které máme nejen u muflonů, u nichž přitom není jejich stáří obtížněji určitelné než u jiných druhů zvěře, spíše naopak. O věku muflonů s medailovými trofejemi informuje tabulka č. 1. Z tabulky je zcela zřetelné, že trofejově silnější ("zlatí") mufloni se dožívají vyššího věku než mufloni trofejově slabší. Pro mysliveckou chovatelskou praxi z toho vyplývá, že nadějní mufloni (s dobrou délkou nevtáčivých silných trofejí rozložených pod úhlem nejlépe 100 stupňů) by měli být šetřeni jednak pro další nárůst jejich trofejí a jednak pro jimi zanechávané kvalitní potomstvo alespoň do šesti až sedmi let. Přitom druhý důvod nás opravňuje ponechat takové muflony v honitbách i do vyššího věku, jak nás o tom přesvědčují zejména údaje z oborních chovů. O tom jak se věk muflonů podílí na kvalitě jejich trofejí (přičemž se ovšem rozumí mufloni nadějní, nikoliv tedy průběrní) informují údaje z tabulky č. 2. Obecně lovíme nejvíce muflonů čtyřletých, a to ve volnosti i v oborách, což není naše dobrá vizitka, neboť je vidět, že průměrné hodnoty mufloních toulců narůstají ještě do devíti let ve volnosti a do deseti až jedenácti let v oborách. Znovu je ovšem potřeba podtrhnout, že se jedná o muflony nadějné, ale právě těch máme v honitbách ještě dost, i když ve světové špičce (nad 240 bodů CIC) je v katalogu uveden pouze jeden, nicméně velice silných mufloních trofejí (nad 230 b. CIC) jich máme 9, a to není v porovnání se světem nijak málo. Je třeba se zamyslet i nad tím, že uvedených vysokých bodových hodnot dosahují právě již mufloni čtyřletí a v oborách pětiletí. Právě do nich je třeba vkládat největší chovatelské naděje namísto jejich lovu. Čtyřletých muflonů jsme přitom lovili dokonce téměř plnou třetinu (32 %) a pětiletých čtvrtinu (27 %), což nesvědčí vždy o kvalitě naší chovatelské praxe. O úlovcích muflonů s medailovými trofejemi v posledních pěti letech informuje tabulka č. 3. Lze říci, že za posledních 5 let počet muflonů s medailovými trofejemi narůstal, což se dá posuzovat zejména s ohledem na nárůst trofejí oceněných na zlatou medaili, neboť tento nárůst je zřetelný nejen u oborních chovů, kde je možno předpokládat vyšší odbornost a znalost věku tam chovaných muflonů, ale i u chovů ve volnosti. Přehled o počtech muflonů s medailovými trofejemi vzhledem k počtům všech lovených muflonů v uvedených letech přináší tabulka č. 4. Přestože počet lovených muflonů v posledních pěti letech (zejména po roce 2001) poklesl, nesnížila se produkce silných trofejí na počet ulovených kusů. Naopak bylo za toto období potřeba ulovit v průměru pouze 51 muflonů na jednoho "zlatého", 31 muflonů na jednoho "stříbrného" a 26 muflonů na jednoho "bronzového". Každý jedenáctý muflon měl tudíž medailovou trofej, což je výsledek více než uspokojivý, zvláště když byl tento podíl rok od roku menší a menší. Poněkud jiný pohled nabízí tabulka č. 5 znázorňující jaké byly v uplynulých pěti letech bodové hodnoty a věk vždy deseti nejsilnějších mufloních trofejí. Je zřejmé, že průměrné bodové hodnoty vždy deseti nejsilnějších mufloních trofejí se od sebe rok od roku příliš nelišily a stejně tomu bylo u jejich věku. Vybočující údaje z roku 2001 jsou zřejmě odrazem nálad uživatelů honiteb před přijetím nového zákona o myslivosti. Jinak je ale opět patrno, že chceme-li odchovat nadějné muflony se silnými až nejsilnějšími trofejemi, neměli bychom je lovit před jejich šestým, lépe však sedmým rokem života. Nemusíme se bát je pustit do devátého příp. desátého roku stáří, ale v žádném případě není možno souhlasit s odlovem silných muflonů již v jejich čtvrtém či dokonce třetím roce. Celostátní výstava Natura Viva 2005 v Lysé nad Labem tak opět ukázala jaký je stav v chovu mufloní zvěře u nás a současně jaké v něm ještě máme rezervy. Nejedná se pouze o chovy oborní, ale především o chovy muflonů ve volnosti, u nichž také můžeme předpokládat další kvalitativní nárůst. Samozřejmě ale při dodržování všech známých chovatelských zásad uplatňovaných v jednotlivých okresech či lépe v chovatelských oblastech.

Přiložené dokumenty

Media_11788_23_0.xls Tabulka 1 (15,00 KB)
Media_11788_35_0.xls Tabulka 2 (15,50 KB)
Media_11788_46_0.xls Tabulka 3 (15,00 KB)
Media_11788_59_0.xls Tabulka 4 (14,50 KB)
Media_11788_9_1.xls Tabulka 5 (14,50 KB)
Media_11788_26_1.xls Tab nej mufloni (29,50 KB)
Zpracování dat...