kuna-lesnimuflprasatka-sedlkachnyBazant1mufloniJeleni2Jeleni1
sluncevychází v 5:26 a zapadá v 20:46|měsícvychází v 9:07 a zapadá v 21:52|Doby lovu
Dnes je 30. července 2014, svátek má Bořivoj / Vojen

Aktuální čísla časopisů

Myslivost: Srpen / 2014
ročník: 62 (92)
 
Lovecký pes: 2/2014
ročník: 2014
 
Myslivecké zábavy 2/2014
ročník: 2014
English German

Jelenia zver - ZIMNÝ OBHRYZ KÔRY

Jelenia zver - ZIMNÝ OBHRYZ KÔRY Myslivost 2/2006, str. 26
Matúš RAJSKÝ, Miroslav VODŇANSKÝ, Pavel HELL, Jaroslav SLAMEČKA

Na problematiku lúpania jelenej zveri v letnom období (Myslivost 10/2005) nadväzujeme témou zimného obhryzu kôry a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Vieme, že v škále prijímanej potravy jeleňou zverou má v priebehu jednotlivých ročných období stromová hmota trvalé zastúpenie. Počas zimných mesiacov, v období, ktoré pre zver znamená zníženie pestrosti ponuky prirodzených zdrojov potravy, dochádza k situácii, že poľovnícka prax podávaním krmív kompenzuje strádanie, ktoré prináša toto obdobie pre zver. A práve s ohľadom na kŕmenie zveri je pozornosť zameraná aj na poškodzovanie lesných drevín. V súvislosti s uvedenou problematikou sme sa v mesiacoch január až marec zamerali na výskum obhryzu smrekových porastov. Experimenty v modelových podmienkach sme orientovali na príjem kôry v období, ktoré je aktuálne z pohľadu vzniku poškodení v podmienkach lesného hospodárstva. Čísla opisujúce odhadované škody na porastoch sú lesníckej a poľovníckej praxi známe, my sa zameriame na prezentovanie našich sledovaní a ich výsledkov charakterizujúcich konzumovanie kôry zverou.


V EXPERIMENTOCH SME POUŽILI, PODOBNE AKO V LETNOM OBDOBÍ, SMREKOVÉ KMENE V RASTOVEJ FÁZE ŽRĎKOVINY A ŽRĎOVINY (PRIEMER KMEŇA 6 - 19 CM). OBHRYZOVÝ MATERIÁL BOL PREDKLADANÝ POČAS SLEDOVACIEHO OBDOBIA DENNE V AD LIBITNOM MNOŽSTVE. JELENIA ZVER (9 DOSPELÝCH SAMÍC VO VEKU 4 AŽ 6 ROKOV), ZARADENÁ DO POKUSU, BOLA ROZDELENÁ DO 3 SKUPÍN, PO TRI JEDINCE. OBHRYZ SME SLEDOVALI V ZÁVISLOSTI NA SPÔSOBE KŔMENIA (DRUH KRMIVA) A ČASOVÉHO INTERVALU V PRIEBEHU DŇA, POČAS KTORÉHO MALA ZVER PRÍSTUP KU KRMIVU.
V PRVEJ FÁZE SLEDOVANIA SME VO VŠETKÝCH SKUPINÁCH ZVERI PODÁVALI LÚČNE SENO ROVNAKEJ KVALITY. CIEĽOM ÚVODNÉHO EXPERIMENTU BOLO POROVNAŤ INTENZITU PRÍJMU SMREKOVEJ KÔRY PRI JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH (1.,2.,3.) V ROVNAKÝCH TROFICKÝCH PODMIENKACH (GRAF.1.).
DENNÝ OBHRYZ KÔRY PRI KŔMENÍ LÚČNYM SENOM BOL V 1. SKUPINE ZAZNAMENANÝ V PRIEMERENA JEDNÉHO JEDINCA JELENEJ ZVERI 3150, V 2. SKUPINE 2927 A V 3. SKUPINE 3373 CM2. KEĎŽE BOL PRÍJEM KÔRY PRI ZVERI POROVNATEĽNÝ, PREDSTAVOVAL TENTO POZNATOK BÁZU PRE ĎALŠIE SLEDOVANIA.OBHRYZ V TEJTO FÁZE DOSIAHOL POMERNE VYSOKÉ HODNOTY. VYCHÁDZALI SME Z PREDPOKLADU, ŽE LÚČNE SENO JE PRE JELENIU ZVER MENEJ ATRAKTÍVNE (JE VŠAK ZDROJOM VLÁKNINY), AKO SENÁŽE A JADROVÉ KRMIVÁ. PRI PREDKLADANÍ ZVERI TREBA DÔSLEDNE DBAŤ NA JEHO KVALITU. AK POCHÁDZA Z PRESTARNUTÉHO LÚČNEHO PORASTU, SO ZASTÚPENÍM KYSLÝCH TRÁV, ALEBO POČAS PRÍPRAVY BOLO VYSTAVENÉ NEPRIAZNIVÝM POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM, JELENIA ZVER, KTORÁ HO PRIJÍMANEZÍSKA Z NEHO POTREBNÉ ŽIVINY ANI NA ZÁCHOVNÚ DÁVKU A NÁSLEDNE SA SPRAVIDLA ORIENTUJE NA PRÍJEM STROMOVEJ HMOTY.
V DRUHEJ FÁZE SLEDOVANIA SME V SÚVISLOSTI S VPLYVOM ATRAKTIVITY PREDKLADANÉHO KRMIVA NA INTENZITU OBHRYZU, ZMENILI ZLOŽENIE KŔMNYCH DÁVOK JELENEJ ZVERI (GRAF 2.). PREŠLI SME NA NASLEDOVNÝ SPÔSOB KŔMENIA: 1. SKUPINE SA K LÚČNEMU SENU PRIDALA TRÁVNA SENÁŽ, 2. SKUPINE KUKURIČNÁ SILÁŽ A TRETIA SKUPINA BOLA NAĎALEJ KŔMENÁ LÚČNYM SENOM AKO SAMOTNÝM KRMIVOM Z DÔVODU MOŽNOSTI POROVNANIA VÝSLEDKOV.
V DÔSLEDKU ZMENY V ZLOŽENÍKŔMNEJ DÁVKY,POKLESOL PRIEMERNÝ DENNÝ OBHRYZ PRI TRÁVNEJ SENÁŽI NA HODNOTU 73 CM2, ČIŽE ZNÍŽENIE O 97,7 % OPROTI SITUÁCII, KEĎ MALA ZVER PRÍSTUP IBA K LÚČNEMU SENU. PRI ZVERI, KTOREJ BOLA PRIDANÁ KUKURIČNÁ SILÁŽ SME ZAZNAMENALI EŠTE VÝRAZNEJŠÍ VPLYV, KEĎ OBHRYZ POKLESOL NA ZVIERA A DEŇ O 99,2 %, A TO NA HODNOTU 23 CM2. UVEDENÉ VÝSLEDKY JEDNOZNAČNE POTVRDZUJÚ POZITÍVNY VPLYV ATRAKTIVITY KRMIVA NA ELIMINOVANIE OBHRYZU KÔRY ZVEROU. PODÁVANÍM SILÁŽOVANÝCH KRMÍV POKLESLO POŠKODZOVANIE SMREKOVÝCH KMEŇOV NA MINIMÁLNU ÚROVEŇ, PRIČOM V PRIEBEHU SLEDOVACIEHO OBDOBIA BOLI ZAZNAMENANÉ DNI AJ S NULOVÝM OHHRYZOM. PRÍNOSOM PODÁVANIA SILÁŽOVANÝCH KRMÍV JE POPRI ICH CHUŤOVEJ ATRAKTIVITE PRE ZVER AJVYSOKÝ OBSAH VODY 40-70 %, TEDA POMER VODY A SUŠINY OBSIAHNUTEJ V KRMIVE JE PRIBLIŽNE 1:1. NAPROTI TOMU LÚČNE SENO, KTORÉ JE ZAUŽÍVANÝM KRMIVOM PRE JELENIU ZVER V ZIME, OBSAHUJE V ZÁVISLOSTI OD VLHKOSTI VZDUCHU SPRAVIDLA OD 8 DO 15 % VODY. PODĽA NAŠICH SLEDOVANÍ PREDSTAVUJE POTREBA VODY NA JEDNÉHO DOSPELÉHO JEDINCA JELENEJ ZVERI V LETNOM OBDOBÍ PRIEMERNE 9-10 LITROV, PRIČOM KŔMNA DÁVKA UŽ OBSAHUJE DUŽINATÉ ZLOŽKY. V ZIMNOM OBDOBÍ PRÍJEM TEKUTÍN KLESÁ A PRI PREDKLADANÍ GRANULOVANÉHO KRMIVA S OBSAHOM VODY 9,7 % POTREBUJE DOSPELÝ JEDINEC PRIEMERNE NA DEŇ 7-7,5 LITRA. PRE POROVNANIE, PRI KŔMENÍ TRÁVNOU SENÁŽOU S OBSAHOM VODY 68 % JE TO PODSTATNE MENEJ, KEĎŽE TÝMTO DRUHOMPOTRAVY ZÍSKAVA ZVER VODU, KTORÁ POKRÝVA ZNAČNÚ ČASŤ POTREBY, A JEJ PRÍJEM SA TAK ZNIŽUJE NA HODNOTU 3,5-4,0 LITRA, ČIŽE POKLES PRIBLIŽNE O POLOVICU. TAKÝTO SPÔSOB KŔMENIA A ZÁROVEŇ SPRÍSTUPNENIA VODY MÁ SVOJE OPODSTATNENIE NAJMÄ POČAS ZIMNÝCH OBDOBÍ, KEĎ SA TEPLOTY VZDUCHU POHYBUJÚ POD BODOM MRAZU (PRIRODZENÉ VODNÉ ZDROJE ZAMRZNUTÉ) A ABSENTUJE SNEHOVÁ POKRÝVKA, KTORÁ PREDSTAVUJE PRE ZVER NÁHRADNÝ ZDROJ. V PRÍPADE, AK JE JELENIA ZVER VYSTAVENÁ UVEDENÝM PODMIENKAM, POKRÝVA DO ZNAČNEJ MIERY POTREBU VODY PRÁVE OBHRYZOM KÔRY, PRÍPADNE ODHRYZOM LETORASTOV A TERMINÁLOV DREVÍN.NA DRUHEJ STRANE JE POTREBNÉ UVIESŤ, ŽE KONZUMOVANIE STROMOVEJ HMOTY JE PRIRODZENÝM PREJAVOM JEJ POTRAVNEJ EKOLÓGIE AJ Z DÔVODU CHUŤOVEJ A VÝŽIVNEJ HODNOTY UVEDENEJ POTRAVY, KTORÁ NIE JE ZANEDBATEĽNÁ. ZABEZPEČENÍM POTREBNEJ VÝŽIVY PRE ZVER VŠAK MÔŽEME POŠKODZOVANIU LESNÝCH PORASTOV DO ZNAČNEJ MIERY PREDCHÁDZAŤ.
Z ÚDAJOV V GRAFE 2., PRI SKUPINE JELENEJ ZVERI KŔMENEJ LÚČNYM SENOM, JASNE VIDIEŤ MARKANTNÝ ROZDIEL V OBHRYZE KÔRY V POROVNANÍ SO SKUPINOU 1 A 2. OBHRYZ KÔRY DOSIAHOL PRI KŔMENÍ LÚČNYM SENOM PRIEMERNE HODNOTU 4050 CM2 NA JEDNÉHO DOSPELÉHO JEDINCA DENNE, ČO JE DOKONCA NÁRAST V POROVNANÍ S PRVOU FÁZOU SLEDOVANIA O 20,1 %. ZVER MALA PRITOM CELODENNÝ PRÍSTUP K VODNÉMU ZDROJU BEZ OBMEDZENIA. JELENIA ZVER MÁ TEDA TENDENCIU STUPŇOVAŤ INTENZITU PRÍJMU KÔRY, V PRÍPADE AK JEJ PREDKLADÁME MENEJ ATRAKTÍVNE A VÝŽIVNÉ KRMIVÁ.
V TRETEJ FÁZE SLEDOVANÍ SME PRISTÚPILI K NARUŠENIU PASTEVNÝCH CYKLOV (GRAF3.). NASTALA ZMENA V DĹŽKE DOBY, KEDY MALA ZVER PRÍSTUP K POTRAVE.PRECHODOM Z CELODENNÉHO KŔMNEHO REŽIMU NA NOČNÝ MALA ZVER MOŽNOSŤ PRIJÍMAŤ POTRAVU LEN OD 17,00 DO 07,00H. JELENICE BOLI V TOMTO PRÍPADE VYSTAVENÉ POTRAVNÝM PODMIENKAM JELENEJ ZVERI V SÚČASNEJ KULTÚRNEJ KRAJINE, KTORÁ SA V MNOHÝCH POĽOVNÝCH OBLASTIACH STALA NOČNOU ZVEROU (POČAS DENNÝCH HODÍN SA ZDRŽUJE V LESNÝCH KOMPLEXOCH A HÚŠTINÁCH, KTORÉ POŠKODZUJE A ZA POTRAVOU, RESP. NA OTVORENÉ PRIESTRANSTVÁ SA VYDÁVA V NOČNÝCH HODINÁCH - SIMULOVANIE NARUŠENIA PASTEVNÝCH CYKLOV).
PODĽA MERANÍ, PO NARUŠENÍ PASTEVNÝCH CYKLOV, STÚPLA INTENZITA OBHRYZU KÔRY PRI VŠETKÝCH TROCH SKUPINÁCH ZVERI. ZVÝŠENÝM PRÍJMOM KÔRY ZVER KOMPENZOVALA, PODĽA PREDPOKLADOV, DEFICIT POTRAVY V PRIEBEHU DENNÝCH HODÍN. NAVYŠE NEDOKÁZALA V PRIEBEHU NOCI PRIJAŤ POROVNATEĽNÉ MNOŽSTVO KRMIVA, AKO PRI CELODENNOM REALIZOVANÍ PASTEVNÝCH CYKLOV.
PRI TRÁVNEJ SENÁŽI SME ZAZNAMENALI PRIEMERNÝ NÁRAST OBHRYZU NA JEDINCA A DEŇ ZO 73 NA 1653 CM2, PRI KUKURIČNEJ SILÁŽI Z 23 NA 388CM2 A PRI LÚČNOM SENE Z UŽ AJ TAK VYSOKEJ ÚROVNE 4050 NA 8258 CM2. ZVER KŔMENÁ LÚČNYM SENOM AKO SAMOTNÝM KRMIVOM PRIJÍMALA PRI NOČNOM KŔMNOM REŽIME VYSOKÉ MNOŽSTVÁ KÔRY. POŠKODENIE OBVODU KMEŇA SA POHYBOVALO PRIBLIŽNE OD 50 -100 %. V PODMIENKACH VOĽNÝCH REVÍROV, KDE MÁ ZVER PRÍSTUP K VÄČŠIEMU POČTU KMEŇOV, AKO V NAŠICH EXPERIMENTOCH, MOŽNO PREDPOKLADAŤ SAMOZREJME VYŠŠÍ POČET POŠKODENÝCH KMEŇOV, ALE S NIŽŠÍM STUPŇOM POŠKODENIA PRIEMERNE NA JEDEN KMEŇ.JE ZNÁME, ŽE PODĽA STUPŇA OBHRYZENEJ KÔRY V RÁMCI OBVODU KMEŇA MÔŽE STROM VYSCHNÚŤ, A TAKTIEŽ, ŽE PORUŠENIE KÔRY VYTVÁRA PREDPOKLADY PRE VSTUP HUBOVÝCH INFEKCIÍ. ATAKOVANÉ STROMY SÚ Z HĽADISKA PRODUKCIE DREVNEJ HMOTY V RUBNOM VEKU ZNEHODNOTENÉ. PODĽA NIEKTORÝCH SLEDOVANÍ, V PORASTOCH, V KTORÝCH BOL V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH POZOROVANÝ OBHRYZ KÔRY, BOLO 80 - 90 % POŠKODENÝCH SMREKOV INFIKOVANÝCH DREVOKAZNÝMI HUBAMI. RÝCHLOSŤ POSTUPU HNILOBY V KMENISTROMU OD MIESTA OBHRYZU, ALEBO LÚPANIA SA UVÁDZA PRIEMERNE OKOLO 1METRA ZA ROK. NEBEZPEČNÉ JE NAJMÄ LETNÉ LÚPANIE (VIAC AKTÍVNYCH SPÓR V TOMTO OBDOBÍ).
VÝSLEDKY POTVRDZUJÚ, ŽE INTENZITU OBHRYZU KÔRY OVPLYVŇUJÚ HLAVNE DVA FAKTORY. PRVÝM JE DRUH KRMIVA, KTORÉ MÁ JELENIA ZVER K DISPOZÍCII A DRUHÝM JE VYRUŠOVANIE. Z POHĽADU VZNIKU ŠKÔD JE VÝZNAMNÁ AJ HUSTOTA ZVERI NA JEDNOTKU PLOCHY. KONCENTRÁCIÁM ZVERI MOŽNO ČELIŤ ČIASTOČNE OPÄŤ LEN ZA PREDPOKLADU ROVNOMERNÉHO ROZMIESTNENIA KŔMNYCH ZARIADENÍ (V KTORÝCH JE PREDKLADANÉ VHODNÉ KRMIVO) A ZNÍŽENÍM RUŠIVÉHO TLAKU ZO STRANY ČLOVEKA.
PRI SLEDOVANÍ VPLYVU VÝŽIVNEJ A ENERGETICKEJ HODNOTY KRMÍV NA KONDÍCIU ZVERI SME VMODELOVÝCH PODMIENKACH POČAS SLEDOVACIEHO OBDOBIA S OBHRYZOM (OD DECEMBRA DO MARCA) PRI SKUPINE ZVERI, KTORÁ BOLA KŔMENÁ LÚČNYM SENOM A TRÁVNOU SENÁŽOU, ZAZNAMENALI POKLES O9,7 KG, PRI SKUPINE KŔMENEJ LÚČNYM SENOM A KUKURIČNOU SILÁŽOU NÁRAST O 1,0KG A PRI ZVERI KŔMENEJ LÚČNYM SENOM AKO SAMOTNÝM KRMIVOMPOKLES O 13,9 KG ŽIVEJ HMOTNOSTI.PRI VÝBERE KRMIVA URČENÉHO NA ZIMNÉ OBDOBIE MUSÍME ZOHĽADŇOVAŤ NUTRIČNÉ POTREBY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ZVERI. S OHĽADOM NA VYŠŠIU VÝŽIVNÚ HODNOTU JE VHODNÉ PREDKLADAŤ JELENEJ ZVERI SENÁŽE S ĎATELINOTRÁVNYM, ALEBO LUCERNOTRÁVNYM ZLOŽENÍM. OBOHATENÍM UVEDENEJ KŔMNEJ DÁVKY JADROVÝM KRMIVOM ZABEZPEČÍMEZVERI POKRYTIE POTREBY ENERGIE.
PRÍPRAVA KRMÍV PRE ZVER JE SPOJENÁ SAMOZREJME S FINANČNÝMI NÁKLADMI,S KTORÝMI MUSÍ POĽOVNÍCKA A LESNÍCKA PRAX KALKULOVAŤ.AK CHCEME, ABY BOLI VYNALOŽENÉ ÚČELNE, JE POTREBNÉ ABY AJ DĹŽKA OBDOBIA PREDKLADANIA KRMÍV KOREŠPONDOVALA S NAŠIM ZÁMEROM ZABEZPEČIŤ ZVERI DOSTATOČNÉ POKRYTIE TEJTO POTREBY, A TO ZNAMENÁ AŽ DO TERMÍNU, KEĎ ZVER NACHÁDZA PRIRODZENÉ ZDROJE V DOSTATOČNOM MNOŽSTVE. PODĽA NAŠICH SLEDOVANÍ MÔŽE UŽ OD KONCA MARCA A V PRIEBEHU MESIACA APRÍL NASTÚPIŤ RÁZNY NÁRAST PRÍJMU POTRAVY JELEŇOU ZVEROU, A TO PLATÍAJ V PRÍPADE DLHŠIE TRVAJÚCEJ ZIMY. V TOMTO OBDOBÍ SA UŽ VŠAK ČASTO V PRAXI NEKŔMI A ZVER MÔŽE HLADOVAŤ. UVEDENÁ SITUÁCIA JE ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÁ PRÁVE Z HĽADISKA VZNIKU POŠKODENIA PORASTOV. V RÁMCI UVEDENEJ PROBLEMATIKY JE POTREBNÉ ZOHĽADNIŤ, ŽE V JEDNOTLIVÝCHOBLASTIACH SÚ LESOHOSPODÁRSKE A POĽOVNÍCKE POMERY INDIVIDUÁLNE, A TO PLATÍ AJ PRE KLIMATICKÉ PODMIENKY, PRE KTORÉ MÔŽE BYŤ POCHOPITEĽNE CHARAKTERISTICKÁ V JEDNOTLIVÝCH ZIMNÝCH OBDOBIACH ZNAČNÁ VARIABILITA.
KONTAKTNÉ ADRESY:
MEDZINÁRODNÉ PRACOVISKO EKOLÓGIE
A VÝŽIVY ZVERI PRI VÚŽV NITRA
HLOHOVSKÁ 2
SK-949 92 NITRA

INSTITUT EKOLOGIE ZVĚŘE VFU BRNO
PALACKÉHO 1-3
CZ-612 42 BRNO

MATÚŠ RAJSKÝ, MIROSLAV VODŇANSKÝ, PAVEL HELL, JAROSLAV SLAMEČKA
Středoevropský institut ekologie zvěře Wien-Brno-Nitra
Medzinárodné pracovisko ekológie a výživy zveri pri VÚŽV Nitra

INSTITUT EKOLOGIE ZVĚŘE VFU BRNOSdílet článek: Přidat k Twitter Přidat k Facebook

Diskuzní fórum

 

Fotogalerie

 

Reklama

 

Tip obchodu

Čelovka Fénix HL50 Tip obchodu
Obchod pro předplatitele

Reklama

reklama
 
jednatel Jak hodnotíte změnu na místě jednatele ČMMJ?
Změnu vítám jednoznačně kladně
 
11
Považuji změnu jednatele spíše za kladný krok
 
0
Podle mne se nic nezmění
 
22
Změna se mi moc nelíbí a nevítám ji
 
1
Změnu považuji za jednoznačně negativní krok
 
1
Nevím, co mám čekat
 
2
Neumím zaujmout ke změně jednatele jednoznačný názor
 
5
 

Partneři

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Reklama

 

Stáhněte si

Stáhněte si