Časopis Myslivost

Listopad / 2007

Jak dále s Interlovem?

Myslivost 11/2007, str. 23  red
Jak se mohli čtenáři Myslivosti dočíst ze zápisu zasedání červnového Sboru zástupců, hlasováním dne 16. 6. 2007 bylo rozhodnuto o tom, že obchodní společnost Interlov Praha, s.r.o. vstoupí do likvidace. Na tomtéž Sboru zástupců byl zvolen likvidátorem Ing. František Polák.
Ke dni 19. 6. 2007 byl odvolán Ing. Papazian z funkce jednatele společnosti Interlov Praha, s.r.o.. Na poradě vedení společnosti dne 20. 6. 2007, za účastí regionálních manažerů, byli všichni seznámeni se vstupem společnosti do likvidace a z toho odvozených změn ve společnosti. A následně dne 21.6.2007 byl podán na Obchodní rejstřík návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace, jako likvidátor společnosti je uveden Ing. František Polák, čtyřiapadesátiletý ekonom dlouhodobě pracující v oblasti ekonomického poradenství, který je i správcem konkurzní podstaty. Proto jsme mu položili několik otázek.
S jakými úkoly jste nastupoval do Interlovu?
Provést likvidaci Interlovu s maximálním zhodnocením vložených prostředků, ale při zachování činnosti podniku po co nejdelší dobu, to znamená nakupovat a prodávat do poslední chvíle.
Jak se Vám to daří?
Na poradě jsem regionálním manažerům uložil úkoly k zabezpečení fyzické inventarizace majetku a k zabezpečení zpracování mimořádné účetní uzávěrky včetně zpracování mimořádného daňového přiznání ke dni vstupu podniku do likvidace.
Regionálním manažerům jsem přitom zdůraznil, že je ve společném zájmu, aby regiony nadále pokračovaly ve své obchodní činnosti, neboť prvořadým cílem je prodat jednotlivé závody jako funkční celky.
Z výše uvedených důvodů byl také rozeslán obchodním partnerům dopis ve smyslu, že cílem společnosti v procesu likvidace je zefektivnit činnost společnosti, vytvořit tři samostatné celky a ty pak prodat jako jednotlivé subjekty, tedy že tyto celky budou pokračovat v dosavadní obvyklé obchodní činnosti.
Při dojednávání zahraničních kontraktů se podařilo dosáhnout vyšších prodejních cen. To zvýšení jsme promítli i do vyšších nákupních cen na domácím trhu. Výsledkem je vyšší nákup o více než padesát procent. Výsledky však mohly být daleko lepší, kdyby jsme měli více důvěry u vlastních mysliveckých sdružení a nemuseli je celý červenec přesvědčovat, že za jejich zboží jim opravdu zaplatíme v dohodnutých termínech.
Máte vůbec zájem o spolupráci s okresními mysliveckými spolky?
Do doby než bude Interlov prodán buď jako celek a nebo prodány jednotlivé závody chceme s okresními mysliveckými spolky spolupracovat a považujeme je stále za důležité partnery. Není ale možné začít okresům rozprodávat majetek přímo. Například jsem stále kontaktován zájemci na odkoupení přepravek na převoz bažantů a zajíců, odchytových sítí na zajíce. Odprodeje jsem neodsouhlasil proto, protože by to snížilo naše odbytové možnosti. Ano, navrhuji na vybrané okresní myslivecké spolky například sítě prodat, ale s věcným břemenem na bezplatné zapůjčováním ostatním okresním mysliveckým spolkům.
Za předchozího vedení ale bylo v Praze místo bývalého závodu na Spořilově vybudováno nové středisko Pankrác. A nyní je prý už zase prodáno, je to pravda?
Ano, po konzultaci s regionálními manažery jsem ukončil činnost střediska Pankrác. Byl zpracován znalecký posudek na movité věci prodejny Pankrác. Zde jsem odsouhlasil převod dvou automobilů do závodu Tři Sekery. Ostatní majetek bude odprodán podle znaleckého ocenění. Movité věci určené k prodeji byly zveřejněny na internetových stránkách ČMMJ.Zde je však nutno zmínit, že do vybudování střediska Pankrác bylo nainvestováno více než 200 000 Kč, ale tato investice nebyla odsouhlasena vlastníkem objektu a na jednání o odkoupení této investice bylo konstatováno, že o ni nemají zájem. Proto se momentálně snažíme najít nového nájemce, který by byl ochoten tuto investici aspoň částečně odkoupil a snížil tak ztrátu z této operace.
A personální vývoj?
Svojí činnost ukončil dosavadní jednatel Ing. Papazian a spolu s ním další čtyři pracovníci.
Interlov také tížila jedna velká nezaplacená pohledávka z minulosti. Vymáhá se vůbec?
Ale ano, samozřejmě, že se vymáhá, dne 12. 7. 2007 nabyl právní moci rozsudek ve věci Ing. J. Kubače, pro čtenáře Myslivosti asi spíše známé jako kauza CHMEL, o zaplacení částky ve výši 8 658 302 Kč. Vymáhání pohledávky bylo předáno k exekučnímu řízení, výsledek v tuto chvíli nemohu předjímat.
Takže jak lze stručně charakterizovat plán na likvidaci Interlovu?
Základní strategií je prodej podniku nebo jeho částí jako celku, to znamená, že jako první varianta platí prodej podniku jako celku a přitom souběžně s touto strategií budou probíhat práce na ocenění jednotlivých závodů. Jako první byly zahájeny práce na ocenění závodu Hradec Králové, a to tak, že by součástí ocenění byla varianta samostatného prodeje výroby terčů včetně katastrálního odčlenění a samostatný prodej zbytku závodu s přičleněním zařízení pro chov kachen ve Strážovicích. Ostatní závody budou následovat. Předpokládaný termín ocenění všech závodů je do 31. 10. 2007. Všechny závody by byly prodávány formou veřejné dražby, jako vyvolávací cena by byla zvolena cena zjištěná znaleckým posudkem. Předpokládaný termín prodeje je únor 2008, tento termín byl odsouhlasen na poradě regionálních ředitelů. Při výběru termínu bylo přihlédnuto také k požadavkům okresních mysliveckých spolků z hlediska zajištění odbytu zvěřiny z letošní lovné sezóny. Prostě chceme zachovat do února 2008 pro myslivce výkup zvěřiny tak, jak byli doposud zvyklí a nechceme jim způsobovat v tomto smyslu problémy.
V této souvislosti chci upozornit na specifiku závodu Hradec Králové, který by měl pomoci zajistit vývoz zajíců. Výše uvedený prodej závodu v uvažovaném termínu v únoru 2008 je totiž podmíněn tou skutečností, že bude vykoupeno minimálně 250 živých zajíců. V případě, že budou signály, že se takový výkup nepodaří zajistit, pak navrhnu přistoupit k prodeji závodu Hradec Králové už v dřívějším termínu, třeba ještě v říjnu či listopadu 2007.


vychází v 6:49 a zapadá v 17:38 vychází v 8:37 a zapadá v 21:33 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...