Časopis Myslivost

Listopad / 2007

Jubilejní 40. výročí Klubu sokolníků

Myslivost 11/2007, str. 64  Jiří Kasina
Jak již bylo podrobně popsáno v mimořádné příloze říjnové Myslivosti, v letošním roce slaví Klub sokolníků 40. výročí od svého založení. A protože se sokolnictvím po oněch čtyřicet let neodmyslitelně souvisí i východočeské Opočno, nemohlo se tradiční mezinárodní sokolnické setkání konat jinde než v Opočně a v jiném duchu než ve světle oslav úctyhodného výročí.

Již ve středu 10.10. byla v letohrádku v zámeckém parku slavnostně otevřena výstava dokumentující historii sokolnictví a Klubu sokolníků. Na mnohých historických dokumentech si návštěvníci mohli ověřit to, co možná o historii sokolníků u nás tušili, ale přesně nevěděli. Součástí slavnostního otevření výstavy byly projevy vzácných hostů a malá přehlídka loveckých dravců před letohrádkem.
Poté se všichni přítomní odebrali do historického sálu opočenského zámku. Zde předal předseda Klubu sokolníků Ing. Petr Zvolánek pamětní listy zakládajícím členům Klubu sokolníků, poděkoval a předal listy i zástupcům subjektů, se kterými Klub sokolníků spolupracuje. Seznam oceněných subjektů byl rovněž uveřejněn v říjnové Myslivosti.
Samotné mezinárodní sokolnické setkání bylo slavnostně zahájeno ve čtvrtek 11.10. na nádvoří zámku za účasti mnoha hostů, mnoha desítek sokolníků a za velikého zájmu veřejnosti. Zahájení ozdobily kočáry tažené kladrubskými vraníky a průvod sokolníků v historických kostýmech.
Vlastnímu průběhu sokolnického setkání a výsledkům lovů bude podrobněji věnován rozsáhlejší článek v prosincové Myslivosti. Využili jsme příležitosti zahájení k tomu, abychom požádali přítomné významné osobnosti a zástupce významných subjektů, aby se nám svěřili do redakčního diktafonu a odpověděli na jednu jedinou otázku - co by přáli Klubu sokolníků do dalších let.

Jiří Svoboda - zakládající člen Klubu sokolníků: Sokolnictví do dalších let přeji hodně zvěře, hodně krásných dravců a hlavně to, aby sokolnická organizace, kterou jsme před čtyřiceti lety zakládali, šla ještě dál, měla hodně členů a příznivců, měla také podporu v zákonech a přístupu státu.

Ing. Josef Kraus - předseda Ekonomické komise ČMMJ: Popřál bych, aby v rámci Českomoravské myslivecké jednoty měl Klub sokolníků své stálé zastoupení, aby měl stále důstojnější a důležitější pozici, aby sokolníci v naší společnosti propagovali nejen sokolnictví, ale celou myslivost, aby se jim dařilo. A aby také v rámci legislativy měli sokolníci takové zákony, aby mohli v klidu a ke všeobecné spokojenosti provozovat svoji krásnou zálibu.

Ing. Josef Vlášek - zástupce LČR a člen Myslivecké rady ČMMJ: Já za svoji osobu oceňuji to úžasné číslo čtyřicet let historie klubu, tu práci a úsilí sokolníků, kteří vydrželi celých čtyřicet let a zachovali sokolnictví na té úrovni, v jaké je. No a tak jim přeji minimálně dalších čtyřicet neméně tak úspěšných a nebo ještě úspěšnějších let. Přeji jim do dalších let mnoho prostoru pro jejich zálibu a také to, aby jim byla legislativa nakloněna. Jsem přesvědčen o tom, že i nadále bude Českomoravská myslivecká jednota Klub sokolníků podporovat a že bude pokračovat velmi dobrá spolupráce v zájmu propagace myslivosti a sokolnictví.

Ing. Petr Šilar - člen Rady Krajského úřadu Pardubického kraje: Já bych klubu popřál hodně obětavých, pracovitých a nadšených členů, dále bych jim přál co nejvíce mladých, aby měli své zástupce. Já jsem nedávno viděl na návštěvě u nás mladé slovenské sokolníky a obdivoval jsem ten jejich entuziasmus. Takže takové mladé sokolníky přeji i českému Klubu sokolníků. A přeji jim i podporu ode všech, kteří mohou sokolnictví pomoci, to znamená nejen od nás státní správy, ale taky aby sokolníci našli spolupráci s ochránci přírody. A teď myslím, aby našli společnou řeč i s těmi fundamentálními ochranáři, kteří tomuto krásnému sportu nepřejí. Myslím si, že by měla jít ideologie trochu stranou a měl by zvítězit zdravý rozum těch, kteří mají rádi přírodu. Víte, já vždy říkám na schůzích, že nejlepší ochránce přírody je dobře a svědomitě fungující hospodář. A já myslím, že i mezi sokolníky je mnoho dobrých hospodářů, vždyť nakonec sokolníci jsou mezi myslivci takovou elitou. Není snadné chovat takový klenot jako je orel, sokol nebo raroh, aniž by byl člověk zodpovědným myslivcem a hospodářem, aby měl špatný vztah k přírodě. Já měl kamaráda velkého sokolníka, vím co je to za práci a starost o dravce a jeho výcvik.

Mgr. Jan Korbelář - ředitel Střední lesnické školy v Trutnově: Já bych v prvé řadě popřál sokolníkům hodně zdraví a nadšení do dalších let, a stejně tak bych popřál hodně zdraví i jejich dravcům. Budoucnost sokolnictví vidím optimisticky třeba už jen proto, protože u nás na škole úspěšně již pátým rokem funguje sokolnický kroužek, studenti mají o sokolnictví zájem a mnozí jsou i dnes tady.

Marie Hůlková - zakládající členka Klubu sokolníků: Je to už strašná doba, co jsme Klub zakládali, mnoho dobrých sokolníků už není bohužel mezi námi, takže bych chtěla dnes při této příležitosti na ně krátce vzpomenout, výročí je přece také vzpomínkou na ty, kteří se v uplynulých letech aktivně podíleli na dění v rámci Klubu. Já aktivně stále provozuji myslivost, sokolnictví už bohužel ne. Přeji Klubu sokolníků do dalších let mnoho úspěchů.

Anton Moravčík - předseda Slovenského Klubu sokoliarov: V prvé řadě chci pozdravit české sokolníky od slovenských kolegů. Mám dobré zprávy, že po devíti letech dohadování bude od 1. ledna 2008 na Slovensku sokolnictví zakotveno v legislativě. Přeji proto do dalších let velmi úspěšnou spolupráci mezi slovenskými a českými sokolníky, předávání zkušeností a vzájemnou podporu při provozování této ušlechtilé záliby.

MVDr. Jan Dousek - zástupce Státní veterinární správy a předseda Komise na ochranu zvířat proti týrání: Chtěl bych vyzvednou význam spolupráce všech myslivců a sokolníků se Státní veterinární správou. Ve spolupráci s myslivci byla například utlumena vzteklina. Vzpomínal jsem tu s kolegy na spolupráci v uplynulých letech, kdy nám mnohokrát pomáhali právě sokolníci. Spolupráce pokračuje dál, je na velmi dobré úrovni. Vždyť vzdělaní myslivci a sokolníci jsou ti, kteří umějí rozpoznat zdravou a nemocnou zvěř, umějí rozhodnout, kterou zvěř je třeba lovit. A lov loveckým dravcem je tou nejpřirozenější selekcí, tím nejlepším výběrem hendikepovaných kusů. Proto přeji všem nám i loveckým dravcům hodně úspěchů a hlavně zdraví.

Štěpán Jelínek - starosta města Opočna: Je mi velikou ctí být při výročí Klubu. Věhlas zdejších setkání se dostal do celé republiky i za hranice, je to výtečná propagace našeho města. Jsem rád, že se sem pravidelně sokolníci sjíždějí, věřím, že se sem budou vracet i nadále. Město a obyvatelé jsou na sokolníky hrdi, Opočno a sokolnictví už k sobě neodmyslitelně patří. Budeme rádi podporovat sokolníky do dalších let a budeme se snažit jim vytvářet ty nejlepší podmínky.

Ing. Ladislav Šimerda - ředitel Správy lesů Kristiny Colloredo Mannsfeldové: Při založení Klubu sokolníků v roce 1967 jsem sice přímo nebyl, ale pamatuji se, jak jsme jako lesní personál pomáhali s organizací prvních akcí. Náš tehdejší ředitel Ing. Václav Jirkovský byl v čele veškerého sokolnického dění. Tehdy jsme s velkou chutí sokolníkům poskytovali dobře zazvěřené honitby a taky bažantnici Mochov, kde se každoročně loví. Vím, že sokolnictví je velmi náročná záliba, obnáší mnoho práce a starostí, přináší ale i velký společenský užitek a propagaci myslivosti. Přeji, aby mezinárodní setkání sokolníků na Opočně měla stále vzrůstající úroveň, zvyšující se prestiž a věhlas v celém světě, stále vyšší počet příznivců a návštěvníků.

MVDr. Josef Bělobrádek - předseda Okresního mysliveckého spolku v Náchodě: Naše honitby s Klubem sokolníků celých těch čtyřicet let úspěšně spolupracují, už si ani neumím představit pravidelná setkání bez lovů v honitbách mysliveckých sdružení z okresu Náchod. K sokolnictví mám velmi hluboký vztah, já od roku 1966 do roku 1973 sloužil tady v Opočně a spolupracoval jsem v rámci Lesního závodu Opočno na organizaci prvních sokolnických setkání. Takže mám dnes při výročí taky trochu nostalgický pocit. Jsem taky rád, že se nesetkávám s nějakým negativním přístupem myslivců v našem okrese k sokolnictví. Víte, ono drobné zvěře je stále méně, my v okrese pořádáme docela dost kynologických akcí a zkoušek, řada honiteb proto musí k posílení populací nakupovat drobnou zvěř na vypouštění. I přesto honitby bez velkých řečí poskytují svoje honitby k lovu s dravci a za to jim je třeba taky dnes poděkovat.

Ing. Jiří Holický - generální ředitel Lesy ČR, s.p.: Už na výstavě o historii sokolnictví je vidět, že sokolnictví je jedním z nejstarších způsobů lovu. Naše české sokolnictví a česká myslivost patří k evropským i světovým špičkám. Já bych si jen přál, aby ta kvalita, a také povědomí o té kvalitě, bylo zachováno a více se šířilo. Byl bych moc rád, aby se spolupráce sokolníků, myslivců, ochránců přírody a lesníků stále zlepšovala a prohlubovala. Přál bych si, abychom mezi sebou, ale i s laickou veřejností více komunikovali, abychom tu naší společnou přírodní profesi lépe představili lidem, kteří k přírodě nemají takový bezprostřední vztah jako my, aby společnost měla úctu k naší práci a k naší zálibě. Myslím, že propagace a osvěta je pro myslivost, sokolnictví i lesnictví jedním z hlavních úkolů, před kterým momentálně stojíme, je třeba se v tomto slova smyslu více profesionalizovat, mnohem více "prodat" tu svoji činnost, například i svoji práci s mládeží. Vždyť jak myslivost, tak i lesnictví jsou záležitostí převážně venkovskou a my stojíme před důležitým úkolem vysvětlit hlavně městskému obyvatelstvu úkoly a pozice myslivosti a lesnictví, musíme obhájit svoje postavení. Vím, že názory laické veřejnosti jsou někdy značně zkreslené, ale to vychází hlavně z nedostatku informací a z možností, resp. nemožností si ověřit některé informace v praxi. Myslivci a lesáci jsou v tomto na jedné lodi, správný lesník musí být i myslivec, pokud se chce lesník zodpovědně pohybovat ve svém svěřeném úseku, pak taky přece musí respektovat, že k lesnímu ekosystému neodmyslitelně patří i zvěř. Les a zvěř se ovlivňují navzájem.

Evžen Snítilý - poslanec Parlamentu ČR: Sokolníků je třeba přát jen jednu věc, a to milosrdnou legislativu. Sokolníci patří do přírody, jsou součástí přírody a legislativa by se podle toho měla už konečně začít chovat, pochopit, že není dobré staré dobré osvědčené tradice rušit nebo jim ztrpčovat život. Naději na fungování na další léta máme všichni, mají ji i sokolníci a já jsem předsedovi Klubu sokolníků slíbil, že podpořím všechny pozitivní pozměňovací návrhy ve prospěch sokolnictví, já osobně bez ostychu všechny pozitivní myšlenky na podporu sokolnictví přednesu na parlamentní půdě.

Václav Svoboda - dlouholetý předseda Klubu sokolníků: Já bych to shrnul velmi stručně do několika slov - Klubu bych přál ještě nejméně jednou či dvakrát takový věk, ve vší pohodě a s úspěchy, aby vše šlapalo, aby měl Klub hodně členů, ale taky příznivců a aby měl příznivý ohlas ve veřejnosti.

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. - přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: Přeji sokolníkům možnost stále sokolničit, bohaté revíry, hezké mezilidské vztahy, dobrou organizaci v rámci Klubu a taky dobré vztahy s ochranáři.

Ing. Jaroslav Palas - předseda Českomoravské myslivecké jednoty: Přeji sokolníkům, aby neochabovali v aktivitách, které doposud vynakládali, protože Klub sokolníků je nejenom v očích české, ale i mezinárodní veřejnosti zapsán jako subjekt, který vyvíjí bohulibou činnost pro přírodu.

Václava Domšová - senátorka Senátu Parlamentu ČR: Přeji sokolníkům všechno dobré, hodně zdraví, dobře zazvěřené revíry a přízeň veřejnosti. Sokolničení velmi fandím, vloni jsem tu na setkání byla poprvé a sokolnictví mě doslova nadchlo. Takže teď kdykoliv mám příležitost, tak se snažím takovýchto setkání zúčastnit. I dnes jsem ve sportovním a jedu do honitby se sokolníky, moc se těším. Před čtrnácti dny jsem byla na Slovensku na sokolnické akci a bylo do vskutku nádherné. Některé ze slovenských přátel jsem tu potkala i dnes. Já jsem byla vždy příznivec myslivosti, mám dokonce myslivecké zkoušky, vždy jsem chovala lovecká plemena psů. Mám dnes labradora. Vím, že je to s ochranáři někdy těžké, vím, že hledání společného kompromisu je někdy obtížné, myslivci a ochranáři musí ale najít společnou řeč. Myslivost je přece ohromnou a starou českou tradicí, ta se prostě musí zachovat a podporovat, a s ní i sokolnictví. Já myslivcům fandím, neumím si přírodu bez myslivců představit.



vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...