Časopis Myslivost

Listopad / 2007

Výsledky myslivecké statistiky 2006

Myslivost 11/2007, str. 37  Ing. et. Ing. Jiří DOBIÁŠ
Dne 8. 8. 2007 publikoval Český statistický úřad souhrnný výkaz výsledků mysliveckého hospodaření o honitbách, stavu a lovu zvěře za rok 2006, to je za hospodářské období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007. Jedná se o souhrnný výkaz všech honiteb ČR, včetně honiteb v národních parcích, tj. honiteb v oboru působnosti jak Ministerstva zemědělství výkaz Mysl (Mze)-1-01, tak i Ministerstva životního prostředí výkaz Mysl (MŽP)-2-01. V případě základních údajů o honitbách (výměry honebních pozemků, způsobu obhospodařování honiteb, početních stavů psů s loveckou upotřebitelností) došlo k mírnému nárůstu vykazovaných údajů a klasifikaci honiteb se neobjevily významnější změny. Zajímavější jsou výsledky celého bloku o mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména o lovu, zazvěřování a jarních kmenových stavech.


HONEBNÍ PLOCHA A HONITBY
V roce 2006 bylo v ČR vykázáno celkem 5741 honiteb, což je o 12 honiteb více než v předchozím roce, celková výměra honební plochy činila 6 851 096 ha, se zvýšením počtu honiteb byl vykázán i nárůst honební plochy o 11 442 ha. Z celkového počtu honiteb je 183 obor s celkovou výměrou 44 225 ha a 275 bažantnic s celkovou výměrou 94 905 ha. Průměrná výměra honitby je 1193 ha (v roce 2005 - 1194 ha), obory 242 ha (v roce 2005 - 245 ha) a bažantnice 345 ha (v roce 2005 - 344 ha). V roce 2006 vykázali uživatelé honiteb celkem 95 497 osob - držitelů platných loveckých lístků, trvale vykonávajících v honitbách právo myslivosti (v roce 2005 - 95 093).

POČETNÍ STAVY ZVĚŘE A JEJÍ LOV
Oproti mysliveckému roku 2005/2006 jsou rozdíly v normovaných stavech zvěře celkem zanedbatelné. U všech hlavních druhů zvěře byl proti roku 2005/2006 zaznamenán pokles v počtu ulovené zvěře (odstřel + odchyt), u jelení - 18 %, daňčí - 3 %, mufloní - 5 %, srnčí - 20 %, černá - 40 %, kachna - 28 %, zajíc - 27 %. U bažantí zvěře byl celkový lov ve stejné výši jako v předchozím roce, jako stabilizační faktor se u zvěře bažantí projevuje jednak zazvěřování výhradně dospělou zvěří, a jednak vypouštění mladé zvěře z krotkých a polodivokých chovů pro účely zazvěřování. Zvláštní pozornost si zaslouží meziroční pokles lovu černé zvěře o 40 % (v absolutním počtu -40 704 ks) a proti rekordnímu roku 2004 činí pokles o 51 %. V dlouhodobém sledování je to nejnižší výsledek za posledních pět let. V případě černé zvěře se na tomto výsledku plně projevily nepříznivé klimatické vlivy.

Výsledky lovu a sčítání jednotlivých druhů zvěře jsou uvedeny ve výkazu v části III. VÝSLEDKY MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ, tab. 1 Lov zvěře, zazvěřování a jarní kmenové stavy zvěře (k 31. 3. 2007) a tab. 2. Výskyt dalších druhů zvěře a jejich lov. V části IV. VÝSKYT DALŠÍCH DRUHŮ ZVĚŘE A JEJICH LOV POKUD BYLA UDĚLENA VÝJIMKA, a v části V. LOV DALŠÍCH ŽIVOČICHŮ.

Pro zajímavý pohled na vývoj lovu drobné a spárkaté zvěře za posledních čtyřicet let byla vyhotovena výběrová sestava z databáze Ministerstva zemědělství, které vyhodnocuje každoročně údaje o honitbách z 98,24 % honební plochy v ČR.

Z přiložené tabulky a grafu lovu drobné zvěře a lišky si dříve narození čtenáři zavzpomínají na bohaté výřady se zaječí a bažantí zvěří koncem 60. a počátkem 70. let minulého století, na jejich pokles začátkem 80. let, zejména u zajíce, jeho křivka má stále sestupnou tendenci a nelze odhadnout, kdy se zastaví. U bažanta a kachny se vývojová křivka grafu udržuje nad zaječí zvěří zásluhou odchovu a vypouštění mladé zvěře do honiteb. Lov lišek má v dlouhodobé řadě mírně stoupající tendenci. V posledních deseti letech je lov zajíce a lišky z hlediska počtu velmi vyrovnán.

Lov spárkaté zvěře v dlouhodobém sledování vykazuje stále narůstající počty, křivky grafu stoupají, krátkodobé meziroční zakolísání je ze statistického hlediska bezvýznamné. Srnčí zvěř je nejrozšířenější zvěří, vyskytuje se ve všech honitbách. Z hlediska počtu ulovených kusů je druhou nejpočetnější černá zvěř. V letošním mysliveckém roce lze očekávat, že rekordní počet ulovené černé zvěře z roku 2004 bude vyrovnán nebo i překonán. Jelení zvěř má vyrovnanější grafickou křivku než zvěř srnčí a černá, přesto její každoroční úlovky jsou stále vysoké. Velmi vyrovnanou a stále stoupající grafickou křivku má zvěř daňčí a mufloní, odlovy se pohybují na poloviční a třetinové výši v porovnání s jelení zvěří. Malým překvapením je stále se zvyšující počty ulovených kusů jelena siky. Na začátku sledovaného období, v roce 1966, jich bylo uloveno 276 ks a v roce 2006 již 6704 ks.

Uvedené vývojové tendence lovu zvěře v přiložených tabulkách a grafech by měly přimět uživatele a držitele honiteb k zamyšlení při vypracovávání a schvalování plánů mysliveckého hospodaření, neboť právě oni jsou odpovědní za vývoj v honitbách, který byl nastaven státní správou myslivosti při jejich uznání nebo uvedení do souladu se zákonem o myslivosti.

Celkový přehled o mysliveckém hospodaření vyjádřeném v číslech lze nalézt na internetových stránkách www.mze.cz v sekci Lesní hospodářství, kategorie myslivost, pod odkazem statistika. Nebo na adrese www.czso.cz na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Ing. et. Ing. Jiří DOBIÁŠ
ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařstvíKompletní tabulky najdete na www.myslivost.cz v Menu/Informace pro myslivce/Statistické údaje
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...