Časopis Myslivost

Září / 2007

Proč vyšetřovat i jeleny, zda „nechřadnou“?

Informace Státní veterinární správy ČR  Ing. Josef DUBEN, MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ,
Je řeč o nemoci s kuriózním, nicméně výstižným názvem chronické chřadnutí jelenovitých. Je to onemocnění, které patří do skupiny chorob, které mají souhrnný název transmisivní spongiformní encefalopatie, mezi které patří nechvalně známá nemoc šílených krav anebo klusavka ovcí. Projevuje se jako chronicky probíhající bezhorečnaté onemocnění spojené se zhoršenou kondicí a s příznaky typickými pro narušení centrálního nervového systému. Nemocná zvířata hynou během několika týdnů až měsíců na celkové vyčerpání.
I když bylo chronické chřadnutí jelenovitých dosud zjištěno poprvé v sedmdesátých letech u jelena wapiti, který byl držen v zajetí a u volně žijících jelenů v USA a Kanadě, naposledy pak v roce 2006 (ve dvou provinciích v Kanadě a 13 státech USA), nechce ponechat Evropská unie nic náhodě. Proto Rozhodnutí Komise č. 2007/182/ES z 19. 3. 2007 stanoví členským státům povinnost provést do konce lovné sezóny 2007 monitoring, a stanoví počty volně žijících a farmově chovaných jelenovitých, kteří musejí být vyšetřeni.
Přestože u nás nebyl dosud nikdy zaznamenán případ chronického chřadnutí jelenů, budou se tedy i u nás jelenovití podle klíče daného legislativou EU vyšetřovat.

Státní veterinární správa ČR je nyní připravena zmíněné rozhodnutí naplnit a informovala o této povinnosti prostřednictvím krajských veterinárních správ i myslivce v průběhu letošního června. Státní veterinární správa na základě zmíněného Rozhodnutí Komise vypracovala metodický návod, kterým se při organizaci vyšetřování mají řídit všechny místně příslušné krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze při zajišťování odběru vzorků pro monitoring chronického chřadnutí jelenovitých.

V našich podmínkách jsou pro monitoring určeni jelen evropský a jelenec běloocasý, známý více pod názvem též jelenec viržínský (a to u volně žijících) a jelen evropský i farmově chovaný. Všechny kusy musejí být starší 18 měsíců, přičemž věk se odhaduje podle obroušení zubů, zjevných znaků dospělosti, popřípadě podle jiných spolehlivých informací. Vzorky se budou odebírat od volně žijících (ulovených a uhynulých) a od farmově chovaných (poražených, utracených a uhynulých). Při odběru vzorku od volně žijících zvířat je preferována samčí zvěř, u farmově chovaných zvířat má být zastoupeno samčí i samicí pohlaví.
K vyšetření lze využít schválené testovací metody stejné, jaké se používají u skotu. Celkem bude do konce roku 2007 vyšetřeno zhruba 1 300 vzorků.

Lze tedy z uvedených fakt na základě metodického pokynu SVS ČR shrnout:
Vzorky se odebírají od vydefinovaných cílových skupin - starší 18 měsíců: zvířata jevící známky nervového onemocnění, zvířata zraněná, zvířata uhynulá (i v důsledku úrazu např. autonehody), zvířata nutně porážená a zvířata utracená.
Oblasti odkud se vzorky odebírají mají specifické znaky: výskyt BSE, výskyt klusavky a oblasti s vysokým výskytem jelení zvěře.

Rozdělení počtu vzorků:
Většinu zajistí KVS ve spolupráci s Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky, v případě ulovení trofejového kusu zahraničním lovcem, kde by pozastavení kusu způsobené dobou vyšetření vzorku způsobilo lovci problémy při návratu, se vzorek neodebírá. Pokud však ulovený kus vykazoval před ulovením změny chování, byl v podprůměrném výživném stavu (vzhledem k období) nebo měl při vykolení změny na orgánech, musí být vzorek odebrán.

Vyšetření a odběr vzorků:
Odběr provede úřední veterinární lékař nebo speciálně proškolená osoba (školení zajistila SVS ČR ve spolupráci s SVÚ). Vzorky se vyšetřují v SVÚ, potvrzení dubiózního nebo pozitivního výsledku probíhá v národní referenční laboratoří SVÚ Jihlava.

Odběr vzorků u volně žijící zvěře:
Vzorek odebírá inspektor KVS - vždy co nejdříve po ulovení a je-li povolán lovcem k odběru vzorku, případně je účastníkem lovu, nebo osoba za tímto účelem vyškolená odebírá vzorek v případě, že hrozí časové prodlení nebo není-li možné, aby vzorek co nejdříve po ulovení odebral úřední veterinární lékař. V tomto případě musí být příslušná KVS (případně inspektorát KVS) proškolenou osobou neprodleně informována o každém odběru vzorku. Úřední veterinární lékař vyšetřovaný kus pozastaví a uvolní jej k lidské spotřebě až po doručení negativního výsledku vyšetření (faxem, elektronickou poštou).
Není-li možné zajistit odběr vzorků úředním veterinárním lékařem, případně proškolenou osobou, odebírá se celá hlava ulovené (uhynulé) jelení zvěře (samčí i samičí), nebo je kus na sběrné a prohlížecí místo (případně zvěřinový závod) odeslán i s hlavou.
Myslivecká sdružení, která mají v plánu lovu jelení zvěř, zajistí prostřednictvím inspektora KVS odběr vzorku pouze u kusů, které splňují některou z následujících indikací: změny chování před ulovením, podprůměrný výživný stav vzhledem k danému období, změny na orgánech při vykolení. Hlava u volně žijící zvěře může být lovci uvolněna až po negativním výsledku vyšetření
Farmové chovy - odběr vzorků ode všech poražených vzhledem k nízkému počtu chovaných jelenů v ČR.
Někomu se může zdát, že se jedná o kroky poněkud zbytečné. Je však třeba si uvědomit, že o chronickém chřadnutí jelenovitých není mnoho známo, snad jen tolik, že mohou onemocnět zvířata již kolem jednoho roku, ale i starší než 13 let, přičemž nejčastěji ve věku 3 až 4 roky. Navíc v Evropě toto onemocnění dosud nebylo zjištěno. Právě, aby se potvrdilo, zda se jedná či nejedná o problém pouze Severní Ameriky, rozhodla se Komise provést v EU zmíněný monitoring.

Je pochopitelné, že pro ty, kteří budou monitoring zajišťovat, toto přinese zase jen nějakou práci navíc. Zejména se to týká myslivců, lovců, a samozřejmě pracovníků státního veterinárního dozoru. Co od monitoringu chronického chřadnutí jelenovitých mohou myslivci, ale i SVS ČR očekávat? Poznání, zda to, co ČR, ale i ostatní členské země EU uvádějí, se zakládá na pravdě. Zda opravdu toto onemocnění v Evropě není. Toto tvrzení se ukazuje jako nutné potvrdit. Jedná se přece i o zdraví lidí.
Ing. Josef DUBEN, MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ,
Státní veterinární správa ČR

vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...