Časopis Myslivost

Září / 2011

Historie, současnost a budoucnost mufloní zvěře v Židlochovicích

Myslivost 9/2011, str. 17  Ing. Jiří Špunar,
Myslivost spojená s chovem velké spárkaté zvěře má na rozsáhlém území (27 482 ha) spravovaných režijních honiteb lesního závodu Židlochovice (LZ) svou historickou tradici. V dřívějších dobách 16. až 19. století se jednalo především o lov zvěře s cílem uspokojit rostoucí poptávku po zvěřině a trofejích ze strany feudální šlechty. První zmínky o chovu velké spárkaté zvěře na Židlochovicku pochází již z roku 1567. Významný vzestup zaznamenala židlochovická myslivost především za vlády Habsburských arcivévodů. Provoz reprezentačních honiteb pokračoval i po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 po konfiskaci majetku Habsburků, i po roce 1945, kdy československé státní lesy převzaly hospodaření v lesích bývalého lichtenštejnského panství.
Součástí celého komplexu profesionálně vedené myslivecké činnosti ve volných honitbách, bažantnicích a oborách současného LZ Židlochovice je i provoz jednoho z nejkvalitnějších chovů mufloní zvěře, nejenom v ČR, ale především ve světovém měřítku. Mufloní zvěř je chována na území LZ ve čtyřech oborách a jedné volné honitbě. Veškeré údaje o rozloze honiteb, stavech mufloní zvěře a její chovatelské kvalitě jsou uvedeny v tabulce.
 
Obora Moravský Krumlov
 
Jedná se o naši největší oboru (2411 ha) s chovem mufloní zvěře, jejíž součástí je i menší tzv. Kančí obora o rozloze 270 ha, kde se mimo černé zvěře chová i zvěř mufloní. Tato je určena k lovu muflonů vyšších bodových hodnot (210-240 bodů CIC) a především loveckým hostům, kteří nebyli úspěšní v lovu muflona ve velké oboře a mají méně času vyhrazenému pro svůj lovecký pobyt. Obora v dnešní podobě byla založena v roce 1984 na návrších Bobravské vrchoviny. Jedná se o kopcovitý terén s mírnějšími svahy, porostlými převážně dubovými pařezinami na jižní expozici, a chladnějšími smrčinami a prudšími stržemi na severních svazích. Součástí obory je dostatečné množství políček pro zvěř s kvalitními jetelotravními či vojtěškovými porosty a spoustou okusových ploch v tzv. oborně pastevním lese, které dohromady vytváří zvěři optimální životní podmínky. Hlavní zvěří v této oboře je zvěř jelení, v menším počtu je zastoupena zvěř srnčí
a přirozeně se mimo zvěř mufloní v oboře vyskytuje i zvěř černá.
Mufloní zvěř, která se stala součástí zaplocení volné honitby v roce 1984, byla velmi průměrné kvality a byla zde vysazena z honitby Školního lesního podniku Křtiny. Postupem času docházelo k redukci původní mufloní zvěře a nahrazení této především trofejově průměrné zvěře dovozem geneticky kvalitnějších jedinců z obor Klentnice, Termanec a volné honitby Diváky. V 80. a počátkem 90. let dosahovaly špičkové mufloní trofeje bodových hodnot kolem zlaté medaile. V současné době se s loveckými hosty loví v oboře každoročně 20 až 30 muflonů. Běžně se loví mufloni s bodovou hodnotou 205 až 225 bodů CIC a špičkové trofeje již přesahují bodovou hodnotu 230 bodů CIC. Nejsilnější trofej muflona s bodovou hodnotu 243,40 b. CIC byla ulovena v roce 2002. V grafech č. 1 a 2 je uveden přehled průměrných bodových hodnot ulovených muflonů a přehled medailových trofejí za roky 2000 až 2010.
I když je obora Moravský Krumlov zaměřena především na chov špičkových jeleních trofejí, (v současnosti má nejsilnější jelení trofej hodnotu 245,70 bodů CIC) musíme tuto oboru, z hlediska návratnosti finančních prostředků a atraktivity prostředí lovu pro lovecké hosty, rozhodně zařadit na první příčku pomyslného žebříčku honiteb s chovem mufloní zvěře na LZ Židlochovice.
 
 
Obora Klentnice
 
Obora s výměrou 485 ha rozkládající se v části Pavlovských vrchů na Mikulovsku byla založena v roce 1966 a mimo zvěř mufloní se zde chová i zvěř daňčí velmi slušné chovatelské kvality. Nejsilnější daňčí trofej má hodnotu 208,71 bodů CIC a byla ulovena v roce 2008.
Pro zvýšení úživnosti pastvin v této aridní oblasti chlumních doubrav Pavlovských vrchů přistoupil LZ Židlochovice v tomto roce, na základě dobrých zkušeností z minulých let v oborách Bulhary a Moravský Krumlov, k obnově poměrně rozsáhlých pastevních ploch speciální jetelotravní směskou. Tato nám byla vytvořena v optimálním složení jetelů, trav a bylin vhodných do suchých podmínek a pro výživnou pastvu spárkaté zvěře na základě našich dlouholetých zkušeností a vzájemné spolupráce se šlechtitelskou stanicí Slavice u Třebíče firmy Agrogen, spol. s r.o. Jedná se o výnosnou směs určenou k výsevu speciálně do suchých a na živiny chudých půd teplomilných doubrav.
K původní populaci místní mufloní zvěře, která byla do obory zaplocena v roce 1966, byla ještě v tom samém roce dovezena mufloní zvěř ze Strážnicka. K dalšímu osvěžení krve byla v 90. letech vysazena mufloní zvěř z obory Termanec, Hukvaldy a volných honiteb z Jihlavska a Divácka. Klentnická mufloní zvěř se prezentuje velmi slušnou trofejovou kvalitou, z pohledu lovce se jedná o vytočené líbivé trofeje dosahující u zralých muflonů až metrových délek, při menších obvodech (24 cm) a průměrné rozloze trofejí
(50 cm). Běžně se loví mufloni s bodovou hodnotou do 225 bodů CIC. V posledních letech však došlo i v této oboře ke zvýšení trofejové kvality a bylo již uloveno několik muflonů přes 230 bodů CIC a prozatím největší dosažená trofej má hodnotu 240,60 CIC a byla ulovena v roce 2007. V grafech č. 3 a 4 je uveden přehled průměrných bodových hodnot ulovených muflonů a přehled medailových trofejí za roky 2000 až 2010.
Lov muflonů v oboře Klentnice skýtá nevšední myslivecké zážitky, nejen co se týká pohledu na velmi slušné a líbivé mufloní trofeje, ale především se zde každý milovník přírody může kochat výhledem na krásné panorama Pavlovských vrchů s dominantou vrchu Pálavy, tyčících se nad Novomlýnskými nádržemi. Ročně se v oboře uloví 10 až 15 trofejových beranů, kteří spolu s asi pěti zlatými trofejemi daňků obvykle zajistí roční návratnost vynaložených finančních prostředků na myslivecký provoz v oboře Klentnice.
 
Obora Císařská
 
Jedná se v podstatě o naši nejmenší oboru (66 ha) s chovem mufloní zvěře, která je součástí honitby Rumunská bažantnice a spravuje ji polesí Židlochovice. Obora jako taková byla uznána až v roce 2004, ale fungovala již počátkem 90. let, kdy byla postupně zazvěřena kvalitní mufloní zvěří vyřazenou ze špičkového chovu v oboře Termanec. Holá mufloní zvěř byla postupně v oboře odlovena a zůstali pouze berani různého stáří, kteří jsou určeni výhradně k lovu. Hlavní zvěří je v této oboře ovšem zvěř daňčí, která dosahuje špičkové kvality trofejí. V roce 2007 zde byl uloven daněk s bodovou hodnotou 211 CIC.
V oboře jsou nejčastěji loveni mufloni s trofejemi mezi 220 až 240 body CIC a především se jedná o zahraniční lovce, kteří upřednostňují velkou trofejovou hodnotu před atraktivností lovu ve velkých oborách, ať už se tak děje z časového hlediska či fyzické zdatnosti lovce. Nejsilnější trofej muflona uloveného ve zdejší oboře má hodnotu 240,95 bodů CIC a byla ulovena v roce 2007.
 
Obora Termanec
 
Jedná se o oboru s chovem špičkové mufloní zvěře, nejen v národním, ale i světovém měřítku. Obora o výměře 102 ha leží v rovinatém terénu lužního lesa v aluviální nivě řeky Svratky, poblíž obce Vranovice. Byla založena v druhé polovině 80. let tehdejším vedoucím polesí Židlochovice panem Ivanem Višňákem, kterému se podařilo optimálně skloubit genofond dovezené živé mufloní zvěře z volných honiteb Zaječin, Jihlavska a z obory Klentnice. Tímto vzájemným nakřížením trofejově kvalitní mufloní populace spolu s důsledným průběrným odlovem, který byl a je doposud prováděn téměř výhradně odchytem, byl položen základ mimořádnému chovu židlochovického muflona.
Přísná selekce prováděná odchytem má hned několik nesporných výhod:
• celoroční klid bez stresů spojených s odstřelem
• každoroční a důsledná selekce místní populace
• možnost získání kvalitního genetického materiálu pro zazvěření v ostatních oborách
• aplikace antiparazitálního léčiva všem odchyceným kusům
Za dobu své 25leté dosavadní existence obora vyprodukovala 16 mufloních trofejí s bodovou hodnotou přesahující magickou hranici 240 bodů CIC, z toho dvě trofeje přesáhly hodnotu 250 bodů CIC. Jednou z nich byla i trofej muflona s 252,45 body CIC, uloveného v roce 1992, jež byla platným světovým rekordem až do roku 2006, kdy byla překonána jinou mufloní trofejí z ČR o pouhých pět setin bodu. Jak je patrno z grafu č. 5, v posledních 10 letech dochází jednoznačně, po menším výpadku v produkci kapitálních trofejí mezi roky 2001 až 2004, k výraznému zlepšení trofejové kvality místní mufloní populace. V současné době se v oboře nachází další nadějní berani, kteří mají předpoklad za 3-4 roky znovu atakovat hranici 250 bodů CIC. Jedná se o tři berany s bodovou hodnotou nad 240 b. CIC a čtyři mladé berany okolo 230 bodů CIC, z toho jsou dva pouze tříletí! V grafech č. 5 a 6 je uveden přehled průměrných bodových hodnot ulovených muflonů a přehled medailových trofejí za roky 2000 až 2011.
Je třeba zdůraznit, že tyto trofeje nejsou výsledkem žádných nelegálních krmivářských pokusů s hormonálními či steroidními přísadami, které jsou zřejmě aplikovány v některých směsích např. u našich rakouských kolegů v malých hektarových farmách či obůrkách. Následně se tyto vyprodukované monstrózní trofeje stávají součástí čilého obchodu pro tzv. zazvěření dokonce i chovů ve volných honitbách, tak jako jsme to mohli zaznamenat v nedávné minulosti při podvodu se  světovou jelení trofejí v Bulharsku či abnormální srnčí trofejí v Srbsku. Zvěř je v oboře Termanec přikrmována sice celoročně ad libitum, ale běžnými jadrnými krmivy, jako jsou oves, ječmen, kukuřice, hrách. V měsících březen až říjen se v malém množství předkládá granulovaný bílkovinný koncentrát pro muflony, dle běžné receptury firmy Mikrop Čebín. Dále se používá z dužnatých krmiv krmná řepa a jako objemové krmivo kvalitní vojtěškové seno. V oboře je rovněž zvěři k dispozici dostatek nezbytných pastevních ploch s kvalitní jetelotravní směsí a vojtěškou.
Poptávka po lovu silných mufloních trofejí nad 240 bodů CIC v oboře Termanec daleko převyšuje naši každoroční nabídku (1 - 2 ks). Především se jedná o zahraniční poplatkové klienty, kteří v tomto případě upřednostní kvalitu našich beranů a rádi si i několik let počkají na možnost ulovení kapitálního židlochovického muflona. V této oboře není kladen takový důraz na finanční rentabilitu jejího provozu, k tomu slouží jiné honitby LZ, ale především jde o velmi vysokou marketingovou hodnotu špičkového mufloního chovu, který přitahuje pozornost lovců z celého světa. Mnohokrát se lov muflonů stává součástí pobytu lovecké skupiny při dvou či třídenních honech na bažanty, které svým objemem získaných finančních prostředků daleko převyšují lovy muflonů u LZ.
Diváky
Mufloní zvěř ve volnosti se vyskytuje a je normována (40 ks) v jediné volné honitbě na území LZ Židlochovice s názvem Diváky (1005 ha), která se rozkládá v kopcovitém terénu teplomilných habrových doubrav na Divácku.
Zdejší populace mufloní zvěře vznikla prokřížením zvěře dovezené v roce 1982 z obory Klentnice a volných honiteb z okolí Jihlavy. V současné době reprezentuje svými trofejemi jednu z nejsilnějších volně žijících populací mufloní zvěř na světě. Potvrzuje to i bodová hodnota trofeje muflona 246,20 b. CIC, uloveného v roce 1996, která byla až do roku 2009 světovým rekordem z volnosti. V roce 2004 byl jako sanitární odlov uloven poraněný čtyřletý muflon s bodovou hodnotou 235,30 b. CIC. Největším negativem chovu mufloní zvěře v této nádherné honitbě je její malá výměra. Mufloní zvěř velmi často přechází do sousedních honiteb, kde však bez dodržení námi stanovených pravidel bývají pravidelně uloveni kapitální mufloni (víme z doslechu), kteří se následně bohužel již neobjeví na žádné chovatelské přehlídce. Proto chybí z této honitby četnější a výraznější prezentace špičkových mufloních trofejí.
Vlastní selekce se v posledních sedmi letech u samčí i samičí zvěře provádí téměř výhradně odchytem. Zvěř prochází přísnou selekcí, to znamená, že pouze nejkvalitnější jedinci trofejové i holé zvěře jsou ponecháni nadále v místním chovu, ostatní jsou určeni k prodeji či zazvěření a osvěžení krve našich obor. Odstřel holé či mladé samčí zvěře se prakticky neprovádí. Našim cílem je, aby zvěř nebyla rušena a zdržovala se během celého roku v centru honitby, kde je umístěno i velké odchytové zařízení (10 ha).
Samotný lov muflonů v této volné honitbě je velmi obtížný a mnohdy končí bez loveckého úspěchu. Nejvhodnější dobou lovu je období říje od poloviny října do konce listopadu. V honitbě je ovšem i reálná možnost ulovení kapitálního berana s bodovou hodnotou přesahující 230 bodů CIC. Na celém světě existuje jen velmi málo volných honiteb s vlastním chovem muflona, které jsou schopny dlouhodobě produkovat takto silné trofeje, nebereme-li v úvahu podvody s farmovou zvěří vypuštěnou do lesa těsně před příjezdem loveckého hosta do honitby.
Dle mého názoru, na základě přímého pozorování muflonů v honitbě a nekompromisně prováděné selekci výhradně odchytem, má zdejší honitba obrovský potenciál v produkci špičkových mufloních trofejí s bodovou hodnotou přesahující 230 bodů CIC. Na pořízených amatérských videonahrávkách z roku 2009 byl v jarních měsících pozorován osmiletý kapitální beran, který byl odchycen v roce 2005, a následně mu byla aplikována ušní značka pro další snadnější identifikaci jeho pohybu v honitbě. Tento muflon byl jako čtyřletý ohodnocen na 233,2 bodu CIC a při jeho parametrech trofeje (97,9 cm délka toulců, 26,15 cm první obvody, 56,7 cm rozloha) s naprosto ideální konfigurací toulců s hlubokým vinutím by se stal s 90% pravděpodobností při věku osm a více let nositelem nového světového rekordu z volnosti. Bohužel se ho nepodařilo v roce 2009 ulovit a naposledy byl krátce spatřen v naší honitbě na jaře roku 2010. Jak již bylo uvedeno výše, pravděpodobně skončil tak, jako již spousta předchozích kapitálních trofejí z této honitby, neznámo kde. A poněvadž se jedná o volnou honitbu, tak musíme opravdu jen doufat a věřit, že některý z budoucích mufloních šampionů bude mít více štěstí, dožije se alespoň sedmi až osmi let věku života a bude oficiálně uloven v naší nádherné volné honitbě Diváky.
 
Závěr
Dle mých dlouholetých zkušeností nabytých praktickým výkonem práva myslivosti z pozice referenta myslivosti od roku 1990 v honitbách LZ a na základě více než desetileté aplikace různých druhů krmiv v chovech nejen mufloní, ale především srnčí zvěře, jsem přesvědčen, že produkce špičkových trofejí je ovlivněna v následném procentickém vyjádření těmito hlavními faktory:
• 60 % genetický potenciál spojený s přísnou selekcí, nejlépe odchytem živé zvěře,
• 20 % klid v honitbě během celého roku,
• 20 % krmivo.
Vím, že spousta odborníků, především specialistů na vytváření nejvhodnějších receptur různých minerálně vitaminózních směsí či bílkovinných doplňků pro jednotlivé druhy zvěře, se mnou nebude souhlasit, ale jsou to mé názory, které jsem si ověřil v praxi. Podporou mých myšlenek by mohl být chov muflonů na Divácku, který má špičkovou kvalitu trofejí určenou v daném poměru výše uvedenými faktory, neboť krmivo je předkládáno výhradně v době nouze a jedná se pouze o ječmen, kukuřici a vojtěškové seno. V honitbě nejsou předkládány žádné speciální granulované minerálně vitaminózní směsi či doplňky. Zvěř se zde živí prakticky výhradně přirozeným způsobem okusem pařezových výmladků, pupenů a spásáním běžných polních kultur, jako jsou kukuřice, pšenice, ječmen, či nepříliš kvalitního travního porostu.
Na základě dosažených výsledků v chovu mufloní zvěře na lesním závodě Židlochovice lze jednoznačně prohlásit, že chov a produkce kapitálních mufloních trofejí má z historického pohledu na čem stavět. Z grafu č. 7 je vidět, že z celkového počtu 434 ulovených muflonů ve věku čtyři a více let bylo 51 % zlatých, 29 % stříbrných, 14 % bronzových a pouze 6 % trofejí skončilo bez medaile. Jsem optimista a současné výsledky v chovu mufloní zvěře, i přes v dnešní době velmi rozšířený nešvar v podobě pytláctví prakticky ve všech honitbách LZ, mě utvrzují v tom, že LZ Židlochovice nastoupil a neustále jde správnou cestou k dosažení zdravé, vyrovnané a z chovatelského hlediska jedinečné populace mufloní zvěře. Věřím, že nejpozději do pěti let se bude moci lesní závod Židlochovice pochlubit kapitálními mufloními trofejemi, které budou znovu atakovat hranici 250 bodů CIC v oborách a 245 bodů CIC ve volných honitbách.
Ing. Jiří Špunar,
LZ Židlochovice
 

Přiložené dokumenty

Tab-1 Tabulka 1 (12,81 KB)
vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...