Časopis Myslivost

Září / 2011

Zasedání Ústřední hodnotitelské komise trofejí

Myslivost 9/2011, str. 24  Ing. Jaroslav Růžička
Stalo se již pravidlem, že Ústřední hodnotitelská komise bilancuje svoji činnost vždy v závěru každého roku. Tak tomu mělo být i v roce 2010. Nepřízeň počasí a přívaly sněhu v předvánočním období však zabránily komisařům se společně sejít a vyhodnotit výsledky mysliveckého hospodaření a uskutečněné výstavy loveckých trofejí za uplynulý kalendářní rok. Své společné setkání přesunula komise až do jarních měsíců. A jak se říká, něco špatného je vždy pro něco dobrého. Tak i tento přesun termínu pracovního jednání umožnil komisi získat větší časový prostor a kromě vyhodnocování své uplynulé činnosti mohl být čas věnován i na praktické postupy a diskuze o hodnocení problémových trofejí zvěře a na ujednocení názorů na návrhy změn hodnotitelských formulí.
 
Přeložené 7. jednání Ústřední hodnotitelské komise se konalo jako dvoudenní a výjezdní zasedání ve dnech 20. a 21. 4. 2011 v Pelhřimově. Komise uvítala nabídku Okresního mysliveckého spolku ČMMJ v Pelhřimově a přijala pozvání do jejího administrativního a společenského zařízení. Kromě prostor na soustředění trofejí tak získala i provozní zázemí blízké vlastní myslivosti. Z celkového počtu 38 členů komise se jednání zúčastnilo 28 komisařů. Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Jaroslav Růžička.
Úvodem byly projednány změny ve složení komisařů pro jednotlivé hodnotitelské obvody. O uvolnění z komise požádal ze zdravotních důvodů Ing. Karel Klusák. Komise se zarmoucením vyslechla text dopisu, ve kterém se Ing. Klusák ve věku 80 let rozhodl ukončit svoje působení v komisi. Členové komise ocenili jeho dosavadní činnost v myslivosti, a ve vzpomínkách vyzdvihli zejména jeho přínos pro hodnocení trofejí, do kterého vstoupil na pozvání Doc. Dr. Ing. Josefa Nečase již na první poválečné výstavě v Brně v roce 1965. S uznáním byla připomenuta i jeho dlouholetá chovatelská činnost s daňčí zvěří v oboře Náměšť nad Oslavou a následná publikační činnost o biologii, reprodukci, etologii a parožení, která přirozeně vyústila ve vedení skupiny pro hodnocení trofejí daňčí zvěře v Ústřední hodnotitelské komisi, kde zúročil své mnohaleté zkušenosti s chovem této zvěře. Škoda, že poděkování za dlouholetou práci v komisi a pro myslivost vůbec nebylo možno vyjádřit při jednání osobně, a tak komise alespoň během jednání odeslala Ing. Karlu Klusákovi spontánní děkovný dopis. Pro Ústřední hodnotitelskou komisi však zůstává Ing. Karel Klusák i nadále aktuální mysliveckou osobností, neboť jeho publikace „Hodnocení loveckých trofejí zvěře z celého světa“, vydaná v roce 2002, se stala jejím nedílným odborným průvodcem.
Ústřední hodnotitelská komise přivítala do svého středu nového komisaře, kterým byl jmenován Ing. Vladimír Diviš, který zastoupí v hodnotitelském obvodu Olomouckého kraje RNDr. Ctibora Babičku, který zemřel v roce 2008. Ústřední hodnotitelská komise oceňuje na Ing. Divišovi jeho dlouholeté hodnotitelské aktivity na úrovni okresních chovatelských přehlídek a jeho již několikaletou spolupráci jako aktivisty komise na velkých celostátních výstavách pořádaných v České republice s mezinárodní účastí.
V návaznosti na doplňování členů komise byla podána informace o uskutečněném kurzu hodnotitelů trofejí podle metod CIC, který se uskutečnil pod záštitou Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře ve dnech 13. a 14. 3. 2010 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Přednášejícími byli Prof. Dr. Nino Ninov ze Sofie, Prof. Ing. Roman Dziedzič z Lublinu, Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a Doc. Ing. Josef Feuereisel, PhD. z Brna. Kurzu se zúčastnilo 35 osob. Účastníci kurzu obdrželi diplom, kterým je prokázána schopnost samostatného hodnocení trofejí zvěře metodami CIC, která byla chována v rámci správních regionů ČR. Předpokládá se, že absolventi kurzu budou zálohou pro komisaře Ústřední hodnotitelské komise. Prvotní využití této kvalifikace je však směrováno na hodnocení trofejí na okresní chovatelské přehlídky pořádané mysliveckými organizacemi a pro pomoc při hodnocení na celostátních výstavách a výstavách s mezinárodní účastí. Pořádání kurzu pro hodnotitele trofejí v ČR již proběhlo potřetí, a to v letech 1998, 2004 a 2010.
 
Vlastní odborný program jednání však započal až vyhodnocením činnosti komise za rok 2010. Individuálně bylo ohodnoceno jednotlivými komisaři v tomto roce 31 význačných trofejí. V roce 2010 se na tomto počtu podílelo 7 trofejí jelena evropského s nejsilnější trofejí o bodové hodnotě 240,54 b. CIC, 10 trofejí daňka skvrnitého s nejsilnější trofejí 220,48 bodů CIC, 5 trofejí muflona s nejsilnější trofejí 242,35 bodů CIC, 2 trofeje jelena siky s nejsilnější trofejí 293,90 bodů CIC, 1 trofej siky Dybowského s bodovou hodnotou 407,60 b. CIC, 2 trofeje srnce obecného s nejsilnější trofejí 147,10 bodů CIC, 1 trofej jelence běloocasého s bodovou hodnotou 311,40 bodů CIC a 3 trofeje prasete divokého s nejsilnější trofejí 132, 40 bodů CIC. Dosažený počet význačných trofejí můžeme srovnat i s roky předchozími, kdy od roku 2004, kdy je prováděno hodnocení význačných trofejí, bylo ohodnoceno celkem 45 trofejí, v roce 2005 hodnoceno 12 trofejí (pravděpodobně vliv výstavy NATURA VIVA 2005, kdy je hodnocení trofejí ponecháváno až přímo na výstavu), v roce 2006 hodnoceno 28 trofejí, v roce 2007 hodnoceno 58 trofejí, v roce 2008 hodnoceno 39 trofejí a v roce 2009 hodnoceno 30 trofejí (upřesněno po uzavření celého roku).
Pro zájemce, kteří sledují a vyhodnocují si vývoj kvality lovené zvěře v jednotlivých letech, však takto uveřejňované údaje o počtu trofejí jednotlivých druhů zvěře a o dosažených bodových hodnotách CIC mají pouze informativní charakter a jsou údaji o význačných trofejích, které přesáhly bodové limity stanovené přímo zákonem o myslivosti a byly komisařem Ústřední hodnotitelské komise trofejí hodnoceny v daném roce. Nemusí se však jednat o trofeje ze zvěře ulovené v témže roce, ve kterém byla trofej hodnocena.
Přesnější výsledky vyhodnocování pak umožňuje celková databáze doposud hodnocených význačných trofejí s jejich členěním podle druhu zvěře, roku hodnocení, čísla trofeje nebo čísla plomby a s úplnou bodovací tabulkou a fotografiemi trofeje. Tato databáze je vedena z pověření Ministerstva zemědělství na internetových stránkách Českomoravské myslivecké jednoty (adresa www.cmmj.cz, nabídka Evidence význačných trofejí; alternativně na adrese www.mze.cz, ikona lesní hospodářství, nabídka Myslivost, Ústřední hodnotitelská komise trofejí a Evidence význačných trofejí). Databáze kromě přehledu o význačných trofejí obsahuje i údaje o hodnocení ostatních trofejí zvěře získanými z dalších mysliveckých akcí, jako jsou každoročně pořádané okresní myslivecké přehlídky trofejí, případně další myslivecké výstavy.
 
Kromě individuálního hodnocení význačných trofejí bylo v roce 2010 celkem 17 komisařů Ústřední hodnotitelské komise jmenováno do komise pro ohodnocení trofejí zvěře na Světové výstavě vývoje myslivosti a lovectví Brno 2010. Pro výstavu bylo společně s ustanovenou mezinárodní hodnotitelskou komisí ohodnoceno celkem 147 trofejí. Jmenovaní členové Ústřední hodnotitelské komise při své práci potvrdili renomé sehraného kvalitního týmu, které si Ústřední hodnotitelská komise získala od doby svého ustanovení v roce 2004 již na své třetí společné akci.
 
Hlavním pracovním bodem jednání komise bylo ujednocení názoru na návrhy Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře ve věci změn hodnotitelských formulí pro ohodnocování trofejí zvěře. Celou záležitost už česká myslivost opět řeší od roku 2007, kdy byla předložena vize těchto změn na 54. Valném shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) v Bělehradě. Představy o změnách hodnotitelských formulí jsou totiž předkládány v nepravidelných intervalech již od samého počátku ujednocení metod hodnocení trofejí, ke kterému přistoupila CIC ve Varšavě v roce 1934 a kdy v Bruselu v roce 1976 byly tyto metody dopracovány a oficiálně schváleny.
Za příčinami těchto pokusů o změnu hodnotitelských formulí, nebo dokonce snah o jejich zrušení, stojí jednak v řadě případů prosazování subjektivních zájmů jednotlivých ambiciózních členů CIC, ale také mnohdy nesmiřitelnost s dlouhodobými úspěchy chovu zvěře a provádění myslivosti v tzv. zemích střední a jihovýchodní Evropy, kterým ostatní společensky prestižní státy na západ od našich hranic těžko konkurují.
Celému problému k jeho opětovnému otevření pak nahrála aféra s hodnocením „tzv. světové trofeje“ jelena z Bulharska, která vyústila v kritiku porušování morálních zásad v myslivosti při vytváření atypických trofejí zvěře ve farmových chovech a jejich předkládání coby výsledků mysliveckých chovů a která vytvořila odrazový můstek i pro přetřásání vlastních metod hodnocení.
Česká republika spolu s některými dalšími státy však v rámci činnosti v CIC rozporovala celou záležitost s tím, že požadavek na otevření hodnotitelských formulí nevychází z odborných důvodů, ale jen využívá zpolitizování celé kauzy s „bulharským jelenem“ pro získání určitých prestižních či finančních výhod pro CIC. Na základě protestů vznesených na valném shromáždění CIC v Paříži v roce 2009 byla celá záležitost se změnami hodnotitelských formulí pozastavena.
Konečné vyřešení problému se změnami formulí mělo přinést až 10. zasedání Koordinačního fóra CIC v Cetinje v Černé Hoře v roce 2009 za přítomnosti tehdejšího prezidenta CIC Dietera Schramma. Jednání koordinačního fóra skutečně uklidnění přineslo, neboť bylo uzavřeno písemnou rezolucí, která potvrzovala neměnnost dosavadních principů hodnocení trofejí s tím, že budou do stávajícího systému doplněny parametry věku ulovené zvěře a správnosti či nesprávnosti provedeného odlovu. Tento závěr neměl být pro Českou republiku problém, neboť s těmito informacemi se běžně při vyhodnocování odlovu zvěře pracuje.
I přes dosaženou dohodu ale došlo v následujícím roce v řídicích strukturách CIC k odklonu od přijaté rezoluce a problematika změn hodnotitelských formulí byla otevřena opět.
Požadavek na ujednocení názoru v Ústřední hodnotitelské komisi byl vznesen ze strany národní delegace ČR v CIC z důvodů, aby zástupci ČR v CIC mohli tento názor prezentovat jako jednotný názor ČR na nadcházejícím 58. Valném shromáždění CIC v Saint Petersbourgu. Ústřední hodnotitelská komise uvedenou problematiku uzavřela se závěrem, že nesouhlasí s navrhovanými změnami hodnotitelských formulí. Své stanovisko odůvodnila tím, že nově navrhovaný systém počítá především s hodnocením trofejí „lovecky zralých jedinců zvěře“ s význačnými trofejemi a nezohledňuje hodnocení trofejí mladé zvěře jako základu pro uplatňování chovatelských zásad, jakožto základního atributu pro prosazování principů trvale udržitelného mysliveckého hospodaření se zvěří, což jsou prvky prosazované historicky právě zejména Českou republikou.
Navrhované vyloučení tzv. „subjektivních bodů“, tj. hodnocení například barvy, tvaru, vyspělosti výsad, vrubování, perlení, krajkování apod. trofeje a naopak, prosazování zásady souměrnosti se neslučuje s historickým vnímáním trofeje na našem území ani na území střední a východní Evropy a Asie.
Komise je také názoru, že pokud se týká problematiky zmíněných subjektivních prvků hodnocení, které nejsou současnými navrhovateli nových metod považovány za „vědecké nebo biologicky důležité“, je možno je čistě pro účely vědecké zcela jednoduše odfiltrovat ze současných výsledků měření a pracovat pro tyto vědecké účely pouze s údaji, které budou vyhovovat vědeckému zájmu. Tak lze bez problémů již na základě stávajících metod hodnocení uspokojit jak potřeby lovecké, tak potřeby vědecké.
Nově navrhovaný systém hodnocení trofejí by také znehodnotil dosavadní údaje o trofejích zvěře sbíraných podle současných metod a znemožnil by tak historické porovnávání výsledků chovu zvěře.
Komise také nesouhlasí, aby bylo uvažováno o zpoplatnění využívání nových metod CIC pro hodnocení trofejí a aby si CIC uplatňovala po novu autorská práva se všemi důsledky z nich plynoucích. Toto zpoplatnění by se finančně dotklo mnoha myslivců provádějících především průběrný odlov v rámci plnění úkolů v chovu zvěře a odrazovalo by od předkládání trofejí na výstavy.
Komise naopak souhlasila se závěry přijatými na 10. zasedání Koordinačního fóra CIC v Cetinje v Černé Hoře v roce 2009 s tím, že pro českou myslivost není problémem zapracovat do hodnocení trofejí parametry věku a správnosti odlovu, kdy za výchozí kriteria pro posuzování těchto parametrů by byly považovány požadavky národních předpisů definujících správnost či nesprávnost lovu.
Souhlasí i s dalším požadavkem, aby byly trofeje na přehlídkách a v katalozích zřetelně rozlišovány zda se jedná o zvěř ulovenou ve volnosti, nebo v oboře. (Bližší podrobnosti o problematice požadavku CIC na změnu hodnotitelských formulí viz články o 56. Valné shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře, autor Růžička, J.: Myslivost, vášeň s budoucností, časopis Myslivost Stráž myslivosti, č.10/12, 2009; zpráva z jednání koordinačního fóra, autor Feuereisel, J.: Jubilejní zasedání Koordinačního fóra CIC pro střední a jihovýchodní Evropu, časopis Myslivost Stráž myslivosti, č. 12/11, 2009).
Pro úplnost informace o dalším projednávání problematiky změn hodnotitelských formulí v CIC je potřeba uvést, že po jednání Ústřední hodnotitelské komise v dubnu letošního roku proběhlo v měsíci květnu již i 58. Valné shromáždění CIC, na kterém byly projednávány navrhované změny. Po intervenci České republiky, tentokrát i s peticí ostatních států sdružených v Koordinačním fóru CIC pro střední a jihovýchodní Evropu a s připojením Ruska, bylo závěrečné projednávání opětovně odloženo a pravděpodobně v něm bude pokračováno až po prodiskutování připomínek ve vnitřních řídicích orgánech CIC na dalším valném shromáždění.
 
Ústřední hodnotitelská komise trofejí se dále na svém zasedání věnovala posuzování abnormalit u trofejí zvěře. Jako vnitřní dlouhodobý úkol si stanovila přípravu materiálu, který by ujednotil přístup k posuzování problémových trofejí a stal se vodítkem odborné veřejnosti při hodnocení.
 
Komise se také zabývala otázkou posuzování oborních chovů zvěře z pohledu naplňování základních kritérií trvale udržitelného mysliveckého hospodaření v těchto objektech. Cílem by mělo být vyloučení porušování morálních zásad v myslivosti při vytváření atypických „mega“ trofejí a jejich předkládání, jakožto výsledků přirozených chovů zvěře. To je však dlouhodobý úkol, který bude předmětem následujících pracovních jednání komise.
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
předseda Ústřední hodnotitelské komise trofejí
 
vychází v 7:42 a zapadá v 16:43 vychází v 8:51 a zapadá v 18:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...