Časopis Myslivost

Květen / 2013

Co lze udělat pro propagaci myslivosti

Myslivost 5/2013, str. 94 
aneb myslivecká osvěta na ŠLP Křtiny, Masarykův Les Školní lesní podnik Křtiny, Masarykův les slaví letos 90 let od svého vzniku. Jako učitel myslivosti na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity jsem měl po léta blízký kontakt s vedením a zaměstnanci Školního lesního podniku. Při výročích a narozeninách je zvykem si připomenout významné počiny, které byly v prošlých letech vykonány a mají i trvalý dopad na naši současnost. Při této příležitosti proto, i já přispívám svým svědectvím o přínosu ŠLP k propagaci myslivosti a lesnictví.

Rád bych vzpomněl tři oblasti, kde vedení a zaměstnanci ŠLP iniciovali a realizovali šíření mysliveckých tradic a kultury. Je to založení a vybudování Lesní školy Jezírko na území ŠLP, inicializace a organizace Svatohubertských slavností ve Křtinách jejichž nedílnou součástí je i Svatohubertská mše ve Křtinském chrámu a založení tradice Křtinského vytrubování, kde se významně uplatňuje i vlastní trubačská skupina zaměstnanců ŠLP Křtiny, Masarykův les.

Tak jako historicky první učitelé a profesoři na Lesnické fakultě v Brně měli, jako absolventi vídeňské univerzity, blízký vztah k zemi svých studií, i my jsme zde v devadesátých letech minulého století navazovali své první pracovní kontakty na úrovni univerzity. Byl jsem za ČR spoluřešitelem EU projektu Leonardo, ve kterém byla hlavním řešitelem vídeňská BOKU. Naše spolupráce mne přivedla i seznámení se s vídeňskou Lesní školou.

V roce 1999 jsme se dvěma referáty za Lesnickou fakultu a ŠLP aktivně zúčastnili ve Vídni konference s názvem „Příměstské rekreační lesy“. Při této příležitosti jsme požádali ředitele Vídeňských lesů Ing. Balika o možnost seznámení s provozem a objektem vídeňské lesní školy. Záměrem provozovatelů této školy je umožnit velkoměstským dětem prakticky nahlédnout do zákulisí života lesa a jeho obyvatelů a nabídnout jim alternativu k jim známému světu techniky a městskému způsobu života. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku mezi deseti a třinácti lety.

Návštěva lesní školy v nás utvrdila přesvědčení o potřebě podobného zařízení i v České republice. Dále pak následovalo prohlubování kontaktů k magistrátu města Vídně, který lesní školu provozuje a financuje a návštěva lesní školy s vybranou skupinou potenciálních spolupracovníků a sponzorů výstavby vlastní brněnské lesní školy. Jedním z nejaktivnějších a nejzapálenějších příznivců tohoto záměru se stala i tehdejší starostka městské části Brno-sever Ing. Marta Hartlová.

Následovalo setkání v Soběšicích u objektu hájovny Jezírko, kde byl projekt představen pozvaným hostům. Budova hrázděné hájovny byla shledána nevhodnou pro přestavbu k danému účelu a bylo proto rozhodnuto o vybudování zcela nové, účelově zaměřené, stylové budovy lesní školy. Projektu se ujal brněnský architekt Ing. Zdeněk Tihelka. Vybavení potřebné pro provoz školy, scénář, dramaturgii a pracovní náplň zpracovala Blanka Pospíšilová.

Dne 7. října 2002 byl položen základní kámen nové školy a v lednu 2002 byla podepsána smlouva o sdružení mezi MZLU, MMB, KÚ JmK a Lipkou - DEV za účelem zřízení a následného provozování LŠ Jezírko. V létě 2004 byla stavba zkolaudována a zahájen provoz lesní školy. V rámci optimalizace své majetkové struktury převedla MZLU v Brně toto dílo i majetek na KÚ Jihomoravského kraje.
Lesní škola byla vybudována ve spolupráci Mendelovy univerzity v Brně s Magistrátem města Brna a Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Budovy Jezírka realizovalo stavební středisko Školního lesního podniku Křtiny, Masarykův les.
Těžištěm činnosti lesní školy Jezírko jsou jednodenní a pobytové výukové programy pro školy Jihomoravského kraje. V roce 2012 navštívilo Jezírko celkem
8000 účastníků na 325 jednodenních a 14 pobytových výukových programech.
Provozováním Lesní školy Jezírko se Brno zařadilo mezi většinu západoevropských měst, která provozují lesní školy. Byla to „první vlaštovka“ v době, kdy se v ČR ještě nemluvilo o lesní pedagogice. Zcela zásadní je i zásluha pracovníků ŠLP Křtiny, Masarykův les a pracoviště myslivosti na LDF MZLU v Brně za iniciaci tohoto záměru a významné přispění k jeho realizaci.

Svatohubertská mše ve Křtinském chrámu má obdobně jako Lesní škola svou inspiraci ve Vídni. Zúčastnil jsem se tam mezinárodní soutěže mysliveckých trubačů, při které byla sloužena i svatohubertská mše. Byla velice důstojná, v krásném přírodním prostředí a s obětinou uloveného jelena. Tato mše ve mně zanechala hluboký dojem a o svém zážitku jsem vyprávěl i v kruhu přátel na ŠLP ve Křtinách. Díky dobrému vztahu vedení ŠLP k děkanovi křtinské farnosti otci Tomáši Prnkovi došlo následně k domluvě o možnosti konání svatohubertské mše v chrámu Panny Marie Křtinské.

První svatohubertská mše byla ve Křtinách sloužena v roce 1998. Byla doprovázena troubenou a zpívanou Českou svatohubertskou mší autorů Josefa Selementa a Petra Vacka v jejich vlastním podání. Dodnes vzpomínám mužný hlas Josefa Selementa zpívajícího „věřím v boha“ a jasné dětské hlasy dnes již dospělých Kristýny a Matěje Vackových.

Pod záštitou rektora Mendelovy univerzity proběhl v organizaci ŠLP i doprovodný program Svatohubertských slavností. Zúčastnili se jej hosté z českých
i zahraničních univerzit a lesnických organizací. V neposlední řadě přispěli pak i tito hosté k pozitivnímu ohlasu této kulturní události a propagaci myslivosti.

V letošním roce 2013 bude ve Křtinách celebrována v pořadí již 15. Svatohubertská mše. Bohužel poprvé již bez otce Tomáše Prnky, který zemřel na Velký pátek letošního roku. Jeho jméno zůstane jistě nerozlučně spjato s historií této nejen regionálně významné prezentace myslivecké kultury. O uznání i z pohledu církve svědčí, že v roce 2006 tuto mši jako host celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Křtinská svatohubertská mše je jednou z nejnavštěvovanějších mší a účastní se jí až 2000 návštěvníků. Tato mše je i jednou z prvních, které byly v České republice slouženy. Uvedení svatohubertské tradice v život je též zásluhou pracovníků ŠLP Křtiny, Masarykův les a jejich příspěvkem pro propagaci myslivosti u široké veřejnosti.

Dalším přínosem k šíření a popularizaci myslivecké kultury je dlouhodobá podpora mysliveckého trubačství na ŠLP. Ohlédneme-li se zpět do minulosti, tak na MZLU v Brně byla vždy aktivní trubačská skupina studentů lesnické fakulty, kteří se v rámci svých časových možností zúčastňovali mysliveckých akcí ve fakultní studentské honitbě v Lednici na Moravě. Na ŠLP byl však mysliveckých trubačů relativní nedostatek a zajištění podpory jeho loveckých akcí spočívalo v první polovině devadesátých let minulého století zhruba na dvou až třech vlastních zaměstnancích.

Proto se vedení ŠLP rozhodlo založit skupinu mysliveckých trubačů rekrutovanou z řad jeho zaměstnanců. V letech 1996 - 1997 byl uspořádán trubačský kurz pod vedením kvalifikovaného učitele Ivo Horkého z Lidové školy umění v Brně. Společně se zaměstnanci ŠLP měli možnost navštěvovat tento kurz i studenti LDF MZLU. V průběhu let došlo k přesunu těžiště v řadách mysliveckých trubačů organizovaných na ŠLP ze studentů na vlastní zaměstnance. O jejich velmi dobré úrovni svědčí nejen samostatné vystupování v rámci křtinských Svatohubertských slavností, ale i vydaná CD s mysliveckými signály a písněmi.

Ve snaze oslovit ještě širší zainteresovanou veřejnost a propojit se s dalšími mysliveckými trubači v České republice jsme před čtyřmi lety oslovili Petra Vacka a Petra Dudu s prosbou o pomoc při organizaci a zajištění každoročního setkání mysliveckých trubačů na území ŠLP Křtiny, Masarykův les pod názvem Křtinské vytrubování. Díky jejich velmi vstřícnému postoji a organizačnímu a technickému zajištění akce ze strany ŠLP se podařilo tento záměr úspěšně uvést do života.

Proběhly již dva ročníky, kterých se zúčastnily trubačské skupiny z celé republiky. Akce je třídenní a probíhá formou semináře zakončeného společným vystoupením. Velmi hezkou vzpomínku na kulturní zážitek dodnes v účastnících vyvolává vystoupení mysliveckých trubačů v podzemních prostorách jeskyně Výpustek a při odhalení moderních božích muk na stráni proti křtinskému chrámu v místě nazývaném Prnkova vyhlídka.

V letošním roce proběhne pod záštitou Klubu trubačů ČMMJ začátkem měsíce června v rámci Křtinského vytrubování Národní soutěž mysliveckých trubačů.

K sepsání této zprávy mě vedla potřeba uvést ve známost a poděkovat za práci lidí zapálených pro věc české myslivosti, kteří by jinak zůstali stát skromně v pozadí.

Doc. Ing. Josef FEUEREISEL, Ph.D.

člen Myslivecké rady ČMMJ

vychází v 7:42 a zapadá v 16:43 vychází v 8:51 a zapadá v 18:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...