Časopis Myslivost

Květen / 2013

Devadesátiny Školního lesního podniku Masarykův les MENDELU

Myslivost 5/2013, str. 92 
Současní i bývalí zaměstnanci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, stejně jako bývalí i současní pedagogové brněnské Mendelovy univerzity, jehož je podnik organizační součástí, absolventi či studenti lesnické a dřevařské fakulty, lesníci, myslivci, ale i všichni milovníci kultury a vyznavači estetické funkce lesa si právě v těchto dnech připomínají devadesáté výročí založení této jedinečné instituce.

Původní školní lesní statek Adamov Vysoké školy zemědělské v Brně byl zřízen výnosem Ministerstva zemědělství ČSR ze dne 23. května 1922 s účinností od prvního ledna následujícího roku. Stalo se tak po převzetí konfiskovaného lichtenštejnského majetku státem, který jej postoupil vysoké škole v moravské metropoli jako školní a pokusný objekt. Čestný název Masarykův les byl podniku udělen 14. dubna 1932, a to s osobním písemným souhlasem samotného prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka ze dne 12. září 1931.

Zřízení této instituce je možné považovat za prozíravé a šťastné rozhodnutí, neboť ve velmi rozmanitých přírodních podmínkách, v bezprostřední blízkosti velkoměstské aglomerace či Moravského krasu, při pestré druhové skladbě zdejších lesních porostů, v bezprostředním kontaktu s historií lidského osídlení na našem území, tak byly vytvořeny originální podmínky pro odborný růst mnoha generací vysokoškolsky vzdělaných lesních, krajinných, dřevařských, mysliveckých a dalších odborníků.

Předání lesních pozemků a dalších objektů pro akademické účely bylo provedeno ve dnech 15. - 17. února 1923. Celková výměra tehdy činila 7903 hektary, z toho 7676 hektarů tvořil les. V čele správního výboru podniku stanul profesor lesní těžby a technologie Josef Opletal (1863 - 1953), pozdější duchovní otec křtinského Lesnického Slavína.

Podnik prakticky již od svého založení před devadesáti lety naplňuje tři základní funkce. V první řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních oborů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří vysokoškolských pedagogům optimální podmínky k řešení rozmanitých pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů.

Za druhé zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu.

A konečně za třetí slouží široké veřejnosti, přičemž plnohodnotně využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují rekreační a ostatní funkce lesa. Realizuje cílené projekty, jako je například Lesnický Slavín, Lesní škola Jezírko či bohaté kulturně společenské aktivity podnikového kongresového centra na zámku ve Křtinách, jako jsou např. křty nových knih, výstavy, semináře apod.

V současnosti mají lesní univerzitní pozemky rozlohu něco přes deset tisíc hektarů a vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj města Brna. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce od dvou set deseti po pět set sedmdesát pět metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek. Převládají smíšené porosty, které jsou z poloviny jehličnaté a z poloviny listnaté. Terén je velmi členitý, s výraznými hlubokými údolími a žleby. Letmý obrázek o této členitosti si každý může učinit například při jízdě vlakem do Brna ve směru od Blanska.

Tradice Školního lesního podniku spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto hospodářství se daří s úspěchem realizovat především u buku a dubu, ale i v porostech smrkových. Nebylo proto nikterak náhodné, že z iniciativy Mendelovy univerzity byl 22. dubna 2011 vyhlášen Lesnický park Masarykův les, coby druhý na našem území. Ten by měl posílit polyfunkční poslání zdejších univerzitních lesů a deklarovat mimořádné hodnoty lesních porostů ve správě křtinského Školního lesního podniku. Ostatně základní rysy podobného subjektu formuloval již v roce 1945 jeden ze zakladatelů univerzity Rudolf Haša a lesnickým parkem nabývá jeho vize reálného naplnění.

Na Školním lesním podniku je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a je naplňována široká pedagogická spolupráce, a to i v mezinárodním měřítku, dokonce nad rámec Evropské unie. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty, které jsou průběžně modernizovány a zdokonalovány, aby odpovídaly nejnovějším trendům. V rámci hospodářské činnosti provádí podnik na třech polesích veškeré pěstební a těžební práce, včetně ochrany lesa a myslivosti.

Zcela výjimečné postavení má křtinský školní podnik v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomuto účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin. Z nich postupně vznikla aktuální síť dnešních jednadvaceti přírodních rezervací a památek o celkové rozloze převyšující osm set šedesát hektarů.

Studiu i relaxaci slouží tři arboreta s cennými sbírkami dřevin, a to v Řícmanicích, Habrůvce a ve Křtinách. Na vyvýšeninách jsou udržovány s příslušným mobiliářem nádherné výhledy do okolí, stejně jako jsou upravovány lesní palouky, podchycovány prameny a následně budovány lesní studánky. Na vybraných místech jsou umístěny pomníky a pamětní desky vynikajícím českým i zahraničním lesníkům, myslivcům, umělcům, pedagogům, ale také floře, fauně a konkrétním stromům. Soubor těchto přibližně osmdesáti objektů se nazývá lesnický Slavín. Světový unikát slouží široké veřejnosti, a to návštěvníkům nejen pěším, ale i cykloturistům, kteří se v areálu mohou pohybovat po široké síti pečlivě udržovaných lesních cest.

Vyjmenovat veškeré aktivity Školního lesního podniku Masarykův les by zabralo mnoho místa a vydalo na mnohem obsáhlejší stať. Připomeňme jen, že k devadesátinám podniku bude vydána monografie o vědecké činnosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity na podniku, stejně jako reedice knihy Památníky Adamovských lesů.

V květnu by se měl v křtinském barokním chrámu uskutečnit velký koncert a o měsíc později pak setkání současných i bývalých zaměstnanců podniku, lesnické fakulty, univerzity a přátel ŠLP Křtiny pod názvem Letní noc v zámecké zahradě. Konat se budou dny otevřených dveří v jednotlivých arboretech, uskuteční se národní soutěž trubačů, svatohubertské slavnosti či několik odborných lesnických konferencí, např. Mezinárodní konference Fortechenvi.

K historii i současnosti podniku bude na podzim v prostorách křtinského zámku probíhat výstava.

Samozřejmě o některých z těchto akcí vás budeme na stránkách časopisu Myslivost informovat.

Text a snímky Oldřich KOUDELKA

vychází v 7:44 a zapadá v 16:41 vychází v 8:21 a zapadá v 17:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...