Časopis Myslivost

Březen 2014

Africký mor prasat

Myslivost 3/2014, str. 42  SVS
Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100% letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i prase divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata. Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1 - 2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie.

Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší.

Patologicko-anatomické změny charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, petechie v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech.

Potvrzení diagnózy spočívá v identifikaci viru nebo protilátek. Odebírá se nesražená krev, slezina, játra, plíce, ledviny, gastrohepatické a submandibulární mízní uzliny a tonzily.

Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí. Dodržování zákazu krmení zvířat kuchyňskými odpady. Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v současné době neexistuje. 

V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska, jeho neprodlená izolace a vytvoření ochranného pásma. Všechna prasata v ohnisku se utratí a neškodně odstraní.

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří na západ, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku. Výskyt v členském státu EU znamenal omezení obchodu celé EU s Ruskou federací. Kromě omezení obchodu, může výskyt nákazy vyvolat nutnost vyšetřováním prasat, s čímž jsou spojeny další nemalé náklady.

V současné době Ústřední veterinární správa státní veterinární správy zahájila monitoring u divokých prasat. Vyšetření je zaměřeno na uhynulá divoká prasata. Tato prasata budou vyšetřována virologicky. Vyšetření zajišťuje Národní referenční laboratoř při SVÚ Jihlava.

V případě, že by se nadále zhoršovala nákazová situace a vzniklo by minimálně podezření na výskyt této nákazy, bylo by nutné zahájit vyšetřování podle diagnostické příručky afrického moru prasat v souladu s vyhláškou MZe č.202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat. 

V případě potvrzení výskytu afrického moru prasat by místně příslušná KVS podle § 15 a § 49 odst. 1, písm. c) a § 54 zákona č.199/1999Sb., o veterinární péči nařídila v rámci mimořádných veterinárních opatření následující:

- vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení,              

- zřízení ochranného pásma o poloměru min. 3 km a pásma dozoru o poloměru minimálně 10 km (ochranné pásmo je součástí pásma dozoru) a vnějšího, nárazníkového pásma.  V případě potřeby vyhlášení i dalšího pásma s omezením.

- soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v pásmech,

- v ohnisku nákazy vykonávání soustavného veterinárního dozoru,

- stanovení úředního veterinárního lékaře, pověřeného řízením odborných veterinárních prací v ohnisku,

- utracení všech prasat a neškodné odstranění utracených a uhynulých zvířat v ohnisku tak, aby se vyloučila jakákoliv možnost přenosu nákazy,

- preventivní utracení prasat v ochranných pásmech, hrozí-li nebezpečí šíření nákazy,

- zamezení pronikání volně žijících zvířat do ohniska,

- provádění průběžné dezinfekce,

- vyčištění a dokonalou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ustajovacích a souvisejících prostor ohniska,

- další opatření nezbytná k zdolání nákazy,

- mimořádná veterinární opatření se stanoví i při výskytu nákazy v sousedním státě v příhraniční oblasti

Další informace jsou dostupné na stránkách Státní veterinární správy pod odkazem Zdraví zvířat

 

 

Vzhledem ke zhoršující se nákazové situaci a rozšiřování afrického moru prasat Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy rozhodla o okamžitém zahájení virologického vyšetřování všech nalezených uhynulých prasat divokých na africký mor prasat. Vyšetření bude provádět SVÚ Jihlava a to do doby, než bude vyšetřeno 100 kusů. Zvýšená pozornost uhynulým kusům divokých prasat všech věkových kategorií by měla být věnována zejména ze strany myslivců.

Těla celých uhynulých divokých prasat do hmotnosti 50 kg řádně zabalená do nepropustných obalů je možno odevzdat v kterémkoli místě zajíždění svozové linky SVÚ Praha, kde úřední veterinární lékař napíše žádanku na vyšetření. V případě nálezu uhynulého divokého prasete nad 50 kg je nutný odvoz těla uhynulého zvířete do asanačního podniku spolu se žádankou úředního veterinárního lékaře pro vyšetření na africký mor prasat. Informace o zajíždění svozové linky v okrese Vám podají místně příslušná pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.

 

Přiložené dokumenty

Letak_AMP-opraveny Letak_AMP-opraveny (114,73 KB)
Vysetrovani_na_AMP Vysetrovani_na_AMP (239,65 KB)
vychází v 6:02 a zapadá v 20:01 vychází v **:** a zapadá v 15:12 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...