Časopis Myslivost

Březen / 2018

Kynologické hříchy a jejich náprava

Myslivost 3/2018, str. 46  Jana Adámková
Lovecká kynologie je nedílnou a tradiční součástí české myslivosti. Přípravu a zkoušky z výkonu psů legislativně upravuje zákon o myslivosti a jeho prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb. Českomoravská myslivecká jednota má v členské základně bezpochyby nejlepší odborníky na loveckou kynologii, má schválený Zkušební řád i novelizovaný Řád pro jmenování rozhodčích. Je schopna plnit pověření Ministerstva zemědělství a provádět zkoušky z výkonu loveckých psů. Podle ročních plánů zkoušek pravomoc přenáší na okresní myslivecké spolky.

Každoročně se v ČR uskuteční pod patronací ČMMJ (zkoušky z výkonu) a ČMKJ (soutěže a zkoušky se zadáváním čekatelství CACIT a CACT) kolem jednoho tisíce kynologických akcí. K tomu jarní svody a výstavy, které pořádají ČMKJ a jednotlivé chovatelské kluby.

Aby mohlo být uskutečněno tak rozsáhlé množství zkoušek nebo soutěží v lovecké kynologii, je nutné spolupracovat se stovkami kvalifikovaných rozhodčích, ale také nadšenců pro loveckou kynologii, kteří zkoušky dokáží kvalitně připravit po stránce praktické (zabezpečení honitby, zvěře, atd.) i po stránce administrativní. Nezbytné je nejen nadšení, ale hlavně znalost a ochota dodržovat sjednocující kynologické předpisy.

Musíme konstatovat, že v předešlých letech nebyla ze strany ČMMJ dostatečná kontrola ani vlastních zkoušek, ani související administrativy. Lovecká kynologie dospěla do stavu, kdy dochází k nepřípustné improvizaci ze strany pořadatelů i rozhodčích. Některá ustanovení Zkušebního řádu byla přehlížena či opomíjena, tabulky ze zkoušek se občas nedostaly výcvikářům klubů a přehledy výsledků zkoušek byly mnohdy vyplňovány nedbale. Evidence rozhodčích a čekatelů byla nekompletní. Skýtala řadu jmen, jejichž nositelé byli již na pravdě boží, do centrální evidence se nedostaly ani změny u jednotlivých rozhodčích (adresy, telefony, změna OMS, atd.).

 

Již druhý rok se ČMMJ snaží o nápravu. V roce 2017 zajistila školení rozhodčích ohařů pro posuzování výkonu psů, kde by mělo dojít k ujednocení výkladu Zkušebního řádu a připomenutí všech kynologických předpisů. V roce 2018 obdobně budou proškoleni rozhodčí ostatních plemen.

Provádí se také kontroly výsledků i průběhu zkoušek, především se však ČMMJ snaží prostřednictvím Kynologické komise ČMMJ a Dozorčí rady ČMMJ odhalit a řešit zjištěné nedostatky, stížnosti i lidská pochybení. Dozorčí rada ČMMJ k tomu získala usnesením Sboru zástupců kvalitnější nástroj v podobě upřesnění disciplinárních postihů pro rozhodčí. Jednotlivé postihy jsou zakotveny v Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích.

Objevila se ale také řada prohřešků a pochybení pořadatelů, vrchních rozhodčích i vůdců, přibývají stížnosti od rozhodčích, od účastníků zkoušek a podněty k šetření od kynologů, sledujících výsledky ostatních kolegů na facebooku. Dozorčí rada ČMMJ v součinnosti s Kynologickou komisí ČMMJ v roce 2016 řešila sice jen čtyři stížností, avšak v roce 2017 již uzavřela a nebo rozpracovala celkem 15 nových podnětů. Nárůst přímo hrozivý.
Například na VZ jezevčíků a teriérů, které pořádal OMS Teplice v roce 2015, byly oznámeny součtové chyby a další nesrovnalosti v hodnoticích tabulkách a nesprávné zařazení jednoho ze psů do ceny. Rozhodčí chyby uznali, vrchní rozhodčí je ve všech dokladech opravil.
DR ČMMJ podle stanov ČMMJ potrestala vrchního i ostatní přítomné rozhodčí písemným napomenutím.
Bez průtahů se ale neobešlo šetření obdobného problému – chybné zařazení psa do ceny, které vyplynulo ze soudcovských tabulek zkoušek vloh v roce 2015 na Budějovicku. Nejen, že trojí vyhotovení soudcovských tabulek k hodnocení jednoho psa nebylo shodné, ale vrchní rozhodčí po upozornění zpracoval nové, podle něj „správné tabulky“, a odeslal na chovatelský klub. Rovněž v těchto falzifikátech zjistila DR ČMMJ nesrovnalosti, chyběly i podpisy jednoho z rozhodčích.
V tomto případě byl podán návrh a posléze MR ČMMJ vrchního rozhodčího odvolala dočasně z výkonu funkce.
Obdobné nedostatky byly řešeny na barvářských zkouškách pořádaných OMS Břeclav v roce 2016.
 
Přibývají ale stížnosti a jiná oznámení, která jsou reakcí na jednání a chování účastníků zkoušek na všech úrovních, a to včetně vrcholných memoriálů.
Složité bylo například dokazování oznámení, ve kterém autor popisoval situaci na VZ ohařů pořádaných v září 2015 OMS Ostrava a upozornil na zřejmé ovlivnění jednoho z vůdců návykovou látkou. V součinnosti s místně příslušným úřadem, který řešil podání Policie ČR a měl k dispozici průkaznou dechovou zkouškou, byla tato okolnost potvrzena.
Protože vůdce psa byl současně i rozhodčím z výkonu, byl mu výkon funkce pozastaven. DR ČMMJ ale potrestala napomenutím i vrchního rozhodčího pro nezvládnutí situace a zejména za nesprávné rozhodování o přidělení náhradního střelce. Poučení? I když zkoušky začínají občerstvením a jsou výborně připraveny, nedisciplinovaný jedinec a jeho selhání může vyvolat medializovaný případ a poškodit tak jméno celé ČMMJ.
Zkoušky jsou zcela přirozeně provázeny nervozitou, neočekávaným selháním psa při některé z disciplín, nesmířením se s výrokem rozhodčích. Ostatně jedná se o momentální výkon psa, který je živým tvorem. V řešených případech se však především jedná o nezvládnutí psychicky vypjatých situací ze strany vůdců a „odborníků“ v koronách.
Jistě byly desítky, možná stovky případů, kdy nespokojenost zúčastněných přešla do tichého smíru. Pokud však kalich trpělivosti přetekl a někdo se cítil být poškozen neoprávněným nařčením, sepsal stížnost. Nezakrýváme, že takových případů výrazně přibylo. Tím spíš, že se jedná o slovní spory s osobami, které byly pověřeny funkcí rozhodčího z výkonu, ale v konkrétních případech vystupují jako vůdci psů nebo jejich doprovod.
Všichni bychom si měli uvědomit, že povinností člena ČMMJ, z.s. vyplývající přímo ze stanov, je zejména povinnost zachovávat vůči ostatním členům ohleduplnost a slušné jednání, stejně tak jako povinnost zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy spolku, jeho jméno či pověst. Jak vidno, některým v minulosti obviněným je toto povědomí zřejmě naprosto cizí.
Memoriál Mileny Štěrbové v roce 2016 byl až tak u jednoho psa poznamenán sporem o disciplínu vlečka, že vrchní rozhodčí a jeho kolegové v poli považovali vystupování jiného rozhodčího v koroně, jenž doprovázel vůdce psa, za poškozování jména memoriálu i ČMMJ, z.s. jako spolupořadatele. Vrchní rozhodčí sdělením ve zprávě dal podnět k šetření, DR ČMMJ zajistila svědecké výpovědi, vyslechla obviněného a shromáždila celkem 17 dokumentů. Závěrem vyslovila napomenutí právě pro porušení výše uvedených povinností člena ČMMJ, z.s., vyplývající ze stanov. V současné době je v řešení obdobný případ na Litoměřicku.
Naprosto selhal bývalý rozhodčí a i jinak známý člen Klubu chovatelů barvářů, který podle zjištění dokladoval zkoušky feny ze svého chovu padělkem potvrzení od OMS Most a dosáhl tak chovnosti feny. V tomto případě DR ČMMJ oznámila celou událost Policii ČR a posléze předala státnímu zástupci podnět pro podezření z podvodu.
 
Opakují se také nedostatky vyplývající z neznalosti pořadatelů a vrchních rozhodčích o plemenech podle FCI. Na základě zjištění z přehledu výsledků zkoušek loveckých psů DR ČMMJ zrušila barvářskou zkoušku pro tatranského honiče, který není uznaným plemenem FCI. Obdobně i barvářskou zkoušku pro airedale teriéra, který není psem loveckého plemene a nemůže se zkoušky z výkonu účastnit. A také neuznala všestranné zkoušky u dvou jedinců plemene rhodéský ridgeback, kteří jako psi s větší kohoutkovou výškou než 55 cm nemohou získat loveckou upotřebitelnost pro vyhledávání spárkaté zvěře.
 
Jako nepochopitelný případ DR ČMMJ také zjišťuje osobu, která vepsala do rodokmenu feny dvě zkoušky z výkonu v místech a časech, kdy fena nebyla ke zkouškám předvedena.
 
Kynologická komise ČMMJ se dále zabývala pochybeními vůči Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích. Z přehledů výsledků zkoušek loveckých psů je patrné, že někteří pořadatelé a vrchní rozhodčí nekontrolují čekatele, kteří se jim přihlásí na hospitace. Čekatel, který není veden v seznamu rozhodčích a čekatelů, pro aprobaci, kterou hodlá hospitovat, nemůže být k hospitaci připuštěn. Některým čekatelům tak není hospitace přiznána. Musejí doplnit žádost o zařazení do seznamu čekatelů a doložit, že skutečně splňují podmínky pro zařazení a hospitaci musí opětovně provést.
 
Bez kvalitní znalosti platných předpisů na úseku kynologie, od ustanovení v Zákoně o myslivosti, přes Zkušební řád, až po vnitřní kynologické předpisy ČMMJ nebo ČMKJ, se žádný pořadatel, pověřená osoba, ani vrchní rozhodčí nemohou obejít. Je nezbytné řádně dodržovat všechna platná ustanovení, správně vyplňovat agendu související se zkouškami psů a pečlivě dodržovat všechny kynologické předpisy. Tato povinnost je především na pořadatelích a vrchních rozhodčích.
Zkoušky budou kontrolovány prakticky i administrativně nejen ze strany ČMMJ, ČMKJ, ale můžeme se v budoucnu setkat i s kontrolami ze strany Ministerstva zemědělství, jakožto nejvyššího orgánu oprávněného provádět kontrolu zkoušek psů. Bez řádného dodržování legislativního rámce bychom jako organizace mohli přijít o pověření Ministerstva zemědělství k pořádání zkoušek z výkonu loveckých psů.
Jana ADÁMKOVÁ
 
 
vychází v 5:51 a zapadá v 18:22 vychází v **:** a zapadá v 9:00 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...