Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
OMS Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Kurz pro myslivecké hospodáře

Kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře

V roce 2019 se bude otvírat kurz mysliveckých hospodářů, přihlášky posílejte na OMS do 20.4.2019. Kurz bude zahájen 27.4.2019, cena je 5 000,- Kč pro členy ČMMJ a 6 000,- Kč pro nečleny.
 

KURZ PRO UCHAZEČE O ZKOUŠKY MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ 2019
 
Výuka kurzu bude probíhat v zasedací místnosti OMS Nový Jičín se sídlem v Kuníně č. p. 291, vždy od 8.30 hod. do 14.00 hod.
 
I. skupina – lektor Ing. Richard Marek - kurz dne 5. 5. 2019

Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;
 
II. skupina – lektor Ladislav Raffai – kurz dne 27. 4. 2019

1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v  
    oblastech chovu zvěře,
2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k
    lovu,
3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí,
    zvláště chránění živočichové,
4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi pohoda zvěře a ochrana přírody v České
    republice;
 
III. skupina – lektor Ing. Zábranský Jindřich kurz dne 28. 4. 2019

1. výživa zvěře,
2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně
    léčebných prostředků a ochranných opatření,
3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém
    chovatelských přehlídek,
4. myslivecká zoologie a kynologie;
 
IV. skupina – lektor Václav Vřetonka kurz dne 4. 5. 2019

1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla,
    způsoby lovu, včetně sokolnictví,
3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.
Příprava ke zkouškám uchazečů kurzu pro myslivecké hospodáře 2019       V rámci přípravy proběhne školení teorie v rozsahu předmětů dle vyhl. č. 244/2002 Sb.. dle rozvrhu. Uchazeči poté vykonají praktickou přípravu v honitbách dle vlastního výběru a samostudiem.
 
Další informace pro uchazeče:
K pomoci zkoordinovat požadavky závěrečných zkoušek byl dohodnut
Termín konzultace dne 10.11.2019 od 8.30 -15 hod.
Od 8:30 - 10 hod.  I. skupina – lektor Ing. Richard Marek
Od 10:10 – 11:40 hod. II. skupina – lektor Ladislav Raffai
Od 12 – 13:30 hod. IV. skupina – lektor Václav Vřetonka
Od 13:40 – 15 hod. III. skupina – lektor Ing. Zábranský Jindřich
 
Konzultace budou probíhat v zasedací místnosti OMS Nový Jičín (objekt Mlékárny Kunín). V rámci konzultací přednášených předmětů, budou taky vysvětleny otázky dle požadavků uchazečů, případně zodpovězeny otázky pro vyjasnění rozsahu požadovaných znalostí ke zkouškám. Nebude prováděno opakování všech okruhů zkušebních otázek!
 
Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní a trvá nejdéle čtyři hodiny.
 
 Písemná část zkoušky pro myslivecké hospodáře.
Bude probíhat dne 15. 11. 2019 od 14 hod. v zasedací místnosti OMS Nový Jičín (objekt Mlékárny Kunín).
Při písemné části musí uchazeč odpovědět písemně na otázky z předmětů skupin I., II., III. a IV. a vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.
Výsledek písemné části zkoušky bude uchazečům vyhlášen do dvou hodin po absolvování a předání písemné zkoušky posledního uchazeče.
 
Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře.
Ústní zkoušky proběhnou 16.11.2019 od 8:00 hod. v zasedací místnosti OMS Nový Jičín (objekt Mlékárny Kunín) s předpokládaným programem:
8:00 hod. – prezence účastníků dopolední části zkoušek
8:30 hod. - představení zkušebního senátu a hostů a zahájení ústních zkoušek,
12:00 – 13:00 hod. – polední přestávka
13:00 hod. – pokračování odpolední části ústních zkoušek
cca 16:00 hod. –  závěr zkoušek s předáním potvrzení o vykonání zkoušky (nejpozději do dvou hodin od ukončení zkoušky posledního uchazeče)
 
Složení zkušení komise pro závěrečnou písemnou a ústní zkoušku:
Předseda: Ing. Miroslav Kovařčík
Místopředseda: Lumír Kalíšek
 
Sk. př. č. 1:  Ing. Richard Marek
Sk. př. č. 2:  Ladislav Raffai
Sk. př. č. 3:  Ing. Zábranský Jindřich
Sk. př. č. 4:  Václav Vřetonka
 
U jedné zkušební komise se může podrobit ústní části zkoušek pro myslivecké hospodáře nejvýše 10 uchazečů v jednom dni a zkouška z jedné skupiny předmětů smí trvat nejdéle 15 minut.                                                                                                                                      Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.
Znalosti uchazeče z jednotlivých skupin předmětů (§ 5 odst. 1) v písemné i ústní části zkoušek pro myslivecké hospodáře nebo z vypracování úloh podle zadání (§ 5 odst. 2) se klasifikují: "prospěl s vyznamenáním", "prospěl", "neprospěl". Pokud byl uchazeč klasifikován jako "neprospěl" alespoň v jedné skupině předmětů (§ 5 odst. 1) nebo ve vypracování úloh podle zadání (§ 5 odst. 2), neprospěl v příslušné části zkoušek pro myslivecké hospodáře.

Výsledek zkoušek pro myslivecké hospodáře se klasifikuje: "prospěl s vyznamenáním", "prospěl", "neprospěl". Uchazeče, který opakoval zkoušku podle odstavce 3, nelze klasifikovat "prospěl s vyznamenáním.

Uchazeč prospěl s vyznamenáním, pokud byl takto klasifikován alespoň ve stejných 3 skupinách předmětů v písemné i ústní části. Uchazeč u zkoušek pro myslivecké hospodáře prospěl, jestliže prospěl v každé její části. Pokud neprospěl v písemné části zkoušek, nemůže se zúčastnit ústní části zkoušek. Písemnou část zkoušek může jedenkrát opakovat v termínu, který mu pořadatel zkoušky stanoví nejdříve za 1 měsíc a nejpozději do 6 měsíců od termínu konání písemné části zkoušky, při níž neprospěl. Pokud uchazeč neprospěl z jedné skupiny předmětů v ústní části zkoušky, může zkoušku z této skupiny předmětů jedenkrát opakovat v termínu, který mu pořadatel zkoušky stanoví nejdříve za 1 měsíc a nejpozději do 6 měsíců od termínu ústní části zkoušky, při níž neprospěl. V případě, že z opakované písemné části nebo opakované zkoušky ze skupiny předmětů ústní části zkoušky neprospěje, u zkoušek pro myslivecké hospodáře uchazeč neprospěl.
 
 
Termín opravné zkoušky je stanoven na 29.2.2020 
Opravná zkouška proběhne od 8:00 hod. v zasedací místnosti OMS Nový Jičín (objekt Mlékárny Kunín).
                                                        
Uchazeči, který se z vážných důvodů nemohl podrobit zkouškám pro myslivecké hospodáře nebo od nich odstoupil, může pořadatel stanovit náhradní termín, místo a čas, kde se budou zkoušky pro myslivecké hospodáře konat, a vyrozumí o nich uchazeče a ministerstvo ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
 
O průběhu a výsledku zkoušek pro myslivecké hospodáře pořadatel pořizuje zápis, který obsahuje jméno a příjmení uchazeče, jeho datum narození, zhodnocení uchazeče z jednotlivých skupin předmětů, částí, včetně opakování, celkový výsledek zkoušek pro myslivecké hospodáře, datum a místo jejich konání, včetně náhradního termínu, jména a příjmení zkušebních komisařů, předsedy a místopředsedy zkušební komise. Zápis podepíše předseda, místopředseda a zkušební komisaři.
 
Uchazeč obdrží o vykonaných zkouškách pro myslivecké hospodáře potvrzení s uvedením jejího složení a výsledku. Potvrzení podepisuje pověřený zástupce pořadatele, předseda, místopředseda a zkušební komisaři.
 
 
                                                        Vypracoval: člen OMR a předseda KPK OMS N.J 
                                                                                                     p. Miroslav Kloss

 

Přiložené dokumenty

 MH-přihláška (doc - 25,09 KB)
 směrnice pro zkoušky MH (doc - 33,79 KB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00
Úterý:   Dle telefonické domluvy
Středa:  9:00 – 16:00

Jednatelka:
Vladislava Marková
tel. 731 482 607

 

1
2