Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Olomouc
 
Pozadi
 
DSC_7764_scr
 
DSC_3049_scr
 
DSC_2719_vcr
 
DSC_2105m_cr
OMS Olomouc
Adresa: Wellnerova 20 , Olomouc , 779 00
Telefon:585 427 644, 731 031 818
Email:omsolomouc@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/olomouc
Myslivost,ekologie,veterina

Pachové ohradníky na Olomoucku v roce 2016 - Okresní myslivecký spolek Olomouc realizoval, podobně jako v minulých letech,  projekt pachových ohradníků, jako účinnou ochranu před střety se zvěří na komunikacích.
 - Pachové ohradníky byly instalovány na téměř 80 km  rizikových úseků silnic Olomouckého kraje
 - Realizace pachových ohradníků výrazně  přispěla ke snížení dopravních nehod na komunikacích v důsledku střetu s volně žijící zvěří.

  Nejen, že se snížila mortalita živočichů v důsledku rozšiřující se technické infrastruktury, ale snížily se také škody na majetku a především zdraví našich spoluobčanů.
 - Efektivita realizovaných opatření byla  60,3 %, tzn. že se počet nehod na sledovaných úsecích oproti letům minulým snížil o 60,3 %. V konkrétních číslech to znamená   snížení počtu  střetů se zvěří  na vybraných úsecích z průměrných 150 nehod na nynějších 60 střetů.

 - celý projket byl realizován z finanční spoluúčasti Olomouckého krajeŽÁDANKA o vyšetření zveře na trichinelozu 


ŽÁDANKA o vyšetření trusu zvěře  - monitorng parazitozInformace o novele veterinárního zákona

Novela veterinárního zákona  - zásadní  změny

Žádanka o laboratorní vyšetření na trichnilelozu


NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA Z HLEDISKA MASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE
 
 
         novela veterinárního zákona č.308/2011, kterou se mění zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči
 
          nabývá účinnosti od 1.1.2012
 
          prováděcí právní předpisy (vyhláška) k novele budou k dispozici v roce 2012
 
 
 
I.   VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE
 
Uživatel honitby je povinen zajistit vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře co nejdříve po ulovení a to:
 
1)      Proškolenou osobou, která je oprávněným účastníkem lovu (tzn. má vydanou povolenku nebo je na společném seznamu účastníků lovu) .
2)      Proškolenou osobou, která je uživatelem honitby nebo jeho členem (např. přímo uživatel honitby nebo člen MS apod.)
 
Pozn: představuje –li ulovená zvěř podle vyšetření proškolenou osobou zdravotní riziko (tzn. Proškolená osoba má za to, že ulovená zvěř není zdravotně v pořádku), musí být uživatelem honitby předložena úřednímu veterinárnímu lékaři.
 
 
 
II. ZMĚNY V PRODEJI  ULOVENÉ  ZVĚŘE
 
 
 - prodej zvěře realizuje uživatel honitby (nikoliv lovec nebo oprávněný účastník lovu ! !)
 
Uživatel honitby může v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří: 
 
a) prodávat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo
 
b) dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena.
 
c) dodávat do maloobchodního zařízení (restaurace), které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních."  
Znamená to, že pokud například restaurace bude zaregistrována pro tuto činnost, smí odkoupit od uživatele honitby nestaženou ulovenou zvěř, která je řádně označena plombou, doprovázena lístkem o původu zvěře a je prohlédnuta proškolenou osobou s výsledkem beze změn. Takový kus smí rozbourat a připravovat z něj pokrmy
 
V praxi to znamená, že uživatel honitby bude moci prodat zvěř v kůži do:
 restauračního zařízení, které bude registrováno KVS.
 
 - přesné podmínky registrace bude upravovat prováděcí vyhláška
 - v obecné rovině bude restaurace muset splňovat podmínky:
 
          obecné požadavky na bezpečnost potravin
          obecné požadavky na hygienu výroby a zpracování potravin
          obecné požadavky na prostory, ve kterých je zvěř zpracovávána
 
Ulovená volně žijící zvěř, kterou lovec použije výlučně pro spotřebu ve své domácnosti, nemusí být vyšetřena proškolenou osobou
 
 
III. POSTIH   PROŠKOLENÉ OSOBY:
 
 - při zjištění neplnění povinností proškolené osoby může dojít k :
 
           pozastavení, případně odnětí osvědčení proškolené osoby
          před opětovným zahájením činnosti je proškolená osoba povinna podrobit se zkoušce k ověření znalostí proškolené osoby.
 
 
IV. Evidence o ulovené zvěři a nakládání s ní - POVINNOSTI UŽIVATELŮ HONITEB
 
 
-   uživatel honitby je povinen kdykoliv na požádání orgánu vykonávajícího státní veterinární dozor předložit evidenci o ulovené zvěři, o nakládání s ní - o jejím prodeji a vlastní spotřebě.
 
 
V. Vyšetření zvěře vnímavé na trichinelozu – nové povinnosti
 
 - každý kus zvěře vnímavé na trichinelozu musí být vyšetřen
 
           za zajištění vyšetření je zodpovědný UŽIVATEL HONITBY (nikoliv lovec jako dříve)
           odběr vzorku provádí osoby dle dohody (např. lovec, myslivecký hospodář apod. – dle interní dohody v kolektivu uživatele honitby)
           vzorkem musí být čistá svalovina bez tuku v množství min 5 g a to z:
 
  1. Jazyka
  2. Žvýkacího svalu
  3. Svaloviny přední končetiny
  4. Svaloviny mezižeberní
  5. Svaloviny obou bráničních pilířů
 
 - Náležitosti vzorku:
 
           vzorek musí být zachlazený, nikoliv zamražený
           vzorek musí být v nepropustném obalu (např. mikrotenovém, igelitovém sáčku)
           vzorek musí být identifikovatelný - řádně označený číslem plomby
            k vzorku musí být řádně vyplněná žádanka
 
 - Místa vyšetření vzorku:  
 
a) Státní veterinární ústav  - vyšetření trávicí metodou, možno pak uvádět zvěřinu do oběhu
 
Adresa: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc
tel: 585 225 641, tel./fax: 585 557 229
parazitologie@svuol.cz , www.svuolomouc.cz
 
 
b)   v laboratoři schválené KVS  - vyšetření kompresní metodou, pouze pro osobní potřebu lovce
 
 - podmínky:
 
Ø       18 let
Ø       Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Ø       Výkon činnosti v prostředí a za veterinárních a hygienických podmínek odpovídající druhu a rozsahu činnosti
Ø       je odborně způsobilá
 
a)      Veterinář
b)      Nově také odborně vyškolená osoba ve způsobu provádění vyšetření na svalovce
 
 
Výsledek vyšetření vzorku:
 
 - jakmile je znám výsledek vyšetření na svalovce,
 
Ø      je laboratoř povinna vydat uživateli honitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře
 
V praxi bude protokol zasílán elektronicky zástupci uživatele honitby na emailovou adresu, která bude uvedena v žádance
Nutné, aby každý uživatel honitby uvedl emailovou adresu, na níž bude výsledek zasílán.
 
Nejlépe, aby email byl toho, kdo bude vést evidenci protokolů a jejich archivaci.
 
Neboť nově :
 
 
Ø      Uživatel honitby je povinen uchovávat protokoly o laboratorním vyšetření 2 roky a na požádání je předložit orgánům veterinárního dozoru
 
 
 
Ø      Uživatel honitby může zvěř vnímavou na trichinelózu prodávat nebo dodávat konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1 až po negativním vyšetření zvěře na přítomnost svalovce (trichinel).".
 
 
 
Nové změny – REKAPITULACE
 
 
1) Uživatel honitby je povinen zajistit vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře co nejdříve po ulovení a to proškolenou osobou
 
 
2)       Prodej zvěře realizuje uživatel honitby (nikoliv lovec jako dříve)
 
 
3) zvěř může být nově prodána  také do restaurace, která však splňuje podmínky stanovené prováděcí vyhláškou a získá od KVS povolení.
 
 
4) Uživatel honitby má povinnost evidenci o ulovené zvěři a způsobu nakládání s ní  kdykoliv předložit na požádání Státní veterinární správě
 
 
5) Za provedení vyšetření zvěře vnímavé na trichinelozu (černá, jezevec apod.) zodpovídá uživatel honitby ! (nikoliv lovec jako dříve)
 
6)   Dokud není známý výsledek vyšetření na trichinelozu   není možné ulovenou zvěř uvádět do oběhu
 
7)   Jakmile je znám výsledek vyšetření na svalovce,
 je laboratoř povinna vydat uživateli honitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře
     (v praxi elektronickou poštou)
 
 
8) Výsledek vyšetření (protokol) má uživatel honitby povinnost archivovat 2 roky a evidenci předložit kdykoliv na požádání Státní veterinární správy