Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Opava
 
Pozadi
OMS Opava
Adresa: Slavkov 139 - Střelnice Latarna , Slavkov , 747 57
Telefon:725 521 741
Email:opava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsopava
Veterinární správa

Sdělení krajské veterinární správy v Opavě

 
Všem uživatelů honiteb v působnosti KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava
 
Sdělení: Veterinární problematika pro rok 2019 související s  lovnou zvěří
 
1/ Prasata divoká
 
Africký + klasický mor prasat
 
Na celém území republiky se sérologicky a virologicky vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata na klasický a africký mor prasat. Vztahuje se i na divoká prasata sražená auty. V rámci tohoto programu jsou uživatelé honiteb povinni oznámit KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava nález uhynulých kusů černé zvěře. Pověřený pracovník provede ve spolupráci se zástupcem uživatele honitby ohledání a odběr vzorků na místě samém. Za zajištění vzorků k laboratornímu vyšetření se vyplácí nálezné 2.000,- Kč.
 
 
Klasický mor prasat – monitoring
 
Uživatelé honiteb, ve kterých se loví černá zvěř, musí zajistit odběr krve nejméně od 2 prasat
(viz tabulka níže) k sérologickému vyšetření na klasický mor prasat.
Počet ulovených  Počet odevzdaných
  2 – 49 2
50 – 69 3
70 – 89 4
90 a více 5
Vzorky jsou odesílány samostatně prostřednictvím pracoviště Opava (žádanku na vyšetření vystaví pracovník KVS SVS pro MS kraj).
 
Trichinelóza divokých prasat
 
Vyšetření ulovených divokých prasat určených pro osobní spotřebu uživatelem honitby nebo oprávněným účastníkem lovu, a to ve své domácnosti nebo určených k prodeji přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo určených k dodání do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena.
Na sběrné místo (KVS SVS pro MS kraj, prac. Opava) musí být vzorek dodán s řádně vyplněnou objednávkou. S každým vzorkem se odevzdává markant – pírko, což se zaznamenává v objednávce laboratorního vyšetření
 
 
2/ Masožravci volně žijící
Vyšetření na vzteklinu je nutno zajistit přednostně u uhynulých, utracených, případně ulovených s indikací k tomuto vyšetření. V rámci monitoringu vztekliny požadujeme odevzdat 47 ks dospělých lišek nebo psíků mývalovitých na KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava, které zajistí jejich vyšetření. Za odevzdanou lišku se vyplácí zástřelné/nálezné ve výši 380,- Kč. Před odevzdáním ulovené lišky je bezpodmínečně nutné se informovat na tel. 553 731 945, zda bude liška přijata a proplacena.
 
 
 
 
 
 
3/ Lovná zvěř spárkatá – parazitologické vyšetření
Uživatel honitby, který se rozhodne pro léčení plicních a střevních parazitóz u spárkaté zvěře musí mít pozitivní výsledek parazitologického vyšetření ne starší než 12 měsíců. Uživatel honitby, případně jiná jím pověřená osoba, zajistí odběr vzorků. Vzorky jsou odebírány pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře (vyjma prasat divokých), kdy se odebere vzorek trusu z konečníku    (30 – 50 g). V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území.
Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou, se podle ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona povoluje použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat) na území České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze   č. 6 Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace.
Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 4.2.2019 do 24.2.2019.
 
 
4/ Zajíci
Uživatelé honiteb jsou povinni oznámit KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava nález uhynulých zajíců.  Za zajištění vzorků k laboratornímu vyšetření na tularémii a brucelózu zajíců se vyplácí nálezné 150,- Kč.
 
 
5/ Program sledování aviární influenzy u volně žijících ptáků
Ohlašovací povinnost: HROMADNÝ ÚHYN VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ
Při úhynech většího počtu volně žijících ptáků (nad 5 ks ptáků v jedné lokalitě) jsou uživatelé honiteb povinni oznámit toto pracovníkům KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava. Zabalení vzorků a jejich transport do laboratoře zajistí úřední veterinární lékař.
 
 
6/ Hodiny vyhrazené pro příjem vzorků v pracovních dnech
Po 7.00 – 9.00 13.00 – 16.00
Út 7.00 – 8.00  
St 7.00 – 9.00 13.00 – 16.00
Čt 7.00 – 8.00  
7.00 – 8.00  
Mimo vyhrazené hodiny nebudou vzorky přijímány.
Telefonní kontakty na pracovníky KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava:

MVDr. Pavel Pokorný
MVDr. Petr Špánek
MVDr. Barbora Šupolová
724 746 593
724 746 594
727 883 937

 
V Opavě dne  7. 2. 2019
 
Za OMS převzal dne 7. 2. 2019                                jednatel: Jindřich Staško

 

 

Fotografie z akcí pořádaných OMS Opava jsou vystaveny na picasaweb.
Galerie do května 2011 - 
Picasaweb1
Galerie od května 2011 - 
Picasaweb2, galerie od 1.10.2011 na Picasaweb3.


pojistovna-pojistovna.cz 

Český svaz včelařů

Český rybářský svaz

Český svaz chovatelů

 


super_premium-(1).jpg

Logo_Dr_Clauder.JPG