Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Opava
 
Pozadi
OMS Opava
Adresa: Slavkov 139 - Střelnice Latarna , Slavkov , 747 57
Telefon:725 521 741
Email:opava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/omsopava
Veterinární správa

Sdělení krajské veterinární správy v Opavě

 
Všem uživatelů honiteb v působnosti KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava
 
Sdělení: Veterinární problematika pro rok 2018 související s  lovnou zvěří
 
1/ Monitoring parazitóz u spárkaté zvěře (nepovinný) ZMĚNA pro rok. 2018
Uživatel honitby, který se rozhodne pro léčení spárkaté zvěře v roce 2019, provede v roce 2018 vyšetření spárkaté zvěře na vlastní náklady následujícím způsobem. Uživatel honitby, případně jiná jím pověřená osoba, zajistí odběr vzorků. Vzorky jsou odebírány pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře (vyjma prasat divokých), kdy se odebere vzorek trusu z konečníku (30 – 50 g). V honitbě budou odebrány vzorky tak, aby jeden vzorek byl odebrán z jednoho katastrálního území. Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorek bude odebrán každým uživatelem honitby.
Uživatelům honiteb, kteří mají pozitivní výsledek laboratorního vyšetření na parazity nebo pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře provedené a zaznamenané soukromým veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou, se podle ustanovení § 19 odst. 5 veterinárního zákona povoluje použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat) na území České republiky v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 6 Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2018.
 
2/ Klasický mor prasat
Uživatelé honiteb, ve kterých se loví černá zvěř, musí zajistit odběr krve nejméně od 2 prasat
(viz tabulka níže) k sérologickému vyšetření na klasický mor prasat.
Počet ulovených  Počet odevzdaných
  2 – 49 2
50 – 69 3
70 – 89 4
90 a více 5
Vzorky jsou odesílány samostatně prostřednictvím pracoviště. Opava (žádanku na vyšetření vystaví pracovník KVS SVS pro MS kraj).
Na celém území republiky se sérologicky a virologicky vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata na klasický a africký mor prasat. V rámci tohoto programu jsou uživatelé honiteb povinni oznámit KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava nález uhynulých kusů černé zvěře. Pověřený pracovník provede ve spolupráci se zástupcem uživatele honitby ohledání a odběr vzorků na místě samém. Za zajištění vzorků k laboratornímu vyšetření se vyplácí nálezné 1.000,- Kč.
 
3/ Uživatelé honiteb jsou povinni oznámit KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava nález uhynulých zajíců.  Za zajištění vzorků k laboratornímu vyšetření na tularémii a brucelózu zajíců se vyplácí nálezné 150,- Kč.
 
4/ V rámci monitoringu tularémie zajíců bude v lovecké sezóně 2018 na okrese Opava proveden odběr krve u 35 ks ulovených zajíců. Vybraní uživatelé budou předem informováni.
 
5/ Jde-li o zvěř z volně žijícího zvířete vnímavého na trichinelózu je uživatel honitby povinen zabezpečit její vyšetření na přítomnost svalovce. Na sběrné místo (KVS SVS pro MS kraj,
prac. Opava) musí být vzorek dodán s řádně vyplněnou žádankou.
 
6/ Bezplatné vyšetření na vzteklinu je nutno zajistit u volně žijících masožravců uhynulých, utracených případně ulovených s indikací k tomuto vyšetření. V rámci monitoringu vztekliny požadujeme odevzdat 45 ks dospělých lišek na KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava, které zajistí jejich vyšetření. Za odevzdanou lišku se vyplácí zástřelné ve výši 380,- Kč. Před odevzdáním ulovené lišky je bezpodmínečně nutné se informovat na tel. 553 731 945
 zda bude liška přijata a proplacena.
7/ Program sledování aviární influenzy u volně žijících ptáků v rámci pasivní surveillance
– ohlašovací povinnost: HROMADNÝ ÚHYN VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ:
Při úhynech většího počtu volně žijících ptáků (nad 5 ks ptáků v jedné lokalitě) jsou uživatelé honiteb povinni oznámit toto pracovníkům KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava. Zabalení vzorků a jejich transport do laboratoře zajistí úřední veterinární lékař.
 
8/ Hodiny vyhrazené pro příjem vzorků v pracovních dnech
Po 7.00 – 9.00 13.00 – 16.00
Út 7.00 – 8.00  
St 7.00 – 9.00 13.00 – 16.00
Čt 7.00 – 8.00  
7.00 – 8.00  
Mimo vyhrazené hodiny nebudou vzorky přijímány.
Telefonní kontakty na pracovníky KVS SVS pro MS kraj pracoviště Opava:

MVDr. Pavel Pokorný
MVDr. Petr Špánek
MVDr. Barbora Šupolová
724 746 593
724 746 594
727 883 937

 

 

Fotografie z akcí pořádaných OMS Opava jsou vystaveny na picasaweb.
Galerie do května 2011 - 
Picasaweb1
Galerie od května 2011 - 
Picasaweb2, galerie od 1.10.2011 na Picasaweb3.


pojistovna-pojistovna.cz 

Český svaz včelařů

Český rybářský svaz

Český svaz chovatelů

 


super_premium-(1).jpg

Logo_Dr_Clauder.JPG