Aktuality

Ohlédnutí i pohled do budoucna

Jiří Janota | Diskuzní fórum
Ohlédnutí i pohled do budoucna
Z projevu Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ na Sboru zástupců dne 9.6.2018 v Benešově
Vážené dámy, vážení pánové, kolegové myslivci, vzhledem k tomu, že se nacházíme v polovině funkčního období Myslivecké rady ČMMJ, dovolím si zhodnotit uplynulé období.
Již od prvních zasedání Myslivecké rady jsme deklarovali, že musíme být otevřeni ve svém jednání vůči myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Většina námi uskutečněných kroků je pravidelně zveřejňována v zápisech z jednání, ve větší míře jsme začali informovat na internetových stránkách, facebooku a informace myslivcům jsou předkládány prostřednictvím časopisu Myslivost.
V nedávné době proběhla jednání se zástupci některých okresních mysliveckých spolků, beseda myslivců s předsedou ČMMJ na výstavě Natura Viva, členové Myslivecké i Dozorčí rady ČMMJ se společně se zástupci pojišťovny Halali zúčastňují jednání okresních sněmů a v případě zájmu navštěvujeme i jednání krajských koordinačních rad.
Členská základna začala být také informována zasíláním informačního buletinu, který zasíláme na mailové adresy všech našich členů. Jsem přesvědčen, že komunikace s členskou základnou je nanejvýš potřebná, neboť pomáhá vysvětlovat a objasňovat situace, o kterých se často šíří neoprávněné a nepravdivé dohady a zkreslené a zavádějící informace směrem jak k myslivecké, tak ale i nemyslivecké veřejnosti.
Pravidelně začneme zveřejňovat v časopisu Myslivost i ekomonické data hospodaření ČMMJ a jejich zřízených organizací. Celá členská základna by měla být objektivně informována o ekonomické situaci v ČMMJ a mnohé členy právem zajímá, jak bylo naloženo s penězi, které do Jednoty prostřednictvím členských příspěvků vložili.
Dnes již mohu řící, že se nám podařilo ekonomicky stabilizovat naše dvě obchodní společnosti. Fůze firem Služby myslivosti, Myslivost a Interlov se ukázala, i přes pochyby některých členů, jako cesta správným směrem. Nově vzniklá společnost Myslivost, s.r.o. v roce 2017 vykázala zisk ve výši 4 693 000 Kč. Výši dosaženého zisku navíc ovlivnil odpis a prodej mnohaletých nepotřebných skladových zásob. Pro rok 2018 plánujeme hospodářský výsledek ve výši 5 093 000 Kč. Tyto dosažené finanční prostředky budou použity na rozvoj a propagaci ČMMJ a myslivosti.
 
Všeobecná pojišťovna Halali, a.s. prochází v posledních letech složitým obdobím, ale mohu říci, že i zde se začínají projevovat postupně kroky představenstva k nápravě chodu této společnosti.
Jistě jste zaznamenali řadu nových pojistných produktů, které pojišťovna začala nabízet pro naše myslivce. Chybou nás všech ale je, že stále nejsme schopni přesvědčit část myslivecké veřejnosti o výhodnosti pojištění u pojišťovna Halali. Pokud bychom porovnali nabídku s ostatními pojišťovnami, které poskytují podobné pojišťovací produkty v rámci ČR, má naše pojišťovna nejnižší poplatek na straně jedné a současně poskytuje nejvyšší pojistné krytí pro myslivce na straně druhé. Většina ostatních pojišťoven zprostředkovává pojištění v rozmezí 350 až 400 Kč, my stále platíme 250 Kč.
Vnímám tlaky podložené relevantními argumunty ze strany představenstva pojišťovny na zvýšení pojistné částky i u naší pojišťovny, ale prozatím ponecháme výši pojištění v rámci členského příspěvku ve stávající výši. Je nutno si však uvědomit, že situace na trhu s pojištěním a následným odškodňěním jednotlivých událostí se za poslední roky výrazně změnila. Podstatně se mění i výše odškodnění jednotlivých případů. V roce 2017 hospodařila pojišťovna se ziskem 1 557 000 Kč po zdanění. Zde je nutno podotknout, že v loňské roce byly také tvořeny finanční rezervy pro případné odškodnění ve vedených soudních sporech ve výši 1 500 000 Kč. Současně pojišťovna v roce 2018 investuje nemalé finanční prostředky pro zavedení nových pojišťovacích produktů. Pro tento rok má plánovaný hospodářský výsledem 4 045 000 Kč před zdaněním.
 
Samostatnou kapitolou je dům v Jungmannově ulici. Již jsme obdrželi rozhodnutí soudu ve sporu se společností DevClub, tento spor jsme prohráli a čeká nás řada dalších jednání o výši náhrady za neoprávněné vystěhování této společnosti. Veškeré náklady vzniklé z tohoto, ale také následných soudních rozhodnutí, budeme uplatňovat po bývalém představenstvu.
V současné době probíhají také jednání se společností Slug Invest, která rekonstruuje dům, na úpravě nevýhodné smlouvy, která byla uzavřena předchozím vedením a bývalou ředitelkou pojišťovny.
 
V sekretariátu ČMMJ došlo k částečným personálním obměnám, ale i zde je potřeba ještě zefektivnit práci jednotlivých oddělení. V následujícím období se musíme zaměřit na zintenzivněni práce ve prospěch ČMMJ. Jedná se především o úsek propagace naší jednoty ve společnosti. Zde očekáváme výraznou pomoc okresních mysliveckých spolků. Pouze společným úsilím na obou stupních řízení ČMMJ lze dosáhnou zlepšení pohledu veřejnosti a i našich vlastních členů.
 
V posledních měsících proběhla školení hodnotitelů trofejí a školení zkušebních komisařů. Tyto aktivity přinesly kladný ohlas z naší členské základny. Aktivně se podílíme ve spolupráci se Státní veterinární správou na řešení problematiky afrického moru prasat.
Započali jsme také s programem návratu drobné zvěře do krajiny. V následujícíh letech se bude jednat o jeden ze stěžejních bodů v práci ČMMJ, neboť se bytostně dotýká všech myslivců. Drobná zvěř, před desítkami let chlouba české myslivosti, si opravdu zaslouží daleko větší míru pozornosti, než je jí v současnosti poskytováno.
Značný kus práce byl odveden na úseku zbraňové legislativy a při projednávání problematiky invazních a nepůvodních druhů.
V příštích měsících je nutno vyvinout intenzivnějí jednání na MZe a MŽP a otevřít otázku negativního vlivu některých predátorů v naší krajině. Jedná se o problém, který se nedotýká pouze nás mysliců, ale trápí také rybáře, chovatele zvířat a drůbeže, chovatele holubů. Do popředí také vystupuje otázka managementu vlka, který se stále častěji objevuje v našich honitbách.
 
V minulém roce byly založeny při ČMMJ dva kluby - Klub lovecké lukostřelby a Klub mladých myslivců. Věřím, že oba budou aktivně pracoval ve prospěch naší jednoty.
Velký důraz je z naší strany kladen na práci s mládeží, která musí být v budoucnu jedním z hlavních úkolů sekretariátu i jednotlivých okresních mysliveckých spolků.
 
V následujících měsících nás čeká značné množství společné práce, která musí vést k posílení pozice ČMMJ a postavení myslivců ve společnosti. Je potřeba, abychom se opravdu stali autoritou, ale všem je nám jasno, že bez intenzívní práce nás všech to je téměř nereálné.
Nemíním opětovně připomínat skutečnosti a názory, které jsem již vícekráte vyřkl na jednáních se zástupci okresních mysliveckých spolků a publikoval v časopise Myslivost. Budu rád, pokud otevřeme obšírnější diskuzi k budoucímu fungování ČMMJ a vyjasníme si řadu dohadů a ničím nepodložených fám, které v posledních dnech kolují v členské základně. Je potřeba si přiznat, že i mnohdy za přispění některých z nás. Otázkou zůstává, zda tak někteří činí z nevědomosti nebo zcela záměrně.
 
Chtěl bych otevřít k úvaze a následné diskuzi jedno jediné téma, kterým je slovo Jednota. V letošním roce slavíme 95 let založení jednotné myslivecké organizace. Již v roce 1923 naši předkové pochopili, že aby mohli jednat s orgány státu a jinými konkurenčními organizacemi, je nutno se sdružit do jednotné organizace, kterou se i přes odpor některých státních institucí stala Československá myslivecká jednota. Přes různé podoby fungování a organizační struktury jsme se přesunuli do dnešních časů, kdy je ČMMJ největší organizací sdružující myslivce v ČR. Stav naší členské základny ke konci roku 2017 byl 61 520 členů.
Fungování naší organizace ale závisí na zodpovědné práci vedoucích představitelů jak hlavního spolku, tak i orgánů všech pobočných spolků. Ač si to poměrně značná část myslivců možná ani neuvědomuje, existence hlavního spolku i pobočných spolku je mnohdy značně závislá na chování se každého z těchto spolků. Pro názorný příklad tohoto propojení není potřeba chodit daleko.
Ministerstvo zemědělství pověřilo ČMMJ konáním zkoušek uchazečů o první lovecký lístek a zkoušek mysliveckých hospodářů. Spolu s ČMMJ toto pověření obdržely i jiné subjekty. Často jsem slýchal výtky, že dochází k neoprávněnému vydávání loveckých lístků u některých z těchto subjektů. Na tento stav jsem upozornil v minulosti i odpovědné pracovníky MZe, výsledkem bylo, že některým z těchto subjektů bylo ze strany MZe pověření ke zkouškám odebráno.
Naprosto šokující ale je, že v nedávné době byl zjištěn obdobný prohřešek u OMS Praha – venkov! Ptám se, zda si odpovědní funkcionáři tohoto okresu a všichni, kteří se na tomto podvodu podíleli, uvědomili, jak tím vážně ohrozili všechny celou ČMMJ? Každý funkcionářů by se měl zamyslet, jaký dopad by mělo odebrání pověření ke zkouškám, a možná i jiných pověření ze strany MZe, pro celou ČMMJ. Pravdou je, že pobočné spolky mají svou subjektivitu, ale uvedl jsem jeden z příkladů, jak chování jednoho subjektu může ohrozit existenci celé Jednoty. Není mým zájmem a ani zájmem nikoho z členů Myslivecké rady něco nařizovat, naší snahou je minimalizovat možnosti vzniku takových situací.
 
V posledních měsících jsem vedl řadu diskuzí o fungování a budoucí podobě ČMMJ. Debatoval jsem jak se zastánci současného stavu, tak i s těmi, kteří měli a dodnes mají výtky. Jeden rozhovor mi utkvěl v paměti. Fungování ČMMJ bylo přirovnáno k námořnímu přístavu. Před dvaceti lety náš přístav chránil a zastřešoval celou flotilu lodí. V roce 1998 došlo k tomu, že se všechny lodě vydaly samostatně a mnohdy neřízeně na volné moře. Máme rok 2018, kdy menší část flotily bez větších problémů pluje na vlnách, značné procento se pouze potácí na vodě bez kompasu a se zastaralými vesly a kormidlem. Nezanedbatelná část flotily se již začíná potápět nebo je těsně před utonutím. Problém ovšem je, že většina kapitánů je přesvědčena, že se nachází stále v první skupině.
Většina z delegátů před dvaceti lety se rozhodla pro samostatnost okresních mysliveckých spolků a já vnímám i důvody, které k tomuto kroku tehdy vedly. Jenom je nutno si položit otázku, proč pak máme v názvu slovo jednota, když tímto krokem slovo jednota výrazně ztratilo na významu. Já si pod tímto slovem představuji určitě jiné fungování.
Okresní myslivecké spolky získali sice subjektivitu, ale získali také důvěru členů a z ní související povinnost a odpovědnost za budoucí podobu a fungování organizace. A o tom, jaký je dnes stav celé ČMMJ, nemá snad ani cenu někoho přesvědčovat, již jsem to několikrát zmiňoval i na našich zasedáních. Před dvěma a půl lety bylo zvoleno nové vedení, kdy většina členů není a nebyla zatížena minulostí s děním v ČMMJ. Přáním většiny bylo zastavení nelichotivé situace v ČMMJ. Myslím si, že je potřebné odpovědně a věcně diskutovat o tom, jak současný stav napravíme. Nechci, abychom přijímali ukvapené závěry, je nutno nejprve opravdu objektivně zhodnotit celou situaci a otevřít nezaujatou diskuzi mezi našimi řadovými členy.
Nikomu z nás nepomohou laciné výkřiky, jednoznačně zkreslující celkovou situaci před vlastní členskou základnou. Čím dříve si uvědomíme, že je nutno udělat radikální řez v organizaci, tím lépe pro všechny z nás. Každá změna ve prospěch dobré věci většinou zabolí. Problém vidím v tom, že pokud bolí u souseda, tak nám to nevadí. Pokud se to každého z nás bytostně dotýká, tak o tom nechceme raději ani slyšet.
Bylo by vhodné, abychom se všichni zamysleli, zda subjektivita pobočných spolků přinesla všem opravdu to, v co doufali. Za sebe mohu říci, že o tom přesvědčen nejsem. Co se za těch dvacet let zlepšilo v práci ČMMJ, a to myslím jak hlavního spolku, tak i spolků pobočných? Stále nám klesá členská základna, členové nám stárnou bez přílivu mladých myslivců, máme značnou nedůvěru mezi představiteli hlavního a pobočných spolků, máme také celou řadu okresních mysliveckých spolků pokraji ekonomického přežití bez většího přínosu pro Jednotu.
Opravdu jste chtěli takový stav? A chceme tento stav tolerovat i dalších dvacet let? Ani si nechci představit, v jakém stavu se bude Jednota nacházet za dalších dvacet let, pokud nedojde k radikálním změnám. Možná to stále bude Jednota v nějaké podobě, možná přežije několik silných, úspěšných a aktivních okresních spolků, které se možná rády vymaní z područe organizace, kdy je ostatní svou nečinností potápějí. Otázkou však je, jakou vyjednávací sílu budou takové samostatné segmenty mít při vyjednávání. Prakticky žádnou. Rád bych se mýlil, ale dnes nevidím přijatelnější vyústění momentální situace. Nepotřebujeme přece okresní myslivecké spolky bez aktivit, kdy jediným zdrojem příjmu jsou členské příspěvky a každoročně si na okresních sněmech schvaluje rozpočet se ztrátou!
A nebo je potřeba najít odvahu a na rovinu si říci, pokud neděláš, nemáš mezi námi co pohledávat.
Stanovy ČMMJ jednoznačně definují poslání, účel a činnost spolku. „Spolek je samostatným a dobrovolným svazkem založeným k naplňování společných zájmů jeho členů". Dále máme ve Stanovách uvedeno, že: „Posláním a účelem spolku je přispívat v souladu s těmito stanovami vlastní činností k dosahování obecného blaha. Rozumí se jím zejmána... ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o její trvalý rozvoj." Opravdu si myslíte, že děláme vše pro zajištění aktivní péče a zachování trvalého rozvoje myslivosti?
Věřím, že nám všem jde o stejnou věc a mnohé z nás trápí, v jaké stavu se ČMMJ nachází. Máme pouze rozdílné názory na vizi budoucího fungování. Všem zastáncům současného způsobu vedení a struktury celé ČMMJ bych ještě jednou rád připomněl, že dvacet let jedeme z kopce. Přijďte sami s návrhy, jak byste situaci řešili, abychom se opravdu ze šikmé plochy dostali. Velice rádi, a nyní mluvím za všechny členy Myslivecké rady, budeme o situaci a návrzích na zlepšení diskutovat. Je opravdu nutné tuto diskuzi s členskou základnou neprodleně začít.
 
Dovolte mi na závěr, abych všem zodpovědným a uvědomělým myslivcům poděkoval za práci, kterou věnují ve svém volném čase ve prospěch ČMMJ. Jsem si plně vědom, že ne vždy je tato práce plně ohodnocena a veřejností kladně vnímána. Jsem si vědom, že je před námi nelehký úkol do budoucna, ale věřím, že společným úsilím se nám postupně podaří zajistit odpovídající postavení myslivců ve společnosti.
Ing. Jiří JANOTA
předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:50 a zapadá v 21:12 vychází v 23:01 a zapadá v 6:37 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...