Kalendárium

Květen v honitbě

Květen v honitbě
Koloběh mysliveckého roku je opět na počátku lovecké sezony - v květnu, kdy začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře. Hned od 16. května se věnujeme lovu průběrných srnců I. věkové třídy, mezi něž patří zejména paličkáči, knoflíkáči a špičáci do délky paroží asi 5 cm. Vyšší špičáci ještě zpravidla nemívají vytlučeno a skutečná délka jejich paroží se obtížněji odhaduje. Nadějní roční srnci vytloukají až později a paroží v lýčí je u nich fyziologicky normální.
Rovněž můžeme lovit průběrné srnce vyšších věkových tříd. Zásadně se však vyvarujeme lovu silných teritoriálních srnců, který ponecháme až na období říje, respektive po ní. Je známou skutečností, že po ulovení takového srnce dojde k novému „přerozdělování“ teritorií mezi srnci v lokalitě. Přestane totiž fungovat pachové značení území, což velice rychle rozpoznají ostatní srnci v lokalitě a bojují o obsazení volného teritoria. Tím je zajištěno, že vhodné prostředí (kde se samozřejmě koncentrují srny) nezůstane v průběhu reprodukce prázdné. Pokud však dojde vícekrát v sezoně k výměně vlastníka teritoria, naruší se sociální vztahy mezi srnci v lokalitě a říje tak může být narušena. Pochopitelně se zvyšuje riziko vzniku škod na lesních porostech.
Myslivecký hospodář by měl na základě schváleného plánu lovu vypsat povolenky k lovu, provést návrh rozdělení lovu trofejové zvěře a stanovit jasná pravidla jejího lovu, který předloží ke schválení členské schůzi či uživateli honitby. Před začátkem lovecké sezony si myslivecký hospodář vyzvedne na místně příslušném orgánu státní správy myslivosti plomby a lístky o původu zvěře, neboť dnes je snad již samozřejmostí, že každý ulovený kus je nutné opatřit nesnímatelnou plombou, vyplnit lístek o původu zvěře a hlášení o lovu zvěře. Ulovenou zvěř vyvrhneme a řádně ošetříme.
Z hlediska péče o zvěř je důležité postarat se v květnu především o klid v honitbě. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, hnízdí bažanti, zajíci mají druhé vrhy. Při pochůzkách honitbou se věnujeme lovu predátorů (lišky obecné, toulavých), myslivecký hospodář a myslivecká stráž také lovu toulavých koček a psů v souladu se zákonem o myslivosti.
V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení pícnin. Z vlastní iniciativy vejděme do kontaktu se zemědělskými podniky a sami nabídněme pomoc při sečení. Použitím plašičů a procházením krytiny se psy se pokusme škody minimalizovat.
Myslivecký hospodář založí evidenci odstřelu zvěře pro novou sezonu, vede evidenci o vydaných povolenkách k lovu, plombách a lístcích o původu zvěře a podle dohody podává hlášení o plnění plánu lovu orgánu státní správy a držiteli honitby.
Autor: RNDr. Jiří Zbořil
vychází v 5:04 a zapadá v 20:51 vychází v 1:04 a zapadá v 9:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...