Aktuality

Fotosoutěž Zlatý jelen Slávy Štochla 2018

| Diskuzní fórum
Fotosoutěž Zlatý jelen Slávy Štochla 2018
Vyhlášení česko-slovenské fotosoutěže Zlatý jelen Slávy Štochla 2018
Slovenský poľovnícky zväz, Českomoravská myslivecká jednota, 
redakcia časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, redakcia časopisu Myslivost,
Klub fotografů přírody při ČMMJ
vyhlasujú
FOTOSÚŤAŽ
ZLATÝ JELEŇ SLÁVU ŠTOCHLA 2018

Súťažné kategórie:  
1. Cicavce
 
2. Vtáci

3. Ostatné živočíchy
4. Zo života poľovníkov
 
 
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf žijúci v ČR alebo v SR bez ohľadu na členstvo v poľovníckej organizácii či fotografickom klube.
Do fotosúťaže prosíme zasielať len snímky druhov zvierat, vtákov a živočíchov ktoré žijú na území Európy. Zo súťaže budú automaticky vyradené exotické a domáce zvieratá.
Maximálny počet snímkov od jedného autora je 5 pre každú kategóriu. Do súťaže sa prijímajú snímky na CD v digitálnej podobe, formát JPG, GIF a TIF najlepšie vo veľkosti 3508 x 2480 obrazových bodov (veľkosť A4 pri rozlíšení 300 dpi). Veľkosť kratšej strany súboru (snímku) musí byť najmenej 1575 obrazových bodov.
Každé CD musí byť nezmazateľne a čitateľne popísané menom a adresou autora s označením súťažnej kategórie. Ak budete súťažiť vo viacerých kategóriách, vytvorte na CD pre každú kategóriu zvláštnu zložku s názvom kategórie a súťažné snímky umiestnite do príslušnej zložky.
Názov súboru (súťažnej snímky) musí byť malými písmenami, bez interpunkcie a medzier- miesto medzier vložte podtržník.
Názov snímku musí obsahovať meno autora, napr.: tetrov_holniak_karol _novak.TIF  Nesprávne označené CD alebo nesprávne pomenované súbory nebudú do súťaže zaradené.
(v súlade s § 46 zák. 121/2000 Sb. autorský zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov autora podľa zák. č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů; Pre SPZ a SPK súhlas               so spracovaním osobných údajov v zmysle zák.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.            Súťažiaci, ktorého snímka bude ocenená poskytuje organizátorom nevýhradnú licenciu na použitie fotografie na účely propagácie v zmysle § 33 zák. 618/2003 Z. z. Súhlasí tiež v rámci tejto licencie so zverejnením ocenených fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže bez nároku na honorár, a to nielen v tlačovinách vydávaných organizátormi súťaže, ale aj v rámci iných reklamných a propagačných prostriedkov. Licencia na použitie fotografií sa poskytuje bez časového a teritoriálneho obmedzenia s právom udeliť podlicenciu. Autorské práva zostávajú autorovi fotografie a pri použití fotografie sa uvedie autor snímky.)
 
V prípade ocenenia snímku „CENA FIRMY...“ získava na príslušnú snímku partnerská firma súhlas s bezplatným použitím snímku k propagačným a iným publikačným účelom partnerskej firmy.
CENY: podľa rozhodnutia odbornej poroty bude rozdelené najmenej 2000 EUR. Okrem finančného ohodnotenia získajú autori najlepších snímkov i vecné ceny venované organizátormi a sponzormi súťaže.
 
ADRESA PRE ZASIELANIE SNÍMKOV
Slovenský poľovnícky zväz
Ing. Veronika Vallová
Štefánikova č.10, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Na zadnú stranu obálky uvádzajte: „Zlatý jeleň 2018“
(prosíme autorov snímkov, aby v zásielke uvádzali aj e-mailový a telefonický kontakt)
 
UZÁVIERKA PRIJÍMANIA SNÍMKOV
Súťažné snímky zasielajte do termínu 30.4.2018.
VYHLÁSENIE FOTOSÚŤAŽE
Vyhlásenie výsledkov a vystavenie vybraných snímkov prebehne na Celoslovenských poľovníckych slávnostiach – Dni sv. Huberta vo Svätom Antone 1-2.9.2018 a v Národním zemědelském muzeu v Prahe.
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

vychází v 5:57 a zapadá v 20:01 vychází v 9:08 a zapadá v 0:04 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...