Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Frýdek - Místek
 
Pozadi
OMS Frýdek - Místek
Adresa: Hliník 1600 , Frýdek-Místek , 738 01
Telefon:558 434 260
Email:myslivci.fm@gmail.com
Web:www.myslivost.cz/omsfrydekmistek
Ze života našich mysliveckých sdružení

Ze života mysliveckých sdruženíAkce v našich mysliveckých sdruženích:

MS Olešná Palkovice

                                   Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů    

       Letošní dlouhá a tuhá zima  pomalu končí a my všichni se už těšíme na jaro. A nejen my, těší se také veškerá lesní zvěř, přestože o ní bylo stejně jako předešlá léta díky obětavým  myslivcům z mysliveckého sdružení Olešná velmi dobře postaráno. Podobně jako předešlých třináct let také letos jim v jejich péči o krmení vydatně pomohli žáci 1.stupně naší školy a také ti nejmenší z mateřské školy, kteří nasbírali necelé 3 tuny kaštanů a žaludů. Mnohde sbíraly dokonce celé rodiny a přátelé. Do soutěže se zapojilo celkem 99 dětí ze šesti tříd a dvou oddělení mateřské školky, které v průběhu celého měsíce října přinášely, či přivážely, za vydatné pomoci svých rodičů tyto lesní plody do školy. Vše bylo přebráno, zváženo a pravidelně konce každého týdne myslivci odvezeno buď na vysušení, nebo přímo do lesa.

Všechny děti byly 21.března 2013 odměněny sladkými odměnami a nejlepší sběrači si odnesli také krásné knihy s přírodní tématikou, veškeré ceny věnovalo dětem myslivecké sdružení. Mezi nejlepší sběrače, jednotlivce patřili letos:

1.                  místo:   Adéla Chýlková    ze 4. třídy,      315kg

2.                  místo.   Matěj Peške           ze 2.B třídy,   250kg

3.                  místo:   Vojtěch Krpec        ze 4.třídy,       165kg

4.                  místo:    Lucie Kovářová    ze 2.A třídy,    126kg

 

Nejúspěšnější třídou se stala 4.třída, která nasbírala celkem 854kg kaštanů a žaludů. Odměnou bude dětem také beseda a vycházka s myslivci do lesa ke krmelci v doprovodu loveckého psa.

Spolupráce s místním  mysliveckým sdružením se pro naši školu stala již tradicí a děti se na tuto akci každoročně velmi těší. V tomto školním roce bude ještě rozšířena v projektu Les ve škole, do kterého se škola zapojila.
Akce MS Strážnice pro děti


Dne 28.11.2012 se uskutečnilo setkání ZŠ Skalice se zástupci MS Strážnice na myslivecké chatě ve Skalici (Frýdek-Místek). Myslivci žákům poděkovali za sběr kaštanů a žaludů, vyhodnotili nejlepší sběrače. Žáci byli seznámeni s mysliveckou činností a zvěří,která se nachází v městské části Skalice. Na závěr bylo podáno malé občerstvení, žáci namalovali zvířátka a spokojeně se zážitky se setkání odcházeli do školy.

Václav Kozel


Akce pro MŠ Dobratice

Členové mysliveckého sdružení MS Háj Dobratice pan Josef Slavický st., pan Karel Škuta a pan Václav Černek a ostatní, připravili poučnou a zábavnou akci pro děti z mateřské školy v Dobraticích.
 

Děti oslavily „Den Země“ výsadbou stromků
 
 
            I když se v Česku a vlastně po celém světě slaví Den Země 22. dubna, děti ZŠ ve Stříteži tento den oslavily už 13.4., a to výsadbou stromků.
 
            Po asi 3 km pochodu dorazily děti v doprovodu učitelů na místo do Vělopolského lesa, kde byli očekáváni členy našeho MS „Černá“ Střítež–Vělopolí. Revírník Lesů ČR, s.p. p. ing. Petr Kukucz udělal dětem krátkou přednášku o hospodaření se dřevem a bezpečnosti při rozdělávání ohně, poté určil lokalitu, kde budou sazenice stromků vysazeny.
 
            Za asistence našich členů MS, učitelek a adeptů bylo vysazeno asi 100 ks buků lesního a 30 ks dubu letního. Pan revírník ukázal dětem mateřský strom a přirozený nálet jedle ztepilé, jelikož to byl v minulosti dominantní strom předhůří Beskyd.
 
            Po ukončení prací si děti prohlédly lesík, který vysadily před 3 roky. Mezitím náš kamarád Petr Landecký spolu s našimi členy rozdělal oheň na kraji lesa a děti si opekly buřty a vypily čaj. Po chutné svačince hospodář MS „Černá“ Střítež–Vělopolí udělal přednášku o žijící zvěři na našem území, její ochraně a krmení. Zdůraznil také zásady chování v lese a co dělat v případě nálezu mláďat, zejména srnčích a zaječích.
 
            Paní ředitelce Kucharové byly následně předány materiály pro děti, knihy a omalovánky, které věnoval ČMMS – okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek.
Návštěvou nás potěšili a podpořili starostové okolních obcí, Stříteže – p. Machálek Petr a Vělopolí – p. Latochová Vladislava, která dětem po náročné práci rozdala sladkosti.
 
            Závěrem chceme poděkovat všem, kdo nám pomohli zorganizovat tuto už tradiční akci „Výsadba stromků dětmi ZŠ Střítež“.
                                                                    Členové MS „Černá“ Střítež-Vělopolí
                                                   
                                               

 

Ošetřování a dosazování stromků.
 
 
      Myslivecké sdružení „Vrchy“ Dobrá-Pazderná již dlouhodobě udržuje velmi dobré vztahy s vedením základní školy v Dobré. To se projevuje zejména pořádáním různých akcí pro její žáky,- zmínil bych tradiční den dětí v mysliveckém pojetí, vánoční skautské krmení zvěře, propůjčování myslivecké chaty pro přednášky s mysliveckou tématikou, kulturní vložka žáků při výroční členské schůzi apod. Nezanedbatelná je i pomoc žáků při výsadbě stromků. Ve dnech 2. a 3. dubna 2012proběhla brigáda na ošetření a dosazení jehličnanů v loni založeném remízku, který to po zimě potřeboval a skoro z 50 % znovu osázet.Celkově bylo vysázeno na 550 stromků.

     Myslivci si velmi cení této pomoci, zejména vstřícnosti kantorů Mgr. Květoslavy Lyskové a Mgr. Jiřího Nohla. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, horký čaj a čokoládový oplatek. Pro odpočinek a úkryt před velmi studeným větrem byla přistavena maringotka,což bylo velmi kladně hodnoceno. Členové MS tuto práci s mládeží berou s veškerou vážností a věří, že se jim tato snaha do budoucna zúročí.

 V Dobré 6. dubna 2012-04-07
                                                                 Předseda MS „Vrchy“ Dobrá – Pazderná:

                                                                                       Václav Vaněk


 

       

    
 
 Doby lovu zvěře

http://www.myslivost-lovectvi.cz/sluzby-pro-myslivce/doby-lovu-zvere/Naše myslivecká sdružení

Webové stránky :

MS Smilovice-Řeka -
www.ms-smilovice-reka.ic.cz/index.php

                                    
                                               

Myslivecký slovník

http://jupiter.i.cz/silvarium/slovnik1/slovnik.php3Nabídka na nákup zajíců k vypuštění

MS Oldřichovice-Javorový - pan Cienciala Vladislav
tel: 723 249 899


Přiložené dokumenty

 Myslivecká osiva (pdf - 44,53 KB)
 VVS-ceník krmiv pro zvěř (pdf - 519,36 KB)