Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jičín
 
Pozadi
OMS Jičín
Adresa: Tyršova 246 , Jičín , 506 01
Telefon:493 531 654,774 295 101
Email:myslivci.jicin@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjicin
Myslivost

Myslivecká komise

seminar-Tradice-a-soucasnost-v-myslivosti.jpg


Seminar-drobna-zver.jpg


Pozvanka_konference_HK_vlk-vydra_27-2.jpg

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

ve spolupráci s Ekologickou komisí ČMMJ a OMS Hradec Králové

zve myslivce, vlastníky lesní a zemědělské půdy, zemědělce a osoby s nimi spolupracující na seminář

Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře

pro myslivce a zemědělce, kteří zemědělsky hospodaří (mají IČO zemědělského podnikatele), jejich spolupracující osoby, vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích (nebo jejich zaměstnance)

Účast bez poplatku – financuje Ministerstvo zemědělství, Program rozvoje venkova
-

Jedná se o dvoudenní vzdělávací akci (1 den vzdělávání v posluchárně OMS Hradec Králové, 1 den exkurze v honitbě Vinaře)


 

Cíl:

  • zvýšit povědomí a kvalifikaci myslivců, zemědělců a vlastníků půdy se zaměřením na obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti honiteb a dosažení vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu agrární krajiny.


 

Stěžejní témata:

- zemědělská krajina a polní ptáci, faktory ovlivňující ptactvo na zemědělské půdě, zemědělství
a hospodaření se zvěří,

- praktická ochrana polních ptáků v rámci zemědělského hospodaření se zaměřením na inovace
a výsledky výzkumu,

- agroenvironmentální a klimatická opatření biopásy,

- agroenvironmentální a klimatická opatření ochrana čejky chocholaté,

- zalesňování a zatravňování zemědělské půdy včetně zatravňování drah soustředěného odtoku,

- zakládání, údržba a následná péče o krajinotvorné prvky (zeleň a mokřady),

- správná praxe při nakládání s pesticidy s důrazem na ochranu polních ptáků,

- nelegální zabíjení necílových živočichů - postup při podezření na nelegální aplikaci rodenticidů
a insekticidů.


 

Kde: Všehrdova 194, Hradec Králové Kdy 25.7.2019 Od: 9:00 do 17:00 hod

Kde: Honitba JUDr. Sehnala, Vinaře u Kutné Hory Kdy 26.7.2019 Od: 9:00 do 17:00 hod


 


 

Exkurze se uskuteční tedy následující den po semináři v příkladné (demonstrační) honitbě; prezentována bude honitba JUDr. Sehnala ve Vinařích (oceněna v rámci soutěže „Honitba roku)“.

Přínosem, který je aktivitou sledován, bude následně obnova krajinných prvků, zajištění pestrosti krajiny a snížení velikosti dílů půdních bloků a monokultur, odpovídající používání pesticidů, zohlednění ochrany živočichů při zvyšující se intenzitě a zvyšování výkonnosti zemědělských strojů a v neposlední řadě adaptace krajiny na probíhající klimatickou změnu.

 

Lektorem vzdělávacích akcí bude Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady) a Ing. Václav Zámečník (Česká společnost ornitologická)

Vstup, občerstvení a vzdělávací materiály jsou hrazeny z Programu rozvoje venkova

Kontaktní informace a přihlášení na seminář:

Ing. MgA. Jana Adámková, tel: +420 221 592 964, +420 608 727 009; jana.adamkova@cmmj.cz

 


Efektivní záchrana srnčat

Problematika záchrany srnčat při senoseči je řešena se střídavými úspěchy desítky let. Pracnost, časová náročnost a obvykle i nutnost dobré a spolehlivé spolupráce se zemědělci jsou ale velkými překážkami, které zásadně ohrožují dobrý výsledek a přežití srnčat.Zabýval jsem se tím, jak jednoduše tento problém vyřešit. Jasné bylo, že využití pachových prostředků by bylo ideálním řešením, které by odstranilo všechny problémy dosud spojené s využívanými metodami. Chyběl už jen levný, dostupný a zejména z hlediska životního prostředí naprosto nezávadný nosič pachové látky. Nakonec se řešení podařilo nalézt.
Díky tomu jsme v loňském roce ve spolupráci s OMS Žďár na Sázavou mohli vyzkoušet naprosto novou metodu, která vedla k překvapivě dobrým výsledkům. Podstata této metody spočívá v zapachování prostoru, kde se bude senoseč konat, a tím odrazením srn, které by zde kladly srnčata. Pokud už zde srnčata jsou, je zapachování pro srny natolik nepříjemné, že svá srnčata odvedou a přemístí. Zároveň jim ale toto zapachování nebrání v přístupu k srnčeti, pro nějž si mohou dojít a odvést ho do bezpečného prostoru.
Spolehlivost pachových látek je mysliveckou veřejností často zpochybňována na základě zkušeností s pachovými ohradníky u silnic. Pokud jsou ale pachové ohradníky správně instalovány a je pravidelně doplňován koncentrát, jsou prokazatelně velmi účinné a počty ztrát na zvěři klesají o padesát a více procent v závislosti na terénu, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech, jako jsou např. zvěř hnaná psy či dalším kusem stejného druhu. Velmi zásadní je i pohyb lidí, zejména lidí se psy okolo linky pachových ohradníků. Ten snižuje účinnost zásadně, protože daný prostor je již pravidelně zapachováván pachy podobnými pachovému ohradníku.
Metoda záchrany srnčat je i proto vysoce spolehlivá, protože v loukách není takový pohyb lidí a psů. Když už, tak velmi nepravidelný. Metoda spočívá v umístění nosiče účinné látky v chráněném prostoru. Vzhledem k tomu, že bude fungovat spolehlivě minimálně čtyři týdny, přináší řadu výhod. Hlavní předností je, že není nutné znát přesně na den termín senoseče. Nezanedbatelná je i vysoká spolehlivost, protože vyhledávání pomocí dronů s termokamerami nebo pomocí psů či jen procházením porostů před sečením nikdy neumožňuje nalézt všechna srnčata.
Důležité je správné načasování. Srnčata jsou kladena postupně v poměrně velkém časovém rozmezí, které je zhruba od desátého dubna až do začátku července. Přestože při správném provedení dokážeme zajistit to, že srny svá srnčata spolehlivě během čtyřiadvaceti hodin odvedou ze zapachovaného prostoru, a další zde klást nebudou, nevyloučíme způsobení stresu. Srny totiž velmi pečlivě chrání prostor kolem srnčete v okruhu 40 až 80 m i proti všem ostatním kusům srnčího. Proto je lépe začít dříve, ale s ohledem na předpokládaný termín senoseče podle místních podmínek.
Vzhledem k tomu, že zapachování prostoru je účinné čtyři až osm týdnů podle povětrnostních podmínek, doporučuji rozmístit nosiče s pachovou látkou dva týdny před předpokládaným termínem senoseče. Tím zajistíme jak relativní klid pro srnčí zvěř, tak i jistotu pro případ, že by se senoseč opozdila o týden či dva.
Vlastní nosič je nasekán z lana spleteného z dřevité vlny. Mnohým připomene podpalovače běžně dostupné v obchodní síti. Ovšem pozor – tyto podpalovače jsou obvykle napouštěny prostředky na bázi vosku pro podporu hoření, a nejsou jako nosič pachové látky již použitelné vzhledem k velmi omezené nebo nulové schopnosti nasát pachový koncentrát. Navíc čistá dřevitá vlny se v přírodě rychle tlením rozloží. Nemusíme tedy po senoseči nic uklízet, příroda se o to sama postará.
Samotná aplikace do porostů je velmi jednoduchá. Pro napuštění nosičů je ideální PET lahev přeříznutá asi 12 cm od víčka, které na lahvi zůstane pevně zašroubováno. Slouží pak jako kornout, do kterého vhodíme nosič a běžným koncentrátem HAGOPUR provedeme tři jednosekundové střiky, jeden na střed a po jednom na každý okraj.  Po takovémto napuštění nosič vyklopíme na zem. Nosiče rozmístíme ve vzdálenosti asi 30 až 35 m od sebe, což znamená, že na jeden hektar potřebujeme devět až deset ks nosičů. Jedno balení koncentrátu HAGOPUR nám vystačí na 200 kusů nosičů, tedy na dvacet ha spotřebujeme 200 ks nosičů a jeden koncentrát. Nízké náklady jsou další významnou předností této metody záchrany srnčat.
Abychom zlepšili úspěchy při ochraně srnčat, stačí objednat, nejlépe přes příslušný OMS, nosiče a koncentráty v potřebném množství, čtrnáct dní před senosečí rozmístit nosiče napuštěné koncentrátem ve čtvercích o straně asi 35 m a je hotovo. Objednávky přes OMS doporučuji kvůli nízkým nákladům. Cena jednoho kusu nosiče je 1,50 Kč a jednoho koncentrátu 370 Kč. Samozřejmě je nutné přičíst poštovné. Nicméně v základní ceně vychází ošetření jednoho hektaru plochy na necelých 34 korun, takže i s poštovným se bude držet pod hranicí padesáti korun. To je rozhodně minimum, které by myslivci pro srnčí zvěř mohli a měli udělat.
Další možnost, jak využít této metody, je zabránění škod na polních plodinách. Pokusně a s dobrým výsledkem jsme tuto metodu zkoušeli použít proti škodám v pšenici působených černou zvěří. Aplikace byla provedena pomocí přípravku STOP divočákům od firmy HAGOPUR a nosiče byly umístěny ve čtvercích o straně 15 m na začátku mléčné zralosti pšenice.  Je nutné další testování této metody při zábraně škod na zemědělských plodinách, ale první výsledek je velice slibný.
Vyšší odborné myslivecké zkoušky 2019

Ministerstvo zemědělství v souladu s § 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vypisuje termín vyšších odborných mysliveckých zkoušek.

Závazné přihlášky (včetně jména, adresy, telefonu, emailu) ke zkouškám lze podat do 30. 4. 2019 na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor 16230 státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 nebo elektronicky na magdalena.pospisilova@mze.cz.

Vyšší odborné myslivecké zkoušky jsou nejvyšším stupněm mysliveckého vzdělání a svým obsahem navazují na vzdělání získané z absolvování zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře. Zkoušky budou konány před zkušební komisí na podzim 2019.

Organizační záležitosti:

Podmínkou pro přihlášení ke zkouškám je předchozí složení zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře nebo vzdělání je nahrazující.
Rozsah zkoušek vychází z § 30 až § 32 vyhlášky MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zkoušky organizačně pro MZe zajišťuje Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta lesnická a dřevařská. Česká zemědělská univerzita nabízí za úhradu přípravu uchazečů, odborné semináře a konzultace s lektory. Podrobnosti o platbě a prvním setkání budou zaslány přihlášeným elektronicky


   

 


Přiložené dokumenty

 Pozvanka_Okresni_snem_2019 (pdf - 337,87 KB)
 Chovatelska-prehlidka-trofeji-2019-(1) (png - 111,13 KB)
 Chovatelska-prehlidka-trofeji-2019-(2) (png - 156,09 KB)
 Chovatelska-prehlidka-trofeji-2019-(3) (png - 190,71 KB)
 Chovatelska-prehlidka-trofeji-2019-(4) (png - 31,54 KB)
 NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY(1) (pdf - 217,98 KB)
 Statistika-ulovene-zvere-Horice (xlsx - 9,20 KB)
 Statistika-ulovene-zvere-Nova-Paka (xlsx - 76,29 KB)