Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Jihlava
 
animace1
OMS Jihlava
Adresa: Znojemská 78 , Jihlava , 586 56
Telefon:606 045 625
Email:omsji@tiscali.cz
Web:www.myslivost.cz/omsjihlava
Domů

Uvodní strana mysliveckého spolku
P  F   2 0 2 0
 
Vážení členové  naší  myslivecké organizace,  myslivci
a podporovatelé společných mysliveckých ideálů a cílů

 

            Čas odkrajuje poslední dny letošního roku 2019, který je předposledním volebním rokem v ČMMJ a je proto příležitost na hodnocení.
             V ČMMJ se podařilo stabilizovat členskou základnu, kdy meziroční pokles již nebyl tak strmý, jako v letech předchozích. Tento potěšitelný výsledek byl dosažen i přes zvýšení členského příspěvku od 1.1.2019 a svědčí mimo jiné o změně postojů členů a jejich podpoře ČMMJ. Vedení naší pojišťovny Halali společně        se zástupci ČMMJ dosáhli významného úspěchu ve věci vlastnictví a nakládání          s domem v Praze, Jungmannova 25. Nově smluvní vztahy jsou zárukou  výlučného vlastnictví domu pojišťovnou Halali, efektivního ekonomického využívání pronajatých prostor a případného neomezeného rozvoje pojišťovny.  Pojišťovna Halali i společnost Myslivost vykázaly zisková hospodaření a jejich vedení posuzují možnosti dalšího rozvoje a růstu. ČMMJ se dále intenzivně věnovala  a uplatňovala připomínky k úpravě některých zákonů a dalších legislativních předpisů EK z Bruselu (např. zbraňová problematika, záměr zákazu olova,  problematika invazních a nepůvodních druhů) a našich (např. petice za zlepšení stavu krajiny a biotopu zvěře , novelizace zákona o myslivosti). ČMMJ navázala spolupráci o dalšími subjekty zabývajícími se společnou nebo obdobnou problematikou. Pozornost byla a je i nadále věnována situaci v šíření afrického moru prasat v Evropě, i když v ČR byla nákaza vymýcena. ČMMJ reagovala na všechny podněty související s myslivostí vydáním tiskových zpráv a zprovoznila nové webové stránky. Vedení podnikalo veškeré kroky, aby ČMMJ byla opravdu jednotnou a to i na úrovni OMS.
             Náš OMS podporoval záměry a cíle ČMMJ zveřejňováním                   a  předáváním informací a účastí svých zástupců na akcích a  aktivitách ČMMJ. OMS byl viditelný, uplatňoval své názory a podával vlastní podněty, návrhy     a připomínky v dané problematice. To všechno činilo vedení OMS s vědomím vaší podpory a pomoci. Velice si toho vážíme a budeme i nadále tak postupovat.
             Vážení přátelé, jménem vedení OMS vám přeji hezké a klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2020 přeji dny naplněné láskou, porozuměním, pohodou, mysliveckými zážitky a prožitky, loveckými úspěchy, štěstím a zdravím. Při květnových volbách do orgánů OMS pak odpovědný výběr těch, kteří budou oddaně hájit vaše oprávněné zájmy a naplňovat vaše představy, potřeby a očekávání.
            
                   „Myslivosti zdar“          
                                                                                        Ing. Josef Prokeš  v.r.

                                                                        předseda myslivecké rady

 


Již nyní se můžete přihlásit do krzu 

- zkoušek z myslivosti konaný v roce 2020 - zde
- zkoušek pro myslivecké hospodáře konaný v roce 2020 - zdeOkresní myslivecký spolek Jihlava

Okresní myslivecký spolek Jihlava spolupracuje s mysliveckými sdruženími hospodařícími ve 104 uznaných honitbách. Pro tyto honitby s výměrou 107 787 ha jsou místně příslušnými orgány státní správy Magistrát Statutárního města Jihlavy a Městský úřad Telč.

Honitby jihlavského okresu leží v kopcovité krajině ve výšce od 500 m do 837 m nad mořem. Jedna třetina honební plochy je pokryta lesy, lesíky a rozsáhlými lesními porosty hlavně smrkovými. Dalších cca 60% honební plochy pokrývá zemědělská půda, přibližně 2% tvoří vodní plochy potoků, řek a rybníků a zbytek (přibližně 3%) je evidován jako ostatní plocha.
V honitbách se hospodaří se spárkatou zvěří jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černou.
Z drobné zvěře je normován zajíc a bažant.


Hlavním posláním Českomoravské myslivecké jednoty je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot.
Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře a jsou jediným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nenahraditelných aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví a ochraně přírody.

 

Zatímco naše myslivost je doma většinově odsuzována jako spíše negativní jev, v Evropě je odborníky dávána za příklad ostatním zemím a vyznamenávána jako vysoce pozitivní činnost v lidmi jinak spíše devastované přírodě.


Okresní myslivecká rada se schází vždy druhé úterý v měsíci.
Okresní dozorčí komise se schází vždy třetí středu v sudém měsíci.
Evidence návštěv na webech OMS Jihlava

Fotogalerie