Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Klatovy
 
Pozadi
OMS Klatovy
Adresa: Denisova 212 , Klatovy 1 , 339 01
Telefon:376 310 287, 728 222 381
Email:omsklatovy@seznam.cz
Web:http://www.myslivost.cz/oms/klatovy
Zpravodaj 2017

Zpravodaj  ČMMJ  OMS  Klatovy č.  2/2017

1) Městské úřady v Klatovech, Sušici a Horažďovicích pověřily Okresní myslivecký spolek v Klatovech zorganizováním chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře, ulovené v mysliveckém roce 2016/2017 v honitbách v působnosti výše uvedených úřadů. Výstava se uskuteční ve spolupráci s mysliveckým  spolkem Liška Janovice nad Úhlavou v sále  Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou ve dnech   17. června až  2. července letošního roku.  Zahájení výstavy proběhne v sobotu 17.6.2017 od 10,00 hod. před Městským úřadem v Janovicích nad Úhlavou.  Při tomto slavnostním zahájení budou předána vyznamenání členům ČMMJ, kteří byli od MS navrženi a OMR tito schváleni. Vyznamenaní členové budou osobním dopisem OMS k převzetí vyznamenání pozváni. V den zahájení bude k poslechu a dobré náladě hrát „Pošumavská muzika“. V provozu bude též laserová střelnice a to až do neděle 25.června 2017.

 Propagační plakáty obdržíte všichni při předávání trofejí na přehlídku. V rámci přehlídky budou v sále Městského úřadu  vystaveny vybrané nejlepší dětské výtvarné a fotografické práce ze soutěže MY a PŘÍRODA 2017, obrazy Blanky Beňové a Jindřicha Bláhy, fotografie p. Huberta Babora, výtvarné práce dětí z Masarykovy základní školy v Janovicích nad Úhlavou, vypalované obrázky – motivy zvěře na dřevěných podložkách p. Josefa Hrubého. Dále bude v sále umístěna prodejní výstava keramiky paní Blanky Beňové. Dále budou vystaveny nejsilnější trofeje z dobrovolné daňčí oblasti Úliště, ulovené  za dobu jejího trvání. V letošním roce bude na výstavě zavedena opět kniha účasti a to abecedně podle jednotlivých uživatelů honiteb. Tato kniha bude po ukončení výstavy k dispozici na sekretariátu OMS a těm uživatelům honiteb, kteří mají zájem o zjištění účasti svých členů, bude pořízena kopie příslušného listu. Jak již bylo několikrát zveřejněno, výstavu v loňském roce v sále Spolkového domu v Plánici navštívilo  pouze cca 710 myslivců, u OMS v Klatovech  jich ovšem bylo v r.2016  evidováno  1.501.

Ve vystoupení předsedy myslivecké komise na Okresním mysliveckém sněmu zazněla žádost na předsedy MS a myslivecké hospodáře o co největší propagaci výstavy tak, aby se té letošní zúčastnilo co nejvíce myslivců, protože hlavně pro ně se takové výstavy pořádají.    Dovolujeme si Vás znovu požádat o zajištění co největší účasti Vašich členů!

Výstava bude otevřena denně od 10,00 do 18,00 hod.

Předání trofejí od všech uživatelů honiteb k posouzení bude v neděli 11. června 2017 od 14,00 do 18,00 hod. a v pondělí 12. června 2017 od 15,00 do  18,00 hod.  v místě konání výstavy, tj. sále Městského úřadu v Janovicích nad Uhlavou.

V poslední den konání výstavy, tj. v neděli 2. července 2017 se uskuteční  v Janovicích nad Úhlavou v zasedací místnosti MěÚ od 15,00 aktiv mysliveckých hospodářů.  Téma přednášky je zatím v jednání, upřesnění bude v pozvánce, kterou obdržíte při předávání trofejí na přehlídku. Dále bude diskutována samotná chovatelská přehlídka – posouzení věku,  kritéria chovnosti, nesprávná rozhodnutí ze strany hodnotitelské komise a další aktuální témata.   Bylo by vhodné, aby si každý hospodář prohlédl výstavu ještě před zahájením aktivu. Po jeho ukončení budou všem účastníkům v sále Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou  předány příslušné trofeje.

Pokud se z vážných důvodů nemůže některý z mysliveckých hospodářů aktivu zúčastnit je možno vyslat svého zástupce nebo předsedu MS.

Doporučujeme všem mysl.hospodářům, aby při předávání a při odebírání trofejí si  d ů k l a d n ě  překontrolovali počty a hlavně stav trofejí a podpisem přejímajícího i podpisem při výdeji si nechali potvrdit kopie seznamů trofejí. Toto opatření se doporučuje, aby se vyloučila případná záměna, nebo ztráta či poškození trofejí během přehlídky. Případné reklamace je nutno ihned vyřešit s pořádajícím MS Liška Janovice nad Úhlavou. Všechny trofeje budou ode dne předání do dne převzetí pojištěny proti ztrátě a poškození u naší spolkové pojišťovny HALALI. Pojištění financuje pořádající MS.  Časový rozpis pro předání i převzetí trofejí je nutné  b e z p o d m í n e č n ě  dodržet, aby u organizátora přehlídky nezůstaly nevyzvednuté trofeje! Tyto trofeje budou dne 3.7.2017 převezeny k uschování na sekretariát OMS do Klatov a uživatelům honiteb bude za jejich uskladnění účtován poplatek ve výši 20,-- Kč za každý den.

Apelujeme na všechny uživatele honiteb, aby předložili na přehlídku trofeje z veškeré spárkaté zvěře ulovené v uplynulé lovecké sezoně, tyto aby byly pečlivě označené a zodpovědně vypreparované a tím se prezentovala vlastní chovatelská činnost. Zdůrazňujeme, že ke každé trofeji je nutno připevnit spodní čelist klasicky jako v jiných letech tj.pod horní čelist a to tím způsobem, aby neupadla, ale zároveň aby bylo na  ní možno posoudit věk podle opotřebení chrupu ( např. upevnění pomocí gumiček). Předkládání trofejí mimo jiné ukládá i zákon o myslivosti.

Je možno předložit i lebky šelem, ulovené v mysliv.roce 2016/2017.Všem uživatelům honiteb zasíláme v příloze tiskopis „seznam trofejí“ a  závěsné štítky na trofeje. 

Žádáme myslivecké hospodáře, aby na závěsném štítku neuváděli věk, tento bude vyplněn hodnotitelskou komisí. Posouzení trofejí hodnotitelskou komisí se uskuteční dne 13. června 2017 v místě konání chovatelské přehlídky.

 

 2)  Stávající výkupní místa zvěřiny v okrese Klatovy :

-  Výkup a zpracovna zvěřiny, ing. Josef  Kopačka, Petrovice u Sušice 47, tel.: 376 588 151,  

603 214 499,   srnčí  od min. hmotnosti 6 kg do 9 kg – 90,- Kč/kg, srnčí o hmotnosti 10 kg a více - 100,- až 105,- Kč/kg, ceny u jelení, daňčí  a mufloní zvěře nejsou zatím stanoveny, divoké prase od  hmotnosti 20 kg do 70 kg 40,- Kč/kg, hmotnost 0 – 20 kg a nad 70 kg 35,- Kč/kg,   Minimální hmotnost u srnčího je před srážkou na průstřel.

Veškerá zvěřina určená k vykoupení  musí mít na lístku o původu zvěře otisk razítka proškolené osoby ( laického prohlížitele) nebo musí být dodána s hlavou a veškerými vnitřnostmi kromě žaludku a střev - vyšetření provede úřední veterinární lékař ve zpracovatelském závodě, kde bude poté mít lovec k dispozici hlavu a vnitřnosti.

U černé zvěře má být hlava pro případné vyšetření na svalovce,odečítá se z celkové váhy 10%

V Klatovech je i nadále v provozu sběrné místo v prodejně PROLOV ve Vídeňské ulici 126            ( naproti pivnici „Zlatá Husa“ ).  Zvěřina  zde  bude vykupována v  pracovní  dny  a  v  sobotu 

v otevírací době  prodejny, tj. Po - Pá  8,00 – 17,00, So 9,00 – 12,00. V naléhavých případech 

je možno se domluvit mimo uvedenou dobu s p. Davidem Janouškem na tel.č. 777 047 510.

Ostatní sběrná místa Ing. Kopačky  fungují ve stejném rozsahu jako v loňském roce.

 

- Sběrné místo fi.Zemědělský dvůr BERBERA ( bývalý INTERLOV Tři Sekery ) 

   paní Kroupová, Nalžovské Hory 95, t.č. 604 121 048  

srnčí – 105,- Kč/kg, černá – 40,- Kč/kg, ceny u jelení a daňčí zvěře momentálně - 70,-Kč/kg

Minim.výkupní váhy jsou u srnčího 8 kg,u černé 15 kg,u muflona 12 kg,u jelena,daňka 14 kg. 

 

Srážky na znehodnocení zvěřiny střelou : srnčí    : kýta, hřbet –  2 kg,  plec – 1 kg 

             černá    :  - „ -          -   5 kg,  - „ -  - 3 kg

             muflon :  - „ -      -  2 kg,  - „-   - 1 kg

                                jelen, daněk :  - „ -          -   4 kg,  -„ -  - 2 kg

Srážky na znečištění : srnčí – až 1 kg, černá – až 5 kg, jelen,daněk – až 3 kg,muflon – až 2 kg.

Při dovozu zvěře  je poskytnut jednorázový příspěvek na dopravu ve výši 30,-Kč.

 

3) Upozorňujeme uživatele honiteb na možnost čerpání Finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Tyto jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů č.30/2014 ve znění pozd.předp.č.308/2014, 51/2015 Sb.. a nařízení vlády č.209/2016 Sb  Žádost o poskytnutí finančních příspěvků doručí žadatel tj. uživatel honitby  Krajskému úřadu Plzeňského kraje do 31. srpna letošního roku, pokud došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku a to na : políčka pro zvěř, napajedla, betonové nory na lov lišek, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky, odchytová zařízení na prasata divoká, vypuštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, zajíce polního, přístřešky pro koroptve, medikované premixy pro spárkatou zvěř, zjišťování nákaz  v chovu zvěře, chov a výcvik národních plemen loveckých psů, chov a výcvik loveckých dravců.

V případě zájmu doporučujeme kontaktovat p.Ing. Jiřího Peterku na tel.č. 377 195 092.

4) V návaznosti na informaci, kterou přednesl na Okresním mysliveckém sněmu v Klatovech p.Ing. Zdeněk Santler, člen představenstva pojišťovny HALALI, Vám zasíláme v příloze informace o nových produktech uvedené pojišťovny. Jsou připravovány ještě další produkty, o kterých Vás budeme informovat ihned po jejich schválení MR ČMMJ.

5) V příloze zasíláme  další aktuální informace k EET a dále upřesněný plán činnosti OMS na letošní rok. 

6) Nácviky na zkoušky v bezkontaktním norování, které se uskuteční v Klatovech ve středu   6. července 2017 /st.svátek/, se budou konat vždy ve středu od 17,00 hod. a to 14., 21. a 28. června 2017 v umělé noře  ve Velkém parku v Klatovech.

7) Sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy a Správa NPCHKO Šumava oznamují všem zájemcům, že v sobotu 12. srpna 2017  bude od 10,00 hod. sloužena v Hauswaldské kapli u Srní Svatohubertská mše. Pěvecká a hudební část bude v podání trubačů a zpěváků pod hlavičkou OMS Klatovy ve spolupráci se Základní uměleckou školou Josefa Kličky v Klatovech.

8) Jednatel OMS bude ve dnech 31. července – 4. srpna 2017 a 21. srpna – 31. srpna 2017 čerpat řádnou dovolenou.  Sekretariát bude po uvedenou dobu  pro mysliveckou veřejnost uzavřen.

9) Inzerce :

- Klatovské rybářství, a.s. i nadále  podporuje odstřel kormorána velkého na rybnících, které obhospodařuje, výplatou zástřelného. Za každý předaný kus kormorána velkého uloveného na rybnících obhospodařovaných Klatovským rybářstvím a.s., zaplatí tato společnost lovci částku 250,-Kč včetně DPH. Vlastní výplatu budou provádět odpovědní pracovníci Klatovského rybářství.

Bližší informace podá Ing. Jan Kanta, tel. 723 801 463, e-mail: kanta@klatryb.cz.

I  nadále   jsou v nabídce společnosti lovecké a sportovní náboje brokové i kulové za zajímavé  

ceny. Objednávky  i dotazy  rovněž u  Ing. Jana Kanty.

 

V Klatovech  dne  19.5.2017

 

Pavel  M a r t i n                                                                      Ing. František    M í k a 

  jednatel OMS                                                                            

 

www.filmpro.cz