Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Liberec
 
Pozadi
OMS Liberec
Adresa: Zemědělská 201 / 20 , Liberec , 460 08
Telefon:482770951
Email:oms.liberec@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omsliberec
Členské příspěvky-informace

 Na základě dotazů podáváme tuto informaci o členských příspěvcích ,včetně povinného pojištění :

Výše platby na rok 2011:

Řádný členský příspěvek.....pro členy do 65 let .............800,-Kč
Členský příspěvek snížený pro členy nad 65 let,pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let a učně do věku 18 let ..........................................500,-Kč
Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání..........550,-Kč

Členství lze uhradit na rok 2011,2012 a 2013
V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení,nestačí pouze průkaz.U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na 1 rok.

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,i když myslivost aktivně nevykonávají.Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ § 5,odst.5,písmena c) do 31.12.běžného roku na následující rok,jinak členství včetně pojištění zaniká.!

Způsob úhrady:
1/Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS v Liberci v úřední dny v pondělí a ve středu od 8,oo do 17,oo hodin .V ostatní dny po telefonické domluvě.
2/Přímou platbou na účet OMS v Liberci u Komerční banky 29933-461/0100, v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést vaše rodné číslo,jinak je velice zdlouhavé Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat.
V případě ,že budete platbu poukazovat složenkou nebo přímou platbou na účet je vždy nutné si nechat platbu následně vyznačit do členského průkazu na OMSu v Liberci.
Pouze ústřižek složenky není pro kontrolní orgány dostačujícím dokladem o povinném pojištění.
Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena.Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně.Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátě a zároveň slouží i jako kontrola pro myslivecké hospodáře.

CO VŠE ZAHRNUJE POJIŠTĚNÍ V RÁMCI PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ČMMJ.
V platbě či příspěvku je zahrnuto povinné pojištění podle § 48 zákona o myslivosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob.Toto pojištění v současné době lze sjednat u celé řady i jiných pojišťoven a splňuje povinnost pojištění na odpovědnost.Je však velký rozdíl mezi výhodami člena ČMMJ u Halali a nečlena u jiné pojišťovny.
V poplatku mimo povinného pojištění je zahrnuto pojištění na úraz při výkonu práva myslivosti a s činnostmi souvisejícími (brigády,přikrmování zvěře, apod,) a dále se pojištění vztahuje na škody způsobené lovecky upotřebitelným psem,které jsou v souladu se zákonem o používání loveckých psů.

Nově je každý člen pojištěn na území státu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Při škodné události člena ČMMJ je poškozený vždy odškodněn v plné výši.Ten,kdo zavinil pojistnou událost a při tom hrubě porušil zákon,je individuálně projednán a může být od něho vyplacená částka vymáhána maximálně do výše 70%.Toto je veliká výhoda,jiná pojišťovna to nemá a určitě v těchto případech bude požadovat vrátit celou částku. 
Ve výluce z pojištění nejsou rodinní příslušníci,což je vzhledem ke skutečnosti,že mnoho členů je v příbuzenském poměru (syn,bratr,otec,děda,manželka,dcera) velmi důležité,protože tato výluka často bývá u jiných pojišťoven.
Velmi důležité je,že pro členy ČMMJ v rámci individuálních pojistek u Halali je sjednána možnost skupinového pojištění pro myslivecká sdružení,honební společenstvo,lovecká společnost apod.

Pokud má myslivecké sdružení 80% členů ČMMJ platí:

1/ Na společném honu,naháňce apod.,pořádaném touto organizací (honci) na úraz.

2/Na naháňce na černou zvěř,pořádané touto organizací,jsou pojištěni všichni lovecky upotřebitelní psi,kteří se   ř á d n ě  zúčastní.

3/Na všech ostatních akcích,např.myslivecké dny,práce s dětmi,kulturní akce,které pořádají tyto organizace,jsou na úraz pojištěny všichni účastníci.

4/Na společných mysliveckých brigádách,které pořádají tyto organizace,jsou na úraz pojištěni všichni účastníci.

5/Při norování,které pořádá výše uvedená organizace,jsou pojištěny z tohoto titulu norníci,kteří se řádně zúčastní.

6/Při střelbách na uznané střelnici,které pořádá výše uvedená organizace,jsou na úraz pojištěni všichni účastníci.Člen ČMMJ je navíc pojištěn na střelnici i na odpovědnost.

Pro statutární orgány mysliveckého sdružení,honebního společenstva nebo lovecké společnosti je důležité vědět,že pojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali je nenahraditelné u mysliveckých hospodářů.Tento funkcionář je pojištěn jako člen ČMMJ na odpovědnost z výkonu své funkce.Z titulu členství v ČMMJ je pojištěn na odpovědnost i ten,kdo je pověřen vedením honu,lovu,naháňky,a i ten,kdo je pověřen jen dílčím vedením honu-zaváděním střelců,vedením honců apod.Uživatel honitby,který splňuje podmínku 80% členů.

ČMMJ má takto pojištěny všechny své akce.

Dovolujeme si zvláště upozornit na pojištění majetku loveckých psů - z titulu  členství v ČMMJ a to pojištění poranění nebo smrti loveckého psa při společném lovu na černou zvěř a při norování,které je právě spojeno s podmínkou 80% členů ČMMJ.
A za druhé,že střelba na střelnicích není výkon  práva myslivosti a nevztahuje se na tuto činnost zákonné pojištění odpovědnosti uzavřené u jiných pojišťoven,než je pojišťovna Halali.
Členové ČMMJ jsou dále zvýhodněni zejména při pořádání kynologických akcí,kdy mají 50% slevu na poplatcích.


ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČMMJ,o.s. v ZAHRANIČÍ

Halali,všeobecná pojišťovna ,a.s. od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy Českomoravské myslivecké jednoty do zahraničí-států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
Smlouva (SPSO 2010) se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ ,o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č.449/2001 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v platném znění,proti následkům odpovědnosti při této činnosti.
Smlouva SPSO 2010 se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojištěného.
Plnění pojišťovny za škody způsobené na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění dle zákona o myslivosti v jednotlivých státech.Pokud výše limitu v některém státě není stanovena,platí pro území tohoto státu limit pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.
Plnění pojišťovny za škody na věcech,věcnou a finanční škodu zahrnující léčebné výhody je omezeno limitem pojistného plnění za škody na věcech a věcnou škodu ve výši 500000 Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výhody ve výši 1 000 000 Kč.
Pojistná ochrana se vztahuje i na případy,kdy ke vzniku  škody dojde v důsledku neopatrného chování pojištěného.
Toto pojištění do zahraničí je součástí Vašeho pojištění,které máte již uhrazené v rámci členského příspěvku.
Pro prokázání člena ČMMJ na území EU a EHP je vytvořen tiskopis "POJISTKA - potvrzení o pojištění do zahraničí",který je vytištěn v sedmi nejpoužívanějších jazycích.

V případě potřeby při Vaší cestě do zahraničí za účelem lovu Vám bude"POJISTKA"-potvrzení o pojištění do zahraničí vystavena v příslušném jazyce na sekretariátu OMS,Zemědělská 201/20,Liberec