Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Náchod
 
Pozadi
OMS Náchod
Adresa: Krámská 731 , Náchod , 547 01
Telefon:491 426 660
Email:omsnachod@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnachod
Jednatel:Jana Jirmanová
Předseda:Petr Urban
  
Úřední hodiny
Po:13:00 - 18:00
Út:8:00 - 14:00
St:-
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777414
Účet:1180239389/0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Náchod
počítadlo.abz.cz Pravidla inzerce

Každý inzerát bude vystaven
po dobu dvou měsíců.Poté
bude automaticky odstraněn.
V případě žádosti o prodloužení

platnosti kontaktujte kancelář OMS.
Inzerce obchodního rázu bude zpoplatněna.
(Info v kanceláři OMS)
-------------------------------------- 
 

 

  
Domů

 

                ZÁKAZ LÉČENÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy vydala dne 25. ledna 2018 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření afrického moru prasat na území České republiky, kterými se všem uživatelům honiteb zakazuje použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz spárkaté zvěře

Pozvánka na Okresní sněm členů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. – okresního mysliveckého spolku Náchod (dále jen OMS Náchod)
 
Myslivecká rada, v souladu s příslušným ustanovením stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., rozhodla, že konání okresního sněmu se uskuteční jako shromáždění členů OMS Náchod.

Myslivecká rada rozhodla, že doručování svým členům:

a) bude v souladu se stanovami Českomoravské myslivecké jednoty, z.s prováděno prostřednictvím webových stránek OMS Náchod, (www.myslivost.cz/omsnachod),
b) prioritní doručování členům na jimi určenou e-mailovou adresu,
c) v odůvodněných případech na jimi určenou klasickou adresu.

OMS Náchod z pověření Okresní myslivecké rady zve členy OMS Náchod na Okresní sněm členů, který se bude konat ve čtvrtek 15. února 2018 od 17.00 hod., na sále kulturního domu v Pellyho domech v Polici nad Metují, č.p. 75 – Masarykovo náměstí.
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Ověření usnášení schopnosti
3. Schválení programu
4. Volba řídícího jednání okresního sněmu
5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu okresního sněmu
6. Volba komise mandátové, návrhové
7. Zpráva předsedy OMS o událostech od posledního sněmu
8. Potvrzení mandátové komise o usnášeníschopnosti
9. Kontrola plnění usnesení z minulého okresního sněmu
10. Zprávy o činnosti od posledního sněmu a plány činnosti na rok 2018 komise myslivecká komise kulturně-propagační, komise kynologická, komise střelecká, komise ekonomická-výsledek hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018
11. Zpráva Dozorčí rady pobočného spolku
12. Projednání návrhu na navýšení členského příspěvku
13. Diskuse
14. Návrh na usnesení okresního sněmu (návrhová komise)
15. Schválení usnesení
16. Závěr

Sněmu se může zúčastnit každý člen OMS Náchod. Člen svůj hlas může udělit jakémukoliv jinému členu OMS Náchod na základě písemného zmocnění. Člen má tolik hlasů, kolik odpovídá součtu jeho hlasu a hlasů jemu udělených na základě zmocnění plnou mocí.
 

Petr Urban v.r.
předseda myslivecké rady
OMS Náchod
 
  
Aktuální informace k Africkému moru prasat najdete zde.


 
Tisková zpráva k aktuální situaci výskytu Afrického moru prasat
 
Dne 27. 6. 2017 bylo ohlášeno první ohnisko výskytu Afrického moru prasat v České republice. Nález viru byl potvrzen u dvou jedinců prasete divokého na Zlínsku.
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., jako organizace zastupující 62 tis. myslivců v ČR, považuje současnou situaci za kritickou. Výskyt Afrického moru prasat a jeho případné rozšířené na zbytek území České republiky bude mít katastrofické dopady pro populaci divokých prasat, ale také pro velkochovatele i malochovatele domácích prasat.
 
Podle zkušeností z Pobaltských států, kde se Africký mor prasat vyskytuje od rok 2014, předpokládáme velice rychlé šíření viru. Neexistují účinná opatření k zabránění šíření viru, s výjimkou totální depopulace černé zvěře, která v současných podmínkách není možná. Masivní rozšíření nákazy s sebou přinese mnoho negativních jevů. Rozsáhlými opatřeními budou postihnuti zemědělci, myslivci i zpracovatelé masa.
 
Myslivci jsou zároveň jedni z nejdůležitějších složek systému, který bude mít v rychlosti šíření a eradikace nákazy významnou roli. Zejména ve fázi odhalování nakažených kusů a jejich odstraňování z volné přírody, kdy je nutné kadáver uhynulého zvířete objevit a zlikvidovat co nejdříve, protože představuje nejpravděpodobnější zdroj přenosu viru. K tomu, aby byl systém funkční, je nutné postupovat koordinovaně a co nejefektivněji. Proto Českomoravská myslivecká jednota vyzývá státní autority, aby bezodkladně začaly jednat a připravovat nástroje k eradikaci nákazy na základě aktuálních vědeckých poznatků a zkušeností z Pobaltských republik, a to s aktivním zapojením myslivců.
 
Zároveň vyzývá svoje členy, aby realizovali preventivní opatření související s šířením nákazy. Tím je zejména výrazné snížení populační hustoty divokých prasat tak, aby se omezila pravděpodobnost přenosu viru. Zkušenosti z Pobaltí ukazují, že limitující hodnota je 5 ks divokých prasat na 1000 ha. V oblastech s vyšší hustotou dochází k téměř 100% úmrtnosti divokých prasat a rychlému postupu virů. Dále myslivce a všechny, kdo se pohybují v přírodě, žádáme, aby neprodleně oznámili výskyt mrtvého kusu černé zvěře Státní veterinární správě (www.svs.cz, KVS pro Zlínský kraj tel: +420 720 995 201). Neohlášení uhynulého kusu černé zvěře je velice nezodpovědné a pouze přispěje k rychlejšímu šíření nákazy, protože uhynulý kus je zdrojem infekce po týdny, někdy až měsíce.
 
Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ, z.s

Africký mor prasat (AMP) – základní informace

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata.
Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie.
Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat (KMP), ale průběh je rychlejší.
Patologickoanatomické změny charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, petechie v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech.
Potvrzení diagnózy spočívá v identifikaci viru nebo protilátek. Odebírá se nesražená krev, slezina, játra, plíce, ledviny, gastrohepatické a submandibulární mízní uzliny a tonzily.
Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit KMP. Odlišení virů lze provést biologickým pokusem – inokulace prasat imunních a neimunních proti viru KMP.
Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí. Dodržování zákazu krmení zvířat kuchyňskými odpady. Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v současné době neexistuje. 
V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska, jeho neprodlená izolace a vytvoření ochranného pásma. Všechna prasata v ohnisku se utratí a neškodně odstraní.
V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří na západ, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku. Výskyt v členském státu EU znamenal omezení obchodu celé EU s Ruskou federací. Kromě omezení obchodu, může výskyt nákazy vyvolat nutnost vyšetřováním prasat, s čímž jsou spojeny další nemalé náklady.
V současné době Ústřední veterinární správa státní veterinární správy zahájila monitoring u divokých prasat. Vyšetření je zaměřeno na uhynulá divoká prasata. Tato prasata budou vyšetřována virologicky. Vyšetření zajišťuje Národní referenční laboratoř při SVÚ Jihlava.
V případě, že by se nadále zhoršovala nákazová situace a vzniklo by minimálně podezření na výskyt této nákazy, bylo by nutné zahájit vyšetřování podle diagnostické příručky afrického moru prasat v souladu s vyhláškou MZe č.202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat. 

V případě potvrzení výskytu afrického moru prasat by místně příslušná KVS podle § 15 a § 49 odst. 1, písm. c) a § 54 zákona č.199/1999Sb., o veterinární péči nařídila v rámci mimořádných veterinárních opatření následující:
– vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení,              
– zřízení ochranného pásma o poloměru min. 3 km a pásma dozoru o poloměru minimálně 10 km (ochranné pásmo je součástí pásma dozoru) a vnějšího nárazníkového pásma.  V případě potřeby vyhlášení i dalšího pásma s omezením,
– soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v pásmech,
– v ohnisku nákazy vykonávání soustavného veterinárního dozoru,
– stanovení úředního veterinárního lékaře, pověřeného řízením odborných veterinárních prací v ohnisku,
– utracení všech prasat a neškodné odstranění utracených a uhynulých zvířat v ohnisku tak, aby se vyloučila jakákoliv možnost přenosu nákazy,
– preventivní utracení prasat v ochranných pásmech, hrozí-li nebezpečí šíření nákazy,
– zamezení pronikání volně žijících zvířat do ohniska,
– provádění průběžné dezinfekce,
– vyčištění a dokonalou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ustajovacích a souvisejících prostor ohniska,
– další opatření nezbytná k zdolání nákazy,
– mimořádná veterinární opatření se stanoví i při výskytu nákazy v sousedním státě v příhraniční oblasti.


Přílohy:
Africký mor prasat a možnost předchazení nákaze
Diagnostická_příručka_afrického_moru_prasat
Výskyt_AMP_v_Evropě_-_mapa_-_zdroj_ADNS

 
 

Vážení členové ČMMJ,

upozorňujeme, že jediným platným průkazem a tudíž i dokladem o zaplacení pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti, je průkaz vygenerovaný softwarem členské evidence Diana.

Do tohoto systému jsme Vás zanesli my a Vy máte možnost do této karty sami nahlédnout a případně si toto potvrzení kdykoli znovu vytisknout. Všechno lze platit i online bez nutnosti příchodu do kancelářš OMSu. U osobního jednání jste obdrželi vytištěnou průkazku, jejíž součástí je i doklad o zaplacení.


přístup do evidence:

pro registraci

https://swdiana.cmmj.cz/Registration/RegistrationWizard.aspx

pro již registrované

https://swdiana.cmmj.cz/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRegistration%2fRegistrationWizard.aspx
 
ČMMJ vítá a podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň.

Prohlášení ČMMJ k  návrhu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 
 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (ČMMJ), reprezentující většinu myslivců v ČR a podstatnou část legálních držitelů zbraní, vítá a podporuje nový návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb, který představilo Ministerstvo vnitra ČR dne 15. 12. 2016: "Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“
 
Vhledem k tomu, že zakotvení nového ústavního práva je jednoduše srozumitelné, a spočívá v jediném souvětí, vyniká jeho vysoce demokratický symbolický význam ve vztahu občan - stát, přičemž si uvědomujeme, že nezakládá žádné nežádoucí rozvolnění odborných a zdravotních podmínek stávajícího "běžného" zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který je všeobecně odborníky považován za přísný, výborně vyvážený, dobře funkční, a jeden z nejlepších na světě vůbec.
 
V kontrastu se zhoršující se vnitřní i vnější bezpečnostní situací v Evropě, Česká republika disponuje pouze malými dlouhodobě podfinancovanými ozbrojenými silami - cca 20 tisíc vojáků, a policií - cca 40 tisíc policistů, přičemž síly, které jsou operativně k dispozici na zajištění bezpečnosti v terénu, nedosahují ani polovinu uvedeného. Vhledem k tomu, že počet myslivců je větší než počet vojáků a policistů dohromady, zakotvení ústavního práva na zbraň nepochybně přispěje k dosažení záměru ústavního zákona v oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti a řešení krizových situací souvisejících s terorismem.
 
V neposlední řadě ČMMJ se znepokojením vnímá populisticky motivované tlaky ze strany EU na "řešení terorismu" formou novely Směrnice 91/447/EHS, o kontrole, nabývání a držení zbraní, která by měla nepřijatelným způsobem zpřísnit legální držení zbraní, zatímco nelegálního obchodu a použití zbraní pro terorismus se prakticky nedotkne.
 
ČMMJ se již dříve opakovaně vyslovila zásadně proti stávajícím netransparentním návrhům novely Směrnice 91/447/EHS, a plně podporuje Vládu ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu České republiky a Bezpečnostní radu státu, v jejich rovněž odmítavém postoji proti této směrnici. Rovněž vyjadřujeme naše obavy i do budoucna, kdy Evropská komise bude po dvou letech účinnosti Směrnice provedené změny posuzovat, a případně se bude Směrnice opět novelizovat, takže může dojít k dalšímu omezení legálních držitelů zbraní formou postupných restrikcí v několika krocích.
 
V této souvislosti vnímáme návrh českého ústavního zákona jako vhodnou právní bariéru hájící vlastní bezpečnostní zájmy České republiky a zabraňující kontraproduktivnímu "odzbrojení" a přeregulaci legálních držitelů zbraní ze strany novely směrnice EU o zbraních.
 

Ing. Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

 

Přiložené dokumenty

 výstava trofejí (pdf - 674,04 KB)
 vystava-trofeji (pdf - 674,04 KB)
 
Naši sponzoři:
lcr-logo-ctverec.png


 
logo.png

MAJKA - ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, s.r.o.
u_3431.jpg
stanek.jpg

wikov-(1).jpg

stazeny-soubor.png