Od:                                              Pavel Brávek [p.bravek.kvsj@SVSCR.CZ]

Odesláno:                                28. prosince 2017 14:26

Komu:                                        Okresní myslivecký spolek; OMS Pelhřimov; omshb@tiscali.cz; jednatel@omstrebic.cz; omszr@unet.cz

Kopie:                                        Bartoš Jiří Ing.

Předmět:                                  Metodika kontroly zdraví na rok 2018

Přílohy:                                     MKZ 2018-MZE-17210.pdf; Oznámení o použití léčiv v honitbě.xlsx

 

Důležitost:                               Vysoká

 

Kolegové myslivci a přátelé myslivosti,

 

Blíží se nový rok a tak se na vás obracím s krátkou informací o aktuální nákazové situaci a plánovaném monitoringu nákaz v roce 2018.

 

1.      NÁKAZOVÁ SITUACE

 

Už od června probíhá likvidace ohniska afrického moru prasat v okrese Zlín a velmi nepříznivé zprávy o postupu afrického moru k našim hranicím přichází hlavně z Polska a Ukrajiny. S nástupem zimního počasí počátkem roku lze očekávat, že se do ČR může vrátit ptačí chřipka, která je hlášena hlavně ze západní Evropy.  Všechny úhyny divokých prasat (i individuální) a hromadné úhyny ptáků (= 3 a více ptáků, zvláště vodních nalezených na jednom místě) hlaste na pracoviště krajské veterinární správy (KVS) a naši inspektoři se s vámi domluví na dalším postupu. Za uhynulou černou zvěř se nálezci i nadále vyplácí nálezné ve výši 1.000 Kč.

 

V druhé polovině tohoto roku se v ČR (hlavně Jihočeský kraj a severní Morava) vyskytlo několika případů úhynů loveckých psů na Aujeszkyho chorobu. Jde o virové onemocnění, kde divoká prasata která na nákazu neuhynula, působí jako šiřitelé viru a zdroj infekce pro lovecké psy, pro které je toto onemocnění vždy smrtelné.  Proto je důležitá prevence, tzn. hlavně  nekrmit psy syrovými surovinami z černé zvěře, jako jsou např. vnitřní orgány, které obsahují viru nejvíce (mandle, průdušnice a plíce). Pro snížení přenosu mezi divokými prasaty je nezbytně nutné neškodně odstraňovat vývrhy, v žádném případě je nelze nechávat nezajištěné na místě lovu nebo je používat jako újeď. Při individuálním lovu je lze výjimečně na místě zakopat, v případě většího množství odlovených kusů při naháňkách je jedinou možností jejich sběr a předání k likvidaci do asanačního podniku. Tento postup je velmi důležitý i jako prevence šíření afrického moru.

 

2.      METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ

 

V listopadu byla publikována metodika kontroly zdraví pro rok 2018 a oproti roku letošnímu nedoznala velkých změn. Celé její znění přikládám v příloze, ale pro přehlednost ještě uvádím to zásadní:

 

-          k 31.12.2017 končí povinné odevzdávání vzorků krve na Aujeszkyho chorobu a od ledna se už se podle nové metodiky nebude  vyplácet zástřelné za ulovená divoká prasat.  Nicméně za divoká prasata střelená ještě v tomto roce a s datem příjmu vzorku do laboratoře do 31.12.2017 si lze o zástřelné požádat i po 1.1.2018, podání žádosti ovšem neodkládejte.

-          U spárkaté zvěře lze i nadále podávat antiparazitní přípravky v případech, že byla v honitbě prokázána plicní nebo střevní červivost, případně střečkovitost. Ke změně ale došlo u metodiky použití antiparazitárních přípravků, kdy do letošního roku se posílala informace až po podání přípravků, zatímco od příštího roku se hlásí už záměr léčivo podávat. Uživatel honitby, který se ve stanoveném terminu od 5.2. do 23.2.2018 rozhodne pro použiti léčivých přípravků u volně žijící zvěře, se bude řídit následujícími pokyny:

O předpokládaném použití antiparazitárních přípravků písemně informuje uživatele všech sousedních honiteb a Krajskou veterinární správu SVS pro Kraj Vysočina (KVSJ) nejpozději do 15. ledna 2018. Informace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

(1) název antiparazitárního přípravku

(2) datum použití antiparazitárního přípravku

(3) ochrannou lhůtu antiparazitárního přípravku

(4) datum uplynutí ochranné lhůty

-          (5) území, na němž bude antiparazitární přípravek použit (katastrální území/KÚ)

 

Informaci o předpokládaném podání zasílejte na KVSJ písemně na adresu Krajské veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovká 22, 586 01 Jihlava nebo e-mailem na posta.kvsj@svscr.cz  K nahlášení lze využít přiložený tiskopis.

 

V roce 2018 bude pokračovat monitoring zajíců z podzimních honů na tularemii  (kód EpH203), také u divočáků se nic nemění (krev z každého desátého kusu poslat na vyšetření na klasický mor prasat (kód EpI181), všechna divoká prasata nechat laboratorně vyšetřit na trichiny a se vzorkem svaloviny dodávat i pírko).  

 

Od 8.1.2018 bude v Kraji Vysočina zahájen odběr lišek a psíků mývalovitých na monitoring vztekliny, echinokokózy a trichinelózy do naplnění počtu 20 lišek na okres (výše zástřelného zůstává 380 Kč za kus). Před dodáním si situaci ohledně odběru ještě upřesněte na nejbližším pracovišti KVS v okresech.

 

 

Informaci předejte co nejdříve uživatelům honiteb.

 

Děkuji za spolupráci v končícím roce a do roku 2018 přeji životní pohodu a příjemné chvíle strávené při výkonu práva myslivosti.

 

Myslivosti zdar.

 

 

MVDr. Pavel Brávek

vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina

Rantířovská 22, 586 01 Jihlava

 

p.bravek.kvsj@svscr.cz

T:   +420 567 570 244

F:   +420 567 331 636

M: +420 724 342 321

 

Značka SVS 50