Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Myslivecká komise

Myslivecká komise

 

Školení mysliveckých hospodářů

 

Zveme Vás na školení mysliveckých hospodářů, které se uskuteční na čtyřech místech po republice.

Zástupce Policie ČR se dotkne témat bezpečnosti, novinek v legislativě, práv myslivecké stráže, způsobů a možností spolupráce, řešení krizových situací, 
nahrávek a jejich využití, vztahů s motorkáři, majiteli psů, koní, majiteli pozemků, 
uložení zbraní či srážek se zvěří.

Krajská veterinární správa pohovoří o zásadách bezpečnosti, manipulaci se zvěří, ukládání zvěře (kontrola, prohlížitelé, teploty...), přikrmování a medikaci zvěře, zoonózách či odevzdávání vzorků. Hosté ze Státní správy myslivosti pak o tématech chyb ve výkaznictví, způsobu zařazování honitby, normování zvěře, škodách zvěří a termínech hlášení, povolení k mimořádnému odlovu apod.

A konečně zástupce ČMMJ nabídne informace o navázaných organizacích ČMMJ, členských poplatcích, způsobech využití lokálních médií pro pozitivní prezentaci myslivosti, řešení krizových situací (návštěvníci lesa, ochránci přírody...), škodách způsobených zvěří a na zvěři a podobně.

Školení se uskuteční
4. 10. 2019 na Krajském úřadě v Jihlavě, Žižkova 1882/57.
Registrace do 20. 9. 2019.

18. 10. 2019 na Krajském úřadě v Plzni, Škroupova 1760/18.
Registrace do 4. 10. 2019.

14. 11. 2019 na Krajském úřadě v Olomouci, Jeremenkova 1191/ 40A.
Registrace do 31. 10. 2019.

5. 12. 2019 na Krajském úřadě v Liberci, U jezu 642/2A.
Registrace do 15. 11. 2019.

Prezence je vždy od 9.00 hodin, zahájení v 10.00 a předpokládané ukončení ve 14.00 hodin. Na školení se prosím registrujte emailem (stepanka.fiserova@cmmj.cz) nebo telefonicky (604 564 393) do uvedených termínů.
-----------------------------------------------

Nařízení MVO v souvislosti
s výskytem tularémie zajíců


                                Narizeni-(1).pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------------


SRNČATA A SENOSEČ 2018

www.youtube.com/watch?v=CNwPVAPlPUc

Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích

Okresní myslivecký spolek Písek v rámci svého projektu "Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích" v letošním roce poprvé v terénu vyzkouší vyhledávání srnčat
v době senoseče pomocí bezpilotního leteckého prostředku s termokamerou.
Vzhledem k tomu, že je to, jak předpokládáme, jedna z mála účinných metod jak srnčata v travním porostu najít a následně ochránit, žádáme o vaši pomoc a spolupráci.


Nejdříve několik informací k technickému zařízení, které budeme používat.

Zvolený bezpilotní systém Yuneec Typhoon H je malý bezpilotní prostředek, dálkově řízený pilotem, u kterého je vzhledem k finančním možnostem provozovatele optimální poměr cena-výkon.
Kamera snímá reálný obraz spolu s obrazem teplotního spektra a v ideálních podmínkách umí rozlišit teplotu až na desetiny stupně Celsia. Reálně lze očekávat dobré výsledky v době, kdy půda ještě není prohřátá sluncem a je alespoň minimální rozdíl teploty okolí a teploty povrchu hledané zvěře. Prakticky to znamená využít za slunečného počasí dobu od rozednění do časného dopoledne, když je zataženo, lze zvěř vyhledávat déle. Později, když se prostředí sluncem prohřeje, objekty i prostředí kolem mají stejnou teplotu a špatně se rozlišují.


S bezpilotním prostředkem nelze létat za tmy, za větru přesahujícího rychlost 6m/s.(cca 22km/hod.), nelze létat za deště a mlhy nebo při riziku námrazy.
Nelze létat v zakázaných oblastech (např. letištní okrsky, zvláště chráněná území, hustě osídlená území) nebo pro jiný  letecký provoz vyhrazených oblastech a v ochranných pásmech energovodů, železnice, důležitých silnic nebo vodárenských nádrží. Musí být souhlas majitele pozemku, ze kterého bude stroj vzlétat či na něm přistávat. Pro vlastní létání nad otevřenými pozemky není souhlas majitele potřeba.
Protože se nebude dělat kamerou žádný záznam, nedochází k porušení zákonů na ochranu osobních údajů či jiných informací.
Za jednu hodinu lze prověřit plochu cca 15ha, (každý nález srnčete samozřejmě dobu hledání prodlužuje).

Předpokládaný postup.

Každý myslivecký spolek, který bude mít o záchranu srnčat zájem, by měl dostatečně předem podle svých znalostí a zkušeností posoudit a vytipovat pozemky-travní porosty, kde srny obvykle v největším počtu pokládají srnčata.
U těchto pozemků je třeba zjistit, které z nich budou sklízeny nejdříve na senáže a které zůstanou až na pozdější seč na sena. Senáže se za příznivého počasí dělají již v době, kdy srny ještě srnčata nemají, a není nutné tyto louky prohledávat.
Umístnění a rozlohu pozemků, které bude třeba prohledat, by měl spolek oznámit určenému koordinátorovi OMS.

Vyhledání srnčat a jejich ochrana musí být provedena bezprostředně před sečí. Je třeba začít hned po rozednění, aby byl co nejvíce využit čas do doby, než slunce celé prostředí prohřeje.
Vyhledávání bezpilotním prostředkem provede operační tým, složený z pilota a jeho asistenta. Pilot zodpovídá za bezpečný a účinný let, asistent na externím monitoru kontroluje obraz z termokamery. Dále jsou potřeba alespoň dva nejlépe místní pomocníci, vybavení dlouhými rukavicemi, plachetkou a mobilním telefonem. Ti budou podle pokynů asistenta kontrolovat označená místa. V případě nálezu srnčete jej bezpečně přemístí na vhodné místo mimo travní porost a pokud bude srnče již schopno samostatného pohybu, musí zajistit, aby se srnče nevrátilo samo zpět do travního porostu před skončením seče .

Shrnutí.
Protože nelze zkontrolovat všechny louky v honitbě, je nutné předem vytipovat ty, kde se předpokládá největší koncentrace srnčat v době seče. Pokud nastane situace, že v jeden čas bude více zájemců o vyhledávání srnčat, přednost bude mít žadatel s největší plochou louky.
Aby byl projekt úspěšný, je potřeba dobrá součinnost a spolupráce mezi uživatelem honitby, příslušným zemědělským podnikem nebo farmářem a koordinátorem OMS.
Vyhledávání srnčat pomocí termokamery lze účinně provádět většinou pouze v ranních a časných dopoledních hodinách bezprostředně před sečí.
Nalezená srnčata je nutné ochránit do doby, než je travní porost posečen.


KOORDINÁTORKA: Kateřina Zborníková, tel. 724 291 512
MAPA NÁRODNÍ SÍTĚ ZÁCHRANNÝCH STANIC


mapa-ZVN-2018.jpg
-------------------------------------------------------------------------------------------------37728311_1766495950093861_664360200068661248_n.png


------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

KOROPTVE.png

www.koroptvicky.estranky.cz/clanky/aktuality/letaky-pro-koroptev.html
------------------------------------------------------------------------------------------------


SVS ruší většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat
 
Státní veterinární správa (SVS) dne 14.3.2019 zrušila ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) mimořádná veterinární opatření (MVO) stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. V souvislosti s tím je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm, ta však musí pocházet z registrovaných chovů.
SVS uvedeným krokem reaguje na skutečnost, že Evropská komise oficiálně uznala ČR jako zemi bez výskytu této nebezpečné nákazy,“uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Pro celé území ČR budou nadále platit upravená celostátně vydaná MVO.“
Na jejich základě je i nadále nařízen intenzivní lov prasat divokých všech věkových kategorií a to i za použití jinak zakázaných technických prostředků, platí celoplošný monitoring uhynulých divočáků, kdy nálezné za každé uhynulé nebo sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání vzorku na vyšetření na AMP. Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává také přikrmování divokých prasat.
Pro chovy domácích prasat v celé ČR i nadále platí zákaz krmení kuchyňskými odpady a zpřísněna je také evidence pro přemísťování prasat určených k domácí porážce. Zakázán i nadále zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené zvěře určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě ze zemí s výskytem AMP. Rovněž je zakázáno používat v chovech prasat seno a slámu, které pocházejí z těchto zemí.
Zástřelné za prasata divoká ulovená ještě v zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem bude vypláceno na základě žádostí podaných nejpozději do 15. 4. 2019, a to za divoká prasata ulovená nejpozději dne 14. 3. 2019, ze kterých byl odevzdán vzorek na vyšetření nejpozději do 21. 3. 2019.
ČR je oficiálně bez afrického moru prasat !!!

ČR je oficiálně bez afrického moru prasat !!!

 

Rok a tři čtvrtě od vypuknutí afrického moru prasat (AMP) je Česká republika opět oficiálně zemí bez výskytu této nákazy. 

Evropská komise napsala dopis České republice a ostatním členským státům Evropské unie. Státní veterinární správa tak může ukončit většinu mimořádných veterinárních opatření, která jsou prozatím platná. 
 
V Praze se ve dnech 11. – 12. března 2019 konalo dvanácté zasedání stálé skupiny pro africký mor prasat. Jedná se o mezinárodní konferenci států s výskytem AMP včetně ČR. Konference, kterou organizovala Státní veterinární správa (SVS), se zaměřila právě na  problematiku výskytu a eradikace afrického moru prasat. Na tomto fóru zazněla od Evropské komise mimo jiné informace, že ČR znovu bude zemí bez výskytu AMP.

„Česká republika dosáhla v dosavadním postupu při likvidaci AMP nebývalého úspěchu, proto je připravena podělit se o své zkušenosti s tlumením a eradikací AMP. Právě mezinárodní spolupráce a předávání zkušeností zasažených států je v boji proti AMP naprosto nezbytná,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Na základě veterinárních opatření přijatých v ČR a ve spolupráci s mnoha dalšími zainteresovanými subjekty dokázala SVS zastavit šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména se podařilo ochránit chovy prasat domácích. To znamenalo vynaložit obrovské úsilí především během prvních deseti měsíců – od prvního zjištěného pozitivního případu do posledního pozitivního nálezu, tedy v období od 26. června 2017 do 15. dubna 2018.

„Dnes již můžeme říci, že se nám podařilo něco, co může být dobrým příkladem i pro ostatní státy postižené AMP. Lze proto s jistotou konstatovat, že AMP je možné zastavit a vymýtit. V krátké době ukončíme poslední veterinární opatření, která jsou ještě na Zlínsku v platnosti,“ dodal Semerád.

SVS zítra, tj. 14. března, ukončí zbylá mimořádná veterinární opatření v zamořené oblasti a také zruší tzv. zónu s intenzivním odlovem. Na Zlínsku se změní například pravidla lovu prasat divokých, nebo dojde ke zrušení zákazu chovu prasat domácích v zamořené oblasti.

Bohužel současná situace s ohledem na výskyt a šíření AMP v mezinárodním kontextu není tak příznivá jako v ČR. V některých členských státech EU se nedaří tuto infekci potlačit a naopak dochází k jejímu šíření jak u prasat divokých, tak i v chovech prasat domácích. V poslední době jsme svědky i jejího zavlečení a šíření v některých asijských zemích (Čína a Mongolsko).

zdroj www.svscr.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení SVS ČR k Mimořádným veterinárním opatřením

Oznámení SVS ČR k Mimořádným veterinárním opatřením

 

 
www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Nova-Mimoradna-veterinarni-opatreni-(2).aspx

 

 

 Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého 

(§41a nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).

 „zástřelné“ činí 500 Kč za jednotku markantu, což je zobák kormorána. Finance bude vyplácet Státní veterinární správa (SVS), a to vždy ve druhé polovině srpna, zásadně najednou a pouze tehdy, jestliže markanty budou řádně vysušeny a budou nejvýše po 5 kusech zabaleny v rychlouzavíracích plastových sáčcích (se „zipem“) nebo zataveny v plastových sáčcích

 platné od 1. Listopadu 2018.

Odkaz na internetu : eagri.cz/prispevky.myslivost

 

Doby lovu zvěře

Podle Vyhlášky č. 343/2015 Sb., č. 403/2013 Sb., č. 480/2002 Sb. a č. 403/2013Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

01.08. - 15.01. jelen a laň jelena evropského
01.08. - 31.03. kolouch jelena evropského
16.08. - 31.12. jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského
01.08. - 15.01. jelen a laň jelena siky japonského*
01.08. - 31.03. kolouch jelena siky japonského*
16.08. - 31.12. daněk skvrnitý, daněla
16.08. - 31.03. daňče
01.09. - 31.12. jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. - 30.09. srnec obecný
01.09. - 31.12. srna, srnče
01.08. - 31.12. muflon, muflonka
01.08. - 31.03. muflonče
01.01. - 31.12. prase divoké*
01.09. - 31.12. kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. - 30.11. kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. - 31.12. zajíc polní*
01.01. - 31.01. zajíc polní (jen odchytem)
01.09. - 31.12. zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. - 31.12. králík divoký*
01.09. - 30.11. jezevec lesní*
01.01. - 31.12. liška obecná
01.11. - 28.02. kuna lesní a skalní *
01.11. - 
konec února
ondatra pižmová

Zvěř pernatá

16.10. - 31.12. bažant obecný - kohout
16.10. - 31.01. bažant obecný - kohout i slepice (jen v bažantnicích)
01.01. - 31.03. bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem)
01.02. - 31.03. bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)
01.09. - 31.12. bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci)
01.09. - 31.01. bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci v bažantnicích)
16.10. - 15.03. bažant královský - kohout
16.10. - 31.12. bažant královský - slepice jen v bažantnicích
15.03. - 15.04. krocan divoký - kohout
01.10. - 31.12. krocan divoký a krůta
16.08. - 15.01. husa polní, velká, běločelá*
01.09. - 30.11. kachna divoká, polák velký, polák chocholačka*
01.09. - 30.11. lyska černá*
16.10. - 31.12. perlička obecná
01.08. - 31.10. holub hřivnáč
16.10. - 15.02. hrdlička zahradní
01.07. - 28.02. straka obecná
01.07. - 28.02. vrána obecná


Změna v nařízení SVS o zákazu používání antiparazitik


Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, m ě n í v souladu s tímto ustanovením mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/134060-G, ze dne 8. 11. 2018 takto:

I.

Článek 2 zní:

„Čl. 2
1) Krajská veterinární správa může v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 veterinárního zákona povolit na základě odůvodněné žádosti uživatele honitby výjimku ze zákazu stanoveného v článku 1. Součástí žádosti o povolení výjimky musí být

1. výsledek parazitologického vyšetření provedeného v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2018 (kód ExJ200), v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 (kód ExJ200) nebo výsledek patoanatomického vyšetření deklarující nezbytnost tohoto ošetření,

2. název léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

3. množství léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

4. druh, kategorie a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné dávky léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

5. doba, ve které bude léčivý přípravek použit,

6. území, na němž bude léčivý přípravek použit včetně uvedení názvu a čísla honitby a GPS souřadnic místa předkládání léčivého přípravku,

7. seznam všech sousedních honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu,

8. jméno a příjmení, místo podnikání, IČO a registrační číslo soukromého veterinárního lékaře přidělené mu Komorou veterinárních lékařů ČR, pod jehož odpovědností bude léčivý přípravek použit,

9. způsob předkládání léčebného přípravku.2) Uživatel honitby, který obdrží výjimku podle odstavce 1, je povinen

a) informovat všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních, místně příslušnou krajskou veterinární správu a místně příslušný orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku minimálně 21 dní před jeho použitím,

b) zajistit aplikaci antiparazitárních přípravků tak, aby byla minimalizována možnost konzumace prasaty divokými.


 

Myslivecký zákonDiskuze k zákonu o myslivosti
www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Myslivecky-zakon.aspxSVS ukončila zákaz používání antiparazitik. Můžete žádat MZe o náhradu za již zakoupená léčiva

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/SVS-ukoncila-zakaz-pouzivani-antiparazitik--Muzete.aspxJak můžeme pomoci drobné zvěři

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Jak-muzeme-pomoct-drobne-zveri-(1).aspx
Nové MVO - zamořená oblast

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Nove-MVO---zamorena-oblast.aspx


Obnovení vyplácení zástřelného a nálezného v souvislosti s

AMP a monitoringem Aujeszkyho choroby

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Obnoveni-vyplaceni-zastrelneho-a-nalezneho-v-souvi.aspx


Mimořádné veteriární opatření kvůli africkému moru prasat

eagri.cz/public/web/file/572371/_4885_2018_MZE_17212.pdf

 

AFRICKÝ MOR PRASAT

www.cmmj.cz/AFRICKY-MOR-PRASAT.aspxMZe bude zvyšovat zástřelné a nálezné za divoká prasata

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/MZe-bude-zvysovat-zastrelne-za-ulovene-prase.aspx


Prohlášení ČMMJ k AMP

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Prohlaseni-CMMJ-k-AMP.aspx
Ředitel SVS: Africký mor prasat – situace je aktuálně mnohem horší než v době vypuknutí!

6.11.2017

 
Situace v souvislosti s africkým morem prasat (AMP) se poslední týdny zdála být stabilizována, a mnoho z nás dokonce nabilo jistého pozitivního dojmu. V pátek ovšem ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád uvedl, že aktuálně je situace vysoce alarmující a možná zdaleka nejhorší, jaká od vypuknutí nákazy byla! Aktuálně počet nalezených uhynulých divokých prasat v oblasti ohraničené ohradníky stoupl na 160. V minulém týdnu byly nalezeny 2 skupiny divočáku uhynulých na AMP. Jedna měla celkem 8 kusů a druhá 9. Úhyny byly maximálně 14 dní staré. Tzn. že virus je v populaci stále velice aktivní a šíří se. Zároveň pokročilo i serologické vyšetření, které je možné provádět pouze z odebrané barvy ulovených zvířat. Celkem tak v bylo v této oblasti odloveno 143 divočáků a 43 bylo odchyceno do odchytových zařízení. Zatímco v září se mezi nimi objevil pouze jeden serologicky pozitivní jedinec, na začátku listopadu jich bylo již 15! Nebezpečí těchto serologicky pozitivních jedinců spočívá zjednodušeně v tom, že nákazu prodělali, a s největší pravděpodobností se stali přenašeči viru. Naštěstí se všichni tyto jedinci nacházeli uvnitř ohradníků.

Vzhledem k tomu, že nákaza je v oblasti stále „živá“, je potřeba zachovat co největší obezřetnost a důsledně provádět všechna dosavadní nastavená opatření.

Evropská komise dále schválila Eradikační plán, ten by měl platit od 1.12.2017 a na základě něho by mělo dojít ke zmenšení zamořeného území. Tzn. větší část okresu Zlín by se mohla proměnit na oblast s intenzivním odlovem a zvěř zde ulovenou by mělo jít standardně zpracovat, nikoliv ji odevzdat k likvidaci do kafilerie. To vše ovšem za podmínek, kdy se situace dramaticky nezhorší a nákaza se nerozšíří.

Aktuální informace se můžete dozvědět také na zítřejším semináři, který pořádá Českomoravská myslivecká jednota v Luhačovicích od 9.00 hodin, kterého se zúčastní také zástupci myslivců, kteří mají osobní zkušenosti s masivním rozšířením AMP v Lotyšsku, Estonsku a Polsku.

                                                                                                                              Ing. Miloš Ježek, Ph.D.

www.cmmj.cz/AFRICKY-MOR-PRASAT.aspx

12-Prase-divoke-(-Sus-scrofa-).jpgPOZOR ZMĚNA - r. 2016 !Černá zvěř

1) povinnost vyšetření na trichinelózu - vyšetření bude hrazeno ze státního rozpočtu pouze v případě současného předložení markantu (pírka).
Uživatel honitby vzorky ani markanty neodebírá u zvěře, kterou dodává do podniků na zpracování zvěřiny (výkupny).

2) povinnost vyšetření 5% ulovených ks na klasický mor prasat

3) uhynulý kus černé zvěře nahlásit na příslušný inspektorát KVS - vyplácí se nálezné 1000 Kč


Spárkatá zvěř

1)Monitoring par
azitóz
Na základě ustanovení Věstníku MZe z r.2015 a schválené
Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016 mají všichni uživatelé honiteb povinnost odebrat v průběhu roku 2016 vzorky trusu pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře, vyjma zvěře černé.

Odebírá se vždy jeden vzorek z jednoho katastru (k.u.). Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorky budou odebrány každým uživatelem honitby.

2)Podávání léčiv v r. 2016
Termín použití antiparazitárních přípravků je od 6.2.2016 do 22.2.2016.


Tiskopis-vysetreni.pdf

 

 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz