Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Písek
 
Pozadi
Písek
Adresa: Burketova 52 , Písek , 397 01
Telefon:724 291 512
Email:omspisek@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omspisek
Myslivecká komise

Myslivecká komise

Doby lovu dle vyhlášky č. 245/2002 Sb.

Zvěř strstnatá

Druh   Doba lovu Výjimka
Daněk skvrnitý daněk 1. července – 31. ledna  
  daněla 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Jelen evropský jelen 1. července – 31. ledna  
  laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Jelenec běloocasý jelen, laň 1. září – 31. prosince § 2 odst. 1
Jezevec lesní   1. září – 30. listopadu § 2 odst. 2
Kamzík horský   1. října – 31. prosince  
Koza bezoárová   1. září – 31. prosince § 2 odst. 1
Králík divoký   1. listopadu – 31. prosince § 2 odst. 3
Kuna lesní   1. listopad – konec února § 2 odst. 2
Kuna skalní   1. listopad – konec února § 2 odst. 2
Liška obecná   celoročně  
Muflon muflon 1. července – 31. března § 2 odst. 1
  muflonka 1. července – 31. prosince § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Ondatra pižmová   1. listopad – konec února  
Prase divoké   celoročně  
Sika dybowského   16. srpna – 31. prosince § 2 odst. 1
Sika japonský jelen 1. července – 31. ledna  
  laň 1. srpna – 31. ledna § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Srnec obecný srnec 1. května – 30. září § 2 odst. 1
  srna 1. srpna – 31. prosince § 2 odst. 1
  zvěř do dvou let věku celoročně  
Zajíc polní   1. listopadu – 31. prosince § 2 odst. 3 a 5
 

Zvěř pernatá

 

Druh   Doba lovu Výjimka
Bažant královský kohout 16. října – 15. března  
  slepice 16. října – 31. prosince pouze v bažantnici
Bažant obecný kohout 16. října – 31. prosince  
  kohout, slepice 16. října – 31. ledna pouze v bažantnici
§ 2 odst. 5
Hrdlička zahradní   16. října – 15. února  
Holub hřivnáč   1. srpna – 31. října  
Husa běločelá   16. srpna – 15. ledna  
Husa polní   16. srpna – 15. ledna  
Husa velká   16. srpna – 15. ledna  
Kachna divoká   1. září – 30. listopadu  
Krocan divoký krocan 1. října – 31. prosince
15. března – 15. dubna
 
  krůta 1. října – 31. prosince  
Lyska černá   1. září – 30. listopadu  
Perlička obecná   16. října – 31. prosince  
Polák chocholačka   1. září – 30. listopadu  
Polák velký   1. září – 30. listopadu  
Straka obecná   1. červenec – konec února  
Vrána obecná   1. červenec – konec února  
 

Vyhláška č. 245/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

 

Aktuální ke dni 1. 1. 2020 ve znění vyhlášky č. 323/2019 Sb.

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. června 2002

 

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
§ 1

 

Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

a) daněk skvrnitý - daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

b) jelen evropský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

e) kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince,

f) koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,

j) muflon - muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,

l) prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince,

m) sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

n) sika japonský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

o) srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5,

r) bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,

s) bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6,

t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,

u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,

v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,

w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,

x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,

y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,

z) krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna,

aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,

bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince,

cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,

dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,

ee) straka obecná od 1. července do konce února,

ff) vrána obecná od 1. července do konce února,

§ 2

 

(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného s využitím loveckého dravce od 1. září do 31. ledna.

(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. února do 31. března.

§ 3

 

Bližší podmínky provádění lovu
(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].

(2) Společným lovem "na tahu" lze lovit

a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,

b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

§ 4

 

Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(2) Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.SVS ruší zákaz antiparazitik

Státní veterinární správa (SVS) k 31. 12. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření vydaná v závěru minulého roku, která zakazovala myslivcům v České republice používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře. Změna vyplývá z nařízení zveřejněného na úřední desce SVS. Uživatelé honiteb s prokázaným výskytem parazitů u spárkaté zvěře v posledním roce budou po splnění s tím souvisejících povinností moci v únoru 2020 provést ošetření tak, jak tomu bylo před zákazem.

Uvedený zákaz souvisel s výskytem afrického moru prasat v ČR a s tím, že bylo nutné maximálně podpořit lov prasat divokých. V honitbách, kde byla antiparazitika používána, byla totiž na několik týdnů znemožněna konzumace zvěřiny včetně masa z divočáků. Existovaly proto obavy, že v důsledku této skutečnosti by v těchto oblastech klesl odlov černé zvěře, což se však následně nepotvrdilo. V odůvodněných případech bylo možno získat od SVS ze zákazu výjimku. O její udělení zažádalo zhruba šest desítek mysliveckých sdružení.

Podmínky pro použití antiparazitik v roce 2020 jsou uvedeny v nedávno zveřejněném dokumentu Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2020. Použít přípravky proti parazitům v příštím roce bude moci uživatel honitby, který doloží pozitivní výsledek parazitologického vyšetření provedeného v posledních dvanácti měsících.

Uživatel honitby, který se rozhodne antiparazitární přípravky použít, musí o svém záměru písemně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS) a to nejpozději do 10. 1. 2020. Nejedná se o žádost, která by podléhala schválení KVS, pouze o oznámení, které KVS zaeviduje. Použití antiparazitik je v příštím roce možné pouze v termínu od 3. února do 23. února.

Před aplikací antiparazitárních přípravků je uživatel honitby povinen informovat o plánované akci všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních. Od roku 2021 budou platit pro používání antiparazitik přísnější pravidla. Jejich použití budou uživatelé honiteb muset doložit výsledkem monitoringu parazitóz provedeného v předchozím roce u stanoveného procenta ulovené zvěře.


Aujeszkyho choroba

Aujeszkyho choroba je nákaza, kterou je povinné hlásit Státní veterinární správě ČR. Již při podezření na výskyt nemoci mají být kontaktováni pracovníci SVS ČR územně příslušného pracoviště. Původcem onemocnění je DNA virus z čeledi Herpesviridae – prasečí herpesvirus 1 (SHV-1).

Viriony jsou obalené. V prostředí je virus relativně odolný – při pH 6-8 a 25 °C přežívá 40 dnů, v mase při -20 °C až +4 °C přežívá 5 až 7 měsíců! Vůči dezinfekci je virus odolný středně. Je bezpečně ničen po desetiminutovém působení roztokem 2% chloraminu či 1% kvarterních amoniových solí. UV záření virus ničí poměrně rychle.

Při teplotě 70 °C je SHV-1 inaktivován za 10 minut, při teplotě nižší než -35 °C virus rychle ztrácí infekčnost. Opakované zmrazení a rozmrazení způsobí inaktivaci viru. Infekceschopný je virus v trávě cca 2 dny (dle teploty a UV záření). Při -8 °C v zemi a trusu až 40 dnů, v mase až 7 měsíců.

Přenos infekce

Přirozeným hostitelem je prase. Mohou se nakazit savci (skot, ovce, kozy, kočky, psi, norci…) Koně se mohou nakazit vzácně. Člověk a primáti se nakazit nemohou.

V akutní fázi vylučují prasata virus cca 2 týdny. Infekční pro citlivé jedince jsou nosní sekret, sliny, mléko, moč, vaginální a prepuciální sekret (sekret pohlavních orgánů) i výkaly.

Přenos viru probíhá respiratorní či orální cestou, a to prostřednictvím kontaminovaného krmiva, stelivem, nástroji. Mezi prasaty je možný i pohlavní a transplacentární přenos.

Vstup viru probíhá přes sliznici orofaryngu, v dalších částech zažívacího traktu je virus inaktivován. Pomnožení viru probíhá ve výstelce nosu, hltanu a mandlí, další množení probíhá v mízních uzlinách a nervové, mozkové tkáni. K vylučování viru může docházet za 2–3 dny od infekce prostřednictvím sekretů a exkretů. Skrytým či bezpříznakovým nosičem je prase. K reaktivaci onemocnění a vylučování viru může docházet vlivem stresu.

Průběh infekce

U prasat se setkáváme s klinickými příznaky u nejmladších věkových kategorií – selat, kde dochází k vzniku horečky, poruchám dýchání, slinění, průjmům, postižení CNS (centrálního nervového systému). K úhynům dochází do 24–36 hodin.

U starších kategorií je průběh mírnější, k úhynům docházet nemusí. U dospělých prasat je průběh mírný až skrytý. U březích prasnic dochází k resorpci plodů, potratům, porodům mrtvých či neživotaschopných selat. Dochází i ke ztrátám mléka.

Pro skot, ovce a kozy je průběh infekce je smrtelný. Klinickými příznaky jsou svědění, odírání, olizování, okusování, sebepoškozování. Dále pak křeče, neklid, skřípání zubů, povrchové dýchání. V konečném stádiu i obrna hltanu a tlamy s výtokem slin, jazyk může viset z tlamy ven. K úhynu dochází za 24–48 hodin.

Pro psa je infekce smrtelná!

K infekci psa dochází nejčastěji přímým kontaktem s virus vylučujícím divokým prasetem – sekrety či krví nebo kontaminovaným syrovým tepelně neopracovaným masem.

Klinické příznaky u psa jsou podobné vzteklině. Inkubační doba je ve většině případů 3–6 dní. K úhynu dochází do 96 hodin od projevení klinických příznaků onemocnění.

Klinické příznaky jsou z počátku nespecifické – všeobecné. Může se jednat o nechutenství, zvracení, deprese, nezájem o okolí, neklid, vokalizaci, předrážděnost, kousání do předmětů, slinění, křeč žvýkacích svalů. Dalšími klinickými příznaky jsou sebepoškozování vlivem extrémního svědění zejména v oblasti hlavy – uší či pysků tlamy. Dochází k olizování až maniakálnímu olizování, škrábání. Při obrně hltanu a tlamy dochází k výtoku slin z dutiny ústní, tvorby pěny u tlamy. Dochází k záškubům svalstva a paralýze.

Úhyn psů nastává do 24–48(–96) hodin od projevení prvních klinických příznaků.

Prevence onemocnění u prasat

U prasat je možná vakcinace, která byla V Československu prováděna do roku 1987, od r. 1988 je zakázaná. Stát je v chovech domácích prasat prostý nákazy! Domácí chovy je nutné chránit před zavlečením nákazy zejména prostřednictvím kontaminovaných předmětů, materiálu infikovaného od divokých prasat.

Prevence onemocnění u psů

Prevencí nakažení psů je podávání pouze dostatečně tepelně opracovaných živočišných produktů z divokých prasat! Vyvarujte se zkrmování tepelně neupraveného syrového či nedostatečně tepelně upraveného masa divokých prasat. Absolutně nevhodné a výrazně rizikové je ponechávání k požírání či cílené zkrmování vývrhů (jazyk, hrtan, průdušnice, plíce) z divokých prasat psy.
 

Jak zabránit kontaktu s divokým prasetem a jeho výměšky (sliny, sekrety dýchacích cest, pohlavního aparátu, moči, výkalů a krve)?

Prevencí nakažení psů a dalších zvířat je důsledné odstraňování vývrhů z ulovených divokých prasat. Vývrhy je vhodné odstraňovat prostřednictvím kafilerie či hlubokým zakopáním do země. Místo, kde byl prováděn vývrh divokého prasete, je nutné vhodně ošetřit.

Vakcinace psů není možná. Při použití vakcíny pro prasata u psa docházelo k propuknutí infekce a následnému úhynu psa.

Žádost k výzkumu Aujeszkyho choroby

Rád bych touto cestou požádal myslivce o spolupráci na zmapování výskytu onemocnění Aujeszkyho choroby u psů v ČR a SR.

Žádám vás o sdělení i pouhého podezření na výskyt onemocnění u psů ve vašem okolí. Zajímají mne i nejasná, náhlá úmrtí psů s odpovídajícími klinickými příznaky či úmrtí na základě možného kontaktu s divokým prasetem.

Informace prosím posílejte na email mvdr.vavra@gmail.com. Do předmětu emailu prosím uveďte Aujeszkyho choroba či jen ACH. Zajímají mne i neúplné informace, ideálně však prosím o zaslání:

  • jména majitele uhynulého psa,
  • kontaktu na majitele (pokud je známý),
  • místa výskytu,
  • jména a plemene psa (pokud ho znáte),
  • kdy k výskytu došlo,
  • názvu honitby, kde se infekce u psa vyskytla,
  • kontaktu na hospodáře dané honitby.

Budu rád i jakékoli informace, na jejichž základě se mi třeba podaří spojit možné duplicitní informace o výskytu či naopak zjistit další výskyt onemocnění.

Pokud byste měli podezření na výskyt onemocnění u lišky či jiných druhů, prosím o zaslání kontaktu a informací na email.

MVDr. Miloš Vávra, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Klinika chorob psů a koček, odborný asistent
Člen ekologické komise ČMMJ
Kontakt: mvdr.vavra@gmail.com
Africký mor prasat poskočil blíže k Česku

Vzorek k laboratornímu vyšetření byl odebrán 6. 11. 2019 od uhynulého prasete divokého v rámci pasivního monitoringu v doposud AMP prosté oblasti. Dne 14. 11. 2019 byl polskou národní referenční laboratoří potvrzen pozitivní výsledek virologického vyšetření na AMP (PCR).

Následně byl 16. 11. 2019 potvrzen další pozitivní případ AMP u prasete divokého v katastru obce Nowa Sól, region Nowosolski, přibližně 6 km od výše uvedeného nálezu.

Místo pozitivního nálezu je vzdáleno přibližně 360 km od nejbližšího pozitivního případu AMP u prasete divokého a 300 km od nejbližšího ohniska AMP v chovu domácích prasat. Doposud nebyla zjištěna žádná epidemiologická souvislost s ostatními případy AMP v Polsku, a nebyla tedy ani objasněna cesta přenosu viru AMP do této lokality.

Velmi důležitá je skutečnost, že místo nálezu je vzdáleno pouze 80 km od hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou.

Znamená to, že riziko dalšího šíření a možného znovuzavlečení AMP do České republiky se velmi výrazně zvýšilo.

 

 

Vyhlašujeme soutěž Honitba roku

 

ČMMJ se v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině připojila ke společnému zájmu občanů našeho státu v úsilí o udržitelný rozvoj krajiny založený na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí.

Od roku 2016 vyhlašujeme Honitbu roku. Ekologická komise ČMMJ hodnotí významné ekologických projekty a aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí pro volně žijící zvěř a oceňuje příklady správné myslivecké praxe mezi mysliveckou i nemysliveckou veřejností.

Uplynulá léta se podepsala na krajině, stavech zvěře a koneckonců i na myšlení lidí. Velmi diskutovanou otázkou v současnosti je určitá vyváženost mezi počty zvěře a jejím životním prostředím. Konkrétně v případě prostředí lesních porostů či zemědělských kultur. Současným trendem je návrat k tradiční mozaikové krajině, která je základním předpokladem pro zachování biodiverzity a prosperity zvěře. Těžko se vrátíme ke stavu před kolektivizací, ale změna k lepšímu je možná.

ČMMJ by ráda ocenila myslivce, kteří přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání, a proto vyhlašuje soutěž Honitba roku 2019.

Vyhlášeny jsou tyto kategorie:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie. Může se jednat pouze o konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), ale musí být součástí jedné honitby.

Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby do 31. 12. 2019, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky). Do soutěže nelze přihlásit honitby, které byly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Konečný termín podání přihlášek je 28. 2. 2020.

Veškerá dokumentace přihlášených honiteb zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity (za účelem prezentace správné praxe). Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (autora realizačního projektu, dodavatelské firmy) ručí vždy přihlašovatel.

Oceněné aktivity budou hodnoceny členy Ekologické komise ČMMJ, kterou vede zástupce Mendelovy univerzity v Brně Dr. Ing. Petr Marada.

Pravidla soutěže a veškeré informace k přihlášení naleznete na webových stránkách: www.honitbaroku.cz. Odevzdávaní vzorků na trichinely.
 
 
Chtěli bychom vás toto cestou informovat o nutnosti řádného vyplňování objednávek na vyšetření vzorků divokých prasat na trichinelózu (svalovce)a zároveň poprosit o předání této informace zástupcům jednotlivých sdružení na našem okresu.
 
V zápisu ze společné porady SVS a MZe , kde se jednalo kromě jiného i o proplácení finančního příspěvku uživatelům honiteb ke snižování početných stavů prasat divokých v rámci NV č. 30/2014 je uvedeno, že jsou zjišťovány nedostatky ve vyplňování žádanek – chybí číslo honitby ( CZ…), číslo katastru a v některých případech i správně vyplněné číslo plomby. To se zjišťuje při přejímce vzorků. Dále se také často stává že chybí pírko, nebo je vzorek zamražen!
 
Z důvodu chybného, nebo neúplného vyplňování žádanek je pak problematické zakládání výsledků vyšetření do systému! Tyhle výsledky jsou předávány Státní veterinární správou jako podklad Ministerstvu zemědělství k proplácení příspěvků!


07-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-2019-10-01-(1).doc
---------------------------------------------

Nařízení MVO v souvislosti
s výskytem tularémie zajíců


                                Narizeni-(1).pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------------


SRNČATA A SENOSEČ 2018

www.youtube.com/watch?v=CNwPVAPlPUc

Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích

Okresní myslivecký spolek Písek v rámci svého projektu "Senoseč-Ochrana zvěře při sklizni a sečích" v letošním roce poprvé v terénu vyzkouší vyhledávání srnčat
v době senoseče pomocí bezpilotního leteckého prostředku s termokamerou.
Vzhledem k tomu, že je to, jak předpokládáme, jedna z mála účinných metod jak srnčata v travním porostu najít a následně ochránit, žádáme o vaši pomoc a spolupráci.


Nejdříve několik informací k technickému zařízení, které budeme používat.

Zvolený bezpilotní systém Yuneec Typhoon H je malý bezpilotní prostředek, dálkově řízený pilotem, u kterého je vzhledem k finančním možnostem provozovatele optimální poměr cena-výkon.
Kamera snímá reálný obraz spolu s obrazem teplotního spektra a v ideálních podmínkách umí rozlišit teplotu až na desetiny stupně Celsia. Reálně lze očekávat dobré výsledky v době, kdy půda ještě není prohřátá sluncem a je alespoň minimální rozdíl teploty okolí a teploty povrchu hledané zvěře. Prakticky to znamená využít za slunečného počasí dobu od rozednění do časného dopoledne, když je zataženo, lze zvěř vyhledávat déle. Později, když se prostředí sluncem prohřeje, objekty i prostředí kolem mají stejnou teplotu a špatně se rozlišují.


S bezpilotním prostředkem nelze létat za tmy, za větru přesahujícího rychlost 6m/s.(cca 22km/hod.), nelze létat za deště a mlhy nebo při riziku námrazy.
Nelze létat v zakázaných oblastech (např. letištní okrsky, zvláště chráněná území, hustě osídlená území) nebo pro jiný  letecký provoz vyhrazených oblastech a v ochranných pásmech energovodů, železnice, důležitých silnic nebo vodárenských nádrží. Musí být souhlas majitele pozemku, ze kterého bude stroj vzlétat či na něm přistávat. Pro vlastní létání nad otevřenými pozemky není souhlas majitele potřeba.
Protože se nebude dělat kamerou žádný záznam, nedochází k porušení zákonů na ochranu osobních údajů či jiných informací.
Za jednu hodinu lze prověřit plochu cca 15ha, (každý nález srnčete samozřejmě dobu hledání prodlužuje).

Předpokládaný postup.

Každý myslivecký spolek, který bude mít o záchranu srnčat zájem, by měl dostatečně předem podle svých znalostí a zkušeností posoudit a vytipovat pozemky-travní porosty, kde srny obvykle v největším počtu pokládají srnčata.
U těchto pozemků je třeba zjistit, které z nich budou sklízeny nejdříve na senáže a které zůstanou až na pozdější seč na sena. Senáže se za příznivého počasí dělají již v době, kdy srny ještě srnčata nemají, a není nutné tyto louky prohledávat.
Umístnění a rozlohu pozemků, které bude třeba prohledat, by měl spolek oznámit určenému koordinátorovi OMS.

Vyhledání srnčat a jejich ochrana musí být provedena bezprostředně před sečí. Je třeba začít hned po rozednění, aby byl co nejvíce využit čas do doby, než slunce celé prostředí prohřeje.
Vyhledávání bezpilotním prostředkem provede operační tým, složený z pilota a jeho asistenta. Pilot zodpovídá za bezpečný a účinný let, asistent na externím monitoru kontroluje obraz z termokamery. Dále jsou potřeba alespoň dva nejlépe místní pomocníci, vybavení dlouhými rukavicemi, plachetkou a mobilním telefonem. Ti budou podle pokynů asistenta kontrolovat označená místa. V případě nálezu srnčete jej bezpečně přemístí na vhodné místo mimo travní porost a pokud bude srnče již schopno samostatného pohybu, musí zajistit, aby se srnče nevrátilo samo zpět do travního porostu před skončením seče .

Shrnutí.
Protože nelze zkontrolovat všechny louky v honitbě, je nutné předem vytipovat ty, kde se předpokládá největší koncentrace srnčat v době seče. Pokud nastane situace, že v jeden čas bude více zájemců o vyhledávání srnčat, přednost bude mít žadatel s největší plochou louky.
Aby byl projekt úspěšný, je potřeba dobrá součinnost a spolupráce mezi uživatelem honitby, příslušným zemědělským podnikem nebo farmářem a koordinátorem OMS.
Vyhledávání srnčat pomocí termokamery lze účinně provádět většinou pouze v ranních a časných dopoledních hodinách bezprostředně před sečí.
Nalezená srnčata je nutné ochránit do doby, než je travní porost posečen.


KOORDINÁTORKA: Kateřina Zborníková, tel. 724 291 512
MAPA NÁRODNÍ SÍTĚ ZÁCHRANNÝCH STANIC


mapa-ZVN-2018.jpg
-------------------------------------------------------------------------------------------------37728311_1766495950093861_664360200068661248_n.png


------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

KOROPTVE.png

www.koroptvicky.estranky.cz/clanky/aktuality/letaky-pro-koroptev.html
------------------------------------------------------------------------------------------------


SVS ruší většinu mimořádných opatření ve vztahu k africkému moru prasat
 
Státní veterinární správa (SVS) dne 14.3.2019 zrušila ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) mimořádná veterinární opatření (MVO) stanovující zamořenou oblast na Zlínsku a také tzv. oblast s intenzivním odlovem. V souvislosti s tím přestávají platit mimořádná veterinární opatření vyhlášená pro tato území ve vztahu k AMP. V souvislosti s tím je ukončeno mimo jiné vyplácení zástřelného za ulovená divoká prasata. Lidé v zamořené oblasti si budou moci v případě zájmu opět pořídit domácí prasata na výkrm, ta však musí pocházet z registrovaných chovů.
SVS uvedeným krokem reaguje na skutečnost, že Evropská komise oficiálně uznala ČR jako zemi bez výskytu této nebezpečné nákazy,“uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Pro celé území ČR budou nadále platit upravená celostátně vydaná MVO.“
Na jejich základě je i nadále nařízen intenzivní lov prasat divokých všech věkových kategorií a to i za použití jinak zakázaných technických prostředků, platí celoplošný monitoring uhynulých divočáků, kdy nálezné za každé uhynulé nebo sražené prase činí 2000 Kč v případě odevzdání vzorku na vyšetření na AMP. Zakázáno s výjimkou vnadění zůstává také přikrmování divokých prasat.
Pro chovy domácích prasat v celé ČR i nadále platí zákaz krmení kuchyňskými odpady a zpřísněna je také evidence pro přemísťování prasat určených k domácí porážce. Zakázán i nadále zůstává dovoz těl ulovené zvěře a vedlejších živočišných produktů z ulovené zvěře určené k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě ze zemí s výskytem AMP. Rovněž je zakázáno používat v chovech prasat seno a slámu, které pocházejí z těchto zemí.
Zástřelné za prasata divoká ulovená ještě v zamořené oblasti a oblasti s intenzivním odlovem bude vypláceno na základě žádostí podaných nejpozději do 15. 4. 2019, a to za divoká prasata ulovená nejpozději dne 14. 3. 2019, ze kterých byl odevzdán vzorek na vyšetření nejpozději do 21. 3. 2019.
ČR je oficiálně bez afrického moru prasat !!!

ČR je oficiálně bez afrického moru prasat !!!

 

Rok a tři čtvrtě od vypuknutí afrického moru prasat (AMP) je Česká republika opět oficiálně zemí bez výskytu této nákazy. 

Evropská komise napsala dopis České republice a ostatním členským státům Evropské unie. Státní veterinární správa tak může ukončit většinu mimořádných veterinárních opatření, která jsou prozatím platná. 
 
V Praze se ve dnech 11. – 12. března 2019 konalo dvanácté zasedání stálé skupiny pro africký mor prasat. Jedná se o mezinárodní konferenci států s výskytem AMP včetně ČR. Konference, kterou organizovala Státní veterinární správa (SVS), se zaměřila právě na  problematiku výskytu a eradikace afrického moru prasat. Na tomto fóru zazněla od Evropské komise mimo jiné informace, že ČR znovu bude zemí bez výskytu AMP.

„Česká republika dosáhla v dosavadním postupu při likvidaci AMP nebývalého úspěchu, proto je připravena podělit se o své zkušenosti s tlumením a eradikací AMP. Právě mezinárodní spolupráce a předávání zkušeností zasažených států je v boji proti AMP naprosto nezbytná,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Na základě veterinárních opatření přijatých v ČR a ve spolupráci s mnoha dalšími zainteresovanými subjekty dokázala SVS zastavit šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména se podařilo ochránit chovy prasat domácích. To znamenalo vynaložit obrovské úsilí především během prvních deseti měsíců – od prvního zjištěného pozitivního případu do posledního pozitivního nálezu, tedy v období od 26. června 2017 do 15. dubna 2018.

„Dnes již můžeme říci, že se nám podařilo něco, co může být dobrým příkladem i pro ostatní státy postižené AMP. Lze proto s jistotou konstatovat, že AMP je možné zastavit a vymýtit. V krátké době ukončíme poslední veterinární opatření, která jsou ještě na Zlínsku v platnosti,“ dodal Semerád.

SVS zítra, tj. 14. března, ukončí zbylá mimořádná veterinární opatření v zamořené oblasti a také zruší tzv. zónu s intenzivním odlovem. Na Zlínsku se změní například pravidla lovu prasat divokých, nebo dojde ke zrušení zákazu chovu prasat domácích v zamořené oblasti.

Bohužel současná situace s ohledem na výskyt a šíření AMP v mezinárodním kontextu není tak příznivá jako v ČR. V některých členských státech EU se nedaří tuto infekci potlačit a naopak dochází k jejímu šíření jak u prasat divokých, tak i v chovech prasat domácích. V poslední době jsme svědky i jejího zavlečení a šíření v některých asijských zemích (Čína a Mongolsko).

zdroj www.svscr.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení SVS ČR k Mimořádným veterinárním opatřením

Oznámení SVS ČR k Mimořádným veterinárním opatřením

 

 
www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Nova-Mimoradna-veterinarni-opatreni-(2).aspx

 

 

 Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého 

(§41a nařízení vlády č. 30/2014 Sb.).

 „zástřelné“ činí 500 Kč za jednotku markantu, což je zobák kormorána. Finance bude vyplácet Státní veterinární správa (SVS), a to vždy ve druhé polovině srpna, zásadně najednou a pouze tehdy, jestliže markanty budou řádně vysušeny a budou nejvýše po 5 kusech zabaleny v rychlouzavíracích plastových sáčcích (se „zipem“) nebo zataveny v plastových sáčcích

 platné od 1. Listopadu 2018.

Odkaz na internetu : eagri.cz/prispevky.myslivost

 Změna v nařízení SVS o zákazu používání antiparazitik


Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, m ě n í v souladu s tímto ustanovením mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/134060-G, ze dne 8. 11. 2018 takto:

I.

Článek 2 zní:

„Čl. 2
1) Krajská veterinární správa může v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 veterinárního zákona povolit na základě odůvodněné žádosti uživatele honitby výjimku ze zákazu stanoveného v článku 1. Součástí žádosti o povolení výjimky musí být

1. výsledek parazitologického vyšetření provedeného v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2018 (kód ExJ200), v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 (kód ExJ200) nebo výsledek patoanatomického vyšetření deklarující nezbytnost tohoto ošetření,

2. název léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

3. množství léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

4. druh, kategorie a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné dávky léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

5. doba, ve které bude léčivý přípravek použit,

6. území, na němž bude léčivý přípravek použit včetně uvedení názvu a čísla honitby a GPS souřadnic místa předkládání léčivého přípravku,

7. seznam všech sousedních honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu,

8. jméno a příjmení, místo podnikání, IČO a registrační číslo soukromého veterinárního lékaře přidělené mu Komorou veterinárních lékařů ČR, pod jehož odpovědností bude léčivý přípravek použit,

9. způsob předkládání léčebného přípravku.2) Uživatel honitby, který obdrží výjimku podle odstavce 1, je povinen

a) informovat všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních, místně příslušnou krajskou veterinární správu a místně příslušný orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku minimálně 21 dní před jeho použitím,

b) zajistit aplikaci antiparazitárních přípravků tak, aby byla minimalizována možnost konzumace prasaty divokými.


 

Myslivecký zákonDiskuze k zákonu o myslivosti
www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Myslivecky-zakon.aspxSVS ukončila zákaz používání antiparazitik. Můžete žádat MZe o náhradu za již zakoupená léčiva

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/SVS-ukoncila-zakaz-pouzivani-antiparazitik--Muzete.aspxJak můžeme pomoci drobné zvěři

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Jak-muzeme-pomoct-drobne-zveri-(1).aspx
Nové MVO - zamořená oblast

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Nove-MVO---zamorena-oblast.aspx


Obnovení vyplácení zástřelného a nálezného v souvislosti s

AMP a monitoringem Aujeszkyho choroby

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Obnoveni-vyplaceni-zastrelneho-a-nalezneho-v-souvi.aspx


Mimořádné veteriární opatření kvůli africkému moru prasat

eagri.cz/public/web/file/572371/_4885_2018_MZE_17212.pdf

 

AFRICKÝ MOR PRASAT

www.cmmj.cz/AFRICKY-MOR-PRASAT.aspxMZe bude zvyšovat zástřelné a nálezné za divoká prasata

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/MZe-bude-zvysovat-zastrelne-za-ulovene-prase.aspx


Prohlášení ČMMJ k AMP

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Prohlaseni-CMMJ-k-AMP.aspx
Ředitel SVS: Africký mor prasat – situace je aktuálně mnohem horší než v době vypuknutí!

6.11.2017

 
Situace v souvislosti s africkým morem prasat (AMP) se poslední týdny zdála být stabilizována, a mnoho z nás dokonce nabilo jistého pozitivního dojmu. V pátek ovšem ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád uvedl, že aktuálně je situace vysoce alarmující a možná zdaleka nejhorší, jaká od vypuknutí nákazy byla! Aktuálně počet nalezených uhynulých divokých prasat v oblasti ohraničené ohradníky stoupl na 160. V minulém týdnu byly nalezeny 2 skupiny divočáku uhynulých na AMP. Jedna měla celkem 8 kusů a druhá 9. Úhyny byly maximálně 14 dní staré. Tzn. že virus je v populaci stále velice aktivní a šíří se. Zároveň pokročilo i serologické vyšetření, které je možné provádět pouze z odebrané barvy ulovených zvířat. Celkem tak v bylo v této oblasti odloveno 143 divočáků a 43 bylo odchyceno do odchytových zařízení. Zatímco v září se mezi nimi objevil pouze jeden serologicky pozitivní jedinec, na začátku listopadu jich bylo již 15! Nebezpečí těchto serologicky pozitivních jedinců spočívá zjednodušeně v tom, že nákazu prodělali, a s největší pravděpodobností se stali přenašeči viru. Naštěstí se všichni tyto jedinci nacházeli uvnitř ohradníků.

Vzhledem k tomu, že nákaza je v oblasti stále „živá“, je potřeba zachovat co největší obezřetnost a důsledně provádět všechna dosavadní nastavená opatření.

Evropská komise dále schválila Eradikační plán, ten by měl platit od 1.12.2017 a na základě něho by mělo dojít ke zmenšení zamořeného území. Tzn. větší část okresu Zlín by se mohla proměnit na oblast s intenzivním odlovem a zvěř zde ulovenou by mělo jít standardně zpracovat, nikoliv ji odevzdat k likvidaci do kafilerie. To vše ovšem za podmínek, kdy se situace dramaticky nezhorší a nákaza se nerozšíří.

Aktuální informace se můžete dozvědět také na zítřejším semináři, který pořádá Českomoravská myslivecká jednota v Luhačovicích od 9.00 hodin, kterého se zúčastní také zástupci myslivců, kteří mají osobní zkušenosti s masivním rozšířením AMP v Lotyšsku, Estonsku a Polsku.

                                                                                                                              Ing. Miloš Ježek, Ph.D.

www.cmmj.cz/AFRICKY-MOR-PRASAT.aspx

12-Prase-divoke-(-Sus-scrofa-).jpgPOZOR ZMĚNA - r. 2016 !Černá zvěř

1) povinnost vyšetření na trichinelózu - vyšetření bude hrazeno ze státního rozpočtu pouze v případě současného předložení markantu (pírka).
Uživatel honitby vzorky ani markanty neodebírá u zvěře, kterou dodává do podniků na zpracování zvěřiny (výkupny).

2) povinnost vyšetření 5% ulovených ks na klasický mor prasat

3) uhynulý kus černé zvěře nahlásit na příslušný inspektorát KVS - vyplácí se nálezné 1000 Kč


Spárkatá zvěř

1)Monitoring par
azitóz
Na základě ustanovení Věstníku MZe z r.2015 a schválené
Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016 mají všichni uživatelé honiteb povinnost odebrat v průběhu roku 2016 vzorky trusu pouze od ulovené nebo uhynulé spárkaté zvěře, vyjma zvěře černé.

Odebírá se vždy jeden vzorek z jednoho katastru (k.u.). Pokud je jedno katastrální území součástí dvou, případně více sousedících honiteb, vzorky budou odebrány každým uživatelem honitby.

2)Podávání léčiv v r. 2016
Termín použití antiparazitárních přípravků je od 6.2.2016 do 22.2.2016.


13-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-trusu-sparkate-zvere-2017-01-20-(1).doc

07-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-2019-10-01.doc 

 


Českomoravská myslivecká jednota,o.s., okresní myslivecký spolek Písek - netkatalog.czOrganizace a sdružení - netkatalog.cz