Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Zlín
 
Pozadi
Zlín
Adresa: Střelnice Vršava - Horákův Mlýn 495 , Zlín , 760 01
Telefon:577 226 960, 577 210 231
Email:omszlin@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omszlin
Jednatel:Ing. Helena Stupnická
Předseda:Mgr. Zdeněk Hluštík
  
Úřední hodiny
Po:8.00-16.00 úřední den
Út:8.00-14.00 neúřední den
St:8.00-16.00 úřední den
Čt:8.00-14.00 neúřední den
Pá: neúřední den
   
IČO:67777929
Účet:1400457389 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Zlín
Blok informací levého panelu
Aktuální informace

Aktuální informace

Ve dnech 14.3. až 17.3.2017 nebude v provozu kancelář OMS Zlín.
 

  ODČERVENÍ spárkaté zvěře v roce 2017.  
Níže v přílohách  informující 3 dokumenty: Odčervení spárkaté zvěře v roce 2017, Vzor receptu, Oznámení o použití antiparaz. přípravku. 

  OMS Zlín upozorňuje uživatele všech honiteb okresu Zlín na ochrannou lhůtu na konzumaci zvěřiny spárkaté zvěře po podání medikovaných krmných směsí. V okrese Zlín byl určen termín na medikaci spárkaté zvěře na 11. a 12.2.2017. Honitby, které léčily byly povinny o tomto informovat KVS a uživatele sousedních honiteb, zákaz konzumace však platí na celém území okresu. Pro černou, kde je ochranná lhůta 14 dnů tento končí 27.2.2017 a u ostatních druhů spárkaté zvěře je 28 dnů,tudíž končí 6.3.2017.
 


Plán akcí 2017 také níže v příloze. Začátky akcí obvykle v 8h.
 

  Plán práce OMS Zlín na rok 2017
4.2. začátek nového kurzu adeptů budova OMS Zlín
5.2. školení adeptů budova OMS Zlín
11.2. školení adeptů budova OMS Zlín
12.2. školení adeptů budova OMS Zlín
18.2. konzultace adeptů budova OMS Zlín
4.3. školení adeptů budova OMS Zlín
5.3. školení adeptů budova OMS Zlín
11.3. školení adeptů budova OMS Zlín
12.3. školení adeptů budova OMS Zlín
18.3. zkoušky adeptů Zlín – restaurace U Barcuchů
31.3. sběr trofejí Vlachovice
1.4. hodnocení trofejí Vlachovice
22.4. K4M, OP malorážka, velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
26.4. opravná zkouška adeptů budova OMS Zlín
6.-9.5. chovatelská přehlídka Vlachovice
6.5. svod psů Vlachovice
7.5. zkoušky vloh (MP,VP) Tečovice
13.5. okresní kolo ZST budova OMS Zlín
20.5. LK – UT, OP brokem OMS Zlín - střelnice Vršava
10.6. LK,4x20 terčů, Velká cena města Zlína OMS Zlín - střelnice Vršava
15.7. K4M, velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
19.8. lesní zkoušky Kaménka Malenovice
26.8. K4M, velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
2.9. K4M, velký standard OMS Zlín - střelnice Vršava
10.9. podzimní zkoušky (MP,VP)  
30.9. zk.vyhledávání spárkaté zvěře Příluky
30.9. norování umělá nora OMS Zlín
21.10. - 22.10. barvářské zkoušky Hvozdná
26.10. okresní sněm Fryšták
     
Klubové akce:    
28.9. lesní zkoušky (CACT)  

___________________________________________________________________________________
 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - Okresní myslivecký spolek Zlín, zveřejňuje v souladu s ust. § 119 odst. 2 písm. f) stanov Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., svůj záměr prodat následující nemovitosti v obci Tlumačov, katastrální území Tlumačov na Moravě:

  • Stavba, budova s č.p. 766, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 1014, zastavěná plocha a nádvoří,

  • stavba, budova bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. St. 1015,

vše zapsáno na LV č. 1677 pro obec Tlumačov, katastrální území Tlumačov na Moravě, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Zájemci o koupi výše citovaných nemovitostí se mohou k záměru prodat tyto nemovitosti vyjádřit a podat své nabídky do 31.3.2017, a to písemně na sekretariát OMS Zlín, či e-mailem na omszlin@volny.cz.

Tento záměr byl schválen usnesením Sněmu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. – Okresního spolku Zlín, ze dne 20.10.2016.

Mgr. Zdeněk Hluštík, předseda OMS Zlín
Zdeněk Machů, místopředseda OMS Zlín

 


 


Okresní sněm OMS Zlín se uskutečnil ve čtvrtek 20.října 2016 od 15h v sále KD Klobůčan ve Valašských Kloboukách.
Usnesení ze sněmu je níže v příloze.
 


 


OMR Zlín děkuje všem organizátorům setkání dětí mysliveckých kroužků z Lutoniny, Zádveřic - Rakové a Drnovic, které se uskutečnilo ve dnech 3. - 9.7.2016 na Sirákově. Celá akce byla vzorně připravena a provedena.
 


 


OMR Zlín blahopřeje našemu členu Oldřichu Vaňharovi ke skvělé reprezentaci na Mistrovství Evropy v univerzalním trapu, které se uskutečnilo ve dnech 16. -19.6.2016 v Maďarsku. Soutěžilo 14 družstev a družstvo ČR, jehož byl členem, se umístilo na 2. místě.

 


 

od 1. 7. 2016 je v platnosti nařízení vlády č. 209/2016 Sb. Díky této novele došlo také ke změnám finančních příspěvků uživatelům honiteb.
-          nejvýznamnější změnou je termín podání žádostí, dosavadní termín 30.9. byl nahrazen datem 31. 8.
-          sazba na založení a údržbu zvěřního políčka je pro žádosti podané od 1.7.2016  6 tis.Kč/ha (místo původních 5 tis.)
-          s účinností od 1.9. 2016 je zrušen finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin
-          s účinností od 1.9. 2016 je nutno u zvěřního políčka dodržet níže uvedené podmínky:
§37 (1) a) založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní, nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,
§37 (3) výměra políček pro zvěř nepřevyšuje 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m a kultura na políčku pro zvěř, na které se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží pouze svému účelu.
Žádosti podané po 1.7. 2016 je nutno podat na aktuálních tiskopisech.
Podrobnosti k provedeným změnám a aktuální tiskopisy žádostí naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva zemědělství.
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-myslivosti-rybarstvi-vcelarstvi/index-4.html

 


 Dovolujeme si Vás informovat o školeních prohlížitelů zvěřiny, která Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno pořádá v prvním pololetí roku 2017.
Kurz prohlížitelů zvěřiny – základní školení:
·         11.-12.4. Brno
·         17.-18.5. Plzeň
 Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby:
·          19.4. Brno
 Upozorňujeme proškolené osoby, kterým končí platnost průkazu na nutnost absolvování dalšího jednodenního školení, pokud chtějí v činnosti proškolené osoby pokračovat. Týká se to proškolených osob, které absolvovaly školení v roce 2012 a 2013.
 Další informace naleznete na webových stránkách ICVI VFU Brno:
 http://www.vfu.cz/studium/icvi/aktualni-nabidka/index.html
 MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
telefon 541 562 094 
www.vfu.cz
 _____________________________________________________________________
 


Fotogalerie z Okresní chovatelské přehlídky trofejí - 7.-9. 5. 2016 - KD Lukov u Zlína

 
 


Fotogalerie ze zkoušek adeptů o první lovecký lístek - 5.3.2016 - Restaurace U Barchuchů Zlín

 

 

 
Více informací v sekci Ekonomické komise zde...Unikátní publikace Myslivecké zpívání - výběr lidových mysliveckých písní - písničky vybral a uspořádal František Libosvár, je zde k prodeji za cenu Kč 50,-.

Drobný materiál k prodeji:

druh, autor
odznak OMS 30
pozvánka na hon 5
Rostliny vhodné pro zvěř – Libosvár, Hanzal 215
Samorosti s mysliveckým srdcem - Libosvár 200
Všechny moje hlasy – Koudelka 150
kniha plomb 100
záznamník proškolené osoby 100
povolenka k lovu 5
nášivka s logem 50
Myslivecké dekrety
Povídání o srncích - Javůrek
|Lovy v Karpatech - Komárek
reflexní nákrčník
reflexní pásek na klobouk
dokladovka
50
80
380
200
70
70

Nejnovější zkušební řád pro psy je dostupný na stánkách ČMMJ
následující odkaz:


ZKUŠEBNÍ ŘÁDY ZDE


Transformace mysliveckých sdružení na spolky -  v příloze je 5 dokumentů k tomu se vztahujících, ve formátu rtf a doc.V případě potřeby je možno volat v pátky od 9 - 11 hod. JUDr. Kocáb tel. 736 252 891.
Dále je možno také využít  materiálů na stránkách časopisu Myslivost:
http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Jak-vytvorit-navrh-na-zapis-zmen-zapsanych-udaju-d
 
S ohledem na stěhování hlavní pošty Zlín:

Od 1.4.2013 prosím používejte adresu:
Okresní myslivecký spolek Zlín, střelnice Vršava - Horákův mlýn 495, 760 01 Zlín

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.10.2012 byl  spuštěn nový on-line systém členské evidence a platícím členům jsou vydávány nové členské průkazy.
Bude prováděna kontrola osobních údajů, případně oprava, povinný údaj je telefonní číslo, doporučený údaj e-mailová adresa.

Členské příspěvky s pojištěním od  roku  2010 a dále  činí:
- ve věku do 64 let                          - 800 Kč,
- starší od 65 let                              - 500 Kč,
- úplní invalidé -III.st.                      - 500 Kč, nutno doložit každý rok potvrzení,
- studenti denního studia do 26 let   - 500 Kč, nutno doložit každý rok potvrzení o studiu
- lesníci a myslivci z povolání            - 550 Kč (není zahrnuto povinné pojitění).

Dle stanov ČMMJ nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku na nasledující rok zaniká členství. Členství se obnoví po zaplacení vstupního poplatku ve výši 100,- Kč a řádného členského příspěvku na daný rok.
Příspěvky na další rok je tedy nutno zaplatit nejpozději do konce kalendářního roku. Členský příspěvek je spojen s povinným pojíštění dle zákona 449/01 Sb. (o myslivosti). Po Novém roce členům s nezplaceným příspěvkem chybí pojištění a nemohou se účastnit loveckých příležitostí!
Pořadatelé společných akcí by měli v této době obzvlášť důsledně kontrolovat pojištění účastníků.


HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraničních států EU a EHP.
Lze si vyzvednout pojistnou smlouvu přeloženou do světového jazyka u jednatelky OMS Zlín ti členové, kteří chtějí reálně vycestovat za myslivostí a v případech, kdy to bude opravdu využito.

Za podmínky, že držitel či nájemce honitby je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele či nájemce honitby je min. 80% členů v ČMMJ, jsou úrazově pojištěny i jiné osoby na pořádaných akcích.

Plné znění skupinových pojistných smluv - pojištění odpovědnosti, pojištění úrazu, další informace naleznete na stránkách pojišťovny  HALALI:
www.halali-pojistovna.czPřiložené dokumenty

 1navrh-zapisu-clenske-schuze (doc - 18,00 KB)
 1prezencni-listina (doc - 19,10 KB)
 1souhlas-se-zapisem-do-rejstriku-a-prohlaseni (doc - 14,95 KB)
 1souhlas-vlastnika-budovy-s-umistenim-sidla-spolku (doc - 29,70 KB)
 Odcerveni-sparkate-zvere-Zlin-2017-pdf (pdf - 125,61 KB)
 Oznameni-o-pouziti-antiparaz-pripravku-KVSZ_ZLK_2017 (doc - 17,41 KB)
 stanovy-MS-podle-NOZ (doc - 37,57 KB)
 RTF-navrh-zapisu-clenske-schuze (rtf - 94,39 KB)
 RTF-prezencni-listina (rtf - 98,73 KB)
 RTF-souhlas-se-zapisem-do-rejstriku-a-prohlaseni (rtf - 42,81 KB)
 RTF-souhlas-vlastnika-budovy-s-umistenim-sidla-spolku (rtf - 37,32 KB)
 RTF-stanovy-MS-podle-NOZ (rtf - 215,58 KB)
 Terminovka-2017chron (xls - 10,75 KB)
 Terminovka-OMS-2017 (doc - 20,48 KB)
 Usneseni-snemu-2016 (odt - 26,29 KB)
 Vzor-plna-moc-pro-myslivecke-spolky (doc - 30,72 KB)
 vzor-receptu (pdf - 41,58 KB)
 

Flag Counter


Počasí Zlín - Slunečno.cz