ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Dodatek číslo 2/2012 ke Střeleckému řádu

Ing. Antonín Čech | Diskuzní fórum
Hlavními důvody úpravy SŘ ČMMJ, o. s., provedené Dodatkem č. 2/2012, byla vazba na mezinárodní pravidla FITASC. Na zasedání technické komise FITASC pro kombinovanou střelbu, konaném v červnu 2011 v Maďarsku v průběhu ME, byly navrženy úpravy pravidel této střelby.

Návrh, který komise předložila, byl následně schválen na zasedání FITASC s účinností změn od 1. 1. 2012.

Mnohé z provedených úprav se týkají technických parametrů zbraní a způsobu střelby. Dodatek č. 2/2012 je základním minimem ze strany ČMMJ, o.s. pro to, aby naši reprezentanti neztratili kontakt s evropskou špičkou a byli již podle nových úprav mezinárodních pravidel FITASC schopni soutěžit na celostátních přeborech 2012, které jsou současně i nominací na ME, konané letos od 15. do 17. června v Estonsku,

Obsah Dodatku č. 2/2012 ke Střeleckému řádu ČMMJ, o.s., ve znění Dodatku č. 1/2009, je v tomto čísle časopisu Myslivost podáván široké myslivecké veřejnosti v poněkud opisnějším a názornějším podání, než jak je zpracován k projednání ve Sboru zástupců ČMMJ, o. s. Poté bude úplné znění Střeleckého řádu ČMMJ, o. s., uveřejněno v elektronickém Věstníku ČMMJ, o. s.

Na obsahu Dodatku č. 2/2012, který tímto SK ČMMJ, o. s., čtenářům časopisu Myslivost předkládá, je možno opět ocenit umění Ing. Václava Nováka, především pak jeho schopnost vystihnout podstatu věci a srozumitelně formulovat návrhy řešení jednotlivých technických problémů.

 

1.4.

Původní znění (dodatku č. 1/2009 ke SŘ)

Původní znění článku se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Soutěž jednotlivců bude rozdělena do kategorií, které se uplatní jen při počtu minimálně 6 účastníků dané kategorie (s výjimkou kategorie juniorů a žen, kdy pořadatel soutěže může tuto kategorii uznat i při nižším počtu juniorů a žen).

Nově se kategorie ustanovují takto: junioři – ve věku do 19 let včetně, muži (senioři) od 20 do 55 let včetně, veteráni – ve věku 56 let a starší a ženy.

Stáří závodníka se posuzuje podle věku, kterého závodník dosáhne v příslušném kalendářním roce bez ohledu, zda se závod koná před nebo po datu jeho narození.

 

Nové znění (posun kategorie juniorů a seniorů)

Původní znění článku se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Soutěž jednotlivců bude rozdělena do kategorií, které se uplatní jen při počtu minimálně 6 účastníků dané kategorie (s výjimkou kategorie juniorů a žen, kdy pořadatel soutěže může tuto kategorii uznat i při nižším počtu juniorů a žen).

Nově se kategorie ustanovují takto: junioři – ve věku do 20 let včetně, muži (senioři) od 21 do 55 let včetně, veteráni – ve věku 56 let a starší a ženy.

Stáří závodníka se posuzuje podle věku, kterého závodník dosáhne v příslušném kalendářním roce bez ohledu, zda se závod koná před nebo po datu jeho narození.

 

19.1.

Původní znění

Přípustné jsou všechny normální lovecké kulovnice, které se podle zákona o myslivosti mohou používat na lov spárkaté zvěře a Hornet do hmotnosti 5,00 kg včetně optiky.

 

Nové znění (doplní se konec 1. věty)

Přípustné jsou všechny normální lovecké kulovnice, které se podle zákona o myslivosti mohou používat na lov spárkaté zvěře a Hornet do hmotnosti 5,00 kg včetně optiky (puškohledu), závěru a zásobníku.

 

19.4.

Původní znění

Pro lovecké kulové disciplíny je zakázáno na zbraních používat ortopedické a upravené pažby i nastavitelné součásti pažeb (botky).

 

Nové znění (původní znění odstavce se zcela zruší, platí nové znění)

Kulové zbraně, které vyhovují platné legislativě v dané zemi (tedy i v ČR), jsou povoleny. Zbraně vybavené různými druhy bipodů (nožky), úsťových brzd, kompenzátorů, tlumičů, závažím a vyvážením jsou zakázány. Rovněž pažby tvaru botky s hákem nebo jen pažby s rámem a houbovitým předpažbím (např. nalepený molitan, pěnová guma apod.) jsou zakázány. Plné pažby s nastavitelnou lícnicí a botkou, případně s otvorem v rukojeti jsou povoleny.

 

19.9.

Původní znění (odstavec ad b) se ruší)

Nejsou přípustné nastavitelné součásti pažbení (botky, lícnice apod.)

 

Nové znění (odstavec ad b))

Pažby s nastavitelnou lícnicí a botkou, případně s otvorem v rukojeti jsou povoleny. Nejsou přípustné nastavitelné botky s háky apod.

 

21.6.

Původní znění (dodatku č. 1/2009 ke SŘ)

Kňour na průseku – velký, neredukovaný, lovecký: ruší se předposlední odrážka a nahrazuje se novým zněním: střelec smí zacílit zbraň teprve po objevení (spatření) terče.

 

Nové znění

Kňour na průseku – velký, neredukovaný, lovecký: ruší se předposlední odrážka a nahrazuje se novým zněním: střelec může ihned po povelu pro vypuštění terče zalícit zbraň.

 

22.2.

Myslivecké disciplíny: (doplní se odkaz na příslušné kapitoly pro jednotlivé disciplíny)

a) Lovecké kolo – kap. 27, část 28

b) Lovecký skeet – kap. 31

c) Baterie – kap. 36

d) Universální trap – kap. 26.2

e) Americký trap – kap. 26.2a 1. dodatku

f) Lovecký parkur – viz pravidla FITASC (aktualizovaná v roce 2009)

g) Vysoká věž – kap. 29, 26.4

h) Zajíc (liška) na průseku – kap. 30

i) Kombinovaná lovecká střelba – samostatná pravidla FITASC pro kombinovanou střelbu, kterou upravila a překlad schválila SK ČMMJ dne 10. 3. 2009. Přeložil Ing. Antonín Čech. Platnost 01/01/2009, aktualizováno změnou pravidel FITASC od 1. 1. 2012.

 

30.

Původní znění (dle dodatku č. 1/2009 ke SŘ)

Ruší se poslední věta předposledního odstavce a nahrazuje se tímto novým zněním: „Při střelbě zajíce na průseku (na rozdíl od běžící lišky) lze zacílit zbraň až po spatření běžícího terče.“

 

Nové znění poslední věty předposledního odstavce

Při střelbě zajíce na průseku střelec může zacílit zbraň ihned po povelu pro vypuštění terče.

 

Nový článek

38.4.

Kombinovaná lovecká střelba

Je novou loveckou disciplínou, která se střílí i na mezinárodních (světových a evropských) soutěžích. Střílí se dle pravidel FITASC a jako „Přebor ČMMJ“ byla zařazena v roce 2010. Obsahuje disciplíny pro kulovou a brokovou střelbu.

 

Při střelbě kulí se střílí:

a) Klasický kulový čtyřboj na 100 m

b) Běžící kňour na 50 m, který se střílí 3x zleva doprava a 2x zprava doleva, nebo opačná možnost – je na výběru střelce. Při disciplíně běžící kňour může střelec po zavolání zalícit zbraň.

 

Střelba broky představuje:

a) Compak Parcour (viz pravidla FITASC, odkaz v článku 22.2. písm. i )

b) Lovecký trap (viz pravidla FITASC, odkaz v článku 22.2. písm. i)

Střílí se jako universální trap, ale střelecká stanoviště mají vzdálenost od 2 do 3 m a jsou umístěna ve vzdálenosti 11 m za čelní linií vrhaček. Dolety terčů jsou od 55 do 65 m a vrhačky se nastavují podle tří tabulek.

 

40.3.

Původní znění odstavce b)

Postup při rovnosti bodů jednotlivců:

b) dosáhnou-li dva nebo více závodníků stejného výsledku, rozhodne se o prvním až třetím místě rozstřelem při soutěžích, při přeborech o prvním až šestém místě a to: TRAP a UNIVERSÁLNÍ TRAP…

 

Nové znění odstavce b)

„b) dosáhnou-li dva nebo více závodníků stejného výsledku, rozhodne se o prvním až třetím místě rozstřelem při soutěžích i přeborech, a to:

„TRAP“ (olympijský): všichni střelci se shodným výsledkem střílí po jedné ráně v pořadí dle rozlosování na stejném stanovišti, počínaje stanovištěm 1 na terč z téže vrhačky až do rozlišení výsledku a stanovení pořadí z rozstřelu. Střelec smí nabít jen jeden náboj. Nabije-li dva náboje a lhostejno, kterou ranou zasáhne terč, hodnotí se jako chybený. Všichni střelci střílí na stejném stanovišti a na terč z téže vrhačky. Prvnímu střelci ve skupině musí být vždy ukázán terč na každém stanovišti. V případě, kdy jeden střelec ve skupině poruší shodu (chybí terč), bude mu přiděleno nižší pořadí a opustí skupinu. Zbývající střelci se shodou pokračují v rozstřelu, dokud není jejich shoda porušena a není určeno jejich pořadí.

 

UNIVERZÁLNÍ TRAP a AUTOMATICKÝ TRAP

Všichni střelci se shodným výsledkem střílí novou položku 25 terčů dle pravidel FITASC.

pokračování odstavce dále nezměněno

 

40.6.

V článku 40.6. se první věta nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Při přeboru ČMMJ v disciplíně univerzální trap nebo automatický trap se finále nestřílí. V disciplíně trap (olympijský) bude prvních 6 střelců střílet finálovou položku na 25 terčů.

 

V článku 40.6.1. se v první větě vypouští slovo „univerzálního“.

V článku 40.6.2. se v první větě vypouští slovo „univerzálního“.

 

Dodatek č. 2/2012 byl schválen dne 1. února 2012 Mysliveckou radou ČMMJ, o. s.,

Sbor zástupců ČMMJ, o. s. Dodatek č. 2/2012 Střeleckého řádu ČMMJ, o. s. schválil dne ……… 2012.

 

Zpracoval: říjen 2011 Ing. Václav Novák

Upravil:     listopad 2011 Ing. Antonín Čech

Korekce: leden 2012 Vlastimil Zrůst a Antonín Čech

Ing. Antonín ČECH,

předseda střelecké komise ČMMJ, o.s.

 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...