Aktuality

Myslivci, apelujme na obhajobu zájmů zvěře a myslivosti!

Doc. RNDr. Jakub HRUŠKA, CSc. | Diskuzní fórum
Kolegové myslivci, obracím se na vás jako předseda petičního výboru „Petice za obnovu zemědělské krajiny“ www.zemedelska-krajina.cz. Tuto petici, která má za cíl poukázat na špatný stav zemědělské krajiny, podpořilo více než 25 000 signatářů, z toho nejméně 10 000 myslivců. Mnoho z myslivců se aktivně podílelo na sběru podpisů.

 

I přes tento jasně deklarovaný zájem se ale dosud k podpoře změny zemědělské politiky nepřihlásila Českomoravská myslivecká jednota. Přitom myslivci mohou jasně dokladovat devastující vliv současné zemědělské praxe na zvěř, a to zejména pokračující úbytek drobné zvěře a současně téměř nezvladatelnou expanzi černé zvěře. Ani jeden aspekt nesvědčí myslivosti a ČMMJ k tomu zatím mlčí.

V současné době probíhají složitá a veřejnosti skrytá jednání o podobě zemědělských dotací na období let 2014 - 2020. Existuje velký tlak, zejména od Agrární komory, aby nová podoba dotací směřovala zejména do současné podoby zemědělství a aby byly dokonce sníženy platby na obnovu a ekologizaci zemědělské krajiny.

Petiční výbor Petice za obnovu zemědělské krajiny proto prosí členy ČMMJ, aby přispěli k vyjednání lepších podmínek pro zvěř, krajinu a myslivost, a aby apelovali na ústředí ČMMJ, aby prosadilo tyto body do nové zemědělské politiky na roky 2014 - 2020:

 

1. Podpořit tvorbu biopásů tak, aby nebyli diskriminováni malí hospodáři a byla zajištěna kontinuita tohoto titulu z minulého období. Biopásy započítat do povinných 5 % půdy plnících ekostabilizační funkci (viz poznámka dále).

V minulém plánovacím období společné zemědělské politiky bylo možno biopásy vytvářet bez ohledu na velikost půdního bloku, limit byl dán jejich šířkou (6 - 12 m) a vzdáleností (50 m). Proto mohl smysluplný biopás vytvořit i malý hospodář či vlastník půdy. Návrh pro nové období 2014 - 2020 ale počítá s diskvalifikační podmínkou vytvořit biopás na maximálně 5 % půdního bloku. Smysluplné biopásy o minimální předepsané šířce 12 m tak nelze vytvořit (viz článek R. Podhoreckého v čísle 10 časopisu Myslivost), a mohou je vytvářet pouze velcí hospodáři. Nemohli by je naopak vytvářet ti, kteří je založili na vlastních malých pozemcích jako podporu zvěře (např. myslivecké sdružení). Aby byla tvorba biopásů pro zemědělce atraktivní, je třeba je zahrnout do povinných 5 % půdy, které mají v krajině plnit ekostabilizační funkci.

 

2. Podpořit tvorbu nových krajinných prvků (např. mezí, mokřadů, vsakovacích pásů, solitérních stromů a extenzivních sadů) a započítat je do povinných 5 % půdy půdy plnících ekostabilizační funkci.

Zemědělské krajina trpí obrovskou erozí, ztrátou úrodnosti a nedostatkem refugií (útočišť) pro zvěř i jiné živočichy a rostliny. Přitom zemědělci znají místa, kde by bylo vhodné ponechat přírodní vývěry vod, podmáčená místa či bezodtoké prolákliny a tato místa neobhospodařovat. Stejně tak meze na hranicích pozemků, svažitých pozemcích či výchozech hornin poslouží lépe jako přírodní prvek než špatně plodící půda. Spolu se solitérními stromy a extenzivními sady vytvoří útočiště v monotónní krajině a podpoří potravně, biotopem a krytem dramaticky ubývající drobnou zvěř. Tyto nově vytvořené a evidované krajinné prvky by byly započítány do povinných 5% půdy plnících ekostabilizační funkci.

 

3. Omezit velikost souvislé plochy jedné plodiny na 25 ha

Velké souvislé plochy jedné plodiny podporují erozi, půdní degradaci a snižují biodiverzitu, ale slouží i jako úkryt a potrava pro neúnosně narůstající stavy spárkaté zvěře (zejména černé). Plocha 25 ha hospodáře nijak ekonomicky neohrozí, ale již představuje plochu, kde lze spárkatou zvěř lépe lovit. Omezení velikosti plochy jedné plodiny podpoří diverzitu krajiny a dramaticky mizející drobnou zvěř.

 

4. Převést 15 % finančních prostředků z I. pilíře společné zemědělské politiky do II. pilíře

Prostředky z I. pilíře společné zemědělské politiky slouží k paušální plošné podpoře zemědělské výroby (tedy zejména k podpoře dnešního neblahého stavu). Národní vlády ale mohou podle vlastního uvážení převést až 15 % těchto prostředků do II. pilíře, ze kterého jsou placena shora uvedená opatření navržená v bodech 1. a 2. Nedojde-li k tomuto přesunu, nebude možno uvedená opatření dostatečně financovat. Pokud ale k přesunu dojde, bude možno tato opatření dobře finančně podpořit a budou naopak pro zemědělce atraktivní.

 

Poznámka na závěr: Nová společná zemědělská politika ukládá vyčlenit na 5 % půdy prvky na podporu ekologické stability a biodiverzity. Jak ale těchto 5 % naplnit konkrétními opatřeními je dosud v jednání. Shora navržená opatření by přispěla k myslivecky i ekologicky smysluplnému využití těchto ploch. Byla by potlačena eroze a degradace, ale i neefektivní využití půdy a byla by podpořena celková biodiverzita zemědělské krajiny. Vznikly by lepší podmínky pro regeneraci stavů drobné zvěře a byla by umožněna větší efektivita lovu alarmujících stavů spárkaté zvěře.

Za petiční výbor

Doc. RNDr. Jakub HRUŠKA, CSc.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:53 a zapadá v 21:13 vychází v 1:55 a zapadá v 15:08 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...