ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Otázky pro nové statutární zástupce ČMMJ

Jiří Kasina | Diskuzní fórum
V rámci změn ve vedení ČMMJ došlo také ke zvolení nových statutárních zástupců. Kromě Ing. Jiřího Chmela a Ing. Miroslava Krause, s nimiž rozhovory přinášíme na jiném místě, byli statutárními zástupci nově zvoleni členové Myslivecké rady JUDr. Jiří Kšica a Radoslav Mančík. V rámci objektivity jsem oba pány požádal o písemné odpovědi na zaslané otázky, nechť je tedy kvarteto názorů momentálně nejvýše postavených zástupců českých myslivců úplné.
 Odpovědi JUDr. Jiřího Kšici

 

Jak hodnotíte úroveň přihlášených kandidátů na místo jednatele?

Na tuto otázku lze odpovědět z několika úhlů pohledu. Hlavními hledisky bylo, zda přihlášeni uchazeči mají Mysliveckou radou požadované obecné předpoklady zastávat pozici jednatele spolku, a zda mají osobnostní předpoklady na toto místo.  Dalším neméně důležitým měřítkem bylo co v nejbližší době a do budoucna očekáváme od člověka na této pozici. Přestože jsem předpokládal malinko větší zájem, tak osobně jsem si měl z koho vybrat.

 

Čím zaujal Martin Horálek, jaké jsou podle vašeho názoru jeho přednosti a co by mohl přinést nového ve funkci jednatele?

Předností pana Horálka je podle mne zejména jeho komplexní přehled o problematice ČMMJ v návaznosti na další subjekty a širší společnost. Jeho další devízou pro spolek by měla být schopnost sjednocovat než rozdělovat, hledat včasná řešení a odpovědně vést zaměstnaneckou část. V neposlední řadě mě zaujal i kultivovaností svého projevu.

 

Jaké priority by měl nejdříve řešit nový jednatel, jaké změny je možné hned zpočátku očekávat?

V krátkodobém horizontu nelze očekávat žádné převratné změny. Předně by se měla odstranit místy až chaotičnost v práci Sekretariátu a v přípravě materiálů pro činnost spolku. Což by mohlo spočívat v relativně jednoduché věci - skloubit individuální schopnosti a možnosti jedinců a propojit je do celku.  

 

Mělo by se začít s čistým stolem, neměl by tedy být v prvé řadě finanční a personální audit Sekretariátu?

Máte-li na mysli externí audit Sekretariátu, tak pro ten nevidím nejmenší důvod a opodstatnění. Zcela jistě bude na místě, aby si nový jednatel provedl vlastní posouzení činností Sekretariátu a organizace práce, ale to je na něm.   

 

Jakým způsobem a jakými kroky pomůže Myslivecká rada k rychlému zapracování a převzetí funkce novému jednateli?

Jsou určeni konkrétní členové Myslivecké rady a zaměstnanci, kteří mají za povinnost zorganizovat a být přítomni při předání a převzetí funkce jednatele. K tomu jsou již dříve vydané úkoly tak, aby tento operativní proces proběhl řádně a jak má.

 

Jak moc se změnilo klima jednání Myslivecké rady? Nastala větší důvěra a spolupráce mezi jednotlivými členy Rady?

Podle mne došlo k větší sounáležitosti členů Rady. Snad již i u všech k uvědomění si toho, že máme odpovědnost. Nejen tu anonymní odpovědnost kolektivního orgánu, ale konkrétní odpovědnost individuální osoby, která přijala funkci. Odpovědnost za jednání, ale také nekonání, přehlížení skutečností. Otázka důvěry je pro mne, jako pro každého člověka, velmi důležitá. Minulé období bylo pro mne poučné. Zejména o lidech, o jejich postojích v emočně vypjatých okamžicích, odvahy zastávat i přes zastrašování vlastní názor, schopnosti a ochoty hájit jiné. Každopádně jsem za ty události vděčný, a pokud jsem byl osobně účasten, tak nic bych na svém jednání neměnil.

 

Jaké konkrétní kroky udělá Myslivecká rada v nejbližším období, aby získala zpět z části ztracenou důvěru ze strany členů?

Na to by mohla být krátká a jednoduchá odpověď – dobře, odpovědně a kvalifikovaně pracovat. Sám za sebe si myslím, že jsem měl být dříve například daleko razantnější při vyžadování relevantních a včasných podkladů nebo odpovědí, na základě kterých jsme měli rozhodovat důležité věci. Osobně se však domnívám, že podstata tzv. ztráty důvěry byla účelově vykonstruována a vyvolána především odstoupivším předsedou. O skromné glorifikaci jeho osoby a končícího jednatele Kostečky, obsažené v jeho zprávě na Sboru zástupců v Benešově, nechť si udělá každý svůj názor. Jeho odůvodnění na tomto Sboru zástupců, proč složil funkci předsedy, je pokrytecké a lhavé. Palasův argument, že obchodní společnosti ČMMJ, jako pojišťovna Halali a časopis Myslivost, nedobře hospodaří, je v příkrém rozporu s finančními analýzami a účetními výkazy těchto subjektů. To snad lze omluvit ekonomickou negramotností. Ale tvrzení, že časopis Myslivost je ve ztrátě, to je zlomyslné poškozování dobrého jména spolkového časopisu, což v podání tehdy ještě předsedy ČMMJ zní absurdně. Rovněž tvrzení z úst řídícího představitele myslivecké rady, že tento orgán a jeho členové špatně pracují, vypadá tragikomicky. Nesluší se jednostranně uvádět chvályhodné získávání prostředků ze státního rozpočtu nebo státních firem pro spolek jako nositele myslivosti zapsané na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Potom je třeba vzpomenout i jeho honorování. Dále nebudu unavovat vyvracením dalších tvrzení, jen ještě na okraj uvedu, že pravidelným čtenářům není jistě třeba v souvislosti s likvidací dluhu Interlovu připomínat jméno likvidátora Ing. Františka Poláka, což je ta osoba, která právně a věcně likvidaci provedla. Podotýkám, že nezpochybňuji, že bývalý předseda Palas a jednatel Kostečka mají z minulosti nemalé zásluhy o myslivost a ČMMJ. Jsem však přesvědčený, že zamýšlené červnové projednání odvolání jednatele Kostečky na Myslivecké radě není možné jako podle Palasových slov považovat za anarchii, je to podle stanov ČMMJ legitimní možnost Myslivecké rady, ale pouze za pozdní vzpamatování.

 

Jaké nejbližší kroky a úkoly Mysliveckou radu čekají?

Myslivecká rada kvalifikovaně připraví pro širokou diskusi návrh nových Stanov a jejich projednání. Dále organizačně přivede ČMMJ ke spolkovým volbám. Kromě toho nás čekají další náročné akce jako například mezinárodní výstava trofejí apod., a to vše jsou záležitosti, které vyžadují kvalitní přípravu v dostatečném časovém předstihu. Myslím si, že je dobře, že delegáti na posledním Sboru zástupců dali drtivě najevo, že chtějí mít volby v plánovaném podzimním termínu roku 2015, čímž také dali šanci Jednotě se stabilizovat a řádně se připravit nejenom na tyto náročné úkoly. Osobně jsem v činorodém očekávání spolupráce s novým jednatelem.  

 

Existuje nějaká domluva, že se budete ve zbývající části volebního období do Sjezdu 2015 nějak dělit jako statutáři o sféry vlivu (ekonomika, právo a stanovy, spolupráce s okresy, …)?

Jako každá organizovaná společnost máme pravidla daná stanovami a vnitřními předpisy, ale ta nepsaná, provozní by měla být vymezena tím, kdo je včele této organizace. To je místopředseda Jiří Chmel a jak ho znám, tak se naprosto precizně vyjádří a dohodne se s ostatními na principech zastupování. Zatím jsme nejednali o praktických podmínkách a pravidlech zastupování ČMMJ, protože přednost mělo vyřešení personálního obsazení místa jednatele. Pouze jsme se informovali o plánované nepřítomnosti každého z nás do nejbližší srpnové Myslivecké rady a zajištění zastupitelnosti. Vaše otázka přímo vybízí podat právní rozbor na téma současného zastupování za ČMMJ, respektive k pojmu „statutár“, ale ponechám si toto téma na případný příspěvek do příštího čísla našeho časopisu.

 

 

Odpovědi Radoslava Mančíka

 

 

Jak hodnotíte úroveň přihlášených kandidátů na místo jednatele?

V první řadě chci říct, že jsme si na začátku výběrového řízení dali za úkol dodržovat a hodnotit každého podle podmínek řízení. Každého uchazeče jsme známkovali u každé podmínky, včetně pohovoru. Abych někoho neurazil, nechci hodnotit úroveň každého zvlášť. Z hodnocení ve všech bodech, s výjimkou jednoho uchazeče, všechny jednoznačně převýšil Mgr. Horálek. Zmíním se jen, že nechápu některé uchazeče, kteří vůbec nesplňovali zadání výběrového řízení.

 

Čím zaujal M. Horálek, jaké jsou podle vašeho názoru jeho přednosti a co by mohl přinést nového ve funkci jednatele?

Mgr. Horálek mě zaujal především uspořádáním realizovatelných myšlenek, ale hlavně nejlepším výsledkem hodnocení. Také si myslím, že na základě svých zkušeností může být pro nás přínosem. Dále se může podle mého názoru velmi rychle zapracovat. Co přinese nového do fungování, uvidíme až po čase, ale zatím vím, že to může být na začátek více času na ČMMJ, protože nevím o tom, že by měl jiné aktivity.

 

Jaké priority by měl nejdříve řešit nový jednatel, jaké změny je možné hned zpočátku očekávat?

Nový jednatel musí začít pracovat hlavně na úkolech, které nás čekají v nejbližší době a není toho málo pro nás všechny co se musí zvládnout (stanovy, mezinárodní výstava trofejí, Sbor zástupců, v případě potřeby práce na zákonu o myslivosti, průběžně příprava sjezdu). Mimo to všechno zvládnout další úkoly tak jak bude třeba. Na základě prokázané inteligence Mgr. Horálka nečekám okamžité změny, ale hlavně snahu rychle se zapracovat a začít naplno fungovat a přitom vnímat zda je a co potřeba změnit.

 

Mělo by se začít s čistým stolem, neměl by tedy být v prvé řadě finanční a personální audit Sekretariátu?

Co se týče auditu nejsem přesvědčen, že je v současné době potřeba. O věcech, které nás trápily, víme a také jsme je buď vyřešili nebo dále řešíme. Nic z toho není na audit a navíc by stál nemalé prostředky. V případě zájmu nového jednatele můžeme vše prodiskutovat a přijmout opatření.             

 

Jakým způsobem a jakými kroky pomůže Myslivecká rada k rychlému zapracování a převzetí funkce novému jednateli?

 Již teď komunikujeme s Mgr. Horálkem co a jak bude potřebovat a jsme připraveni ve všem s ním spolupracovat. A hlavně změnit přístup jednatele k Myslivecké radě a obráceně. Na základě této činnosti Rada nemá prázdniny jak bylo zvykem, ale scházíme se i během nich a dále dle potřeby komunikujeme telefonicky nebo e-maily. Já osobně věřím, že vše bude fungovat dobře, jestliže dostaneme na práci klid.

 

Jak moc se změnilo klima jednání Myslivecké rady? Nastala větší důvěra a spolupráce mezi jednotlivými členy Rady?

Rada jedná velmi konstruktivně na základech poučení se z dřívější možné malé důslednosti. Mám za sebe pocit, že můžu říct více věcí než dříve a hlavně se mi hodně otevřely oči a myslím, že i všem ostatním. Určitě tohle vše Radě pomohlo a dnes se nám jedná lépe a určitě jsme se více stmelili.

 

Jaké konkrétní kroky udělá Myslivecká rada v nejbližším období, aby získala zpět z části ztracenou důvěru ze strany členů?

Do Myslivecké rady jsem se nenavrhoval sám, ale navrhlo mě několik OMS a dvě Krajské rady. Myslím, že tak učinili právě proto, že mě znají a doufám, že mi věří dodneška. Jsem připraven se za své činy zodpovídat nejenom jim, ale i všem ostatním členům. Jen mě mrzí, že někteří nás jako členy Rady nekontaktují a nedávají nám připomínky a možné návrhy co chtějí změnit nebo co se jim konkrétně nelíbí a hned rozesílají e-maily po celé republice, což naší ČMMJ moc neprospívá. V Radě jsem poznal většinu členů jako zapálené a nezištně pracující myslivce. Jinak chceme i nadále pracovat podle nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch naší organizace s 87% mandátem sboru zástupců, což nesvědčí o nedůvěře.

 

Jaké nejbližší kroky a úkoly Mysliveckou radu čekají?

Jak už jsem se zmínil dříve, jsou to především stanovy, rozjezd sekretariátu s novým jednatelem, Sbor zástupců v březnu, Mezinárodní výstava trofejí a průběžně příprava sjezdu. Dále pak chceme zkusit nový způsob jednání s úřady a ostatními organizacemi a hlavně chceme být pro nás všechny průhlední. Na druhou stranu žádáme o slušné chování všechny naše členy. Já osobně chci poprosit všechny, abychom pochopili, že Myslivecká rada ČMMJ jsou stejně zapálení myslivci z různých koutů naší republiky a jsme tu pro naše členy. V žádném případě nesmíme být chápáni jako nepřátelé. Dokud tohle všichni nepochopíme, bude se pořád mluvit o nedůvěře a nebude se nikomu dobře pracovat.

 

Existuje nějaká domluva, že se budete ve zbývající části volebního období do Sjezdu 2015 nějak dělit jako statutáři o sféry vlivu (ekonomika, právo a stanovy, spolupráce s okresy, …)?

Prozatím je domluva, že pracujeme jako jeden celek s tím, že budeme všichni vědět o všech krocích, které podnikáme. Rozhodovat bude o všem, co jí přísluší, celá Rada a nikdy bez mandátu nebude jednat samostatně jeden člen. Chceme tím předejít případným zavádějícím myšlenkám na naší činnost. Samozřejmě jednotliví členové Rady podle svých kompetencí pracují na zadaných úkolech.

 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Auditu se bojí,jako čert kříže Dany
1 1049 DANY
(7.8.2014 22:37:05 )
dotaz na pana Ing. Kasinu, kde najít zbylá dvě vyjádření, M.T.
3 1219 M.T.
(26.7.2014 22:09:48 )
Další perlení Petr Ellhenicky
5 1211 Filip Doza
(22.7.2014 10:38:04 )
Ty odpovědi udivují hloubkou myšlenky František Dušák
3 1282 František Dušák
(22.7.2014 7:49:46 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...