ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Petice ČMMJ

| Diskuzní fórum
Petice ČMMJ
Formou této petice žádáme, aby nebyla projednána novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, předkládaná ministrem zemědělství a nedošlo tak k dalšímu přehmatu, tentokrát na úseku myslivosti.

PETICE

sepsaná podle ust. článku 18 Listiny základních práv a svobod
a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, níže podepsaní členové Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., my, jejich rodinní příslušníci i my, další spoluobčané, jimž není lhostejno, jak v České republice během posledních měsíců vznikly některé zákony, kdo a jakým způsobem je připravil, a co některé z obecně závazných právních předpisů v naší republice ve zmíněné době způsobily, vznášíme tento návrh a požadavek: Formou této petice žádáme, aby nebyla projednána novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, předkládaná ministrem zemědělství a nedošlo tak k dalšímu přehmatu, tentokrát na úseku myslivosti.

 

Na květnovém zasedání vlády České republiky bude projednávána novela zákona  č. 449/2001 Sb., o myslivosti. V lednu 2013 Ministerstvo zemědělství uspořádalo v Praze seminář na téma „Příprava změn myslivecké legislativy“. Podkladem pro jednání byl materiál „Sedm příčin stavu myslivosti v České republice“. Materiál byl schválen Mysliveckou radou ministra, jako poradním sborem ministra zemědělství pro myslivost. Většinu skutečných příčin stavu české myslivosti však materiál nepojmenoval nebo je účelově zkreslil. Pro odstranění některých existujících problémů sice naznačil cestu, jako celek však byl povrchní. Postrádal řadu údajů vycházejících ze znalosti českého prostředí, fungování orgánů státní správy myslivosti aj. Skutečnosti jakými jsou narůstající výše škod způsobených zvěří, nedostatečné fungování některých orgánů státní správy myslivosti apod. v něm byly spojeny a provázány s požadavkem na snížení současné minimální výměry honitby. Časový tlak spolu s úmyslem za každou cenu zasáhnout do procesu uzavírání nových smluv o nájmu honiteb byl ze strany zpracovatele materiálu zcela evidentní.

 

Účastníci uvedeného semináře vyjádřili své názory mj. na řadu příčin nárůstu tzv. škod působených spárkatou zvěří. Škody působené zvěří jsou problémem celé Evropy. Odborná veřejnost přitom uvádí jako její hlavní příčinu zvýšenou produkci biomasy na zemědělských pozemcích, zejména pak pěstování energetických plodin, Českou republiku nevyjímaje. Na to některé subjekty v České republice reagují opakovaným voláním po snížení minimální výměry honitby. Tento názor není veden cílem něco racionálně řešit. Je jen vyvrcholením dlouhotrvajících neúspěšných pokusů o prosazení subjektivních a lokálních potřeb několika často relativně  úzkých zájmových skupin. Jestliže poznatky, podle nichž malé honitby nikde v Evropě neumožňují racionální hospodaření se zvěří, ústřední orgán státní správy ignoruje, hrozí mu i ztráta schopnosti hledat efektivní východiska ze situací vyžadujících kvalifikovaná, promyšlená a dlouhodobá řešení.

 

Na základě porovnání velikosti honiteb s okolními státy lze průkazně doložit, že podstatně větší problémy s početními stavy spárkaté zvěře mají státy s menší výměrou honiteb než je uzákoněna v České republice. Proti Rakousku, Německu nebo Itálii, kde se myslivecky hospodaří v malých honitbách, jsou na tom naopak sousední státy s větší výměrou honiteb, např. Polsko, Slovensko nebo Maďarsko, ve vztahu k řešení problémů s vysokými stavy zvěře podstatně lépe. Jestliže návrh novely zákona o myslivosti obsahuje honitbu o výměře 250 ha, což je o polovina z výměry dosavadní (500 ha), bylo by schválení předloženého návrhu novely podle signatářů této petice krokem zpátky.

 

Podobně je tomu na úseku výkonu státní správy myslivosti. Tvrzení, že je třeba měnit zákon za situace, kdy správní orgány jen důsledně nevyužívají svých zákonných pravomocí, oslabuje důvěryhodnost zpracovatele předložené novely zákona o myslivosti. Co ve skutečnosti vede k tomu, aby byl dosavadní zákon o myslivosti novelizován nebo dokonce zcela nahrazen, proto zatím zůstává veřejnosti skryto. Jedno je však všem signatářům této petice brojící za zachování dosavadního zákona o myslivosti jasné:

 

dokud stát hodlá setrvat na již přijaté a veřejně deklarované doktríně, že je zvěř  naším obnovitelným přírodním bohatstvím, měli by jeho zákonodárci být schopni tímto úhlem pohledu vidět činnost těch, kdo jsou ochotni a schopni se o toto bohatství nás všech – o zvěř, kvalifikovaně starat;

 

od stejných zákonodárců očekáváme, že nejprve pochopí a následně rozhodnou o tom, že pro popsanou všeobecně celospolečensky prospěšnou činnost budou vytvořeny reálné podmínky;

 

žádáme proto, aby nedošlo k jednání o novele zákona o myslivosti obsahující návrh na snížení dosavadní výměry honiteb, jakož i o dalších podobných návrzích, které nebudou výsledkem komplexních analýz, jak současného stavu zvěře a jejích životních podmínek, tak celkového stavu myslivosti, včetně státní správy myslivosti.

 

Touto peticí současně jako voliči apelujeme na každého zákonodárce, jeho morálku i zodpovědný přístup k plnění povinností a úkolů vyplývajících z funkce do níž byl zvolen:

-                 nenechte myslivce, zaměstnance orgánů státní správy myslivosti, ani samotnou zvěř v České republice, na pospas unáhleným, nepodloženým nebo jinak negativně zatíženým rozhodnutím na úseku myslivosti;

 

-                 nezasahujte do zákona o myslivosti, zvláště pak ne v době, kdy bude po dobu tří let probíhat transformace občanských sdružení na spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

 

-                 zabraňte rozhodnutím, která mohou v dnešních podmínkách významně poškodit jméno české myslivosti i její dlouholetou tradici, ztížit podmínky péče o zvěř a v neposlední řadě též přispět k dalšímu úbytku těch, kteří jsou s myslivostí aktivně spojeni a v plném nasazení se jí věnují, protože stále věří v její hluboký smysl.

 

      Věříme a děkujeme všem, kdo tuto petici podpoří.

 

Členové petičního výboru:

Ing. Jaroslav Palas                    Mikulášská 2280/27, 794 01  Krnov-Pod Bezručovým vrchem

Ing. Jiří Papež                           Nerudova 1168, 334 01  Přeštice

Ing. Jiří Chmel                          Tř. 5.Května 223/102, 373 72  Lišov

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. 391 74  Želeč 117

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn :

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. 391 74  Želeč 117

(viz ust. § 3 odst. 3 a ust. § 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb.).

 

Připojené, vyplněné a podepsané petiční archy č. 1 a č. 2, prosím, zasílejte nejpozději do 30.4.2013 na adresu: Českomoravská myslivecká jednota, o. s., Lešanská 1176/2a, 141 00  Praha 4, Chodov.

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Josef má pravdu Jozka Suchan
4 1941 pavílek
(2.4.2013 11:19:19 )
S křížkem po funuse ... Josef Hrdlička
6 2345 Luděk Vrána
(29.3.2013 17:20:54 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

Petice-CMMJ Petice ČMMJ (95,50 KB)
Zpracování dat...