Aktuality

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
poděkování členům MK, M.T.
1 776 M.T.
(1.10.2013 15:11:37 )

Zápis z Myslivecké komise Českomoravské myslivecké jednoty

Ing. Luděk Králíček | Diskuzní fórum
MK ČMMJ se sešla dne 18. 6. 2013 v 9.30

Předseda komise Ing. Vladimír Diviš přivítal členy komise a požádal tajemníka Ing. Luďka Králíčka o kontrolu zápisu. Ten ještě před kontrolou zápisu rozdal členům komise materiály ohledně veterinární problematiky a problematiky výživy jelení a dančí zvěře.    

            Materiál týkající se humánního odchytu černé zvěře byl Ing. Králíčkem zveřejněn v časopisu Myslivost. Vzhledem k závažnosti problematiky černé zvěře je trvalým úkolem komise se touto problematikou zabývat.

            Dopisy ohledně rozpisu poradců pro hodnocení trofejí byly zaslány a úkol byl splněn.

            Českomoravská myslivecká jednota se přihlásila k účasti ve správních řízeních na všech krajích a chráněných krajinných oblastech, agendu vyřizuje pověřená právnička Mgr. Marcela Medková. V případě zájmu pomáhá myslivcům v konkrétních případech.

            Dále se členové Myslivecké komise věnovali tématům dle pozvánky na MK. Co se týče problematiky drobné zvěře, informoval Ing. František Havránek, CSc., že probíhá šetření ohledně oblastí, kde situace není tak kritická jako u většiny honiteb původně hospodařících s drobnou zvěří, kde nastal intenzivní úbytek zajíců a divokých bažantů. O výsledcích bude informovat. Komise konstatovala, že velmi záleží jakou podobu budou mít kriteria pro společnou evropskou zemědělskou politiku na nadcházející období, tedy roky 2014 až 2020. Byla také podána informace o dalším dovozu divokých králíků ze Španělska, který se uskutečnil v květnu.

            Byla prezentována zkušenost s odchytem černé zvěře u Vojenských lesů a statků, včetně konkrétních údajů ohledně velikosti, detailů spouštěcího zařízení atd.

            Komise projednala možnosti rozšíření dotačních titulů na vybrané činnosti v myslivosti, dospěla však k závěru, že stávající zákon o myslivosti pravděpodobně nedovolí žádné další rozšiřování těchto titulů. Nicméně i v případě změny zákona o myslivosti by vybrané činnosti mysliveckého hospodaření měly být podporovány, žádosti by měly přijímat krajské úřady a finanční prostředky by se měly uvolňovat z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

            Ing. Luděk Králíček dostal úkol vypracovat dopis na Ministerstvo zemědělství ohledně laických prohlížitelů ulovené zvěře. Přáním členů ČMMJ je, aby laickým prohlížitelem byl uznán přinejmenším každý myslivecký hospodář a členové Myslivecké stráže. ČMMJ vznese dotaz na MZe, jakým způsobem se situace bude nadále vyvíjet. Dále MK požádá OPK o právní rozbor této problematiky a pokusí se získat informace jak je situace řešena v zahraničí.

            Následně byly podány informace z odborných seminářů s problematikou ochrany tetřevů v Evropě, problematikou invazních a expandujících živočichů, kterých se zúčastnili zástupci MK.

            Dále následovalo různé. Pan Jaroslav Božka pozval členy MK na Memoriál Františka Housky do Hoštic u Volyně. Ing. František Havránek podal informaci o možnostech požádat Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti o možnost konzultace z řad uživatelů honiteb. Byla podána informace ohledně iniciativy Kraje Vysočina ohledně účinnějšího tlumení černé zvěře pomocí zástřelného u bachyní a selat (400/200 Kč,-) a zaslání dopisu ČMMJ, které poděkovalo za toto přínosné opatření úředníkům a politikům výše uvedeného kraje. Ing. Petr Zvolánek předseda Klubu sokolníků při ČMMJ podal zprávu o činnosti klubu. Členové MK ČMMJ, kteří jsou zkušebními lektory upozornili na špatné zkušenosti při zkouškách o první lovecký lístek i při zkouškách na myslivecké hospodáře, kde znalosti uchazečů nebývají vždy na dobré úrovni. Dále se ještě jednou komise vrátila k veterinární problematice a problematiku černé zvěře.

            Na závěr se Myslivecká komise Českomoravské myslivecké jednoty usnesla, že další zasedání proběhne v Praze na sekretariátu ČMMJ dne 7. listopadu tohoto roku.

 

zapsal: Ing. Luděk Králíček – tajemník MK ČMMJ

 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:53 a zapadá v 21:13 vychází v 1:55 a zapadá v 15:08 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...