Aktuality

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.

| Diskuzní fórum
Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 2 října 2013 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

B. Zprávy k projednání

1. Informace o stavu příprav Stanov ČMMJ

2. Zpráva o činnosti Klubu trubačů, Videoklubu, Klubu přátel ČMMJ, Klubu sokolníků, Klubu autorů, Klubu fotografů, Klubu vábičů a Klubu dámy české myslivosti

C. Různé

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas a přivítal všechny přítomné členy, popřál k jubileu 60 let předsedovi EK Ing. M. Krausovi a k jubileu 40 let jednateli Ing. J. Kostečkovi.

Poté předseda Ing. J. Palas požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila:

A) Podpis smlouvy o spolupráci mezi Klubem trubačů ČMMJ a Klubem trubačů SR a mezi KT ČMMJ a Společností mysliveckých trubačů o.s.

B) Účast na praktické části workshopu lesních pedagogů dne 3.10. za KPK manželé Vaníčkovi a Ing. S. Holubová.

C) Odměnu ve výši 10 000 Kč OMS Benešov za přípravu NF ZST.

D) Uvolnění dotace až do výše 70 % prokázaných nákladů pro OMS za práci s mládeží, organizování okresního kola ZST apod.

 

MR ČMMJ souhlasila:

Se zrušením skupinové pojistné smlouvy pojištění loveckých psů k 31.12.2013.

 

MR ČMMJ rozhodla:

A) O nekonání mimořádného Sboru zástupců ČMMJ plánovaného na 21.11.2013.

B) O konání zasedání MR ČMMJ dne 21.11.2013 od 9.00 hod na sekretariátu ČMMJ.

 

MR ČMMJ delegovala:

za MR ČMMJ místopředsedu Ing. J. Chmela a člena MR Ing. R. Urbance dne 25.10.2013 na seminář věnovaný problematice černé zvěře v příhraničních oblastech.

 

MR ČMMJ zmocnila:

A) Člena MR ČMMJ Ing. R. Urbance přednesením stanoviska ČMMJ, které respektuje návrh Vyhlášky o dobách lovu zvěře s návrhem na vyhodnocení situace po 3 – 5 letech, na semináři dne 7.11. pořádaném Českou lesnickou společností.

B) Předsedu Ing. J. Palase a předsedu KPK Mgr. M. Wolfa podepsáním deklarace dne 4.10. 2013 u kulatého stolu při workshopu lesních pedagogů.

 

MR ČMMJ navrhla:

Člena MR ČMMJ R. Mančíka do DR HALALI, všeobecná poj., a.s.

 

MR ČMMJ požádala:

A) Šéfredaktora časopisu Myslivosti Ing. J. Kasinu uveřejnit ještě 3x výběrové řízení na prodej podílu na střelnici Kotojedy v přední části časopisu Myslivost bezplatně v podzimních číslech časopisu Myslivost.

B) Předsedu komise pro Stanovy Mgr. P. Tomáška o postupné dopracování Stanov a předání do OPK k připomínkám, dále po projednání v MR budou Stanovy rozeslány na OMS a projednány na SZ ČMMJ.

C) Předsedu DR JUDr. M. Machalu o prošetření nových skutečností z dopisu p. Vlka.

D) Předsedu DR JUDr. M. Machalu o prověření registrace členů u OMS Most a Třebíč a podání informace do listopadové MR ČMMJ.

E) Předsedu DR JUDr. M. Machalu, aby důrazně upozornil zástupce ODR na školení v Neveklově na případy výběrů členského příspěvku a nezaregistrování člena do centrální evidence DIANA.

F) Předsedu DR JUDr. M. Machalu o opětovné řešení pozastavení zkoušek z myslivosti třem OMS v listopadové MR (Stížnost OMS Ústí n. Orlicí a žádost OMS Znojmo).

 

MR ČMMJ poděkovala:

Všem členům jednotlivých klubů za práci pro českou myslivost.

 

MR ČMMJ neschválila:

Návrh na reorganizaci sekretariátu ČMMJ.

 

MR ČMMJ uložila:

A) Předsedovi Ing. J. Palasovi zaslat neprodleně dopis všem okresním mysliveckým spolkům a klubům o zrušení listopadového termínu zasedání SZ ČMMJ.

B) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat na všechny okresní myslivecké spolky zaregistrovanou technickou novelu Stanov ČMMJ platnou od 1.1.2014.

C) Provést revizi hospodaření společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. skupinou ve složení Ing. T. Princ, Ing. Vl. Zelina, Ing. P. Černík, Ing. M. Kraus a Ing. I. Dvořáková pod vedením R. Mančíka.

D) Jednateli ČMMJ Ing. J. Kostečkovi přepracovat schéma pravomocí ČMMJ a ostatních organizací a rozeslat na OMS.

E) Předsedům odborných komisí zpracovat do konce října rozpočet na rok 2014 a zaslat do EK.

F) Předsedovi OPK JUDr. J. Kšicovi prostudovat spis p. Vlka.

G) Předsedovi KPK Mgr. M. Wolfovi svolat schůzku s Ing. J. Kasinou za účelem řešení dalšího vývoje časopisu Myslivost, za účasti místopředsedy Ing. J. Chmela a předsedy RR doc. J. Feuereisela. Termín schůzky je stanoven na 9.10.2013 od 13.00 hod na sekretariátu ČMMJ.

H) Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit dopisy členům ČMMJ v příslušných volebních obvodech jednotlivých kandidátů se žádostí o podporu při volbách.

I) Jednateli Ing. J. Kostečkovi rozeslat členům MR ČMMJ předpis o uznatelných nákladech z dotací MZe ČR.

J) Jednateli Ing. J. Kostečkovi odsunout projednávání odchodu vedoucího KPK Ing. J. Pubala do příštího zasedání MR ČMMJ.

K) Předsedovi EK Ing. M. Krausovi najít v hospodaření sekretariátu ČMMJ finance na mzdy pracovníků sekretariátu uspořením finančních prostředků v jiných oblastech.

L) Předsedovi KPK Mgr. M. Wolfovi zajistit předělání DVD p. Koldy.

M) Jednateli Ing. J. Kostečkovi předat podnět z OMS Nymburk do OPK.

N) Jednateli Ing. J. Kostečkovi poděkovat členům ČMMJ za zaslání petičních hlasů k návrhu novely zákona o myslivosti.

O) Jednateli Ing. J. Kostečkovi pozvat zástupce OMS Děčín na zasedání MR dne 21.11.2013.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A) Vypracovanou část Stanov ČMMJ skupinou právníků ustanovenou na SZ ČMMJ v červnu t.r., přednesenou předsedou skupiny Mgr. P. Tomáškem.

B) Výměnu předsedy DR ČMMJ místo doc. V. Hájka nastupuje JUDr. M. Machala.

C) Zpráva o činnosti Klubu trubačů přednesenou P. Šeplavým, Videoklubu přednesenou J. Vlčkem, Klubu přátel ČMMJ přednesenou Vl. Broukalem, Klubu sokolníků přednesenou Ing. P. Zvolánkem, Klubu vábičů přednesenou Ing. J. Kupkou a Klubu dámy české myslivosti přednesenou Ing. J. Špálovou.

 

Dále Myslivecká rada vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

Příští zasedání MR ČMMJ se koná dne 21. 11. 2013 v Praze.

 

Ing. Jaroslav KOSTEČKA, Ph.D.,v.r.

jednatel ČMMJ

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:53 a zapadá v 21:13 vychází v 1:55 a zapadá v 15:08 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...