Aktuality

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.

| Diskuzní fórum
Zpráva ze zasedání Myslivecké rady ČMMJ, o.s.
Myslivecká rada (dále jen MR ČMMJ) zasedala dne 21. listopadu 2013 v Praze. Na programu jednání byly následující body:

A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

B. Zprávy k projednání

1. Návrh rozpočtu sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

2. Návrh obchodně-finančního plánu Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. na rok 2014.

3. Návrh obchodně-finančního plánu Myslivost, s.r.o. na rok 2014.

4. Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014.

5. Návrh plánu činnosti MR ČMMJ na I. pololetí roku 2014.

C. Různé

Pozván k jednání OMS Děčín od 14.00 hodin.

 

Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil předseda Ing. J. Palas, přivítal všechny přítomné členy a požádal jednatele ČMMJ Ing. J. Kostečku o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání MR ČMMJ.

 

MR ČMMJ schválila:

A) Uvolnění 50 000 Kč na spolupořadatelství mysliveckého plesu.

B) Možné pokrytí nákladů na Malou Myslivost pro děti vydávanou jako příloha časopisu Myslivost z dotace MZe ČR na rok 2014 s kofinancováním časopisem Myslivost.

C) Dar Myslivecké nadaci prof. Hromase ve výši 20 000 Kč za ČMMJ a všechny obchodní organizace.

D) Vyznamenání ČMMJ I. stupně „Za zásluhy“ prof. M. Vachovi a předání k jeho životnímu jubileu 70. let.

 

MR ČMMJ souhlasila:

A) S navrženým materiálem – návrh opatření úspor finančních prostředků v hospodaření sekretariátu ČMMJ, zpracovaným předsedou ekonomické komise Ing. M. Krausem.

B) Se žádostí předsedy DR ČMMJ JUDr. M. Machaly s účastí vedoucí ekonomického oddělení Ing. I. Dvořákové při kontrole odvodu členských příspěvků na OMS Třebíč.

C) S možností předávání pouze certifikátů místo zbraní na střeleckých přeborech.

D) S nabídkou dvou variant pro odprodej spoluvlastnického podílu LS Senice p. Vančurovi.

E) S tiskem zkušebních řádů psů v tiskárně Budík dle navržené cenové kalkulace.

 

MR ČMMJ pověřila:

Předsedu Ing. J. Palase, místopředsedy Ing. J. Papeže a Ing. J. Chmela, předsedu Ekonomické komise Ing. M. Krause a předsedu Organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicu připravit navržené změny po administrativní stránce a projednat je s jednatelem ČMMJ.

 

 

 

MR ČMMJ požádala:

A) Předsedu DR ČMMJ JUDr. M. Machalu o zaujmutí stanoviska k podezření z šikanování p. Vlka okresními orgány OMS Třebíč.

B) Předsedu DR ČMMJ JUDr. M. Machalu o projednání výsledků kauzy zastřeleného sokola na Nymbursku s návrhem na vyloučení dotyčného člena z ČMMJ do 31.12.2013.

 

MR ČMMJ neschválila:

A) Rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2014.

B) Návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014.

 

MR ČMMJ nesouhlasila:

Se zápisem z jednání skupiny ve složení místopředseda Ing. J. Chmel, předseda Redakční rady doc. J. Feuereisel a předseda Kulturně-propagační komise Mgr. M. Wolf se šéfredaktorem časopisu Myslivost Ing. J. Kasinou, jelikož projednávání a závěry pracovní skupiny neodpovídaly zadání MR ČMMJ a vycházely z podkladů, které byly na předchozím jednání MR ČMM zamítnuty.

 

MR ČMMJ uložila:

A) Předsedovi Ing. J. Palasovi zvážit jinou formu podpory kandidátů z řad členů ČMMJ při příštích volbách.

B) Předsedovi Ing. J. Palasovi, místopředsedům Ing. J. Papežovi a Ing. J. Chmelovi, předsedovi Ekonomické komise Ing. M. Krausovi a předsedovi Organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi projednat navržené změny se zaměstnanci sekretariátu ČMMJ.

C) Jednateli Ing. J. Kostečkovi zaslat do týdne zápis z jednání MR členům rady.

D) Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit upravený rozpočet sekretariátu ČMMJ v lednu 2014 na jednání MR.

E) Zástupcům MR ČMMJ v představenstvu Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. zajistit naplnění obchodně-finančního plánu na rok 2014.

F) Členům MR ČMMJ ve valné hromadě Myslivost, s.r.o. zajistit naplnění obchodně-finančního plánu na rok 2014.

G) Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit upravený návrh obchodně-finančního plánu obchodní spol. INTERLOV PRAHA, s.r.o. na rok 2014 v lednu 2014 na jednání MR.

H) Jednateli Ing. J. Kostečkovi vyhodnotit středisko Hagopur, náklady a výnosy, za rok 2013 a předat na prosincovém jednání MR.

I) Jednateli Ing. J. Kostečkovi, předložit návrh plánu činnosti MR ČMMJ na I. pololetí roku 2014 zasedání SZ ČMMJ.

J) Předsedovi Kynologické komise J. Procházkovi připravit dopis pro OMSy o posunutí zkoušek psů nejdříve od 1.5.2014.

K) Jednateli Ing. J. Kostečkovi rozeslat dopis na všechny OMSy.

L) Jednateli Ing. J. Kostečkovi projednat možnost předávání certifikátů na střeleckých přeborech s partnery ČMMJ.

M) Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit podrobný návod pro předsedy odborných komisí práci s webem ČMMJ.

N) Předsedovi organizačně-právní komise JUDr. J. Kšicovi připravit do 10. 12. 2013 informaci pro OMSy k registraci MS v návaznosti na nový občanský zákoník.

O) Předsedovi ekologické komise RNDr. J. Zbořilovi připravit okruh doporučených otázek pro zkoušky mysliveckých hospodářů, předat k posouzení do kulturně-propagační komise.

P) Sekretariátu ČMMJ zpracovat termínový kalendář kynologických akcí.

Q) Předsedovi Ing. J. Palasovi na SZ vyzvat zástupce OMSů, aby začali vybírat kandidáty do vrcholných orgánů ČMMJ pro volby v roce 2015.

R) Jednateli Ing. J. Kostečkovi připravit návrh vzorových stanov pro MS.

S) Jednateli Ing. J. Kostečkovi předložit finanční vypořádání volební kampaně.

T) Jednateli Ing. J. Kostečkovi při zadávání úkolů členům MR předat všechny potřebné materiály a písemné zadání úkolů k projednání.

U) Jednateli Ing. J. Kostečkovi předat vyznamenání I. stupně „Za zásluhy o myslivost“ za ČMMJ prof. M. Vachovi u příležitosti jeho 70. narozenin.

 

MR ČMMJ vzala na vědomí:

A) Návrh předsedy organizačně-právní komise JUDr. J. Kšici rozdělit kauzu Vlk na několik samostatných částí.

B) Informaci jednatele Ing. J. Kostečky o dosud zaslaných nákladech na práci s mládeží za tento rok z OMS pro uplatnění dotace s MZe ČR.

C) Poděkování místopředsedy Ing. J. Papeže členům ČMMJ za podporu při volbách v Plzeňském kraji.

D) Informace ostatních členů MR ČMMJ k materiálu návrh opatření úspor finančních prostředků v hospodaření sekretariátu ČMMJ, zpracovaným předsedou ekonomické komise Ing. M. Krausem.

E) Informaci předsedy DR ČMMJ JUDr. M. Machaly z jednání DR ČMMJ ohledně pozastavení zkoušek z myslivosti u 4 OMS a z kontroly členské evidence u OMS Třebíč.

F) Písemnou omluvu zástupců OMS Děčín z jednání MR.

G) Předložený návrh obchodně-finančního plánu Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. na rok 2014.

H) Návrh obchodně-finančního plánu Myslivost, s.r.o. na rok 2014.

 

Dále Myslivecká rada ČMMJ vzala na vědomí podané informace jednotlivých členů.

 

Příští zasedání Myslivecké rady ČMMJ se koná dne 10. 12. 2013 od 9.00 hodin v Praze.

Zapsal

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.,v.r.

jednatel ČMMJ

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:53 a zapadá v 21:13 vychází v 1:55 a zapadá v 15:08 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...