vychází v 6:41 a zapadá v 19:06
vychází v 7:34 a zapadá v 20:01
 

Časopis Myslivost

VI. Valná hromada Českomoravské kynologické unie

Josef NĚMEC
VI. Valná hromada Českomoravské kynologické unie
Českomoravská kynologická unie (ČMKU) byla založena v prosinci 1992. Jako u jiných organizací je i v jejím případě vrcholným orgánem valná hromada. Od svého založení hledala ČMKU své místo a také svou cestu v rámci české kynologie a toto hledání bylo a možná v budoucnu i bude provázeno rozdílnými a někdy nepříliš slušně prosazovanými názory. Proto nebyla jednání předchozích valných hromad vždy příjemná a řada delegátů z nich odcházela s pocitem, že u něčeho takového by snad raději příště nechtěli být. Určité obavy panovaly i před poslední valnou hromadou. Ta se konala 13. května v Praze, nesla pořadové číslo VI. a pozváno na ní bylo 236 delegátů - zástupců členských subjektů. Na programu jednání byly závažné věci jako je doplnění stanov, členské příspěvky nebo určení klíče pro vysílání delegátů na další valné hromady a přesto nebo možná právě proto byl její průběh překvapivě klidný a jednání delegátů vstřícné a slušné. Snad jediným mráčkem na pomyslném čistém nebi valné hromady byla nepřítomnost jejího předsedy pana Josefa Němce, který důležité jednání sledoval zprostředkovaně a z nemocniční postele. Přípravě valné hromady ale věnoval spolu se svým předsednictvem velkou pozornost, a to od oblasti organizační, přes předjednání některých důležitých bodů až po přítomnost notáře . Ocenili to i delegáti a prohlášení typu “zase jsem ztratil den” tentokrát nebylo slyšet. Zdá se tedy, že situace v české kynologie se po mnoha letech trochu uklidnila. Cesta, kterou by se mohla dále ubírat byla naznačena ve zprávě předsedy ČMKU. Lze jen doufat, že ji dokážeme využít.
VI. Valná hromada ČMKU - zpráva předsedy

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové,

ve své zprávě bych Vás chtěl seznámit s činností ČMKU od V. valné hromady. V úvodu chci prohlásit, že přes veškeré zpochybňování V. valné hromady a v poslední období i celé ČMKU a její kontinuity, jsou všechny valné hromady tedy I. - ustavující, II., mimořádná, III., IV. i V., která byla a stále je předmětem soudního sporu, platné. Současně na základě podrobných právních rozborů a zejména známých fakt prohlašuji, že Českomoravská kynologická unie, která byla založena dne 5. prosince 1992 je subjektem, který byl založen dle českého práva, má do současnosti nepřetržitou kontinuitu a je od prvopočátku na území České republiky jedinou kynologickou organizací, která byla od roku 1993 nejprve asociovaným členem FCI a která byla v roce 1997 na generálním zasedání FCI v Portoricu přijata za řádného člena FCI. Jiné varianty a fakta neexistují, a proto přes jakákoliv zpochybňování nic jiného nepřipouštíme. Můžeme diskutovat o tom, co jsme na předchozích valných hromadách přijali správně a co naopak a můžeme na dalších jednáních zjednat nápravu či učinit změnu. Tak tomu konečně bylo a do budoucna i bude, protože k tomu vrcholná jednání ČMKU jsou. Právě na nich je třeba zásadní problémy řešit a po vzájemné diskusi dojít k přijatelným závěrům. Dnes, kdy se scházíme na VI. valné hromadě, je k tomu ta nejlepší příležitost. Je třeba ji využít, za celou kauzou udělat tečku a nastolit ovzduší dobré spolupráce mezi všemi členskými subjekty a kynology vůbec. Chtěl bych Vás současně informovat o tom, že FCI je o celé, dlužno říci že nesmyslné, kauze informováno a plně za námi stojí. Pokud někdo šíří informace opačné, šíří informace nepravdivé. Zcela vážně jsme zvažovali, zda se nejedná o šíření poplašných zpráv a zvažovali jsme také možnost učinit opatření se všemi důsledky.

Vraťme se ale ke konkrétní činnosti ČMKU. Jsme dobrovolným sdružením právnických osob, a proto je třeba si uvědomit, že ČMKU nebude a nemůže řešit problémy v jednotlivých členských subjektech vyjma případů, které umožňují "Stanovy". Tak by tomu skutečně mělo být a tato situace musí být co nejdříve změněna. Deset let je dost dlouhá doba, aby jednotlivé organizace, které jsou v ČMKU sdruženy, pracovaly, jak vyplývá z jejich právní subjektivity, samostatně. Že to jde dokazuje velká část členských subjektů a to bez ohledu na jejich velikost. Jsou však členové, s kterými má ČMKU stále mnoho práce, a to nelze do budoucna tolerovat. To ovšem v žádném případě neznamená, že jednotlivým členům nebudeme poskytovat potřebnou pomoc či radu, kterou k zajištění chodu svých organizací potřebují.

I v oblasti chovu není v klubech vždy vše v pořádku. Celá řada klubů má vlastní chovatelské řády, které nejsou vždy v souladu se zákony, zejména se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání , ale i s řády ČMKU a FCI. Zde budeme požadovat, aby ten, kdo nemá chovatelský řád schválený Komisí na ochranu zvířat proti týrání tak bezpodmínečně učinil. Chceme se zabývat i otázkou stanov chovatelských klubů a k tomu budeme iniciovat respektive žádat o spolupráci Ministerstvo vnitra ČR.V této oblasti musí sehrát hlavní role odborné komise ČMKU zejména pak komise chovatelská a právní. Pro zlepšení práce s chovatelskými kluby uvažujeme o ustanovení komise pro chovatelské kluby, do které hodláme zapojit schopné a zkušené funkcionáře klubů. Současně zachováme setkání s chovatelskými kluby, a to vždy koncem nebo začátkem roku. Tato zkušenost se ukázala jako velice dobrá a prospěšná jak pro kluby, tak pro funkcionáře ČMKU.

Na V. valné hromadě ČMKU , tak jako na všech ostatních valných hromadách, bylo přijato usnesení. Bylo však poznamenáno celým jednáním V. valné hromady, které bylo v některých okamžicích kontroverzní a chvílemi možno říci i nedůstojné kynologů, tedy lidí, které spojuje stejný zájem. Musíme však konstatovat, že jednání proběhlo tak jak proběhlo, což bylo zřejmě odrazem nedobré přípravy a podceněním celé řady problémů. Podané žaloby na neplatnost V. valné hromady značně ztěžovaly práci předsednictva ČMKU, zejména pak plnění na této valné hromadě přijatého usnesení. Dovolte mi přesto, abych Vás o jeho plnění informoval.

Schválení členského příspěvku
ve výši 5000 Kč za každý členský subjekt + 5 Kč za každého člena se ukázalo zejména pro menší členské subjekty těžko přijatelné a pro některé z nich téměř likvidační. Vzhledem k nutnosti zajistit příjmy pro činnost ČMKU však nelze říci, že by v době schválení byl tento požadavek neoprávněný. Dovolte mi trochu odbočit a uvést několik slov na upřesnění: Po V. valné hromadě byla finanční situace v ČMKU, a to vůbec nenadsazuji, kritická. Stav všech finančních prostředků byl řádově 350 000 Kč, což odpovídalo při proplacení některých faktur, mezd, nájemného, spojů atd. nárokům asi na 2 měsíce činnosti ČMKU. Prvořadým úkolem předsednictva bylo konsolidovat ekonomickou situaci a hledat a zajistit zdroje příjmů aby unie mohla vůbec fungovat. Byl přehodnocen celý rozpočet a opatření přijatá jak v příjmech tak zejména ve výdajích se ukázala jako účinná. Při této příležitosti si nemohu odpustit zmínku o tom, že jsme byli kritizováni za to, že jsme se nezúčastnili zasedání FCI v Mexiku. Toto rozhodnutí pro nás nebylo příjemné, ale bylo nezbytné a kritiku těch, kteří ji pronášeli rozhodně odmítáme. Během roku 1999 se ekonomická situace stabilizovala. Proto rozhodlo předsednictvo ČMKU v první polovině roku 2000, že vybere členský příspěvek na tento rok zálohově, a to 2500 Kč za každý členský subjekt a 5 Kč za člena s tím, že konečné rozhodnutí bude učiněno dnes na VI.valné hromadě. Požádal bych Vás všechny delegáty, aby jste podpořili návrh, který Vám bude předložen.

Jednotné chovné podmínky
- pro kluby zastřešující stejná plemena byly pro chovatelskou komisi i předsednictvo ČMKU nejednoduchou záležitostí. Nakonec rozhodlo předsednictvo, které neakceptovalo v celém rozsahu návrh chovatelské komise. Přesto se domníváme, že se v této oblasti udělalo hodně užitečné a plodné práce. Otázka chovných podmínek není zcela dokončena a bude nadále středem pozornosti. Do popředí musíme dostat otázku zdraví, což vyplývá i z Chovatelského řádu FCI, schváleného s doplněním ve Varšavě v říjnu 2000. Chtěl bych k této problematice vyslovit svůj názor. Chovné podmínky se budou neustále vyvíjet dle požadavků jednotlivých plemen. Inspiraci je třeba hledat zejména v zemích původu jednotlivých plemen, ale i v ostatních vyspělých kynologických zemích, kde se upouští od direktivy a přechází se k liberalizaci, přičemž otázka zdraví je zásadní.

Zpracování stanov
- vzhledem k dříve zmíněným problémům soudních žalob se tento bod nerealizoval. Po podrobném rozboru jsme došli k závěru, že pro současnost bude lépe současné stanovy pouze doplnit o nejnutnější, pro činnost naší organizace nezbytná ustanovení, či vyjasnit některé nepřesnosti ve výkladu. Předsednictvo ČMKU a DR jsou toho názoru, že tyto úpravy jsou nezbytné a dostačující pro další činnost ČMKU. Obracím se na Vás , abyste tyto změny při hlasování podpořili.

Ostatní body usnesení byly průběžně plněny nebo jejich plnění má trvalý charakter. Mohu Vás všechny ujistit, že P ČMKU ke všem úkolům uloženým valnými hromadami přistupuje odpovědně a že cílem práce předsednictva je zabezpečit bezproblémový chod unie a plnit a zabezpečovat směrnice a reglementy FCI. P ČMKU jmenovalo odborné komise, v jejichž čele stojí zkušení funkcionáři z oblasti chovu, výcviku, rozhodčích i dalších odborníků. ČMKU má jako poradní orgány tyto komise: dostihovou, ekonomickou, chovatelskou, organizačně právní, pro JIS, pro výcvik, propagační, radu plemenných knih, rozhodčích (Sbor rozhodčích), standardní a výstavní.

Práce jednotlivých komisí je na různé úrovni, celkově je však třeba říci, že komise pracovaly dobře a potřebné úkoly zabezpečovaly podle potřeb P ČMKU. Je pochopitelné, že práci je třeba stále zdokonalovat u všech odborných komisí , ale to platí i o celém předsednictvu a jednotlivých členech. Všechny komise podaly o své činnosti písemné zprávy, které pro značnou obsáhlost zde nelze citovat. Zprávy budou založeny do protokolu VI. valné hromady a podle možnosti je postupně všechny zveřejníme ve Zpravodaji ČMKU a v odborném tisku.

Pokud mám jako předseda hodnotit práci předsednictva ČMKU musím konstatovat, že byla do značné míry poznamenána již zmíněnými kauzami.To vše odčerpalo spoustu času a energie a v žádném případě nebylo jednoduché v takovém prostředí pracovat. Přesto si myslím, že někteří členové musí do budoucna odvést více práce, než tomu bylo doposud. Nebylo dobré, že vlastně celé předsednictvo bylo obměněno a museli jsme si na sebe zvykat, postupně se sžívat, poznávat jeden druhého a podobně. Proč o tom hovořím. Do budoucna by bylo vhodné změnit volbu tak, aby byla zachována určitá kontinuita . Na příklad FCI volí na každém generálním zasedání tři členy prezidia, přičemž kandidovat je umožněno i těm, kterým funkční období končí. Není nutné FCI kopírovat, je ale možné najít jiný model. Pro plynulou práci není dobré, když dojde k výměně všech členů nebo jejich většině. Shrnu-li tedy celkovou práci P ČMKU musím konstatovat, že teprve po roce se začala jevit jako dobrá a zejména v posledním roce začala gradovat.

Značná většina času byla věnována návrhu Zákona o chovu psů. Bylo to, jednoduše řečeno "martyrium" , kdy jsme museli mnohdy přesvědčovat i některé kynology. Nutno ale říci, že takových bylo velice málo. To však bylo ze všeho nejjednodušší, protože všichni celkem rychle pochopili, že se jedná o psy jako takové, a to bez rozdílu plemenné příslušnosti. Návrh zákona se nakonec ukázal jako nepřijatelný nejen pro kynology, ale i pro města a obce, ÚKOZ, Komoru veterinárních lékařů, Státní veterinární správu, Ligu na ochranu zvířat atd. Rozvinuli jsme širokou kampaň proti tomuto nesmyslnému zákonu. Podpořili jsme iniciativu Jeden metr. Rozeslali jsme stovky dopisů poslancům, vládě, senátorům a celé řadě osobností. Zorganizovali jsme tiskovou konferenci a snažili se přesvědčit média a jejich prostřednictvím i nekynologickou veřejnost. Jednali jsme osobně s poslanci a jejich poradci, prostě jsme se snažili oslovit každého, kdo měl pro nás čas a byl ochoten nás vyslechnout. Zúčastnili jsme se semináře, který k této problematice svolala místopředsedkyně PS Dr. Petra Buzková a který jednoznačně ukázal poslancům Kořistkovi a Šojdrové, co vlastně vytvořili a jaká je názorová jednota mezi kynology, veterináři, ÚKOZem, KVL a všemi přítomnými. To byl jistě jeden z velkých a je třeba říci i mnoha argumentů, pro které nakonec předkladatelé svůj návrh zákona stáhli. Můžeme říci, že jsme vyhráli bitvu, ale ne válku. Máme nejnovější informace z parlamentu, že se připravuje nová verze zákona. Ozvali se poslanci, kteří chtějí znát naše názory na tuto problematiku . Určitě je pro nás velmi důležité, že velká část poslanců stojí na naší straně. I zde budeme muset vynaložit další nemalé úsilí a k tomu je zapotřebí být jednotní. Že to kynologové dokáží dosvědčuje právě názorová jednota v otázce návrhu Zákona o chovu psů.

Vážení přátelé, jsem toho názoru, že právě dnešní VH má ty nejlepší předpoklady napravit chyby, které jsme udělali v minulosti a nastoupit etapu plodné práce ve prospěch české kynologie. Samozřejmě že nejsem idealista a také vím, že mnohé při nejlepší vůli nejde tak, jak bychom si přáli. Když však nebude chybět dobrá vůle, ochota jednat a přijmout určité kompromisy, určitě najdeme společné řešení, které bude vyhovovat většině . A o to nám musí především jít. Jsem přesvědčen, že VI.valná hromada má předpoklady k tomu, abychom začali pracovat tak, jak si kynologie v ČR zaslouží. Samozřejmě, že to nezáleží jen na funkcionářích ČMKU, ale také na členech a funkcionářích našich členských subjektů.

V závěru mně dovolte, abych poděkoval všem slušným chovatelům za jejich nezištnou práci, kterou odvádějí ku prospěchu jednotlivých plemen bez ohledu na čas a peníze, kteří propagují naši kynologii na výstavách doma i v zahraničí jako vystavovatelé a také jako rozhodčí. Je potěšitelné, že naši psi obsazují na evropských a světových výstavách stupně nejvyšší. To vše je dokladem vysoké úrovně chovu v ČR. Poděkování patří také výcvikářům ve všech oblastech výkonu. Máme špičkové pracovní psy. Dokazují to svými výkony nejen doma, ale i v zahraničí na MS i ME a celé řadě dalších soutěží. Nelze zapomenout na naše záchranáře, kteří svoje kvality prokazují nejen na nejvyšších zkouškách, ale zejména v tvrdé práci při různých katastrofách ve světě, kde byli naši psi se svými psovody nasazeni a dosáhli obrovského uznání. Nelze zapomenout ani na naši ve světě stále větší respekt získávající agility. I jim patří úcta a poděkování. Naše lovecká kynologie si zaslouží také uznání za úspěchy, kterých je na mezinárodních kolbištích dosahováno. Zde však, a to si nemohu odpustit, se musíme více přizpůsobit světu a některé naše přístupy poopravit a dát se správnou cestou., vždyť ta naše nemusí být vždy nejlepší. Účast na MS je toho důkazem. Uznání si zaslouží i další oblasti výcviku, ať už to jsou dostihy, coursing , saňové sporty atd.

Úplně na závěr chci poděkovat všem funkcionářům a pracovníkům ČMKU, ČKS, MSKS, ČMKJ, KJ ČR, SKK, SZB , chovatelským klubům a všem ostatním kynologickým organizacím za odvedenou práci ve prospěch naší kynologie. Určitý dík snad patří i těm, kteří nám momentálně nepřejí. Možná si to ani neuvědomují, ale svým napadáním nás vlastně spojují.

Vážené delegátky, vážení delegáti , vážení hosté, přátelé, moje zdravotní problémy mi zabránily zúčastnit se dnešního jednání. Proto mně dovolte, alespoň zprostředkovaně poděkovat za podporu a pomoc všem těm, od kterých se mi ji dostává a také za vyslechnutí mé zprávy. Věřím, že VI. valná hromada bude mezníkem, po kterém se budeme zabývat psy, nikoliv soudy.


Zpracování dat...