vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 0:26 a zapadá v 12:44
 

Časopis Myslivost

Historie a současnost malého münsterlandského ohaře

Dr. Jiří TESAŘ
Historie a současnost malého münsterlandského ohaře
O německých “jestřábích” nebo také “ptačích” psech nalezneme zmínky v historických pramenech již ve středověku. Byli používáni k lovu společně s dravcem – nejčastěji jestřábem. Právě tito psi dali základ chovu dlouhosrstých ohařů v Německu. Ptačí psi nebyli jednotného vzhledu, lišili se nejen zbarvením (nejčastěji byli bílohnědí, někdy i bíločerní nebo hnědí) ale i výškou.
Od poloviny 19. století se z nich postupně vyčleňují především na obou stranách německo-holandské hranice tzv. "vřesovištní křepeláci", kteří byli také někde označování jako "špioni". Vyznačují se pevným vystavováním, krátkým hledáním v členitém terénu před vůdcem a vynikající dohledávkou především pernaté zvěře. Ve vyšším věku se osvědčovali také jako spolehliví barváři a hlásiči zhaslé zvěře. Společnými znaky těchto psů byla kohoutková výška mezi 45 až 50 cm, silná kostra, "dobré osrstění" a bílé zbarvení s hnědými plotnami výjimečně běloušovité.

Na počátku 20. století započali němečtí chovatelé s čistokrevnou plemenitbou. V roce 1900 byla zapsána s pořadovým číslem 1 do chovné knihy první fena Flora III. Na této feně choval vrchní učitel Heitmann z Burgsteinfurtu, její potomci vytvořili tzv. Heitmannův kmen, který dal základ dnešnímu malému münsterlandskému ohaři MMO). Kromě Heitmannova kmenu se na vzniku MMO významně podílel také Dorstenův kmen, který přinesl do chovu MMO především větší výšku (málo přes 50 cm). Ve 30. letech 20. století ještě docházelo k určitému přílivu krve německých dlouhosrstých ohařů, čímž se zvětšilo rozšíření hnědých běloušů, kteří se předtím mezi MMO vyskytovali pouze sporadicky.

V Čechách jsou první zmínky o MMO již v roce 1914. V této době v příhraničních Sudetech drželi a chovali tyto malé ohaře především němečtí myslivci. Jejich vrhy byly zapisovány do německé plemenné knihy "Deutschen Jagdhundestammbuch" (DJStB). Tito němečtí chovatelé spolupracovali i s našimi, ale převážně s rakouskými a německými myslivci a chovateli. Po vzniku samostatné Československé republiky byla v roce 1923 založena Československá myslivecká jednota (ČSMJ), jejíž nedílnou součástí bylo i založení a vedení plemenné knihy československých loveckých psů (člp.). Jejím vedením byl pověřen pan Václav Uher, pozdější spoluzakladatel "Spolku pro německé dlouhosrsté a münsterlandské ohaře". Zpočátku uplatňovali chovatelé MMO v ČR tzv. volný chov, tzn., že jedinci nemuseli mít zkoušky z výkonu ani výstavu a štěňata z jednoho vrhu mohla mít jména různých počátečních písmen. Proto v roce 1935 vznikl především zásluhou pani hraběnky Pavly Kinské z Kostelce nad Orlicí "Spolek pro chov dlouhosrstých a münsterlandských ohařů". Jeho hlavním cílem bylo dát chovu MMO jednotný ráz.

Mezi stěžejní průkopníky a propagátory chovu MMO v ČR patřil známý chovatel, tehdejší policejní strážmistr Josef Voda ze Soběslavi, chovatelská stanice "Soběslav". Jeho první fenka MMO, kterou lze zachytit v naší plemenné knize byla "Bělka vom Moldauherz" (člp. 679). Tuto fenku získal již v roce 1931 a první vrh mu dala v roce 1934. Tato fena výrazně ovlivnila počátek našeho chovu MMO, byla to v podstatě jedna ze zakladatelek chovu u nás.

V 60. letech 20. století dosáhli malí münsterlandští ohaři velké obliby mezi myslivci a jejich počet se nebývale rozšířil. Chov MMO se stal řízeným a přistoupilo se k výrazné selekci standardu a rozvoji vloh typických pro ohaře. Hlavními oblastmi rozšíření MMO bylo okolí Prahy, Českomoravská vysočina a okolí Blanska. Stále více se o toto plemeno začali zajímat myslivci z Moravy a jiných míst naší vlasti. Zasloužilými chovateli a propagátory MMO v 60. a 70. letech 20. století byli pan Milan Mužík, Florian Matuška a Miroslav Němec.

V současné době je v chovu MMO uplatňována tzv. liniová plemenitba, tj. každá linie vychází ze společného předka (plemeníka). V průběhu uplynulých let postupně vzniklo pět linií. Vzhledem k malému počtu chovných jedinců v jednotlivých liniích však nelze realizovat čistou liniovou plemenitbu, proto dochází velmi často k připařování jedinců z různých linií. V posledních 10 letech došlo k význačnému přílivu cizí krve do našeho chovu nakrytím našich fen v Rakousku a SRN:

I. linie
- jejím zakladatelem je Adar Hartach. Tato linie má v současnosti nejvíce chovných jedinců - šest chovných psů a 17 chovných fen. Převážná část chovných fen pochází po vynikajícím psu Erik z Malinového vršku, který úspěšně absolvoval všestranné zkoušky, MRK a MKP v ČR a mezinárodní všestranné zkoušky v SRN. Tato linie se vyznačuje klidnou povahou a snazší ovladatelností. Dva chovní psi mají běloušovité zbarvení.

II. linie
- tato až donedávna nejpočetnější linie má zakladatele v chovném psu Asko v. Lohegrund. Můžeme však říci, že všichni její současní představitelé pocházejí po chovném psu Kazan ze Sokolíčka. Je zastoupena čtyřmi chovnými psy a devíti chovnými fenami. Vzhledem k velkému zastoupení jedinců této linie v druhé a třetí generaci u velké části populace chovných jedinců je předpoklad, že se počet chovných jedinců druhé linie opět zvýší. Tato linie se vyznačuje především bohatým osrstěním, temperamentní povahou a ostrostí.

III. linie
se rozplynula, protože nemá pokračovatele mezi chovnými psy. Představoval ji Kazan Blanzek vzešlý z krytí naší feny psem Astorem v. Rössener Jagen (bývalá NDR). Přesto najdeme ještě mnoho současných chovných jedinců, kteří mají ve třetí nebo čtveté generaci Gerona z Waldeka, posledního v chovu úspěšně nasazeného plemeníka této chovné linie.

IV. linie
je odvozena od Fedora v. Hubertus Bründl, psa importovaného z Rakouska začátkem 80. let. Tento chovný pes přispěl význačnou měrou k upevnění vystavování a dalších pracovních vlastností v našem chovu. Potomci tohoto psa vykazovali však méně bohaté osrstění a menší ostrost. V současné době má tato linie pouze jednoho chovného psa a sem chovných fen. Představitelkou této linie je CACIT Hera z Knížecího lesa - Klubový vítěz  roku 2000 a vítězka MVZ MMO 2000. Bohužel ani v Rakousku už tato krevní linie není zastoupena mezi chovnými psy, a tak je její budoucnost nejistá.

V. linii
tvoří potomci chovného psa Astora v. Banzgau (SRN). Tato linie je v současnosti zastoupena čtyřmi chovnými fenami, ale už žádným chovným psem. Pokud nebude nalezen vhodný představitel této krve v zahraničí, dojde, podobně jako u III. linie, k jejímu zániku. Byla by to velká škoda, protože především tato krev přinesla do našeho chovu výrazné zlepšení výkonu, pevné nervy a snadnou cvičitelnost.

Dále se v chovu uplatňuje 10 chovných psů a 11 chovných fen, kteří nejsou zařazeni do žádné linie. Při hlubším rozboru však můžeme mimo jiné tyto jedince rozdělit do dvou krevních linií - jedinci po Heiko v. Ottenstein (čtyři chovní psi a dvě chovné feny) a jedinci po Cort v. Gipsbachl (pět chovných psů a tři chovné feny). U několika dalších chovných jedinců v jiných liniích však můžeme "tuto krev" nalézt ve druhé a třetí generaci, což dává předpoklad ke vzniku VI. a VII. linie. Vzhledem k velkému využití plemeníků z těchto krevních linií v chovu lze očekávat, že v blízké budoucnosti dojde k rozšíření obou těchto linií. Kromě uchovnění některých perspektivních mladých jedinců z našich chovů je možno tyto linie rozšířit dalším vhodným nakrytím našich fen v Rakousku nebo SRN.

MMO z našich chovů jsou plně porovnatelní s malými münsterlandy v SRN nebo Rakousku. Nejlépe o tom svědčí výsledky našich zástupců jak na zkouškách výkonu v ČR, tak i na mezinárodních všestranných zkouškách určených výhradně pro MMO. Tyto se konají střídavě v ČR, SRN a Rakousku. V roce 1998 úspěšně absolvovali naši dva zástupci MVZ v Rakousku, oba získali dostatek bodů pro první cenu a pouze limitující známka je odsunula do II. ceny. V roce 2000 na MVZ v Holanech u České Lípy obsadili první tři místa v I. ceně naši reprezentanti a přesvědčivě ukázali přednosti psů z našich chovů - ovladatelnost, pevné vystavování a spolehlivý aport. V roce 2001 se vynikajícím výsledkem na VZ (I.. cena - 492 bodů) kvalifikoval na MRK chovný pes Eros v. d. Mooshex.

Ani v exteriéru naši špičkoví jedinci nezaostávají za MMO z okolních států. Nejlépe o tom svědčí získání titulu INTERCHAMPION, který předloni získala fena Elsa Buremi, a v předchozích letech pes Ex Eben Ezer a fena Drina z Florianova dvora. Špičku našich MMO je možno každoročně shlédnout na Klubové výstavě, která se koná vždy v první polovině května v Praze. Až při spatření více než dvaceti MMO pohromadě si návštěvník výstavy může udělat nezkreslený dojem o exteriéru našich malých münsterlandů. Škoda, že se této výstavy také nezúčastňují zahraniční vystavovatelé, aby bylo možné porovnat naše psy se zahraničními chovy.

Široká základna chovných jedinců jak v SRN tak i v Rakousku umožňuje našim chovatelům čas od času osvěžit náš chov novou krví, případně oživit určitou krevní linii, která v ČR nemá dostatečný počet jedinců. Tato mezinárodní spolupráce dává záruku, že chov MMO v ČR se nemůže dostat do situace, kdy z důvodu nedostatečného počtu vhodných chovných psů dojde k příliš úzké příbuzenské plemenitbě a postupné degeneraci našich malých münsterlandů.

Samozřejmě, že také chov MMO není prost problémů. V minulých deseti letech byla pro zařazení do chovu stanovena podmínka vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů s nálezem 0/0 nebo nejvýše 1/1. Od letošního roku mohou být do chovu zařazeni i jedinci s nálezem 2/2, čímž se částečně sníží negativní selekce právě z důvodu pozitivního nálezu DKK. Na rozdíl od doby přibližně před 20 lety se daří odchovávat psy i feny ve standardní výšce, tj. 52 až 56 cm u psů a 50 až 54 cm u fen. Méně se daří zlepšit barvu oka, která je u převážné části populace (asi 60%) světle hnědá. Jak už bylo naznačeno v rozboru jednotlivých linií, výrazně se podařilo zlepšit lovecké vlohy, většina MMO předvádí na zkouškách z výkonu i v myslivecké praxi pevné vystavování a také pevné nervy nejsou již mezi MMO žádnou výjimkou. Trendu zlepšujícího se výkonu MMO také odpovídají od letošního roku zavedené přísnější podmínky pro zařazení psa do chovu. Chovatelský řád KDO požaduje pro zařazení psa do chovu absolvování VZ resp. LZ a VP minimálně ve II.ceně.

Co říci na závěr? MMO jako jeden z nejmenších ohařů je plemenem budoucnosti, především pro jeho nenáročnost na ustájení (vzhledem ke své velikosti se hodí i do bytu) a malou spotřebu krmiva. Odvádí perfektní výkony zejména při lovu pernaté zvěře, zvláště jeho záliba ve vodní práci je obdivuhodná. Při klesajícím počtu drobné zvěře nacházejí stále větší uplatnění také jeho schopnosti při dosledu spárkaté zvěře. Nezbývá, než si přát, aby zastoupení MMO v ČR bylo, podobně jako v okolních státech, porovnatelné s počtem krátkosrstých ohařů a aby si naši "špioni" zachovali své vynikající charakterové i pracovní vlastnosti a nepodlehli civilizačním tlakům tak, aby se z nich nestali módní společenští psi, jak se tomu mnohde v Evropě již děje.


Zpracování dat...