vychází v 5:44 a zapadá v 20:25
vychází v 23:42 a zapadá v 13:47
 

Časopis Myslivost

Myslivecká kynologie v okrese Svitavy

JUDr. Bohumil HOTAŘ
Myslivecká kynologie v okrese Svitavy
Většina myslivců v okrese Svitavy si nedokáže představit výkon práva myslivosti bez nedocenitelného pomocníka, lovecky upotřebitelného psa. Již od založení naší myslivecké jednoty aktivně pracoval v našem okrese znamenitý kynolog, dnes již legenda, pan Karel Podhajský, jehož odkaz je stále vzorem pro většinu aktivních kynologů.
Přestože  zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. a hlavně  jeho prováděcí vyhláška č. 244/2002 mysliveckou kynologii ve své podstatě příliš nepodporují, pokud jde o stanovené počty lovecky upotřebitelných psů pro uváděné výměry honiteb, věřím, že to skutečné milovníky psů neodradí od jejich veliké záliby a budou stál v nezmenšené míře připravovat pro praxi svoje psí kamarády bez ohledu na zmíněné právní předpisy.

V okrese Svitavy provozuje v asi 100 honitbách výkon práva myslivosti 1150 členů ČMMJ. Je potěšitelné, že téměř každý třetí myslivec vlastní lovecky upotřebitelného psa. Navzdory výše zmiňované vyhlášce je evidováno v okrese 161 ohařů všech plemen, 133 norníků všech plemen, 43 slídičů, 14 honičů, 45 barvářů a sedm psů ostatních plemen, tj. celkem 403 lovecky upotřebitelných psů. O velmi dobré výsledky na úseku kynologie se snaží kynologická komise pod vedením p. Miloslava Loskota. V komisi pracuje 14 členů především z řad aktivních chovatelů a rozhodčích z výkonu.

Kynologický rok 2002 začal 16. února školením členů kynologické komise, rozhodčích z výkonu a kynologických referentů z mysliveckých sdružení. 32 účastníků projednalo připravenost na kynologické akce a zhodnotilo práci na úseku kynologie v roce 2001. Další schůzka se uskutečnila dne 20. dubna 2002 v Opatovci. Zde byly již projednány konkrétní podmínky a opatření k zajištění jednotlivých zkoušek z výkonu, potvrzení místa konání, delegace rozhodčích apod.

Jarní svod


První akcí byl každoroční kynologický svátek - jarní svod, který se konal dne 20. dubna 2002 v Opatovci společně s chovatelskou přehlídkou trofejí zvěře, ulovené v roce 2001 v okrese Svitavy. Souběh obou akcí v jednom místě byl plánován zkušebně a osvědčil se, neboť většina myslivců bez problému zvládla navštívit obě akce. Na svodu bylo posouzeno 11 ohařů, 11 jezevčíků, devět retrívrů, pět slídičů, devět teriérů a dva barváři. Celkem 47 psů posuzovali podle jednotlivých plemen rozhodčí JUDr. Blahoslav Jindřichovský, Ing. Karel Klodner a Luboš Knytl. V porovnání s rokem 2001 jsme zaznamenali určitý pokles mladých psů.

Zkoušky vloh


Zkoušky vloh ohařů a malých plemen uspořádalo dne 11. května 2002 MS Švábenice. Za velice pěkného počasí se zkoušek zúčastnilo sedm ohařů. Šest z nich skončilo v I. ceně a jeden ve II. ceně. Vítězem zkoušek se stal pes NKO Karkos z Kamenické leče, vedený panem Lubomírem Víchem z Cerekvice nad Loučnou, který získal 205 bodů. Psi byli dobře připraveni a tak měli rozhodčí p. Vlastislav Bednář a Pavel Tupec usnadněnou úlohu.

Malá plemena byla početnější, startovalo 12 psů všech plemen. Osm z nich se umístilo v I. ceně a čtyři ve II. ceně. Největší počet bodů získala fena welššpringeršpaněla Dita od Radechovky, vedená panem Antonínem Komárkem z Rychnova na Moravě, která získala 189 bodů. Malá plemena posuzovali rozhodčí pan Zdeněk Prokeš, Vladimír Růžička, JUDr. Bohumil Hotař a čekatel Jaromír Kvasnica. Honitba byla dobře zazvěřena a tak mohl každý z předváděných psů prokázat svoje přednosti. Nad průběhem zkoušek bděl vrchní rozhodčí pan Miroslav Matějka, který nemusel řešit žádný protest a celkový průběh hodnotil pozitivně.

Zkoušky z norování


Další akcí byly zkoušky z norování, které se uskutečnily v Poličce dne 29.června 2002. Zkoušek se zúčastnilo celkem 18 norníků. I na těchto zkouškách nám přálo počasí a tak když všichni startující uspěli na výbornou, mohl být ředitel zkoušek pan Jan Roller spokojen s prací celého realizačního týmu. Vrchním rozhodčím byl pan Vladimír Růžička. Posuzovali rozhodčí pan Jan Roller a Bohumil Řehůřek. Vítězem se stala fena jezevčíka Alka z Malého kotle, vedená p. M. Nárožným z Velkých Opatovic s plným počtem bodů.

Lesní zkoušky ohařů


Každoročně pořádané lesní zkoušky ohařů proběhly za velice nepříznivého počasí dne 13. července 2002 ve Vysokém lese. Zkoušek se zúčastnilo 12 psů. Vrchním rozhodčím byl pan Vlastislav Bednář. Psy posuzoval pan František Kaplan, Vojtěch Škrba, Pavel Kaplan, Ivan Kaplan, František Dvořák a František Šejnoha. Bouřka a silný déšť byly příčinou celkově horších výsledků. Sedm psů se umístilo v I. ceně, jeden v ceně II. a čtyři psi neobstáli. Vítězem zkoušek se stal pes NKO Chessy Supí hora, vedený panem Ludvíkem Vackem ze Žamberka se 248 body.

Speciální zkoušky z vodní práce


Dne 17. srpna 2002 se uskutečnily ve Stašově zkoušky speciální vodní práce. Počasí bylo tentokrát velice pěkné a tak mělo devět startujících psů velmi dobré podmínky pro úspěšné zvládnutí zkoušek. Horší připravenost psů měla však za výsledek, že pouze jeden pes obstál v I. ceně. Pět psů skončilo ve II. ceně a tři psi neobstáli. Nejlepší výkon předvedl pes plemene cheasepeake bay retriever Casch z Vlčích luk, vedeným panem Michalem Kynclem z Poličky, který získal 65 bodů a I. cenu. Pod vedením vrchního rozhodčího pana Miroslava Matějky posuzovali zkušení rozhodčí pan. Miloslav Loskot, Vojtěch Škrba, Zdeněk Prokeš a JUDr. Bohumil Hotař.

Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen


Společné podzimní zkoušky ohařů a malých plemen se konaly dne 31. srpna 2002 za velice příznivého počasí v Osíku u Litomyšle. Pod dohledem vrchního rozhodčího pana Miroslava Matějky posuzovali ohaře rozhodčí pan Vlastislav Bednář, Ladislav Votroubek, Josef Zapletal a František Šejnoha. Ke zkouškám nastoupilo k získání lovecké upotřebitelnosti 12 ohařů. V náročné zkoušce dva psi absolvovali v I. ceně, dva ve II. ceně, dva ve III. ceně a šest psů neobstálo, především v disciplínách z přinášení. Vítězem zkoušek se stala fena pudlpointra Besi od Pocheňské hráze, vedená panem Zdeňkem Vonkou ze Sebranic, která obdržela I. cenu a celkově 265 bodů.

Malá plemena byla tradičně méně početně zastoupena. Startovalo šest psů, dva psi ukončili zkoušky v I. ceně, tři ve III. ceně a jeden pes neobstál. Vítězem se stal pes, německý křepelák Dar od Popílků, vedený panem Justinem Soukalem z Korouhve, který získal I. cenu a 241 bodů. Malá plemena posuzovali rozhodčí pan Zdeněk Prokeš, Zdeněk Sedláček, Pavel Tupec, Vladimír Růžička a čekatel Jaromír Kvasnica.

Všestranné zkoušky ohařů


Všestranné zkoušky ohařů se konaly ve dnech 7. a 8. září 2002 v Bohuňovicích. Počasí nám přálo a tak vrchní rozhodčí pan MVDr. František Ješina představil 12 startujících psů a jejich vůdců. Rozhodcovký sbor složený ze zkušených rozhodčích Josefa Kořínka, Vojtěcha Škrby, Miloslava Kopice, Luboše Knytla, Vlastislava Bednáře, Jaromíra Nešetřila, Pavla Musila, Karla Buřvala a Zdeňka Paříka obstál na výbornou. Celkem udělili osmi psům I. cenu, dva psi získali II. cenu, jeden pes III. cenu a jeden pes neobstál. Vítězem zkoušek se s 484 body stal pes pointr Im z Bojišťat, vedeným panem Tomášem Škarydem z Chotěboře.

Barvářské zkoušky malých plemen


Zkouškovou sezonu ukončily tradičně barvářské zkoušky malých plemen, které se uskutečnily dne 12. října 2002 v Borové u Poličky. Za nevlídného počasí přivítal vrchní rozhodčí pan Zdeněk Prokeš 11 psů a jejich vůdců. Tradičně velmi dobře organizačně připravené zkoušky ukončilo v I. ceně sedm psů, dva psi se umístili ve II. ceně, jeden pes ve III. ceně a jeden pes neobstál při práci na barvě. Posuzovali rozhodčí pan Miroslav Matějka, Vlastislav Bednář, Miloslav Loskot a JUDr. Bohumil Hotař. Ve velice vyrovnaném souboji se vítězem zkoušek stala fena jezevčíka dlouhosrstého Rika z Černých bahen, vedená panem Petrem Novákem z Litomyšle, která získala I. cenu a 93 bodů, stejně jako její bratr Rik z Černých bahen, vedený panem Zdeňkem Sedláčkem z Osíka u Litomyšle.

Celkově bylo na všech zkouškách, pořádaných OMS Svitavy, předvedeno 99 psů a fen, z toho 19 na zkouškách vloh. Loveckou upotřebitelnost získalo 64 psů, z toho 18 pro norování, 18 pro vyhledání a dosledování střelené nebo postřelené spárkaté zvěře, 17 pro vyhledání, dohledání a přinášení střelené nebo postřelené drobné zvěře a 11 psů a fen získalo všestrannou upotřebitelnost. Na zkouškách neobstálo 16 psů a fen.

Kynologická komise zhodnotila činnost v roce 2002 na své schůzi dne 16. října 2002. Zároveň stanovila termíny připravovaných zkoušek z výkonu na rok 2003 a podrobně projednala změny na úseku kynologie platné od 1. července 2002. Zároveň si komise vytýčila úkoly na příští období, zejména vychovat nové rozhodčí z výkonu, kteří by měli postupně nahradit starší generaci, zejména u rozhodčích malých plemen, kterých je citelný nedostatek i v sousedních okresech. Společně s tímto úkolem souvisí i snaha o zvyšování odborné připravenosti rozhodčích pro výkon jejich funkce.

Dalším úkolem je zvyšovat, nebo alespoň udržet současné stavy lovecky upotřebitelných psů bez ohledu na stávající prováděcí vyhlášku k zákonu o myslivosti. V neposlední řadě je cílem i nadále v nezmenšené míře organizovat v okrese zkoušky z výkonu pro všechna lovecká plemena.

Na konci jednání vyslovili členové kynologické komise uznání všem aktivním členům mysliveckých sdružení, zástupcům Lesů České republiky a Městským lesům v Poličce za organizování a uspořádání zkoušek z výkonu v jejich honitbách. Bez jejich obětavé pomoci bychom nedokázali při sebevětší snaze po řadu let zajišťovat zkoušky a připravovat psy pro mysliveckou praxi. Morální ocenění patří i skupině rozhodčích, kteří zasvěcující svůj volný čas posuzováním na zkouškách a obětavě pouze za symbolickou odměnu pomáhají plnit úkoly na úseku myslivecké kynologie.

V závěru příspěvku nelze pominout upřímné poděkování i všem nejmenovaným sponzorům za věcné ceny pro vůdce. Přejeme si, aby i ta následující kynologická sezona byla stejně úspěšná jako ta v roce 2002.Zpracování dat...