vychází v 4:56 a zapadá v 21:12
vychází v 18:29 a zapadá v 2:40
 

Časopis Myslivost

Strážci němých tváří

Silvie VESELÁ
Strážci němých tváří
“Milovat zvířata znamená je znát!” Zdeněk Veselovský V roce 1993 vznikla v České republice Ústřední komise pro ochranu zvířat jako jeden z orgánů ustanovený zákonem na ochranu zvířat proti týrání. V souvislosti s ní se kynologům jistě vybaví zase ne tak dávná vlna rozhořčení, kterou mezi nimi způsobil návrh zákona o chovu psů. Tenkrát to byli, samozřejmě kromě mnoha jiných, i odborníci z Ústřední komise, kteří se postavili na stranu kynologů. Jednoho z nich, tajemníka komise a člena Výboru pro ochranu zvířat v zájmových chovech pana Zdeňka Burdu jsem požádala, aby nám činnost komise blíže představil.
Jaké poslání plní komise v ochraně zvířat?

Hlavní náplní ústřední komise je zejména projednávání, řízení a kontrola úkolů vytýčených v oblasti ochrany zvířat, schvalování chovatelských a zkušebních řádů, vedení ústřední evidence pokusných zvířat a v neposlední řadě velmi významná spolupráce s Radou Evropy a Evropskými společenstvími. Ústřední komisi tvoří čtyři výbory: Výbor pro ochranu hospodářských zvířat, Výbor pro ochranu volně žijících zvířat, Výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech a Výbor pro ochranu pokusných zvířat. Každý z těchto výborů má svého předsedu. Předsedu Ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí. Na stejném principu je založeno i jmenování ostatních členů komise z řad odborníků navržených různými organizacemi. V současnosti pracuje pro komisi 22 odborníků.

Předpokládám, že dohled nad chovem psů náleží výboru pro ochranu zvířat v zájmových chovech.


Ano, je to tak. Za zvíře v zájmovém chovu můžeme označit to, které je chováno především pro zájmovou činnost a není tedy využíváno pro hospodářský efekt. Zvíře může být drženo buď v domácnosti nebo v prostorách k tomu určených. Připomínám, že chovatel je povinen zvířeti v zájmovém chovu zabezpečit přiměřené podmínky pro zajištění jeho potřeb tak, aby nedocházelo k utrpení zvířete nebo poškození jeho zdraví. Stejně tak je chovatel povinen učinit opatření proti úniku zvířat.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje týrání zvířete, jeho propagaci, bezdůvodné usmrcení zvířete, opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo vyhnat a vykonávat na něm zásahy, které způsobují bolest. V jakém případě můžeme hovořit o týrání zvířete ze zájmového chovu, konkrétně psa?


Tak například nutí-li chovatel psa k výkonům, které neodpovídají jeho schopnostem, dále cvičí-li psa způsobem, který mu působí bolest či utrpení nebo na psovi provádí chirurgické zákroky v rozporu se zákonem, tím mám na mysli především kupírování uší. Za týrání je považováno také použití jiného živého zvířete pro výcvik a zkoušení psa, a štvaní zvířat proti sobě, aniž by to vyžadoval lov. Pokud chovatel z jiného než zdravotního důvodu omezuje výživu a napájení psa, či mu podává krmivo obsahující příměsi způsobující mu utrpení či ho jinak poškozují, též se dopouští jeho týrání. Vzpomínám si na jeden případ, kdy Čechokanaďanka vyznávající vegetariánskou stravu krmila svého psa pouze rostlinnou potravou. Jistě si dovedete představit, jak to ten pejsek zdravotně odnesl. Chovatelé se vůbec dopouštějí různých nepochopitelných faux paus. Je paradoxní, že s největším počtem týraných zvířat se setkáváme právě v zájmových chovech.

Jak je to možné?


Myslím, že někteří chovatelé mají tendenci, a zvláště se tak děje ve větších městech, svá zvířata "polidšťovat", přisuzovat jim nejen lidské vlastnosti, ale i potřeby. Chovatel tak může svému zvířeti, i když třeba nechtěně, velmi ublížit.

Jak tedy komise dohlíží na dodržování zákonných předpisů? Obcházejí snad její členové chovatele psů a kontrolují zda se při jejich chovu nedopouštějí přestupků?


Kdepak, to by v počtu 22 členů ani nebylo možné. Dozor v chovech zvířat provádějí inspektoři z detašovaných pracovišť krajských veterinárních správ, kteří mají oprávnění vstupovat do objektů chovu a vyžadovat od chovatelů potřebné doklady a informace. Kontroly probíhají namátkově. Chtěl bych podotknout, že zvýšenou pozornost věnujeme také výstavám a zkouškám z výkonu, při kterých sledujeme dodržování příslušných řádů.

Mnoho z nás se ve svém okolí již setkalo s neodpovídající péčí chovatele psů. Kam je možné se v takovém případě se svým zjištěním obrátit?


V úvahu připadá několik možností. Pokud máte podezření z týrání zvířat můžete na něj upozornit příslušnou veterinární správu, obecní úřad či městskou policii. V krajním případě se můžete obrátit přímo na Policii ČR. Takovýto podnět následně řeší buď místně příslušná veterinární správa, kdy její inspektoři prověří a posoudí všechny okolnosti případu a chovateli následně navrhnou řešení. Mnohdy postačí domluva k tomu, aby chovatel provedl nápravu, jindy je nutné udělit chovateli pokutu. V krajních případech může dojít i k tomu, že je pes chovateli odebrán a předán do útulku.

Případ týrání může též řešit místní obecní úřad, ale zvláště v případě malých obcí, kde se všichni lidé znají a kde, jak se říká, ruka ruku myje, je případ většinou smeten ze stolu. Myslím, že je to obcím samotným na škodu, vždyť případná pokuta by šla do jejich pokladny.

Kolik kontrol proběhlo v zájmových chovech v loňském roce a s jakým výsledkem? Jaké nejčastější přestupky byly dozorem zjištěny?


V těchto chovech bylo při dozorových akcích provedeno 3790 kontrol, z toho ve 291 případech byla zjištěna nevyhovující péče ze strany majitele a následně uložena nápravná opatření. Zkontrolováno bylo 2 275 586 zvířat, z nichž jich bylo 6674 svým majitelem nějakým způsobem týráno. Správní či přestupkové řízení bylo s chovatelem zahájeno ve 179 případech.

Nejčastějšími nedostatky byly nevyhovující podmínky k chovu, následované omezováním výživy a napájení, nedostatečně velkým či nevhodně upraveným prostorem k chovu nebo bezúčelným omezováním pohybu zvířete - tedy uvázáním u boudy. To se týkalo 37 případů.

A co soudní řízení?


Celkově bylo v loňském roce za týrání zvířat soudně stíháno 36 občanů, obžalováno 28 a odsouzeno 17, a to při téměř 43 milionech zkontrolovaných zvířat. Největší nárůst stíhaných a následně odsouzených občanů jsme zaznamenali v období let 1996 až 1999, od roku 2000 mají počty soudních projednávání zase klesající tendenci.

Takže statistika je pro komisi jednoznačně příznivá.


Ano, ale samozřejmě nejen pro komisi. Největší podíl na těchto číslech mají veterinární správy a jejich dozory, které plní i preventivní úlohu. Většinou si chovatel dobře uvědomuje, že jestli se o svá zvířata správně nepostará, dnes už může "někdo" přijít a odpovídajícím způsobem ho také potrestat. Významnou roli hraje i to, že zvířata jsou vlastnictvím fyzických osob a ony přece nebudou poškozovat svůj vlastní "majetek". A na této skutečnosti nemají dozorové orgány ani Ústřední komise žádný podíl.

Na začátku jste se zmínil o pokusných zvířatech. Zajímá mě, zda se pro tyto účely používají i psi.


Psi se jako pokusná zvířata používají, ale již ve velmi malém počtu. Můžeme se například podívat na porovnání s rokem 1994, kdy to bylo 1395 psů, v loňském roce pak už pouze 233 psů. Pokusy na psech, a laboratorních zvířatech vůbec, jsou velmi přísně sledovány. V loňském roce proběhlo v chovech laboratorních zvířat 171 kontrol a nebylo zahájeno jediné správní či přestupkové řízení.

Nejvíce pokusů na psech se týká výzkumu vakcín proti infekčním chorobám, například hepatitidě nebo psince, velmi významné jsou výzkumy s použitím kloubních náhrad. Budete se divit, ale těmto psům je následně zajištěno i rehabilitační cvičení. Co se týče plemene, pro svou velmi dobrou přizpůsobivost a bezproblémovost se v současnosti používá lovecké plemeno beagle.

V roce 2001 začal platit nový zákon o myslivosti. Měla nebo má komise k jeho znění nějaké připomínky?


Chtěl bych zdůraznit, že komise se zákonem zabývala z hlediska zvířat a v této souvislosti připomínkovala vymezení pojmu zvěř. Podle nás by zvěří měla být pouze ta zvířata, která se loví. Dnes je zvěří, mimo chráněných druhů živočichů, téměř všechno. Proto se domnívám, i když řada druhů je celoročně hájena, že tento systém je nevyhovující. Dále jsme připomínkovali, v souladu s Bernskou konvencí, zakázané způsoby lovu a odchytu.

Celá diskuze v Poslanecké sněmovně se však bohužel stočila na problém vlastnických práv honebních pozemků a jeho řešení poněkud zastínilo otázku ochrany zvěře. Asi ještě nějaký čas potrvá, než myslivecký zákon bude přednostně řešit problematiku zvířat, v současné době řeší spíše majetko-právní vztahy. Do budoucna však bude zapotřebí, aby se činnost myslivců upravila přijatelným způsobem v souladu s evropskými právními předpisy. Zřejmě ještě neuběhlo tolik času, abychom byli schopni vstřebat systém, jaký je v jiných evropských zemích.

Myslivecká činnost je jednoznačně zapotřebí, musí však být vymezena rozumnými pravidly, která mají odborné zdůvodnění. Bude nutné tato pravidla kontrolovat a v případě jejich porušení v souladu s právními předpisy výchovným způsobem viníky postihovat, například peněžitými sankcemi. Stále totiž existuje řada lidí, kteří například tráví velké dravce tak, že pokládají otrávené nástrahy. Čas od času se také objeví problémy se zastřelením psa. To jsou velmi nebezpečné situace i z hlediska obecného ohrožení, tedy použití střelné zbraně v blízkosti lidí. Takovéto negativní jevy nemůžeme eliminovat úplně, protože žádný zákon není dokonalý, ale můžeme se snažit stlačit je na nějakou únosnou mez. Ovšem smůlou je, že jeden neukázněný myslivec, se kterým si třeba ani samo myslivecké sdružení neví rady, může ostatním myslivcům zkazit renomé v širokém okolí.

A na závěr nám prozraďte, zda na Vás doma čeká nějaký čtyřnohý přítel.


Tím si buďte jistá. Spolu s bratrem máme dvouletého dobrmana Césara, a i když vím, že bych to neměl přiznávat, je to zatím takový rozmazlený rošťák! Zvířata mě vlastně provází celý život. Od svých deseti let jsem se často zdržoval u příbuzných na Soběslavsku, kteří měli domácího zvířectva plný dvůr. Tamní pobyt považuji za počátky mého kladného vztahu ke všemu živému. Také rád vzpomínám na ochočeného berana Matěje, kterého jsem kdysi dostal darem. Matěj za mnou chodil jako pes. Už zdálky poznal, že přicházím domů a když vrzla branka, on byl první, kdo mě vítal. A nikdy mi nezapomněl prohledat kapsy, zda mu nesu něco dobrého na zub.

Děkuji za rozhovorZpracování dat...